CV Katarzyna Knopik

Komentarze

Transkrypt

CV Katarzyna Knopik
Europass
Curriculum Vitae
Dane osobowe
Nazwisko, Imię
KNOPIK KATARZYNA
Doświadczenie zawodowe
Daty
Zawód lub zajmowane stanowisko
Styczeń 2011 - obecnie
Sekretarz Gminy Kościerzyna
Podstawowy zakres prac i
obowiązków
− zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Gminy,
− nadzór nad prowadzeniem kancelarii ogólnej oraz nad terminowym załatwianiem spraw,
− sprawowanie stałego nadzoru nad organizacją pracy oraz prowadzenie spraw związanych z
doskonaleniem kadry,
− realizowanie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie, określonej przez Wójta,
− nadzór nad właściwym wydatkowaniem środków na zakupy środków trwałych oraz
wyposaŜenia i materiałów na cele administracyjne Urzędu,
− koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
− koordynacja i nadzór nad pracami inwestycyjnymi i remontowymi w Urzędzie,
− koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków związanych z pracą Urzędu,
− nadzór w zakresie przestrzegania zasad instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego
wykazu akt, jak równieŜ kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych obowiązujących
przepisów prawa.
Nazwa i adres pracodawcy
Typ działalności lub sektor
Urząd Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna, www.koscierzyna.pl
Jednostka samorządu terytorialnego
Daty
Zawód lub zajmowane stanowisko
Kwiecień 2009 – styczeń 2011
Konsultant funduszy europejskich
Podstawowy zakres prac i
obowiązków
− świadczenie usługi informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich w ramach Narodowej
Strategii Spójności,
− udział w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez
Regionalny Punkt Informacyjny, Główny Punkt Informacyjny oraz Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego,
− bieŜące zbieranie oraz przekazywanie do RPI i GPI informacji dotyczących potrzeb
informacyjnych i promocyjnych w województwie, w tym zwłaszcza w powiecie kościerskim,
− rozpowszechnianie materiałów informacyjnych przygotowanych przez GPI i MRR,
− prowadzenie monitoringu przeprowadzonych działań, w szczególności poprzez sporządzanie
raportów/ sprawozdań merytorycznych, statystycznych oraz finansowych,
− organizacja wydarzeń informacyjnych i promocyjnych na zlecenie GPI w powiecie kościerskim.
Nazwa i adres pracodawcy
Typ działalności lub sektor
Kaszubski Instytut Rozwoju, ul. Świętojańska 10a, 83-400 Kościerzyna, www.kir.org.pl
Organizacja pozarządowa
Strona 1/ 6 - Curriculum Vitae
Knopik Katarzyna
Daty
Zawód lub zajmowane stanowisko
Listopad 2008 – październik 2010
Kolejno: Asystent Zarządu Głównego, Specjalista ds. projektów, Koordynator Projektu
Podstawowy zakres prac i
obowiązków
− opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy krajowych i zagranicznych,
− nadzór i koordynacja realizacji działań w ramach projektów,
− ewaluacja prowadzonych działań,
− monitoring i sprawozdawczość.
Nazwa i adres pracodawcy
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny, ul. Straganiarska 20-23, 80-837 Gdańsk;
www.kaszubi.pl
Typ działalności lub sektor
Organizacja pozarządowa
Daty
Zawód lub zajmowane stanowisko
Lipiec 2008 – Październik 2008
Specjalista
Podstawowy zakres prac i
obowiązków
− prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy finansowej w ramach PROW,
− dystrybucja formularzy systemowych i materiałów informacyjnych w zakresie pomocy
realizowanej przez Agencję,
− wprowadzanie danych do systemu informatycznego,
− monitoring i sprawozdawczość,
− przyjmowanie wniosków, zgłoszeń i innych druków systemowych w zakresie zadań
realizowanych przez Agencję zgodnie z obowiązującymi procedurami,
− przyjmowanie i rejestracja odwołań od decyzji administracyjnych kierownika biura
powiatowego,
− archiwizacja wniosków i innych dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
Nazwa i adres pracodawcy
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pomorski Oddział Regionalny, Biuro
Powiatowe w Kartuzach, Os. Wybickiego 33, 83-300 Kartuzy; www.arimr.gov.pl
Administracja rządowa
Typ działalności lub sektor
Daty
Zawód lub zajmowane stanowisko
Wrzesień 2007 – czerwiec 2008
Dyrektor Centrum Kultury Kaszubskiej
Nazwa i adres pracodawcy
− kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
− prowadzenie działalności zgodnie ze statutem,
− reprezentowanie Centrum na zewnątrz,
− nadzór nad majątkiem Centrum,
− przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych,
sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
− wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
− sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
− zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Centrum oraz podejmowanie
decyzji wynikających ze stosunku pracy.
Centrum Kultury Kaszubskiej, ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna, www.centrum-kaszubskie.pl
Typ działalności lub sektor
Samorządowa instytucja kultury
Podstawowy zakres prac i
obowiązków
Daty
Lipiec 2007 – wrzesień 2007
Zawód lub zajmowane stanowisko
Pełnomocnik Burmistrza ds. Utworzenia Samorządowej Instytucji Kultury pn. Centrum
Kultury Kaszubskiej
Podstawowy zakres prac i
obowiązków
Nazwa i adres pracodawcy
Prowadzenie działań mających na celu utworzenie samorządowej instytucji kultury, w tym:
opracowanie statutu, przygotowanie planu finansowego, rejestracja nowej jednostki.
Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna, www.koscierzyna.gda.pl
Typ działalności lub sektor
Jednostka samorządu terytorialnego
Strona 2/ 6 - Curriculum Vitae
Knopik Katarzyna
Daty
Zawód lub zajmowane stanowisko
Lipiec 2002 – czerwiec 2007
Kolejno: Młodszy referent, Podinspektor, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego
Nazwa i adres pracodawcy
− koordynacja pracy wydziału,
− nadzór nad wdraŜaniem decyzjami administracyjnymi i aktów prawa miejscowego,
− prowadzenie sekretariatu burmistrza i kancelarii ogólnej,
− prowadzenie Rejestru Komunalnego Instytucji Kultury,
− współpraca z organizacjami pozarządowymi – Koordynator ds. Współpracy Gminy Miejskiej
Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi.
Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna, www.koscierzyna.gda.pl
Typ działalności lub sektor
Jednostka samorządu terytorialnego
Podstawowy zakres prac i
obowiązków
Dodatkowe doświadczenia
(poza pracą zawodową)
Daty
Zawód lub zajmowane stanowisko
Podstawowy zakres prac i obowiązków
Październik 2007 - obecnie
Sekretarz Zarządu Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Kościerzynie, od stycznia
2011 – członkini Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku
Działalność w celu:
− rozbudzania szerokiej inicjatywy dla wszechstronnego rozwoju kulturowego, społecznego i
gospodarczego całego Pomorza,
− kształtowania demokratycznych stosunków w Ŝyciu regionu,
− rozwijania kaszubsko-pomorskiej myśli społecznej i politycznej,
− kultywowania i rozwijania specyfiki kulturowej całego Pomorza,
− szerzenia w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieŜy) znajomości tradycji kaszubskopomorskich.
Nazwa i adres pracodawcy
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, ul. Straganiarska 20-23, 80-837 Gdańsk; www.kaszubi.pl
Typ działalności lub sektor
Organizacja pozarządowa
Daty
Zawód lub zajmowane stanowisko
Podstawowy zakres prac i obowiązków
Styczeń 2003 – obecnie
Kolejno: wolontariuszka, Zastępca Prezesa, Prezes
− prowadzenie biura stowarzyszenia,
− pozyskiwanie środków na działalność stowarzyszenia,
− opracowywanie i wdraŜanie projektów mających na celu inicjowanie i wspieranie wszelkich form
aktywności obywatelskiej prowadzących do rozwoju społeczności lokalnej Kaszub.
Nazwa i adres pracodawcy
Kaszubski Instytut Rozwoju, ul. Świętojańska 10a, 83-400 Kościerzyna, www.kir.org.pl
Typ działalności lub sektor
Organizacja pozarządowa
Daty
Zawód lub zajmowane stanowisko
Lipiec 2006 – wrzesień 2008
Koordynator pracy Lokalnego Punktu Konsultacyjnego dla przedsiębiorców
Podstawowy zakres prac i
obowiązków
− zarządzanie działalnością Punktu Konsultacyjnego,
− przygotowywanie merytorycznych i finansowych sprawozdań z działalności.
Nazwa i adres pracodawcy
Agencja Rozwoju Pomorza S.A., ul. Piwna 36/39, 80-831 Gdańsk, www.arp.gda.pl
Typ działalności lub sektor
Spółka akcyjna
Strona 3/ 6 - Curriculum Vitae
Knopik Katarzyna
Daty
Zawód lub zajmowane stanowisko
Luty 2007 – czerwiec 2008
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Podstawowy zakres prac i
obowiązków
− koordynacja pracy Rady Nadzorczej,
− badanie bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdań z działalności,
− pełnienie stałego nadzoru nad działalnością spółki,
− ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
− składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
Nazwa i adres pracodawcy
Kościerski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o., ul. 3 Maja 9c, 83-400 Kościerzyna,
www.kfpk.pl
Typ działalności lub sektor
Spółka z o.o.
Daty
Zawód lub zajmowane stanowisko
Podstawowy zakres prac i
obowiązków
Nazwa i adres pracodawcy
Typ działalności lub sektor
Luty 2005 – Maj 2008
Kolejno: Sekretarz, Przewodnicząca Rady Nadzorczej
− koordynacja pracy Rady Nadzorczej,
− badanie bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdań z działalności,
− pełnienie stałego nadzoru nad działalnością spółki,
− ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
− składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Kościerskie” sp. z o.o., ul. Strzelecka
30A, 83-400 Kościerzyna, www.pwik.koscierzyna.gda.pl
Spółka z o.o.
Wykształcenie i odbyte
szkolenia
Daty
1997–2002
Nazwa / tytuł uzyskanych kwalifikacji
Magister socjologii
Podstawowe dziedziny kształcenia /
nabyte umiejętności zawodowe
Tematyka studiów socjologicznych obejmowała zagadnienia związane ze zjawiskami i procesami
zachodzącymi w społeczeństwie, w społecznościach lokalnych oraz w małych grupach. Ponadto
podejmowano problematykę dotyczącą trwałych struktur, jak i przemian zachodzących w
społeczeństwie. Studia socjologiczne dają absolwentowi umiejętności prowadzenia badań
społecznych, rozumienia mechanizmów postępowania ludzi w róŜnych sytuacjach, zdolność
wyjaśniania procesów społecznych. Tytuł pracy magisterskiej: „Sytuacja bezrobotnych
absolwentów w kontekście uwarunkowań na lokalnym rynku pracy”.
Nazwa i typ instytucji edukacyjnej /
szkoleniowej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Humanistyczny – Instytut Socjologii
(www.soc.umk.pl)
Daty
Nazwa / tytuł uzyskanych kwalifikacji
2001–2003
Podstawowe dziedziny kształcenia /
nabyte umiejętności zawodowe
Dyplom ukończenia studiów specjalnych
Czterosemestralne Europejskie Studia Specjalne mające na celu pozyskanie wiedzy na temat
procesu integracji europejskiej, działalności instytucji i porządku prawnego Unii Europejskiej,
tytuł pracy dyplomowej: “Społeczność lokalna Kaszub wobec integracji Polski z Unią
Europejską”.
Nazwa i typ instytucji edukacyjnej /
szkoleniowej
Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika im. Jeana Monneta
(www.umk.pl/studia/podyplomowe/wpism/)
Daty
Nazwa / tytuł uzyskanych kwalifikacji
Strona 4/ 6 - Curriculum Vitae
Knopik Katarzyna
2004
Dyplom złoŜenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach
Skarbu Państwa
Daty
Nazwa / tytuł uzyskanych kwalifikacji
Nazwa i typ instytucji edukacyjnej /
szkoleniowej
Maj 2005; Luty 2006
Dyplom ukończenia międzynarodowego szkolenia iNTERlinks dla przedstawicieli
mniejszości narodowych i etnicznych z siedmiu krajów Europy Środkowej i Wschodniej;
Troki / Litwa i Sankt Petersburg / Rosja;
Association of Youth Non-formal Education in Lithuania
Daty
Nazwa / tytuł uzyskanych kwalifikacji
Październik 2005 – kwiecień 2006; wrzesień 2007 – luty 2008
Podstawowe dziedziny kształcenia /
nabyte umiejętności zawodowe
Kurs obejmował zagadnienia związane z pisownią, wymową, konwersacją, słownictwem i
gramatyką literackiego języka kaszubskiego. Celem szkolenia było rozwijanie u słuchaczy zasad
komunikacji w języku kaszubskim, dostarczenie podstawowej wiedzy o historii, kulturze i
współczesności Kaszub. Kurs umoŜliwił naukę języka kaszubskiego od poziomu podstawowego
do swobodnej komunikacji.
Nazwa i typ instytucji edukacyjnej /
szkoleniowej
Akademia Kształcenia Zawodowego (www.akademie.com.pl), Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
(www.kaszubi.pl)
Dyplom ukończenia kursu „Język kaszubski dla pracujących” i „Język kaszubski dla
pracujących II”
Daty
Nazwa / tytuł uzyskanych kwalifikacji
Listopad 2006 – czerwiec 2007
Podstawowe dziedziny kształcenia /
nabyte umiejętności zawodowe
Wykłady i ćwiczenia akademickie (142 godziny zajęć teoretycznych oraz 98 godzin zajęć
praktycznych) o tematyce: planowanie audytu, analiza ryzyka, techniki audytorskie, zarządzanie
komórkami audytu, audyt informatyczny, technologie informatyczne w audycie, statystyka, prawo
i administracja publiczna, rachunkowość, ekonomia, finanse publiczne, warsztaty umiejętności
interpersonalnych i kompetencji psychologicznych.
EC Euroconsulting (www.eceuroconsulting.olsztyn.pl)
Nazwa i typ instytucji edukacyjnej /
szkoleniowej
Daty
Nazwa / tytuł uzyskanych kwalifikacji
Podstawowe dziedziny kształcenia /
nabyte umiejętności zawodowe
Nazwa i typ instytucji edukacyjnej /
szkoleniowej
Daty
Dyplom ukończenia szkolenia dla kandydatów na audytorów wewnętrznych
2009-2010
Cykl szkoleń związanych z wdraŜaniem projektów dofinansowanych ze środków Unii
Europejskiej
Zarządzanie projektami unijnymi; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; Program
Operacyjny Kapitał Ludzki; Euro na kulturę; Jak uniknąć nieprawidłowości w projektach
dofinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Szkolenie dotyczące Programów
Operacyjnych w latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności dla pracowników
Lokalnych Punktów Informacyjnych.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wrzesień 2011
Nazwa / tytuł uzyskanych kwalifikacji
Dyplom ukończenia XIX Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego
Podstawowe dziedziny kształcenia /
nabyte umiejętności zawodowe
Szkoła Liderów jest unikalnym w skali Polski, intensywnym szkoleniem dla osób z
doświadczeniem w działalności publicznej – samorządzie terytorialnym, instytucjach i
inicjatywach obywatelskich, środowiskach opiniotwórczych, partiach politycznych i organizacjach
pozarządowych. Program Szkoły składa się z dwóch nurtów: spotkań ze znanymi
politykami, działaczami publicznymi oraz reprezentantami sektora biznesowego; treningów i
warsztatów z umiejętności liderskich. Absolwenci szkoły posiadają umiejętności: rozwiązywania
konfliktów, jednoczenia ludzi o róŜnych poglądach i interesach wokół spraw waŜnych dla
społeczności lokalnych.
Stowarzyszenie Szkoła Liderów (www.szkola-liderow.pl)
Nazwa i typ instytucji edukacyjnej /
szkoleniowej
Strona 5/ 6 - Curriculum Vitae
Knopik Katarzyna
Umiejętności i kompetencje
Język(i) ojczysty(e)
Polski
Inne języki
Samoocena umiejętności językowych
Rozumienie
Poziom europejski (*)
Słuchanie
Czytanie
Mówienie
Porozumiewanie
się
Pisanie
Samodzielne
wypowiadanie się
Angielski C C1Poziom biegłościC C1Poziom biegłościC C1Poziom biegłościC C1Poziom biegłościC C1Poziom biegłości
Niemiecki
A1
Kaszubski
B2
Poziom
podstawowy
A1
Poziom
podstawowy
A1
Poziom
podstawowy
A1
Poziom
podstawowy
A1
Poziom
podstawowy
Poziom
B2
Poziom
B2
Poziom
B2
Poziom
B2
Poziom
samodzielności
samodzielności
samodzielności
samodzielności
samodzielności
(*) Europejski system opisu kształcenia językowego
Umiejętności i kompetencje
społeczne
− działalność społeczna w organizacjach pozarządowych: Kaszubski Instytut Rozwoju,
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,
− umiejętność współpracy w międzynarodowej grupie pozyskana podczas szkolenia iNTERlinks
dla przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych z siedmiu krajów Europy Środkowej i
Wschodniej oraz podczas 2-tygodniowego staŜu w Miejskiej Radzie Pryluky / Ukraina,
− umiejętność współpracy z grupą osób zdobyta podczas pracy zawodowej i działalności w
stowarzyszeniach.
Umiejętności i kompetencje
organizacyjne
− doświadczenie w kierowaniu zespołem (jako dyrektor instytucji i prezes organizacji
pozarządowej)
− od podstaw zorganizowałam samorządową instytucję kulturę (m.in. przygotowanie
dokumentacji, zatrudnienie zespołu, zakup wyposaŜenia, nawiązanie współpracy z innymi),
− wdraŜałam wiele projektów stowarzyszenia, m.in. „Ja teŜ idę do przedszkola –
upowszechnianie edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich powiatu kościerskiego”,
„Aktywne kobiety w Ŝyciu publicznym szansą na rozwój kaszubskiej wsi”, „KOWAL –
Kaszubski Ośrodek Współpracy i Aktywności Lokalnej”, „Zjazd Kaszubów 2004 – rola grup
etnicznych w Zjednoczonej Europie”; „Ogólnopolskie Spotkania z Teatrem i Filmem”,
− pełniłam rolę Kierownika Projektu „Tradycja dla przyszłości. Centrum Kultury Kaszubskiej w
Kościerzynie – II etap” realizowanego przez Gminę Miejską Kościerzyna ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Umiejętności i kompetencje w
zakresie obsługi komputera
Inne umiejętności i kompetencje
Prawo jazdy
Strona 6/ 6 - Curriculum Vitae
Knopik Katarzyna
− biegła obsługa komputera,
− umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
− Radna Rady Miasta Kościerzyna w kadencji 2010-2014, przewodnicząca Komisji BudŜetowej;
− Członkini Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Kościerskiego;
− Członkini Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Pomorskiego;
− Działalność na rzecz utrzymania toŜsamości regionalnej Kaszubów.
Kategoria B