Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasach II

Komentarze

Transkrypt

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasach II
Wymagania edukacyjne
z zajęć technicznych
w klasach II-III gimnazjum
opracowane na podstawie programu
nauczania techniki w gimnazjum
„Technika w praktyce”
wydawnictwo Nowa era
Beata Stradomska
Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych
w klasie II gimnazjum
Program nauczania techniki w gimnazjum
„Technika w praktyce”; wydawnictwo Nowa Era
Moduł I – zajęcia żywieniowe
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który powinien umieć:














nazwać składniki pokarmowe;
wymienić produkty zawierające białka;
wymienić produkty zawierające tłuszcze;
wymienić produkty zawierające węglowodany;
porównać swoją masę ciała z normami;
zastosować informacje żywieniowe do układania prostego jadłospisu.
wymienić informacje zamieszczane na opakowaniach produktów spożywczych;
planować zakupy żywnościowe;
uwzględnić sezonowość uzyskiwania świeżych warzyw i owoców;
planować organizację pracy przy sporządzaniu posiłków;
podać przykłady przetworów mlecznych;
podać przykłady surówek i sałatek;
wymienić urządzenia gastronomiczne;
wymienić podstawowe zasady przechowywania żywności.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który powinien umieć:














omówić funkcję składników pokarmowych;
dokonać podziału białek i tłuszczy, na zwierzęce i roślinne;
rozróżnić produkty zawierające węglowodany;
wymienić witaminy rozpuszczalne w wodzie i rozpuszczalne w tłuszczach;
wymienić produkty zawierające najwięcej witaminy C;
podać przykłady składników mineralnych z grup: makroelementów i
mikroelementów;
porównać swoją masę ciała z normami i wyciągnąć właściwe wnioski;
zastosować informacje żywieniowe do układania jadłospisu.
wymienić informacje zamieszczane na opakowaniach produktów spożywczych, które
mają
szczególnie istotne znaczenie dla zdrowia człowieka;
znać sposoby rozdrabniania surowców;
wymienić kolejne czynności przy obróbce wstępnej, np. warzyw;
znać wartości mleka, jaj, mięsa oraz świeżych warzyw i owoców;
planować organizację pracy przy sporządzaniu posiłków;




przygotować elementy dekoracyjne stołu;
omówić zasady działania urządzeń gastronomicznych;
opracować przepis na surówkę lub sałatkę;
wymienić sposoby konserwacji żywności.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który powinien umieć:























rozróżnić tłuszcze, jako grupę produktów spożywczych i jako grupę składników
pokarmowych;
rozpoznać produkty zawierające węglowodany złożone oraz produkty zawierające
cukry
proste;
wyjaśnić rolę witamin w organizmie;
scharakteryzować błonnik i wymienić produkty, które są jego źródłem;
obliczyć swoje całodzienne zapotrzebowanie energetyczne i podzielić na
poszczególne
posiłki;
porównać wartości odżywcze poszczególnych grup produktów spożywczych;
obliczyć w przybliżeniu, korzystając z tabel, potrzeby pokarmowe w zależności od
wieku,
płci i aktywności fizycznej;
uzasadnić potrzebę planowania jadłospisów;
zaproponować, jak dbać o zachowanie właściwej masy ciała;
analizować informacje na opakowaniach produktów spożywczych;
dokonywać właściwych wyborów produktów spożywczych;
omówić rolę przypraw i zapraw w przygotowywanych potrawach;
uzasadnić potrzebę planowania zakupów żywnościowych;
wyodrębnić urządzenia i sprzęt gastronomiczny do rozdrabniania składników,
mieszania,
gotowania, smażenia;
ustalić sposób obróbki cieplnej dla wybranych potraw;
zaprojektować dekorację stołu;
postępować z produktami w trakcie ich obróbki tak, aby w jak najmniejszym stopniu
traciły
składniki odżywcze.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który powinien umieć:







wyjaśnić, jakie mogą być konsekwencje niedoboru składników pokarmowych
w organizmie;
opisać skutki niedoboru witamin, składników mineralnych i błonnika w organizmie;
wyjaśnić, na czym polega oznaczanie wartości energetycznej pokarmu;
wyjaśnić, czym grozi zbyt duża, a czym zbyt mała masa ciała;
przekonać o potrzebie spożywania pokarmów zgodnie z potrzebami organizmu.
wyjaśnić pojęcie i rolę tzw. informacji żywieniowej;








dowieść korzyści z czytania informacji zawartych na etykietach opakowań produktów;
wyszczególnić, jak postępować z żywnością w czasie jej kupowania, przenoszenia
do domu, przechowywania i sporządzania potraw;
zaproponować, jak zapobiegać marnotrawstwu żywności w gospodarstwie
domowym;
zaprojektować i wykonać atrakcyjną dekorację potraw;
omówić zasady działania urządzeń mieszających oraz sprzętu do gotowania
i smażenia;
przygotować nakrycie stołu – określić rodzaje naczyń i sztućców;
przedstawić problem niedożywienia i głodu, zwłaszcza dzieci na świecie.
Aby uzyskać ocenę celującą uczeń:










posiadł wiedze i umiejętności znacznie wykraczające poza program zajęć
technicznych realizowany w gimnazjum,
biegle posługuje się wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych
oraz wiedzą znacznie wykraczającą poza program nauczania,
potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych,
śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i prezentuje je na zajęciach;
proponuje lub stosuje rozwiązania nowatorskie (projektowe, materiałowe);
osiąga sukcesy w konkursach z zajęć technicznych szczebla wyższego niż szkolny,
uczestniczy w imprezach, programach związanych z promocją zdrowego stylu życia;
systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji,
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia żadnego poziomu wymagań.
Uczeń:






nie potrafi rozwiązać prostych zadań technicznych;
jest nieprzygotowany do zajęć (brak zeszytu, podręcznika, materiałów);
nie prowadzi dokumentacji (zeszytu, nie realizuje ćwiczeń);
nie wykazuje zainteresowania przedmiotem,
nie jest aktywny podczas lekcji,
nie wykonuje prac, zadań podczas jednostki lekcyjnej.
Moduł II – Zajęcia motoryzacyjne
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:














wymienia elementy motoroweru
omawia warunki techniczne motoroweru
wymienia rodzaje dróg
wymienia elementy drogi w mieście i poza miastem
odczytuje treści znaków drogowych związanych z zasadami poruszania się na drogach
(przejazdy kolejowe, tramwajowe): A-1, A-4, A-7, A-8, A-9, A-10, A-16, A-17, A-21, A24,
A-29, B-20, B-32b, D-6, G-1a,b,c, G-3, G-4
wymienia miejsca, w których nie wolno zawracać, wyprzedzać, zatrzymywać się
wyjaśnia znaczenie terminu: pojazd uprzywilejowany
wymienia osoby uprawnione do kierowania ruchem
wymienia przyczyny wypadków na drodze
wymienia uczestników ruchu drogowego
określa zasady postępowania na miejscu wypadku
odczytuje treść znaków drogowych
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:














wymienia dodatkowe elementy, w które może być wyposażony motorower
wymienia układy motoroweru, które mają wpływ na bezpieczeństwo
A-3, A-5, A-8, A-11a, A-12a, A-12b, A-14, C-15, C-16, D-1, D-2, D-3, D-7, D-8, D-9, D10, D-41, E-17, E-18, P-2a, P-2b, P-3, P-1a)
wymienia różnice między znakami drogowymi
odczytuje treści znaków drogowych związanych z zasadami poruszania się na drogach
(przejazdy kolejowe, tramwajowe): A-1, A-4, A-7, A-8, A-9, A-10, A-16, A-17, A-21, A24, A-29, B-20, B-32b, D-6, G-1a,b,c, G-3, G-4
odczytuje treści znaków drogowych związanych z manewrami na drodze: A-5, A-7, A8, A9, A-10, A-16, A-17, B-25, B-26, B-35, B-36, D-3, D-6, D-9
odczytuje treści znaków drogowych związanych z pierwszeństwem przejazdu: A-5, A6a, b,c, d, A-7, A-8, B-20, C-12, D-1
określa zasady pierwszeństwa przejazdu
opisuje zasady postępowania w razie uczestniczenia w wypadku, w którym:
nie ma ofiar, są ofiary w ludziach,
odczytuje treści znaków związanych z bezpieczną prędkością, wypadkami na drodze:
B-33,D-21, D-22
podaje sposoby wpływające na zmniejszenie szkodliwości rozwoju motoryzacji na
środowisko
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:


wymienia dane techniczne motoroweru
porównuje dane techniczne dwóch motorowerów












wymienia rozwiązania konstrukcyjne wpływające na bezpieczeństwo pojazdu
wymienia cechy drogi, które wpływają na bezpieczeństwo
rozróżnia określenia – uczestnik ruchu, kierujący
rozróżnia określenia – obszar zabudowany, strefa zamieszkania
opisuje zasady: ostrożności, szczególnej ostrożności, ograniczonego zaufania, ruchu
prawostronnego
opisuje manewry: wymijania, wyprzedzania, omijania, włączania się do ruchu,
skręcania,
zawracania, hamowania, zmiany kierunku jazdy i pasa ruchu
charakteryzuje rodzaje skrzyżowań drogowych
wymienia zasady przewożenia osób, bagażu na motorowerze
opisuje pojęcie: droga hamowania
opisuje zasady bezpiecznego poruszania się pieszego, motorowerzysty
wymienia wady i zalety napędów tradycyjnych i alternatywnych
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:








opisuje, na czym polega eksploatacja, obsługa techniczna motoroweru
wymienia podstawowe elementy budowy układów motoroweru
opisuje funkcjonowanie układów motoroweru
opisuje różnice między zatrzymaniem, postojem i ciągłym uczestnictwem w ruchu
opisuje prawidłowe zachowanie pieszego, kierującego motorowerem na przejazdach
kolejowych i tramwajowych
wyznacza kolejność przejazdu przez różnego typu skrzyżowania
opisuje czynniki wpływające na długość drogi hamowania
podaje przykłady napędów alternatywnych i ograniczenia w ich stosowaniu
Aby uzyskać ocenę celującą uczeń:







biegle posługuje się wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych
oraz wiedzą znacznie wykraczającą poza program nauczania,
potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych,
śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i prezentuje je na zajęciach;
proponuje lub stosuje rozwiązania nowatorskie (projektowe, materiałowe);
uczestniczy w imprezach, programach związanych z BRD;
systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji.
Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych
w klasie III gimnazjum
Program nauczania techniki w gimnazjum
„Technika w praktyce”; wydawnictwo Nowa Era
Moduł III – (rysunek techniczny)
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:










zna zasady wykonywania rysunku technicznego
zna i podaje rodzaje linii, ich kształt i zastosowanie
zna symbole stosowane w rysunku technicznym
zna rodzaje pisma
zna cechy pisma technicznego – charakteryzuje je
podaje wzajemny układ osi
zna pojęcie rzutów prostokątnych i aksonometrii
zna i stosuje zasady rysowania brył w dimetrii
zna i stosuje zasady rysowania brył w izometrii
zna zasady wymiarowania
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:












stosuje zasady wymiarowania
rozumie potrzebę wymiarowania figur
wykazuje się starannością i dokładnością
omawia normy techniczne i ich znaczenie
definiuje pojęcia: normalizacji
zna wielkości pisma stosowane dla arkusza A4
rozróżnia pismo rodzaju A i B
zna zasady rzutowania
zna sposób wykonania rzutu prostokątnego – widok
rozpoznaje rzut główny, boczny i z góry
zna etapy rysowania bryły w rzutowaniu prostokątnym, dimetrii i izometrii
określa rodzaj rzutu na podstawie rysunku bryły
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:




stosuje zasady wykonywania rysunku technicznego
rozpoznaje i nazywa rodzaje linii, symbole
stosuje zasady wymiarowania
umie wymiarować okręgi o różnej wielkości średnicy










podaje wymiary formatów arkuszy stosowanych w technice
zna i pisze wzory liter i cyfr
potrafi napisać tekst pismem technicznym
potrafi dobrać najlepszy sposób ustawienia przedmiotu w celu wykonania rzutu
aksonometrycznego
wykonuje rzuty prostokątne wskazanej bryły
przedstawia bryły w dimetrii
na podstawie rzutu prostokątnego rysuje przedmiot w dimetrii
przedstawia bryły w izometrii
na podstawie rzutu prostokątnego rysuje przedmiot w izometrii
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:








stosuje zasady wymiarowania
umie wymiarować okręgi o różnej wielkości średnicy
podaje wymiary formatów arkuszy stosowanych w technice
wykazuje się starannością i dokładnością w wymiarowaniu
podaje wielkości charakterystyczne dla pisma technicznego
stosuje zasady rzutowania prostokątnego
wykonuje rzuty prostokątne wykazując się starannością i dokładnością.
rysuje bryły w dimetrii i izometrii wykazując się dbałością i starannością
Aby uzyskać ocenę celującą uczeń powinien umieć ponadto:




wykonać i zwymiarować rysunek techniczny złożonej figury
napisać prawidłowo dodatkowy tekst pismem technicznym pochyłym
wykonać rzuty prostokątne przedmiotu (z natury).
doskonalić umiejętności w kreśleniu dimetrii i izometrii dodatkowych brył.
Moduł IV –zajęcia elektryczno-elektroniczne
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:










wymienia czynniki, od których zależy działanie prądu elektrycznego na organizm
człowieka
opisuje zasady udzielania pierwszej pomocy porażonemu prądem elektrycznym
wymienia rodzaje prądu elektrycznego (stały, przemienny, zmienny)
wymienia elementy obwodu elektrycznego
wymienia wielkości fizyczne związane z przepływem prądu elektrycznego w
obwodzie oraz jednostki, w których się je podaje
wyjaśnia rolę rezystora w obwodzie prądu elektrycznego
opisuje budowę kondensatora
opisuje budowę diody












opisuje budowę tranzystora
opisuje budowę zwojnicy
wymienia elementy budowy silnika elektrycznego
charakteryzuje przewodniki, izolatory, półprzewodniki
wymienia elementy budowy bezpiecznika
wyjaśnia zasadę działania bezpiecznika
wymienia elementy budowy instalacji elektrycznej
wymienia domowe urządzenia, które najbardziej wpływają na zużycie energii
elektrycznej
wymienia elektryczne źródła światła
wymienia systemy zapisywania, odtwarzania dźwięków
wymienia sposoby przesyłania rozmów telefonicznych
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:





























wyjaśnia, w jaki sposób utworzono nazwy jednostek podstawowych wielkości
elektrycznych
wymienia najważniejszych wynalazców w dziedzinie elektrotechniki, elektroniki
przyporządkowuje zjawiska fizyczne do urządzenia technicznego
wymienia rodzaje ogniw elektrochemicznych
opisuje budowę, zasadę działania ogniwa elektrochemicznego
wymienia sposoby wytwarzania energii elektrycznej, w tym sposoby ekologiczne
buduje obwód elektryczny z miernikiem na podstawie schematu
wymienia rodzaje rezystorów
wymienia parametry rezystora
rysuje symbole graficzne rezystorów
wymienia rodzaje kondensatorów
wyjaśnia rolę kondensatora w obwodzie prądu elektrycznego
wymienia rodzaje diod
wymienia rodzaje zwojnic
wyjaśnia, dlaczego rdzeń zwojnicy wykonany jest ze stali magnetycznie miękkiej
montuje obwód elektryczny na podstawie schematu
wymienia nazwy elementów elektronicznych na podstawie ich wyglądu
zewnętrznego
wymienia nazwy urządzeń, w których znalazły zastosowanie elementy elektroniczne
wymienia zawody związane z elektroniką
rysuje symbol graficzny transformatora
wymienia urządzenia, w których znalazł zastosowanie transformator
wymienia parametry bezpiecznika
odczytuje parametry bezpiecznika
dobiera środki gaśnicze do gaszenia instalacji elektrycznej
przyporządkowuje symbole graficzne elementów instalacji elektrycznej do nazwy
odczytuje ze schematu radioodbiornika nazwy jego elementów
wymienia rodzaje telewizorów
wymienia urządzenia, z którymi może współpracować telewizor
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:



























charakteryzuje osiągnięcia najważniejszych wynalazców w dziedzinie elektrotechniki,
elektroniki
wyjaśnia, na czym polega postęp techniczny
rozpoznaje rodzaj elektrowni, analizując jej zalety i wady
wyjaśnia, w jaki sposób odbywa się przesyłanie energii elektrycznej do odbiorców
wyjaśnia, na czym polega przepływ prądu elektrycznego w obwodzie elektrycznym
analizuje schematy szeregowe, równoległe, szeregowo-równoległe
rysuje schematy szeregowe, równoległe, szeregowo-równoległe
rysuje schemat obwodu elektrycznego z odbiornikiem, na którego podstawie można
zmierzyć napięcie elektryczne
rysuje symbole graficzne rezystorów, termistora, fotorezystora
odczytuje wartości rezystancji w oznaczeniu cyfrowo-literowym, kodem barwnym
rysuje symbole graficzne kondensatorów
rysuje schemat obwodu z kondensatorem
rysuje symbole diod
odczytuje parametry diody w oznaczeniu literowo-cyfrowym
rysuje schemat obwodu z diodą
rysuje symbole tranzystorów
rysuje schemat obwodu z tranzystorem
rysuje schemat obwodu ze zwojnicą
rozpoznaje elementy elektroniczne na podstawie symboli graficznych, oznaczeń
literowo cyfrowych, parametrów
wyjaśnia zasady przechowywania elementów półprzewodnikowych
wyjaśnia zasadę działania transformatora
określa pojęcie: prąd znamionowy
wyjaśnia rolę bezpiecznika w sytuacjach nadmiernego wzrostu prądu, zwarcia
wyjaśnia, na czym polega nadawanie, odbieranie fal radiowych
wyjaśnia różnicę między radioodbiornikiem a tunerem
wyjaśnia, na czym polega łączność przewodowa i bezprzewodowa
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:












wyjaśnia, co to jest nanotechnika i podaje przykłady jej zastosowania
wyjaśnia, w jaki sposób odbywa się przesyłanie energii elektrycznej do odbiorców
wyjaśnia związek między ładowaniem baterii, akumulatorów, oszczędzaniem energii
elektrycznej a zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego
rysuje, analizuje schemat obwodu z rezystorem
odczytuje parametry kondensatora w oznaczeniu cyfrowo-literowym
wyjaśnia, na czym polega katalogowanie diod
rozpoznaje elektrody tranzystora
wyjaśnia zasadę działania silnika elektrycznego
rysuje schemat elektryczny wybranego pomieszczenia w mieszkaniu
wyjaśnia zasadę działania różnego rodzaju telewizorów
wyjaśnia zasadę działania odtwarzacza CD, DVD


odczytuje informacje zamieszczone na obudowie odtwarzacza CD, DVD
wyjaśnia, w jaki sposób można zwalczać piractwo
Aby uzyskać ocenę celującą uczeń:






biegle posługuje się wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych
oraz wiedzą znacznie wykraczającą poza program nauczania,
potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych,
śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i prezentuje je na zajęciach;
proponuje lub stosuje rozwiązania nowatorskie (projektowe, materiałowe);
systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji,