Struktura strategii inwestycyjnej - 30509

Komentarze

Transkrypt

Struktura strategii inwestycyjnej - 30509
Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
Struktura i zakres Strategii Inwestycyjnej
Funduszu Powierniczego JEREMIE
utworzonego w ramach
poddziałania 1.3.4 Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MSP –
INICJATYWA JEREMIE
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego
na lata 2007 – 2013
PROJEKT
Rozporządzenie KE nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady
wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w szczególności art. 43-46) określa wymogi dla
Umowie o Finansowaniu pomiędzy Instytucją Zarządzającą Programem a MenadŜerem Funduszu
Powierniczego (Funduszu).
Strategia Inwestycyjna Funduszu Powierniczego JEREMIE stanowi obowiązkowy załącznik do
wniosku o dofinansowanie. Wniosek wraz załącznikami stanowić będzie integralną część Umowy o
Finansowaniu.
W Umowie o Finansowaniu zostaną określone zasady i warunki dotyczące finansowania
działania oraz zadania i cele Funduszu.
W Umowie o Finansowaniu zostaną określone aspekty formalno – prawne w szczególności:
1. wnioski z oceny luk istniejących pomiędzy ofertą takich instrumentów a zapotrzebowaniem na nie
wśród MŚP,
2. zasady i warunki wkładu programu operacyjnego do Funduszu,
3. zasady sprawozdawczości oraz monitorowania prawidłowej realizacji zapisów umowy finansowej,
4. wymagania dotyczące audytu,
5. zasady likwidacji Funduszu oraz inne zasady, zgodnie z art. 209 ustawy o finansach publicznych.
Natomiast merytoryczny zakres działalności funduszu określony zostanie w Strategii Inwestycyjnej
stanowiącej załącznik do Umowy o Finansowaniu i będzie on obejmować przede wszystkim:
1. politykę inwestycyjną Funduszu obejmującą co najmniej informacje na temat:
a) zidentyfikowanej w regionie luki finansowej w dostępie MŚP do kapitału,
b) przedsiębiorstw, do których wsparcie zostanie skierowane (odbiorców ostatecznych),
c) zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych na poziomie Funduszu, w tym
politykę wychodzenia Funduszu z instrumentów
2. zasady oceny i wyboru Pośredników Finansowych.
I. Struktura i zakres Strategii Inwestycyjnej Funduszu
PoniŜsze zapisy określają minimalny zakres informacji wymaganych przez Instytucję Zarządzającą
RPO WZ jakie Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w Strategii Inwestycyjnej.
1. Wstęp – cel i zakres dokumentu
2. Wnioski wynikające z analizy istniejącej luki finansowej pomiędzy dostępnymi w
regionie instrumentami inŜynierii finansowej a zapotrzebowaniem na nie podmiotów z
sektora MŚP, z uwzględnieniem bieŜącej sytuacji społeczno – gospodarczej regionu.
3. Profil podmiotów (MŚP) , do których będzie skierowane wsparcie Funduszu
4. Prezentacja portfela inwestycyjnego Funduszu, w tym:
a) struktura portfela produktów finansowych w świetle wniosków płynących z oceny luki
finansowej:
−
opis kaŜdego produktu wraz z uzasadnieniem adekwatności jego zastosowania,
−
alokacja środków z Funduszu przeznaczona na dany produkt,
−
kolejność uruchamiania poszczególnych produktów,
−
załoŜenia systemu dystrybucji poszczególnych instrumentów,
b) zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych, w tym polityka wychodzenia
Funduszu z poszczególnych instrumentów.
5. Analiza dostępności w regionie potencjalnych pośredników finansowych w kontekście
zaproponowanych produktów finansowych.
6. Efektywność funkcjonowania Funduszu:
a) zakładany poziom wskaźników w poszczególnych latach funkcjonowania Funduszu (do roku
2015),
b)
prezentacja moŜliwości pozyskiwania dodatkowego kapitału na funkcjonowanie Funduszu i
proponowane przez Fundusz instrumenty,
c) sposób zarządzania wolnymi (niewypłaconymi) środkami Funduszu,
d) polityka w zakresie likwidacji Funduszu,
7. Wykonalność projektu:
a) struktura organizacyjna funkcjonowania Funduszu:
−
zasoby osobowe, organizacyjne i techniczne planowane przez Wnioskodawcę na rzecz
Funduszu,
−
charakterystyka stanowisk pracy oraz kwalifikacje pracowników zarządzających Funduszem,
b) mechanizmy pozwalające na odpowiednio wczesne wykrywanie zagroŜeń dla prawidłowego i
efektywnego funkcjonowania Funduszu Powierniczego i pośredników finansowych (kontrola
wewnętrzna, audyt, zarządzanie ryzykiem),
c) strategia pozyskania pośredników finansowych (zasady oceny i wyboru pośredników),
d) opis zasad i procedur funkcjonowania Funduszu Powierniczego z uwzględnieniem krajowych i
wspólnotowych
przepisów związanych z wykorzystaniem środków Funduszy Strukturalnych UE;
8. Koszty działania Funduszu Powierniczego, w tym:
a) wysokość kosztów zarządzania Funduszu dla całego okresu realizacji projektu - prognoza poziomu
kosztów w poszczególnych latach w relacji do zadań Funduszu (premiowane będą projekty, w
których średniorocznie wysokość kosztów zarządzania Funduszem będzie poniŜej limitu 2%)
b) koncepcja działań promocyjno – informacyjnych dla całego okresu realizacji projektu oraz
harmonogram i koszty takich działań na lata 2009-2010.
c) proponowana struktura kosztów zarządzania w podziale na główne kategorie w poszczególnych
latach realizacji projektu oraz ich uzasadnienie w świetle zaproponowanego sposobu
funkcjonowania Funduszu;
d) sposób pokrywania kosztów zarządzania – premiowane są rozwiązania zmierzające do pokrywania
kosztów zarządzania z przychodów finansowych i operacyjnych Funduszu.