plik z logo

Komentarze

Transkrypt

plik z logo
Raport EBI nr 6/2014
2014-02-27
Podjęcie uchwały o dokonaniu przydziału akcji serii C
Zarząd CSY S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, iż działając na podstawie art. 439 § 1 KSH,
w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 z dnia
21 października 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
akcji zwykłych na okaziciela serii C, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem
przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz przeprowadzonej
w dniach od 2 grudnia 2013 r. do 18 lutego 2014 r. subskrypcji zamkniętej akcji serii C oraz
na podstawie otrzymanych informacji z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu
27 lutego 2014 r. dokonał przydziału 3.579.028 akcji zwykłych na okaziciela serii C zrealizowanych
w formie zapisów podstawowych oraz 20.972 akcji zwykłych na okaziciela serii C zrealizowanych
w formie zapisów dodatkowych, stanowiących 100% wszystkich zaoferowanych akcji serii C.
Zarząd CSY S.A. stwierdza dojście emisji akcji serii C do skutku. Szczegółowe informacje dotyczące
zakończonej subskrypcji akcji serii C zostaną przekazane w oddzielnym raporcie bieżącym.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i
Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
• Grzegorz Wrona - Prezes Zarządu

Podobne dokumenty