OFERTA w II przetargu na sprzedaż drewna tartacznego gat

Komentarze

Transkrypt

OFERTA w II przetargu na sprzedaż drewna tartacznego gat
OFERTA
w II przetargu na sprzedaż drewna tartacznego
gat. modrzew, zlokalizowanego w Świerzowej Polskiej
Kupujący (Oferent):
Nazwa firmy i adres:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Numer telefonu/faxu:............................................................................................................
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Gminy
Chorkówka
(http://www.chorkowka.pl)
oraz
podanego
do
publicznej
wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Chorkówka, w sprawie sprzedaży drewna, gat, modrzew
z działki nr ewid. 396 położonej w Świerzowej Polskiej
Ilość, sortyment drewna:
0,9 m3 – sortyment WD 2 (tartaczne w klocku długości 11,5 m, gat. modrzew)
Cena wywoławcza za drewno wynosi:
za 1m3 modrzewia 154,40 zł/m3 + 23 % VAT
1. Oferuję zakup drewna tartacznego, gat. modrzew, objętego przetargiem za cenę:
cena netto za 1m3 lipy ................................ (słownie złotych: …..........................................
.........................................................................................................................................) + 23 % VAT
2. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję te warunki bez zastrzeżeń.
3.Oświadczam, że:
* dokonałem oględzin przedmiotu przetargu w terenie,
** nie dokonałem oględzin przedmiotu przetargu w terenie i ponoszę odpowiedzialność za
skutki wynikłe z rezygnacji oględzin.
4. Zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty, do zawarcia umowy w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty.
5. Zobowiązuję się do zapłaty ceny nabycia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy
i wystawienia faktury VAT.
Podpis