Wykonawca (Kierownik Budowy) obowiązany jest sporządzić przed

Komentarze

Transkrypt

Wykonawca (Kierownik Budowy) obowiązany jest sporządzić przed
Wykonawca (Kierownik Budowy) obowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem robót
budowlanych plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki
prowadzenia robót.
2. W planie należy uwzględnić specyfikę prowadzenia robót:
1) które powodują ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a
w szczególności upadku z wysokości oraz prowadzenia robót przy odbywającym się
ruchu drogowym;
2) z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP.
3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa o ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126 z póz. zm.).
4. Koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obciążają Wykonawcę, nie
podlegają odrębnej zapłacie i powinny zostać wliczone w ogólne koszty robót.

Podobne dokumenty