2. Kosztorys ofertowy

Komentarze

Transkrypt

2. Kosztorys ofertowy
Klasztor OO. Bernardynów, 87-340 Skępe, ul. Klasztorna 5
Zał. nr 2 do zapytania ofertowego
KOSZOTORY OFERTOWY
Zakres prac konserwatorskich – umowa ramowa:
L.p.
Lokalizacja / Nazwa
Przedmiar
[dm2]
I
Kaplica św. Anny
Sklepienie
16 720
II
Kaplica św. Anny
Ściany
22 461
1
Ściana zachodnia
2
Ściana wschodnia
3
Ściana płn 1 przęsło od zach.
4
Ściana płn 2 przęsło od zach.
5
Ściana płn 3 przęsło od zach.
6
Ściana pd 1 przęsło od wsch.
7
Ściana pd 2 przęsło od wsch.
8
Ściana pd 3 przęsło od wsch.
9
Filary
10
Boki filarów
Stopień stawki
podstawowej [%] /
Stawka podstawowa
za dm2 [zł]
Stopień
rewalory
-zacji
3B-2 fresk
0,26-1,97%
…………… zł
1
3 497
3 617
3 416
2 319
2 956
887
696
1 025
1 972
2 076
3B-2 fresk
0,26-1,97%
Wartość prac
[zł] netto
1
…………..…zł
SUMA NETTO
Podatek VAT
WARTOŚĆ BRUTTO
w tym,
Zakres prac konserwatorskich – etap I (2016 rok):
Lokalizacja / Nazwa
I
Kaplica św. Anny
Sklepienie
1
Przęsło 1 od strony wschodniej
wraz z gurtem
II
Kaplica św. Anny
Ściany
1
Ściana wschodnia
Przedmiar
2
[dm ]
5487,4736
Stopień stawki
podstawowej [%] /
Stawka podstawowa za
2
dm [zł]
3B-2 fresk
0,26-1,97%
………………….zł
Stopień
rewaloryzacji
Wartość prac
[zł] netto
1
3B-2 fresk
0,26-1,97%
3 617
………………zł
1
SUMA NETTO
Podatek VAT
WARTOŚĆ BRUTTO
………………………………
Miejscowość i data
………………………………………………………………
podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy