ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Komentarze

Transkrypt

ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH
ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na zawarcie przez moje dziecko ……………………………………………………………………………………………………………… imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………………………………….... adres zameldowania …………………………………………………………………………………………………………...…. imię i nazwisko opiekuna umowy z Nextbike Sp. z o.o. na korzystanie z Systemu Grodziski Rower Miejski (GRM). Akceptuję regulamin i oświadczam, że przejmuję odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz pokryję bieżące zobowiązania określone w Tabelach Opłat i Kar. Zobowiązuję się ponadto do uzupełniania konta mojego dziecka w Systemie GRM. ……………………………………… ……………………………………………………….. miejscowość, data czytelny podpis rodzica (opiekuna)