oświadczenie kandydata na uczestnika projektu moja kariera w

Komentarze

Transkrypt

oświadczenie kandydata na uczestnika projektu moja kariera w
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU
MOJA KARIERA W MOICH RĘKACH – AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB MŁODYCH Z TERENU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
nr POWR.01.02.02-12-0289/15
Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Ja niżej podpisana .......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
zamieszkała ................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)
legitymująca się dowodem osobistym ........................................................................................................................
(seria i nr dowodu)
wydanym przez ...........................................................................................................................................................
świadoma odpowiedzialności za składnie fałszywych zeznań oświadczam:
* Niepotrzebne skreślić
Jestem / nie jestem* zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w …………………………. jako osoba
bezrobotna od dnia ……………………………
Jestem / nie jestem* osobą długotrwale bezrobotną (osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres powyżej
6 miesięcy).
Jestem / nie jestem* osobą bierną zawodowo (osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej, tzn.
nie pracują i nie są bezrobotne).
Jestem / nie jestem* osobą o niskich kwalifikacjach (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub
zasadniczej szkoły zawodowej, w tym Kształcenie zakończone egzaminem maturalnym).
Jestem / nie jestem* osobą w wieku 15-29 lata niepracującą (tj. bezrobotną lub bierną zawodowo),
nieuczestniczącą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym ani nieuczestniczącą w pozaszkolnych
zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych
lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy i tym samym spełniam definicję osoby NEET przyjętą
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Moja kariera w moich rękach – aktywizacja zawodowa osób
młodych z terenu województwa małopolskiego
www.aktywizacja-malopolskie.pl
Biuro projektu: ul. Piotra Skargi 21/1
33-300 Nowy Sącz Tel. 725 530 466
e-mail: [email protected]
Jestem / nie jestem* osobą chcącą powrócić na rynek pracy po przerwie spowodowanej wychowaniem dzieci
Jestem / nie jestem* osobą zamieszkałą (w rozumieniu KC) na terenie województwa małopolskiego.
Jestem / nie jestem* osobą niepełnosprawną.
Brałam/nie brałam* udziału w formach aktywizacji (kształceniu i szkoleniach), finansowanych ze środków
publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.
W przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie, zobowiązuje się do przekazania informacji
dotyczącej sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z
zakresem danych określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji
programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie
efektywności zatrudnieniowej po zakończeniu udziału w Projekcie (do 3 miesięcy od zakończenia udziału).
…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA
Moja kariera w moich rękach – aktywizacja zawodowa osób
młodych z terenu województwa małopolskiego
www.aktywizacja-malopolskie.pl
……………………………………………
CZYTELNY PODPIS KANDYDATA
Biuro projektu: ul. Piotra Skargi 21/1
33-300 Nowy Sącz Tel. 725 530 466
e-mail: [email protected]