Tworzenie formuł - samochody ciężarowe

Komentarze

Transkrypt

Tworzenie formuł - samochody ciężarowe
Tworzenie formuł – samochody cięŜarowe
Wyszukaj w Internecie siedem samochodów cięŜarowych (ciągnik + przestrzeń ładunkowa)
oraz parametry techniczne takie jak: długość, szerokość, wysokość oraz ładowność
przestrzeni ładunkowej. Wyszukane informacje zapisz w tabeli wg poniŜszego wzoru.
Oblicz maksymalną objętość do przewozu oraz współczynnik wypełnienia przy załoŜonej
objętości do przetransportowania dla kaŜdego zestawu (ciągnik + przestrzeń ładunkowa)

Podobne dokumenty