bibliografia - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w

Komentarze

Transkrypt

bibliografia - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
| 87
BIBLIOGRAFIA
1. Babisch W.: The noise/stress concept, risk assessment and research needs, 2002.
2. Eltringham K.: Słonie. Blandford Books Ltd., Dorset, 1982.
3. Larsen K.: Pomiary dźwięków – Broszura Brüel & Kjaer, 1980.
4. Lipowczan A.: Hałas a środowisko, Katowice, 1995.
5. Materiały szkoleniowe: Wytyczne działania wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w ramach monitoringu hałasu. Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie, maj 2010.
6. Materiały szkoleniowe: Metody pomiarów i zakresy zbierania danych dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w ramach monitoringu
hałasu. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie, maj 2010.
7. Miedema HME, Oudshoorn CGM: Annoyance from transportation noise: Relationships with exposure metrics DNL and DENL and their confidence
intervals. Environmental Health Perspectives, 2001.
8. Zorick, F. J. & Walsh, J. K.: Evaluation and management of insomnia: Philadelphia: Saunders, 2000.
Wykaz stron internetowych wykorzystanych w opracowaniu
1. www.gddkia.gov.pl
2. www.halas.wortale.net
3. www.mpk.czest.pl
4. www.tram-silesia.pl
5. www.zdw.katowice.pl
Wykaz aktów prawnych dotyczących zagadnień związanych z hałasem
1. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarządzenia poziomem hałasu w środowisku (Dz. U. WE L189 z dnia 18 lipca 2002 r.).
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 44, poz. 287 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 roku w sprawie wartości progowych poziomów hałasu (Dz. U. z 2002 r. Nr 8 poz. 81).
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program
ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1498) - nieobowiązujące.
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją
dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz
terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2003 r. Nr 18, poz. 164).
7. Rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznym obszarach, dla których jest wymagane sporządzenie map akustycznych oraz sposobów określenia granic terenów
objętych tymi mapami (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 8).
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r.
Nr 120 poz. 826).
9. Rozporządzenie z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu
prezentacji (Dz. U. z 2007 roku Nr 187, poz. 1340).
10. Rozporządzenie z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub
energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1392).
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wartości wskaźnika hałasu LDWN
(Dz. U. z 2007 r. Nr 210, poz. 1535).
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 82, poz. 500).
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz
pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1291).

Podobne dokumenty