darmowe sąd 12 marca 2007

Komentarze

Transkrypt

darmowe sąd 12 marca 2007
SYGNITY S.A.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA
OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2009 R.
25 lutego 2010 r.
SYGNITY S.A.
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
Spis treści
Strona
INFORMACJE O SYGNITY S.A. ........................................................................................................................... 3
ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ....................... 5
ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY BILANS ................................................................................................. 6
ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM .......................... 8
ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH ...................... 9
INFORMACJA DODATKOWA ................................................................................................................... 11
1 INFORMACJE OGÓLNE .............................................................................................................................. 11
2 PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ................................................................... 11
3 ZMIANY DANYCH PREZENTOWANYCH W OKRESIE PORÓWNAWCZYM ...................................................... 12
4 POLITYKI RACHUNKOWOŚCI .................................................................................................................... 12
5 POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH W RAMACH GRUPY .............................................................. 14
6 NOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI I INTERPRETACJE KOMITETU DS. INTERPRETACJI
MIĘDZYNARODOWEJ SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (KIMSF) ....................................................... 14
7 WAśNE OSZACOWANIA I OSĄDY KSIĘGOWE............................................................................................. 16
8 INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI ........................................................................... 19
9 PRZYCHODY ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW I USŁUG .................................................................................. 19
10 PRZYCHODY ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW .......................................................................... 19
11 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU I KOSZT WYTWORZENIA SPRZEDANYCH PRODUKTÓW I USŁUG ..................... 19
12 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE .................................................................................................... 20
13 KOSZTY FINANSOWE................................................................................................................................ 20
14 ISTOTNE TRANSAKCJE JEDNORAZOWE ..................................................................................................... 21
15 PODATEK DOCHODOWY ........................................................................................................................... 21
16 AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAśY ................................................................................. 25
17 STRATA PRZYPADAJĄCA NA JEDNĄ AKCJĘ. .............................................................................................. 25
18 DYWIDENDA WYPŁACONA (LUB ZADEKLAROWANA) ŁĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ Z
PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRZYWILEJOWANE ............................................................................. 26
19 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ................................................................................................................. 26
20 WARTOŚCI NIEMATERIALNE .................................................................................................................... 26
21 INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEśNYCH I WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH ..................................... 28
22 NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEśNOŚCI............................................... 29
23 KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE ............................................................................................................ 30
24 ŚRODKI PIENIĘśNE I ICH EKWIWALENTY .................................................................................................. 31
25 KAPITAŁ PODSTAWOWY I KAPITAŁY REZERWOWE ................................................................................... 31
26 OPROCENTOWANE KREDYTY BANKOWE I POśYCZKI ................................................................................ 34
27 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA ..................................... 35
28 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU OBLIGACJI I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ................................... 35
29 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE ............................................................................................................ 37
30 WARUNKI TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ............................................................................ 37
31 ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ........................................................................................................... 40
32 INFORMACJE O POŁĄCZENIU Z SUPPORT SP. Z O.O. .................................................................................. 40
33 OPIS ISTOTNYCH WYDARZEŃ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM ................................................................ 41
34 SEZONOWOŚĆ LUB CYKLICZNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI .................................................................................... 44
35 ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE ................................................................................................................ 44
36 INFORMACJE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB
WIERZYTELNOŚCI SYGNITY S.A. ORAZ JEDNOSTEK OD NIEGO ZALEśNYCH ............................................. 44
37 ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM ......................................................................................................... 44
2
SYGNITY S.A.
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
Informacje o Sygnity S.A.
1. Działalność podstawowa
Podstawowym przedmiotem działalności Sygnity S.A. („Spółka”) jest działalność w zakresie
oprogramowania oraz doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego.
Oferta Spółki zawiera następujące usługi informatyczne:
• konsulting w zakresie przedsięwzięć informatycznych,
• produkcję i wdraŜanie oprogramowania,
• integrację systemów IT,
• usługi outsourcingowe,
• dostawę i instalację sprzętu,
• budowę lokalnych i rozległych sieci komputerowych (LAN i WAN),
• usługi serwisu oprogramowania, sieci i sprzętu,
• usługi szkoleniowe.
2. Siedziba Spółki
Sygnity S.A.
Al. Jerozolimskie 180
02-486 Warszawa
3. Rada Nadzorcza
•
•
•
•
•
•
•
Tomasz Jędrzejczak
Jacek Kseń
Martin Miszerak
Przemysław Aleksander Schmidt
Tomasz Sielicki
Jan Woźniak
Paweł Turno
W dniu 1 lipca 2009 roku Pan Jan Woźniak został powołany na Członka Rady Nadzorczej.
Dnia 30 czerwca 2009 roku Pan Szczepan Strublewski złoŜył rezygnację z członkowstwa
w Radzie Nadzorczej Sygnity S.A.
4. Zarząd
•
•
•
•
Piotr Kardach
Jacek Kujawa
Andrzej Marciniak
Piotr Wierzbicki
- Prezes Zarządu
- Wiceprezes Zarządu
- Wiceprezes Zarządu
- Wiceprezes Zarządu
W dniu 12 marca 2009 roku Pan Rajmund Gral zrezygnował z funkcji Wiceprezesa Zarządu.
Rada Nadzorcza w dniu 12 marca 2009 roku powołała Pana Piotra Wierzbickiego do Zarządu
Spółki, w którym pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
3
SYGNITY S.A.
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
W dniu 3 września 2009 roku Rada Nadzorcza odwołała Pana Bogdana Kosturka z funkcji
Wiceprezesa Zarządu.
W dniu 3 września 2009 roku Pan Andrzej Kosturek zrezygnował z funkcji Wiceprezesa
Zarządu.
5. Biegły rewident
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 14
00-638 Warszawa
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
4
SYGNITY S.A.
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Nota 01.01.2009 31.12.2009
01.10.2009 31.12.2009
01.01.2008 31.12.2008
01.10.2008 31.12.2008
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i
materiałów, w tym:
Przychody ze sprzedaŜy produktów i usług
9
Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów
10
372 977
106 918
569 447
213 672
298 366
74 611
82 803
24 115
401 858
167 589
134 497
79 175
(320 745)
(74 359)
(445 425)
(164 680)
(262 016)
(59 112)
(302 774)
(98 536)
(58 729)
(15 247)
(142 651)
(66 144)
52 232
32 559
124 022
48 992
(39 452)
(89 837)
29 124
(2 162)
(3 675)
(21 661)
2 043
(744)
(49 912)
(83 269)
25 502
(2 054)
(16 032)
(16 945)
643
488
(50 095)
8 522
14 289
17 146
1 215
(9 733)
457
(3 242)
4 015
(13 156)
1 184
(5 222)
(8 518)
(2 785)
(9 141)
(4 038)
(58 613)
5 737
5 148
13 108
11 195
(565)
(6 667)
(9 001)
Zysk (strata) netto
(47 418)
5 172
(1 519)
4 107
CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM
(47 418)
5 172
(1 519)
4 107
(3,99)
(3,99)
0,44
0,44
(0,13)
(0,13)
0,35
0,35
Koszt sprzedanych produktów, towarów i
materiałów, w tym:
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i
usług (-)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów (-)
11
Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy
Koszty sprzedaŜy (-)
Koszty ogólnego zarządu (-)
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne (-)
11
11
12
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe (-)
13
Wynik na operacjach finansowych
Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy (bieŜące i odroczone
obciąŜenie podatkowe)
Zysk (strata) netto na akcje w PLN:
Podstawowa
Rozwodniona
15
17
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
5
SYGNITY S.A.
Śródroczny jednostkowy bilans na dzień 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY BILANS
Nota
31.12.2009
31.12.2008
420 614
12 075
116 322
101 702
443
271 945
426 622
17 357
117 557
95 444
443
280 395
217
1 198
471
17 943
217
788
458
9 407
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)
Zapasy
NaleŜności handlowe oraz pozostałe naleŜności
22
NaleŜności z tytułu podatku dochodowego
22
Aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych
przez wynik finansowy
PoŜyczki krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe czynne
Środki pienięŜne i depozyty krótkoterminowe
24
Aktywa trwałe (grupa zbycia) sklasyfikowane jako
16
przeznaczone do sprzedaŜy
184 634
13 547
105 125
1 142
1 356
302 721
29 538
203 013
9 196
1 091
6
951
54 625
7 882
26
1 240
44 163
14 454
SUMA AKTYWÓW
605 248
729 343
AKTYWA
Aktywa trwałe (długoterminowe)
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne, w tym:
- wartość firmy
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Akcje i udziały w jednostkach zaleŜnych i
wspólnych przedsięwzięciach
Inne długoterminowe aktywa finansowe
NaleŜności długoterminowe
Długoterminowe poŜyczki
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
19
20
21
22
15
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
6
SYGNITY S.A.
Śródroczny jednostkowy bilans na dzień 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY BILANS (cd.)
Nota
31.12.2009
31.12.2008
383 300
15 082
331 050
425 009
15 082
331 050
87 290
(50 122)
83 100
(4 223)
7 482
1 641
11 108
2 706
1 073
229
4 539
991
213
7 198
214 466
35 851
88 223
50 868
9
1 580
37 935
293 226
24 100
175 609
62 730
340
1 776
172
28 499
SUMA ZOBOWIĄZAŃ
221 948
304 334
SUMA PASYWÓW
605 248
729 343
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
NadwyŜka ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości
nominalnej
Pozostałe kapitały
Niepokryte straty
25
25
Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu
finansowego
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Długoterminowa rezerwa na świadczenia emerytalne
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
28
27
15
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty i poŜyczki
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu obligacji
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Pozostałe rezerwy
Rozliczenia międzyokresowe
26
27
28
28
28
29
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
7
SYGNITY S.A.
Śródroczne jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Nota
Stan na dzień 01.01.2009
Suma całkowitych strat za 12 miesięcy 2009
Połączenie z jednostką zaleŜną
Pokrycie straty
Stan na dzień 31.12.2009
Stan na dzień 01.01.2008
Suma całkowitych strat za 12 miesięcy 2008
Koszt opcji menedŜerskich
Emisja akcji
Koszty emisji akcji
Pokrycie straty
Stan na dzień 31.12.2008
Kapitał podstawowy
32
31
NadwyŜka ze sprzedaŜy
akcji powyŜej ich
wartości nominalnej
Pozostałe
kapitały
Niepokryte
straty
Kapitał własny
ogółem
15 082
15 082
331 050
331 050
83 100
5 709
(1 519)
87 290
(4 223)
(47 418)
1 519
(50 122)
425 009
(47 418)
5 709
383 300
14 009
1 073
15 082
301 922
30 051
(923)
331 050
135 985
102
(52 987)
83 100
(55 691)
(1 519)
52 987
(4 223)
396 225
(1 519)
102
31 124
(923)
425 009
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
8
SYGNITY S.A.
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pienięŜnych za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH
Nota
Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej
Strata brutto
Korekty o pozycje:
Amortyzacja
Zmiana kapitału obrotowego*
Przychody i koszty odsetkowe
Zyski z działalności inwestycyjnej
(Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych
Koszty opcji menedŜerskich
Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej
Podatek dochodowy (zapłacony) zwrócony
Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej
01.01.2009 31.12.2009
01.01.2008 31.12.2008
(58 613)
37 404
15 038
36 914
8 679
(23 181)
(46)
(21 209)
7 825
(13 384)
5 148
950
19 237
(6 456)
8 707
(21 682)
1 042
102
6 098
(657)
5 441
6 636
1 190
25 862
43797
(3 140)
(77)
5 260
20
883
35 444
(7 615)
(532)
7 865
(294)
1 719
46 130
-
30 201
48 361
69 423
(85 150)
(36 588)
(1 839)
(5 805)
(11 598)
78 651
31 210
(33 424)
(133 615)
(2 859)
(3 988)
(33 824)
10 462
44 163
54 625
17 747
26 416
44 163
11
Przepływy pienięŜne z działalności inwestycyjnej
Wpływy ze sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych oraz
14
wartości niematerialnych
Wpływy netto ze sprzedaŜy jednostek zaleŜnych oraz
14
zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Nabycie aktywów finansowych w wartości godziwej przez wynik finansowy
Dywidendy otrzymane
PoŜyczki udzielone
Spłacone poŜyczki
Odsetki otrzymane
Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pienięŜne z działalności finansowej
Wpływy netto z emisji akcji (wydania akcji) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek
Wpływy z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych
Wydatki z tytułu wykupu dłuŜnych papierów wartościowych
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i poŜyczek
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Zapłacone odsetki
Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej
Przepływy pienięŜne netto razem
Środki pienięŜne na początek okresu
Środki pienięŜne na koniec okresu
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
9
SYGNITY S.A.
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pienięŜnych za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
*Zmiana kapitału obrotowego
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu naleŜności
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Razem
01.01.2009 31.12.2009
01.01.2008 31.12.2008
(156)
15 991
100 311
(88 857)
9 625
36 914
(1 257)
(1 386)
5 850
9 983
(19 646)
(6 456)
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
10
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
INFORMACJA DODATKOWA
1
Informacje ogólne
Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 180, wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008162. Spółce nadano numer statystyczny
REGON 190407926. Czas trwania spółki jest nieoznaczony.
W dniu 28 marca 2007 roku wydane zostało postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o zarejestrowaniu zmiany w
zakresie zmiany brzmienia nazwy Spółki z „ComputerLand” na „Sygnity”.
Akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1995 roku.
W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2009 roku wchodzili:
- Piotr Kardach
– Prezes Zarządu,
- Jacek Kujawa
– Wiceprezes Zarządu,
- Andrzej Marciniak
– Wiceprezes Zarządu,
- Piotr Wierzbicki
– Wiceprezes Zarządu.
W dniu 12 marca 2009 roku Pan Rajmund Gral zrezygnował z funkcji Wiceprezesa Zarządu. Rada
Nadzorcza w dniu 12 marca 2009 roku powołała Pana Piotra Wierzbickiego do Zarządu Spółki, w
którym pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.
W dniu 3 września 2009 roku Rada Nadzorcza odwołała Pana Bogdana Kosturka z funkcji Wiceprezesa
Zarządu.
W dniu 3 września 2009 roku Pan Andrzej Kosturek zrezygnował z funkcji Wiceprezesa Zarządu.
Niniejsze skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe („sprawozdanie finansowe”) zostało
sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się
przewidzieć przyszłości.
Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje dane za okres 12 miesięcy zakończony
dnia 31 grudnia 2009 roku oraz na dzień 31 grudnia 2009, a takŜe zawiera dane porównawcze za okres
12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku oraz na dzień 31 grudnia 2008 roku.
Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu
25 lutego 2010 roku.
2
Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem
Rachunkowości nr 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”.
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
11
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
3
Zmiany danych prezentowanych w okresie porównawczym
Spółka dokonała w danych porównawczych na dzień 31 grudnia 2008 roku korekty prezentacyjnej
depozytu związanego z nieobjętymi akcjami. W wyniku dokonanej korekty zwiększeniu uległy środki
pienięŜne i ich ekwiwalenty w kwocie 843 w korespondencji z nadwyŜką ze sprzedaŜy akcji powyŜej
ich wartości nominalnej.
4
Polityki rachunkowości
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu niniejszego skróconego jednostkowego sprawozdania
finansowego są zgodne z zasadami przyjętymi przy sporządzaniu rocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku, za wyjątkiem nowych
standardów rachunkowości stosowanych od dnia 1 stycznia 2009 roku. Niniejsze skrócone jednostkowe
sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji i ujawnień wymaganych przy pełnych sprawozdaniach
finansowych i powinno być odczytywane łącznie z rocznym jednostkowym i skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku oraz ze skróconym
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 roku.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku sporządzone
zgodnie z MSSF, dostępne jest na stronie http://www.sygnity.pl.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z
wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych oraz aktywów finansowych dostępnych do
sprzedaŜy, które są wyceniane w wartości godziwej.
PoniŜej zostały przedstawione nowe lub zmienione regulacje MSSF oraz nowe interpretacje KIMSF,
które Spółka zastosowała w bieŜącym okresie sprawozdawczym:
Zmiana do MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”
Zmiana odnosi się do podejścia księgowego dla kosztów finansowania zewnętrznego, które moŜna
bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu składnika aktywów, który
wymaga znaczącego okresu czasu niezbędnego do przygotowania go do zamierzonego uŜytkowania
lub sprzedaŜy. W ramach tej zmiany usunięto moŜliwość natychmiastowego rozpoznania tych
kosztów w rachunku zysków i strat okresu, w którym je poniesiono. Zgodnie z nowym wymogiem
Standardu koszty te powinny być kapitalizowane. Zmiany powyŜszego standardu nie mają wpływu
na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych.
MSR 1 (zmieniony) „Prezentacja sprawozdań finansowych”
Zmieniony standard wymaga, by „niewłaścicielskie zmiany w kapitale własnym” były
prezentowane odrębnie od właścicielskich zmian w kapitale własnym. Wszystkie niewłaścicielskie
zmiany w kapitale przedstawia się w zestawieniu całkowitych dochodów, lecz jednostka moŜe
wybrać prezentację jednego zestawienia całkowitych dochodów lub dwóch: rachunku zysków i strat
oraz zestawienia całkowitych dochodów. W przypadku korekt lub zmian klasyfikacji danych
porównawczych, wymagane jest, poza aktualnym wymogiem przedstawiania bilansu wg stanu na
koniec okresu bieŜącego i okresu porównawczego, przedstawienie przekształconego bilansu wg
stanu na początek okresu porównawczego. Zmiany powyŜszego standardu nie mają wpływu na
uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych, a jedynie na prezentację
sprawozdań finansowych oraz tytułu tych sprawozdań.
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
12
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
MSSF 2 (zmiana) „Płatności w formie akcji”
Zmiana do Standardu dotyczy dwóch kwestii: wyjaśnia, Ŝe warunkami nabycia uprawnień są tylko
warunek świadczenia usługi oraz warunek związany z wynikami operacyjnymi jednostki. Pozostałe
cechy programu płatności w formie akcji nie są uznawane jako warunki nabycia uprawnień.
Standard wyjaśnia, Ŝe ujęcie księgowe anulowania programu przez jednostkę lub inną stronę
transakcji powinno być takie samo. Zmiany powyŜszego standardu nie mają wpływu na uprzednio
wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych.
MSR 32 (zmiana) „Instrumenty finansowe: prezentacja” oraz MSR 1 (zmiana) „Prezentacja sprawozdań
finansowych” – „Instrumenty finansowe z opcją sprzedaŜy i zobowiązania wynikające z likwidacji”
Zmieniony standard wymaga od jednostek klasyfikowania instrumentów finansowych z opcją
sprzedaŜy oraz instrumentów, które nakładają na jednostkę zobowiązanie wydania drugiej stronie
proporcjonalnego udziału w aktywach netto jednostki wyłącznie w przypadku likwidacji jednostki,
pod warunkiem, Ŝe instrumenty finansowe mają szczególne cechy i spełniają określone warunki.
Zmiany powyŜszego standardu nie mają wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz
wartość kapitałów własnych.
MSSF 8 „Segmenty operacyjne”
MSSF 8 zastępuje MSR 14 „Sprawozdawczość segmentów działalności” i wymaga podejścia
zgodnie, z którym informacje o segmencie są przedstawiane na tej samej podstawie, co
zastosowania dla celów sprawozdawczości wewnętrznej. Zgodnie z wymogami MSSF 8, naleŜy
identyfikować segmenty operacyjne w oparciu o wewnętrzne raporty dotyczące tych elementów
Grupy, które są regularnie weryfikowane przez osoby decydujące o przydzieleniu zasobów do
danego segmentu i oceniające jego wyniki finansowe. Dla porównania, zgodnie z wymogami
poprzednio obowiązującego MSR 14, jednostka była zobowiązana identyfikować dwa zestawy
segmentów (branŜowe i geograficzne) stosując kryteria ryzyka i korzyści, przy czym wewnętrzny
system sprawozdawczości finansowej dla kluczowych członków kierownictwa słuŜył wyłącznie
jako punkt wyjściowy do identyfikacji takich segmentów. W związku z tym, po przyjęciu MSSF 8
zmieniła się identyfikacja segmentów sprawozdawczych występujących w Spółce (patrz nota 8).
Zmiany do MSSF wynikające z projektu Corocznych Ulepszeń do MSSF opublikowane w maju 2008
roku. Główne zmiany obejmują m.in.:
- moŜliwość prezentacji instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu jako
długoterminowe wg MSR 1;
- zmianę definicji kosztów finansowania zewnętrznego w MSR 23, aby koszt finansowania
zewnętrznego obliczany był z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej;
- wprowadzenie w MSR 36 dodatkowych ujawnień, w przypadku, gdy wartość godziwa
ustalana jest na podstawie zdyskontowanych przepływów;
- wprowadzenie w MSR 38 wyjaśnienia odnośnie ujmowania kosztów reklamy i promocji;
- wyjaśnienie w MSR 19, Ŝe redukcja w zakresie, w jakim przyszłe wzrosty wynagrodzeń
powiązane ze świadczeniami płatnymi za usługi przeszłe stanowi ograniczenie programu
świadczeń;
- zmianę definicji kategorii wg wartości godziwej przez wyniki finansowy w MSR 39.
Zmiany wynikające z poprawek nie mają wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz
wartość kapitałów własnych.
KIMSF 13 „Programy lojalnościowe dla klientów”
Interpretacja ta zawiera wytyczne w zakresie ujęcia księgowego transakcji wynikających z
wdroŜonych przez jednostkę programów lojalnościowych dla swoich klientów takich jak np. karty
lojalnościowe czy programy punktowe. W szczególności, KIMSF 13 wskazuje prawidłowy sposób
ujęcia zobowiązań wynikających z konieczności dostarczenia darmowych lub po obniŜonych
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
13
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
cenach produktów bądź usług klientom realizującym uzyskane przez siebie „punkty”. Zmiany
wynikające z interpretacji nie mają wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość
kapitałów własnych.
KIMSF 14 „Pułap dla aktywów z tytułu programu określonych świadczeń, minimalne wymogi w
zakresie finansowania i ich wzajemne oddziaływanie”
Interpretacja ta zawiera ogólne wytyczne jak zgodnie z MSR 19 naleŜy dokonać oceny pułapu dla
nadwyŜki wartości godziwej aktywów programu ponad bieŜącą wartość zobowiązania z tytułu
programu określonych świadczeń, która moŜe być rozpoznana jako aktywo. Ponadto, KIMSF 14
objaśnia, w jaki sposób statutowe lub umowne wymogi w zakresie minimalnego finansowania mogą
wpływać na wysokość aktywa lub zobowiązania z tytułu programu określonych świadczeń. Zmiany
wynikające z interpretacji nie mają wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość
kapitałów własnych.
Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” i MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe
sprawozdania finansowe”.
Zmiany pozwalają na zastosowanie jako „domniemany koszt” albo wartość godziwą albo wartość
bilansową ustaloną według dotychczasowych zasad rachunkowości dla jednostek zaleŜnych,
stowarzyszonych oraz współzaleŜny w jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Ponadto
wyeliminowano definicję metody kosztowej i zastąpiono zasadą rozpoznania przychodu w związku
z otrzymanymi dywidendami w jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Zastosowanie standardu
nie ma wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych, jako Ŝe
sprawozdawczość Spółki oparta jest juŜ na MSSF.
5
Połączenia jednostek gospodarczych w ramach grupy
Połączenia jednostek gospodarczych znajdujących się pod wspólną kontrolą rozliczane są metodą
„poprzednich wartości” („predecessor accounting”). Zgodnie z tą metodą Spółka nie wycenia ponownie
aktywów i pasywów w wartości godziwej. Zamiast tego przyjmuje ich wartości ze skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Spółki. Nie powstaje Ŝadna dodatkowa wartość firmy, poza tą która została
juŜ wykazana w sprawozdaniu skonsolidowanym Spółki w momencie objęcia kontroli nad jednostką
zaleŜną, z którą następuje połączenie. Sprawozdanie finansowe po połączeniu jednostek zawiera wyniki
spółki przejmującej za cały rok oraz spółki przejmowanej od dnia połączenia. Dane porównawcze nie
ulegają przekształceniu. Wyniki finansowe jednostki przejmowanej od dnia objęcia kontroli przez
jednostkę przejmującą do dnia połączenia wykazywane są w pozycji „Inne kapitały rezerwowe” w
sprawozdaniu finansowym Spółki.
Na potrzeby niniejszego sprawozdania finansowego „połączenie jednostek gospodarczych” oznacza
transakcję, która miała miejsce w przeszłości i została wtedy ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym.
6
Nowe standardy rachunkowości i interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej
Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF)
Pewne nowe standardy rachunkowości i interpretacje KIMSF, które są obowiązkowe dla okresów
sprawozdawczych rozpoczynających się po dniu 1 stycznia 2010 roku zostały opublikowane przez Radę
ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości od dnia publikacji ostatniego rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego. PoniŜej przedstawiono ocenę Spółki dotyczącą wpływu tych
nowych standardów.
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
14
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
Poprawki do MSSF 2009
Rada ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała 16 kwietnia 2009 roku
“Poprawki do MSSF 2009”, które zmieniają 12 standardów. Poprawki zawierają zmiany w
prezentacji, ujmowaniu oraz wycenie oraz zawierają zmiany terminologiczne i edycyjne. Większość
zmian będzie obowiązywać dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2010
roku. Na dzień sporządzenia niniejszego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego,
poprawki do MSSF nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską. Obecnie Spółka
analizuje wpływ zmian standardów na sporządzane sprawozdanie finansowe.
Zmiany do MSSF 2 „Płatności w formie akcji”.
Zmiany do MSSF 2 „Płatności w formie akcji” zostały opublikowane przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 18 czerwca 2009 roku i obowiązują dla okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku lub po tej dacie.
Zmiany precyzują ujęcie płatności w formie akcji rozliczanych gotówkowo wewnątrz grupy
kapitałowej. Zmiany uściślają zakres MSSF 2 oraz regulują łączne stosowanie MSSF 2 oraz innych
standardów. Zmiany wprowadzają do standardu zagadnienia uregulowane wcześniej w
interpretacjach KIMSF 8 oraz KIMSF 11. Na dzień sporządzenia niniejszego śródrocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego, zmiany do MSSF 2 nie zostały jeszcze zatwierdzone
przez Unię Europejską. Spółka nie przewiduje by ta zmiana standardu miała istotny wpływ na
sprawozdanie finansowe Spółki.
Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”.
Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” zostały opublikowane przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 23 lipca 2009 r. i obowiązują dla okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. lub po tej dacie.
Zmiany wprowadzają dodatkowe wyłączenia od dokonywania wyceny aktywów na dzień przejścia
na MSSF dla spółek działających w sektorze naftowym i gazowym. Spółka nie przewiduje by ta
zmiana standardu miała istotny wpływ na sprawozdanie finansowe Spółki.
Zmiany do MSR 32 „Klasyfikacja emisji uprawnień”.
Zmiany do MSR 32 „Klasyfikacja emisji uprawnień” zostały opublikowane przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 8 października 2009 r. i obowiązują dla okresów
rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2010 r. lub po tej dacie.
Zmiany dotyczą rachunkowości emisji uprawnień (uprawnień, opcji, warrantów), denominowanych
w walucie innej niŜ waluta funkcjonalna emitenta. Zmiany wymagają, aby, przy spełnieniu
określonych warunków, emisja uprawnień była klasyfikowana jako kapitał własny niezaleŜnie od
tego, w jakiej walucie ustalona jest cena realizacji uprawnienia. Spółka nie przewiduje by ta zmiana
standardu miała istotny wpływ na sprawozdanie finansowe Spółki.
Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”.
Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” zostały opublikowane przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 28 stycznia 2010 r. i obowiązują dla okresów
rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 r. lub po tej dacie.
Zmiany zwalniają spółki stosujące międzynarodowe standardy po raz pierwszy z wymogów
prezentacji dodatkowych informacji wymaganych przez zmianę do MSSF 7 „Instrumenty
finansowe: Ujmowanie informacji”. Zastosowanie standardu nie ma wpływu na uprzednio
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
15
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych, jako Ŝe sprawozdawczość Spółki
oparta jest juŜ na MSSF.
Ponadto, poniŜsze standardy i interpretacje KIMSF wydano do zastosowania w przyszłości, a ich
omówienie znalazło się w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia
2008 roku:
- Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” – „Kryteria uznawania za
pozycję zabezpieczaną”;
- MSR 27 (Z) „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”;
- MSSF 3 (Z) „Połączenia jednostek gospodarczych”;
- Zmiany do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: Ujawnianie informacji”;
- Zmiany do KIMSF 9 i MSR 39 „Instrumenty wbudowane”;
- KIMSF 12 „Porozumienia o świadczeniu usług publicznych”;
- KIMSF 15 „Umowy w zakresie sektora nieruchomości”
- KIMSF 16 „Rachunkowość zabezpieczeń inwestycji netto w jednostkę zagraniczną”;
- KIMSF 17 „Dystrybucja do właścicieli aktywów nie będących środkami pienięŜnymi”;
- KIMSF 18 „Przeniesienie aktywów od klientów”.
W dniu przygotowania niniejszego sprawozdania finansowego poniŜsze standardy i interpretacje
KIMSF nie zostały przyjęte przez UE:
- Zmiany do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: Ujawnianie informacji”;
- Zmiany do KIMSF 9 i MSR 39 „Instrumenty wbudowane”;
- KIMSF 15 „Umowy w zakresie sektora nieruchomości”;
- Poprawki do MSSF 2009;
- Zmiany do MSSF 2 „Płatności w formie akcji”
- Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”
- Zmiany do MSR 32 „Klasyfikacja emisji uprawnień”
- KIMSF 17 „Dystrybucja do właścicieli aktywów nie będących środkami pienięŜnymi”;
- KIMSF 18 „Przeniesienie aktywów od klientów”.
7
WaŜne oszacowania i osądy księgowe
Wynikają one z dotychczasowych doświadczeń oraz innych czynników, w tym przewidywań odnośnie
przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się zasadne. Oszacowania i osądy księgowe
podlegają regularnej ocenie.
WaŜne oszacowania i załoŜenia
Spółka dokonuje oszacowań i przyjmuje załoŜenia dotyczące przyszłości. Uzyskane w ten sposób
oszacowania księgowe, z definicji rzadko pokrywać się będą z faktycznymi rezultatami. Oszacowania i
załoŜenia, które niosą ze sobą znaczące ryzyko konieczności wprowadzenia istotnej korekty wartości
bilansowej aktywów i zobowiązań w trakcie kolejnego roku obrotowego, omówiono poniŜej.
Szacowana utrata wartości firmy
Spółka corocznie oraz kaŜdorazowo w sytuacji zaistnienia przesłanek utraty wartości testuje wartość
firmy pod kątem utraty wartości. Wymaga to oszacowania wartości uŜytkowej ośrodków
wypracowujących środki pienięŜne. Oszacowanie wartości uŜytkowej polega na ustaleniu przyszłych
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
16
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
przepływów pienięŜnych generowanych przez ośrodek wypracowujący środki pienięŜne (z ang. „CGU”)
i wymaga ustalenia stopy dyskontowej do zastosowania w celu obliczenia bieŜącej wartości tych
przepływów.
Obserwowane niemal we wszystkich sektorach spowolnienie gospodarki wpłynęło na zmniejszenie
przychodów, marŜ, a w konsekwencji zysku Sygnity S.A. w pierwszym półroczu 2009, w stosunku do
analogicznego okresu roku 2008. Na podstawie tych przesłanek Zarząd Spółki podjął decyzję o
przeprowadzeniu testu na utratę wartości firmy na dzień 30 czerwca 2009 roku. Szczegóły
przeprowadzonego testu opisano w nocie 20 niniejszego sprawozdania finansowego.
PoniŜej przedstawiono istotne załoŜenia, na których opierało się kierownictwo Spółki przygotowując
model zdyskontowanych przepływów pienięŜnych (model DCF), który posłuŜył do oszacowania
wartości uŜytkowej CGU na dzień 30 czerwca 2009 roku.
Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego
Spółka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na załoŜeniu, Ŝe w
przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie
uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, Ŝe załoŜenie to stałoby się
nieuzasadnione.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku, Spółka rozpoznała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
w odniesieniu do odzyskiwalnej części zawiązanych w 2009 roku odpisów na naleŜności oraz strat
podatkowych do rozliczenia.
Odroczony podatek dochodowy w związku z występowaniem strat podatkowych moŜliwych do
rozliczenia w kolejnych latach został ujęty w aktywach (w kwocie: 6 180), poniewaŜ realizacja
odnośnych korzyści podatkowych jest prawdopodobna, dzięki pomniejszeniu o te straty przyszłego
dochodu do opodatkowania. Straty podatkowe moŜliwe do rozliczenia wygasają w latach 2011-2014.
Stopa dyskonta
Stopa dyskonta została zbudowana w oparciu o średni waŜony koszt kapitału (WACC). W celu
określenia właściwej wysokości stopy dyskontowej, Zarząd Spółki skorzystał z aktualnych publicznie
dostępnych wycen i analiz finansowych dotyczących Sygnity, opublikowanych przez niezaleŜne
instytucje finansowe. Tak skalkulowana stopa dyskonta kształtowała się w przedziale 9,2%-10,7%.
Gdyby stopa dyskonta okazała się o 1% wyŜsza od oszacowań Zarządu nie spowodowałoby to utraty
wartości firmy Ŝadnego z CGU. Wzrost stopy dyskonta do wysokości 14,4%-15,9% spowodowałby
zrównanie się wartości bilansowej aktywów najbardziej wraŜliwego CGU z ich wartością uŜytkową.
W ocenie Zarządu Spółki, przyjęta stopa dyskontowa (średnio na poziomie 10,5%), odzwierciedla
oczekiwane stopy zwrotu, zarówno przez akcjonariuszy jak i przez kredytodawców.
Stopa wzrostu przepływów po okresie prognozy
Stopa wzrostu przepływów pienięŜnych po 5-letnim okresie prognozy, przyjęta została na poziomie 4%,
co zwaŜywszy na prognozowany długookresowy wzrost całego rynku w Polsce jest w ocenie Zarządu
załoŜeniem konserwatywnym. Gdyby stopa wzrostu przepływów po okresie prognozy okazała się o 1%
niŜsza od oszacowań Zarządu nie spowodowałoby to utraty wartości firmy Ŝadnego z CGU. Spadek
stopy wzrostu przepływów po okresie prognozy do wysokości -1,2% spowodowałby zrównanie się
wartości bilansowej aktywów najbardziej wraŜliwego CGU z ich wartością uŜytkową.
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
17
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
Wycena inwestycji w jednostki zaleŜne
Sygnity S.A. corocznie monitoruje przesłanki utraty wartości inwestycji w jednostki zaleŜne m.in.
poprzez analizę ich wyników finansowych i operacyjnych.
Dysponują one duŜym potencjałem rozwiązań własnych i są liderami w swoich dziedzinach na polskim
rynku IT. Obserwowane w 2009 roku spowolnienie gospodarki wpłynęło na zmniejszenie przychodów
ze sprzedaŜy, realizowanych marŜ, a w konsekwencji zysków tych podmiotów, jednak w kontekście
reprezentowanego przez nie potencjału i zrewidowanych prognoz dla Grupy Kapitałowej nie stanowią
one przesłanek utraty wartości inwestycji w jednostki zaleŜne.
Szacunki istotnych rezerw i kontraktów
Spółka stosuje metodę procentowego stopnia zaawansowania prac przy rozliczaniu przychodów z umów
o określonej cenie na dostawę usług projektowych. Stosowanie tej metody wymaga od Spółki
szacowania proporcji dotychczas poniesionych kosztów w stosunku do całości kosztów budŜetowanych.
BudŜety poszczególnych kontraktów podlegają formalnemu procesowi aktualizacji (rewizji) w oparciu o
bieŜące informacje na kaŜdy dzień bilansowy i są zatwierdzane przez Zarząd. W przypadku zaistnienia
zdarzeń pomiędzy oficjalnymi rewizjami budŜetu, które w istotny sposób wpływają na wynik kontraktu
wartość całkowitych przychodów lub kosztów kontraktu moŜe zostać zaktualizowana wcześniej. Na
kaŜdy dzień bilansowy istnieje znaczna część wykonanych, ale niepotwierdzonych i niezafakturowanych
prac przez podwykonawców, które Spółka ujmuje jako koszty kontraktu zgodnie z zasadą memoriałową.
Wysokość kosztów podwykonawców z tytułu wykonanych, ale niezafakturowanych prac jest określana
przez zespół techniczny na podstawie faktycznego zaawansowania prac i moŜe się róŜnić od wartości
określonej w formalnym procesie odbioru, który zgodny jest z obustronnie zatwierdzonym
harmonogramem.
Mając na uwadze trwające spowolnienie gospodarki, spadek zamówień związany z cięciami w
budŜetach klientów Zarząd Sygnity S.A. przejrzał bieŜące umowy o charakterze długoterminowym i
wprowadził konserwatywne oraz odzwierciedlające obecne warunki makroekonomiczne zmiany w
szacowanych kontraktach. W efekcie zawiązano dodatkowe rezerwy na koszty kontraktowe, ujęto juŜ
zidentyfikowane straty oraz dowiązano odpis aktualizujący naleŜności.
CGU
Na podstawie przeprowadzonych w drugim kwartale 2009 roku analiz stwierdzono, Ŝe postępujące w
Spółce procesy integracyjne i zmiany organizacyjne nie pozwalają dłuŜej traktować 4 sektorów
branŜowych jako spełniających kryteria identyfikacji CGU, w tym dotyczących generowania
przepływów pienięŜnych w znacznym stopniu wzajemnie niezaleŜnych. W wyniku dokonanych prac
uznano za zasadne wyodrębnienie dwóch CGU: Segment IT i Segment Pozostałej Działalności, zamiast
stosowania poprzedniego podejścia tzn. wydzielania czterech odrębnych sektorów branŜowych.
Działalność Sygnity S.A. jest związana tylko z segmentem IT.
Analiza bieŜących warunków ekonomicznych
Trwający obecnie globalny kryzys finansowy, który rozpoczął się w połowie 2008 roku spowodował,
między innymi, niŜszy poziom finansowania rynku kapitałowego, niŜszą płynność sektora bankowego, i
w niektórych przypadkach wyŜsze oprocentowanie poŜyczek międzybankowych oraz duŜe wahania
rynków akcji. Nieprzewidywalność światowych rynków finansowych doprowadziła równieŜ do
upadków banków i planów naprawczych banków w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Europie
Zachodniej, Rosji i innych częściach świata. W tej chwili niemoŜliwe jest oszacowanie pełnego
wymiaru wpływu trwającego kryzysu finansowego ani pełne zabezpieczenie się przed jego skutkami.
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
18
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
Zarząd nie jest w stanie wiarygodnie oszacować wpływu na pozycje finansową Spółki jakiegokolwiek
dalszego pogorszenia się płynności na rynkach finansowych oraz zwiększonych wahań na rynkach
walutowych i giełdach. Zarząd wierzy, Ŝe podejmuje wszelkie konieczne działania w celu utrzymania
zakresu działalności i wzrostu Spółki w obecnych warunkach.
Klienci Spółki mogą ucierpieć z powodu pogorszenia płynności, co w efekcie moŜe mieć wpływ na ich
zdolność do spłacenia swoich naleŜności. Pogarszające się warunki działalności klientów mogą mieć
wpływ na przewidywania Zarządu dotyczące przepływów pienięŜnych i oszacowanie utraty wartości
aktywów finansowych i niefinansowych. W zakresie, w jakim dostępna jest informacja, Zarząd
poprawnie uwzględnił wpływ zmiany szacunków na oczekiwane przepływy pienięŜne i szacunki utraty
wartości.
8
Informacje dotyczące segmentów działalności
Powołując się na paragraf 4 MSSF 8 Zarząd Spółki wykazał informacje o segmentach działalności w
śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Sygnity S.A. za okres 12
miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku.
9
Przychody ze sprzedaŜy produktów i usług
01.01.2009 31.12.2009
Licencje i oprogramowania
Usługi wdroŜeniowe
Usługi serwisowe
Pozostałe
10
42 824
157 983
94 703
2 856
298 366
13 934
62 459
4 095
2 315
82 803
01.01.2008 31.12.2008
56 758
239 509
104 810
781
401 858
01.10.2008 31.12.2008
27 162
75 474
31 293
568
134 497
Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów
01.01.2009 31.12.2009
Sprzęt komputerowy
11
01.10.2009 31.12.2009
74 611
74 611
01.10.2009 31.12.2009
24 115
24 115
01.01.2008 31.12.2008
167 589
167 589
01.10.2008 31.12.2008
79 175
79 175
Koszty według rodzaju i koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług
01.01.2009 31.12.2009
01.10.2009 31.12.2009
01.01.2008 31.12.2008
01.10.2008 31.12.2008
ZuŜycie materiałów i energii
Usługi obce
Wynagrodzenia
Świadczenia na rzecz pracowników
Amortyzacja
Podatki i opłaty
Pozostałe
Koszty według rodzaju razem
23 351
205 398
107 745
17 761
15 038
1 792
20 220
391 305
2 581
46 226
26 399
2 474
3 390
334
3 044
84 448
31 770
248 389
106 723
17 283
19 237
1 973
10 580
435 955
7 246
90 426
23 129
3 098
4 523
434
2 657
131 513
Koszty sprzedaŜy (-)
Koszty ogólnego zarządu (-)
(39 452)
(89 837)
262 016
(3 675)
(21 661)
59 112
(49 912)
(83 269)
302 774
(16 032)
(16 945)
98 536
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
19
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
12
Pozostałe przychody operacyjne
01.01.2009 31.12.2009
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych
Zysk ze sprzedaŜy spółek zaleŜnych
Wycena kontraktów walutowych
Dywidendy
Pozostałe:
- spisanie zobowiązań
- przychody z wynajmu nieruchomości
- refaktury
- zwrot podatku VAT
- inne tytuły
13
01.10.2009 31.12.2009
01.01.2008 31.12.2008
01.10.2008 31.12.2008
3 159
-
11 826
476
14 553
942
5 770
(108)
38
-
7 865
(909)
6
471
998
1 685
1 546
29 124
(36)
253
660
1 236
2 043
783
724
1 444
2 860
25 502
533
236
364
(63)
643
Koszty finansowe
01.01.2009 31.12.2009
Koszty finansowe z tytułu odsetek, w tym:
- od kredytów i poŜyczek
- od obligacji i innych papierów dłuŜnych
- od leasingu finansowego
- pozostałe odsetki
Straty ze zbycia inwestycji
Pozostałe koszty finansowe, w tym:
- ujemne róŜnice kursowe
- odpisy aktualizujące inwestycje
- odpisy aktualizujące poŜyczki
- inne tytuły
01.10.2009 31.12.2009
01.10.2008 31.12.2008
(2 638)
(6 292)
(302)
(481)
-
(753)
(2 095)
(63)
(325)
-
(3 988)
(4 313)
(404)
(446)
(268)
(823)
(1 285)
(53)
(398)
(111)
(20)
(9 733)
(6)
(3 242)
(1 682)
(2 000)
(55)
(13 156)
(548)
(2 000)
(4)
(5 222)
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
20
01.01.2008 31.12.2008
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
14
Istotne transakcje jednorazowe
Następujące transakcje nietypowe z uwagi na rodzaj, istotność, częstotliwość zostały uwzględnione w
wyniku finansowym Spółki, w okresie:
Przychody ze sprzedaŜy aktywów trwałych sklasyfikowanych
jako przeznaczone do sprzedaŜy
Przychody ze sprzedaŜy spółek zaleŜnych:
01.01.2009 31.12.2009
13 400
Wynik na sprzedaŜy aktywów trwałych sklasyfikowanych
jako przeznaczone do sprzedaŜy
Wynik na sprzedaŜy spółek zaleŜnych:
01.01.2008 31.12.2008
-
19 952
33 352
120
120
6 778
-
10 934
17 712
120
120
W dniu 9 czerwca 2009 Sygnity S.A. zawarła z EVF I Investments S.A.R.L. umowę sprzedaŜy 100%
akcji spółki zaleŜnej Web Inn S.A. Transakcja ta została poprzedzona zbyciem przez Sygnity S.A. na
rzecz Web Inn S.A. w dniu 12 marca 2009 roku 100% udziałów w ZEC Infoservice Sp. z o.o. i 99%
udziałów w Elpoinformatyka Sp. z o.o.. Przychody ze sprzedaŜy wymienionych spółek wyniosły
19 950, zaś wynik na sprzedaŜy 10 932. Ponadto w dniu 19 lutego 2009 roku Spółka zbyła udziały w
spółce zaleŜnej ComputerLand CIS. Przychód oraz wynik na sprzedaŜy niniejszej spółki wyniosły 2.
W dniu 9 lipca 2009 roku Sygnity S.A. zbyła udziały w spółce KPG Sp. z o.o. za cenę 5 900, zaś wynik
na sprzedaŜy wyniósł 3 619. Szczegóły powyŜszych transakcji opisano w nocie 21.
15
15.1
Podatek dochodowy
ObciąŜenie podatkowe
Główne składniki obciąŜenia podatkowego za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku
i 31 grudnia 2008 roku przedstawiają się następująco:
Wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów
15.2
01.01.2009 31.12.2009
01.01.2008 31.12.2008
BieŜący podatek dochodowy
BieŜące obciąŜenie z tytułu podatku dochodowego
-
(93)
(93)
Odroczony podatek dochodowy
Związany z powstaniem i odwróceniem się róŜnic
przejściowych
11 195
11 195
(6 574)
(6 574)
ObciąŜenie podatkowe wykazane w rachunku
zysków i strat
11 195
(6 667)
Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej
Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem według
ustawowej stawki podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej stawki
podatkowej Spółki za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku i 31 grudnia 2008 roku
przedstawia się następująco:
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
21
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
Uzgodnienie efektywnej stawki podatku
Strata przed opodatkowaniem
Podatek według stawki ustawowej wynoszącej 19%
(w 2008: 19%)
01.01.2009 31.12.2009
(58 613)
(11 136)
01.01.2008 31.12.2008
5 148
978
(59)
19
5 670
(59)
5 689
wpływ kosztów opcji menedŜerskich
wpływ róŜnic trwałych w bieŜącym podatku
dochodowym
Wpływ wyłączeń z opodatkowania na podatek
Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu z
(11 195)
całkowitych dochodów
* Na saldo wpływu róŜnic trwałych w bieŜącym podatku dochodowym za okres 12
miesięcy 2009 roku oraz za okres 12 miesięcy 2008 roku składają się:
- wpływ otrzymanych dywidend
- wpływ przychodów wolnych od podatku
- amortyzacja niepodatkowa
- likwidacja majątku
- wpływ odpisów aktualizujących wartość inwestycji w
jednostki zaleŜne
- wpływ pozostałych tytułów
Łącznie
15.3
6 667
(1 096)
(131)
276
141
-
(1 494)
(156)
334
259
4 932
751
(59)
1 795
5 670
Odroczony podatek dochodowy
Aktywo z tyt. odroczonego
podatku dochodowego
Zmiana podatku odroczonego
Stan na 1 stycznia
Zmiany ujęte w rachunku zysków i
strat
Stan na 31 grudnia
01.01.2009 31.12.2009
9 407
8 536
01.01.2008 31.12.2008
16 654
(7 247)
17 943
9 407
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
22
Rezerwa z tyt. odroczonego
podatku dochodowego
01.01.2009 - 01.01.2008 31.12.2009
31.12.2008
7 198
7 871
(2 659)
(673)
4 539
7 198
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
Wyliczenie aktywa i rezerwy na podatek
odroczony
Stan na
01.01.2009
Odpis aktualizujący aktywa finansowe
Rezerwa na niewykorzystane urlopy
Rezerwy na wynagrodzenia
Rezerwy na odsetki i poŜyczki
Nie zrealizowane straty z tytułu róŜnic kursowych
Rezerwa na koszty kontraktów długoterminowych
Rezerwa na niezafakturowane zobowiązania
Odpis aktualizujący naleŜności i zapasy
Rezerwa na pozostałe koszty
Rezerwa na serwis gwarancyjny
Zyski/straty ze wspólnego przedsięwzięcia
Oszacowane koszty aktywów i zobowiązań
finansowych
Pozostałe róŜnice
Straty podatkowe
Wykazane w bilansie aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego (@ 19%)
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Dodatnie róŜnice kursowe wynikające z wyceny
Naliczona sprzedaŜ dotycząca kontraktów
długoterminowych
Amortyzacja poniŜej wartości określanej przez
przepisy podatkowe
WNIP ujawnione przy transakcji akwizycji GK
EMAX
Pozostałe róŜnice
Wykazana w bilansie rezerwa na podatek
odroczony dochodowy (@ 19%)
(ObciąŜenie)/uznanie
zysku netto
Stan na
31.12.2009
2 711
1 032
3 114
4 906
922
9 427
20 681
2 477
172
806
1 674
(1 182)
(410)
(1 059)
(4 120)
(403)
6 301
765
1 894
708
(172)
(233)
1 916
1 529
622
2 055
786
519
15 728
21 446
4 371
708
573
3 590
965
625
9 407
9 024
31 899
8 536
9 989
32 524
17 943
Stan na
01.01.2009
324
1 691
26 523
ObciąŜenie/(uznanie)
zysku netto
167
(1 106)
(12 343)
Stan na
31.12.2009
491
585
14 180
2 371
(58)
2 313
6 691
(805)
5 886
286
7 198
149
(2 659)
435
4 539
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmuje się, jeŜeli jest prawdopodobne, Ŝe w przyszłości
osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który umoŜliwi wykorzystanie róŜnic przejściowych i
strat podatkowych. Na dzień 31 grudnia 2009 roku, Spółka rozpoznała aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego w odniesieniu do wszystkich istniejących ujemnych róŜnic przejściowych oraz
strat podatkowych do rozliczenia.
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
23
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
Wyliczenie aktywa i rezerwy na podatek
odroczony
Stan na
01.01.2008
(ObciąŜenie)/
uznanie zysku netto
Stan na
31.12.2008
Odpis aktualizujący aktywa finansowe
Rezerwa na niewykorzystane urlopy
Rezerwy na wynagrodzenia
Rezerwy na odsetki od poŜyczki
Amortyzacja powyŜej wartości określanej przez
przepisy podatkowe
Nie zrealizowane straty z tytułu róŜnic kursowych
Rezerwa na koszty kontraktów długoterminowych
Rezerwa na niezafakturowane zobowiązania
Odpis aktualizujący naleŜności i zapasów
Rezerwa na naprawy gwarancyjne
Pozostałe róŜnice
Straty podatkowe
27 922
483
8 788
4 906
42
(25 210)
549
(5 674)
(42)
2 712
1 032
3 114
4 906
-
700
1 575
31 410
4 276
1 397
5 529
625
222
7 852
(10 729)
(1 799)
(1 225)
(2 084)
-
922
9 427
20 681
2 477
172
3 445
625
Wykazane w bilansie aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego (@ 19%)
16 654
(7 247)
9 407
Stan na
01.01.2008
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Dodatnie róŜnice kursowe wynikające z wyceny
Naliczona sprzedaŜ dotycząca kontraktów
długoterminowych
Amortyzacja poniŜej wartości określanej przez
przepisy podatkowe
Wartości niematerialne ujawnione przy transakcji
akwizycji EMAX
RóŜnice przejściowe dotyczące leasingu finansowego
ObciąŜenie/
(Uznanie)
zysku netto
Stan na
31.12.2008
1 234
626
19 978
(910)
1 065
6 545
324
1 691
26 523
1 589
782
2 371
15 071
(8 380)
6 691
611
(611)
-
Pozostałe róŜnice
2 313
(2 027)
286
Wykazana w bilansie rezerwa na podatek
odroczony dochodowy (@ 19%)
7 871
(673)
7 198
Strata podatkowa do odliczenia w przyszłych okresach
2004
-
2005
-
2006
625
2007
-
2008
-
2009
31 899
Razem
32 524
Odroczony podatek dochodowy w związku z występowaniem strat podatkowych moŜliwych do
rozliczenia w kolejnych latach obrotowych został ujęty w aktywach, poniewaŜ realizacja odnośnych
korzyści podatkowych jest prawdopodobna, dzięki pomniejszeniu o te straty przyszłego dochodu do
opodatkowania. Straty podatkowe moŜliwe do rozliczenia wygasają w latach 2011-2014.
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
24
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
15.4
Rozliczenia podatkowe
Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy
celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione są
do nakładania wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce
powoduje występowanie w obowiązujących przepisach niejasności i niespójności. Często występujące
róŜnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnątrz organów
państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie
obszarów niepewności i konfliktów. Zjawiska te powodują, Ŝe ryzyko podatkowe w Polsce jest
znacząco wyŜsze niŜ istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym.
Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca
roku, w którym nastąpiła zapłata podatku. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe
rozliczenia podatkowe Spółki mogą zostać powiększone o dodatkowe zobowiązania podatkowe.
16
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy
Rzeczowe aktywa trwałe
Inwestycje w jednostkach zaleŜnych
Aktywa trwałe (grupa zbycia) sklasyfikowane jako
przeznaczone do sprzedaŜy
31.12.2009
7 882
7 882
31.12.2008
4 398
10 056
14 454
Aktywa sklasyfikowane na dzień 31 grudnia 2009 roku jako przeznaczone do sprzedaŜy obejmują
inwestycje w Spółkę Geomar S.A..
Zarząd Spółki prowadzi obecnie działania mające na celu zbycie tych aktywów w ciągu 12 miesięcy od
dnia bilansowego, gdyŜ w ramach prowadzonego procesu restrukturyzacji Grupy, Spółka zamierza
koncentrować się na swojej głównej działalności.
Na 31 grudnia 2008 Grupa wykazywała w pozycji aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzedaŜy część budynku biurowego przy ulicy Płowieckiej w Warszawie oraz inwestycje w Spółkę
KPG Sp. z o.o.. W dniu 14 maja 2009 roku Spółka dokonała sprzedaŜy budynku za cenę 7 500
(szczegóły patrz nota 33). W dniu 20 lipca 2009 roku Zarząd Sygnity S.A. poinformował o zawarciu
umowy sprzedaŜy udziałów w KPG Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie za cenę 5 900 (szczegóły patrz
nota 33).
17
Strata przypadająca na jedną akcję.
W okresie między dniem bilansowym a datą sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie
nastąpiła zmiana liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę.
Strata podstawowa przypadająca na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie straty netto za okres
sprawozdawczy przypadającego na zwykłych akcjonariuszy Spółki przez średnią waŜoną liczbę
wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu sprawozdawczego.
Strata (-) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki
dominującej
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych zastosowana do
obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję (w tys. szt.)
Podstawowa strata (-) przypadający na jedną akcję
01.01.2009 31.12.2009
(47 418)
01.01.2008 31.12.2008
(1 519)
11 886
11 751
(3,99)
(0,13)
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
25
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
Strata rozwodniona przypadająca na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie straty netto za okres
sprawozdawczy przypadającej na zwykłych akcjonariuszy przez średnią waŜoną liczbę wyemitowanych
akcji zwykłych występujących w ciągu okresu sprawozdawczego skorygowaną o wpływ opcji
rozwadniających.
Opcje na akcje związane z programem akcji pracowniczych nie powodowały potencjalnego
rozwodnienia akcji zwykłych w okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 roku.
18
Dywidenda wypłacona (lub zadeklarowana) łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na
akcje zwykłe i uprzywilejowane
W okresie 12 miesięcy 2009 roku Spółka nie zadeklarowała, ani nie wypłaciła dywidendy za rok 2008.
19
Rzeczowe aktywa trwałe
31.12.2009
31.12.2008
2 087
6 923
2 801
264
12 075
2 751
8 831
5 366
409
17 357
31.12.2009
31.12.2008
3 803
1 399
7 620
2 884
9 418
1 525
4 360
3 533
14 620
11 609
2 135
439
4 941
4 094
22 113
Wartość firmy Support
Wartość firmy nabyta przy akwizycji GK EMAX
Wartość firmy razem
6 258
95 444
101 702
95 444
95 444
Wartości niematerialne razem
116 322
117 557
Budynki, lokale
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Inne środki trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe razem
20
Wartości niematerialne
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Koncesje, patenty, licencje i podobne wartości (bez
oprogramowania komputerowego)
Inne wartości niematerialne, w tym:
- relacje z klientami Grupy Emax
- portfel zamówień Grupy Emax
- marki produktowe Grupy Emax
- inne
Pozostałe wartości niematerialne razem
Wzrost wartości firmy w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku wynika z połączenia z
jednostką zaleŜną Support Sp. z o.o. (patrz nota 32).
Podejście do testowania utraty wartości zgodnie z MSR 36.
Test na utratę wartości firmy dla Sygnity S.A. został opracowany, w oparciu o analogiczne załoŜenia jak
test na utratę wartości firmy dla Grupy Sygnity S.A.
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
26
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
Zgodnie z podejściem wskazanym w MSR 36, wartość firmy została przyporządkowana do Ośrodków
Generujących Środki PienięŜne (ang. Cash Generating Units = CGU).
W rocznym teście utraty wartości wykonanym przez Spółkę na dzień 31 grudnia 2008 roku kalkulacja
wartości uŜytkowej ośrodków wypracowujących środki pienięŜne została oparta na zdyskontowanych
przepływach pienięŜnych i wykorzystywała szacowane projekcje przepływów pienięŜnych na podstawie
planów finansowych przyjętych przez kierownictwo. Do kalkulacji zdyskontowanych przepływów
pienięŜnych Spółka wykorzystała stopę dyskonta zbudowaną w oparciu o średni waŜony koszt kapitału
(WACC). W celu określenia właściwej wysokości stopy dyskontowej, Zarząd Spółki skorzystał z
aktualnych publicznie dostępnych wycen i analiz finansowych dotyczących Spółki, opublikowanych
przez niezaleŜne instytucje finansowe. Tak skalkulowana stopa dyskonta kształtowała się w przedziale
10,6%-11,3%. Stopa wzrostu przepływów pienięŜnych po 5-letnim okresie prognozy, przyjęta została na
poziomie 3,5%-4%, co zwaŜywszy na prognozowany wzrost całego rynku w Polsce była w ocenie
Spółki załoŜeniem konserwatywnym. Na dzień 31 grudnia 2008 roku nie stwierdzono utraty wartości
Ŝadnego ośrodka wypracowującego środki pienięŜne.
W związku z zaistnieniem przesłanek szerzej opisanych w nocie 7 na dzień bilansowy 30 czerwca 2009
roku Sygnity przeprowadziła test na utratę wartości, poprzez porównanie wartości bilansowej CGU
(obejmującej zaalokowaną wartość firmy) z wartością odzyskiwalną tego CGU.
Wartość bilansowa CGU
Wartość bilansowa kaŜdego CGU obejmuje sumę aktywów operacyjnych netto przypisanych do danego
Sektora, tj: rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne, wartość firmy, zapasy oraz naleŜności i
zobowiązania handlowe.
Wartość odzyskiwalna (uŜytkowa) CGU
Wartość odzyskiwalna CGU ustalona została na podstawie wartości uŜytkowej. Spółka wykorzystała
metodę zdyskontowanych przepływów pienięŜnych. W tym celu sporządzono prognozy przepływów
środków pienięŜnych, które zostały oparte na potwierdzonych przez Zarząd Spółki projekcjach
finansowych obejmujących okres pięcioletni oraz szacunek wartości rezydualnej po tym okresie.
Projekcje finansowe nie obejmują wpływów i wypływów środków pienięŜnych, które zgodnie z
oczekiwaniami jednostka gospodarcza moŜe uzyskać z tytułu przyszłej restrukturyzacji lub ulepszenia
składników aktywów. W kalkulacji wartości uŜytkowej uwzględniono natomiast wydatki inwestycyjne
niezbędne do poniesienia w celu zapewnienia bieŜącego stopnia oczekiwanych korzyści
ekonomicznych.
Istotne załoŜenie, na których opierało się kierownictwo Spółki przygotowując model zdyskontowanych
przepływów pienięŜnych (model DCF), który posłuŜył do oszacowania wartości uŜytkowej CGU,
opisano w nocie 7.
Wynik testu na utratę wartości
Wartość odzyskiwana CGU, ustalona na podstawie wyliczeń wartości uŜytkowej przewyŜsza jego
wartość bilansową, stąd nie rozpoznano odpisu z tytułu utraty wartości w odniesieniu do wartości firmy.
Ze względu na fakt, iŜ wycena ta oparta jest w duŜej mierze o przewidywane wyniki operacyjne i
finansowe, dodatkowo uzaleŜnione od prognoz dotyczących rozwoju rynku, Zarząd wskazuje na
nieodłączną niepewność związana z realizacją tych prognoz.
W związku ze zmianą CGU od dnia 1 stycznia 2009 roku, Sygnity S.A. przeprowadziła retrospektywne
testy na utratę wartości firmy odpowiednio na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz na dzień 31 grudnia
2007 roku. Testy zostały przeprowadzone w oparciu o niezmienione załoŜenia w zakresie istotnych
szacunków, zmianie uległa jedynie alokacja wartości aktywów do poszczególnych CGU. W wyniku
przeprowadzonych retrospektywnych testów nie stwierdzono utraty wartości firmy na dzień 31 grudnia
2008 roku oraz na dzień 31 grudnia 2007 roku.
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
27
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
21
Inwestycje w jednostkach zaleŜnych i wspólnych przedsięwzięciach
Komentarz
Aram Sp. z o.o.
ComputerLand CIS
Elpoinformatyka Sp. z o.o.
ICD Comp Consulting Sp. z o.o.
Max Elektronik Sp. z o.o.
Polsoft Sp. z o.o.
Sygnity Technology Sp. z o.o
Web Inn S.A.
Winuel S.A.
ZEC Infoservice Sp. z o.o.
Support Sp. z o.o.
Budimex Dromex S.A. Sygnity S.A. Sp. j.
Geomar S.A.
KPG Sp. z o.o.
Sygnity Research S.A.
RUM IT S.A.
UAB Baltijos Kompiuteriu Centras
CL Agent Transferowy Sp. z o.o. w likwidacji
1
2
2
2
3
4
9
5
6
7
8
31.12.2009
7 579
169
39 000
37 806
34 405
150 000
2 908
78
271 945
31.12.2008
7 579
611
169
39 000
37 806
34 406
7 774
150 000
142
2 908
280 395
1 - Spółka zaleŜna ComputerLand CIS została zbyta dnia 19 lutego 2009 roku. Inwestycja objęta była
odpisem z tytułu trwałej utraty wartości w kwocie 1 182 (1 182 na 31 grudnia 2008 roku).
2 - W dniu 9 czerwca 2009 Sygnity S.A. zawarła z EVF I Investments S.A.R.L. umowę sprzedaŜy 100%
akcji spółki zaleŜnej Web Inn S.A. Cena sprzedaŜy została ustalona na 16 000 i moŜe warunkowo ulec
podwyŜszeniu do 20 000. Transakcja ta została poprzedzona zbyciem przez Sygnity S.A. na rzecz Web
Inn S.A. w dniu 12 marca 2009 roku 100% udziałów w ZEC Infoservice Sp. z o.o. i 99% udziałów w
Elpoinformatyka Sp. z o.o. Cena sprzedaŜy tych udziałów ustalona została odpowiednio na 1 200 i
2 750. W następstwie umowy zawartej z EVF I Investments S.A.R.L. Sygnity S.A. moŜe mieć
moŜliwość uzyskania dodatkowej zapłaty z tytułu sprzedaŜy akcji w Spółce Webb Inn S.A. w kwocie o
maksymalnej wysokości 4 000. Wartość umowna zapłaty warunkowej będzie płatna najpóźniej 21 lipca
2010 roku pod warunkiem osiągnięcia przez Web Inn S.A. i jej spółki zaleŜne ustalonych wyników
operacyjnych w 2009 roku takich jak: przychody ze sprzedaŜy i marŜa brutto na sprzedaŜy. W rachunku
wyników za okres 12 miesięcy 2009 roku Sygnity S.A. nie rozpoznała przychodów z tytułu niniejszej
płatności.
3 - W dniu 1 kwietnia 2009 roku Spółka połączyła się z jednostką zaleŜną Support Sp. z o.o., szczegóły
rozliczenia transakcji w księgach Sygnity S.A. opisano w nocie 32. Inwestycja objęta była odpisem z
tytułu utraty wartości w kwocie 25 838 (25 838 na 31 grudnia 2008 roku).
4 – Udziały w GEOMAR S.A. ujęte są w bilansie w pozycji „aktywa trwałe (grupa zbycia)
sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŜy” – szczegóły opisano w nocie 16.
5 – W dniu 18 lutego 2009 roku Sygnity S.A. zawarła umowę kupna akcji w C2 System Polska S.A.
(obecnie Sygnity Research S.A.) z siedzibą w Warszawie. Sygnity nabyła od spółki Asseco Poland S.A.
2 500 akcji zwykłych reprezentujących 50% kapitału zakładowego o wartości 250 dające 50% ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W związku z powyŜszą transakcją Sygnity jest
posiadaczem 5 000 akcji zwykłych w spółce Sygnity Research S.A., co stanowi 100% w kapitale
zakładowym i 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Sygnity Research S.A. Po
objęciu kontroli nad spółką Zarząd Sygnity S.A. dokonał dopłaty do kapitałów spółki w kwocie 75. Na
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
28
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
dzień 31 grudnia 2008 roku inwestycja w spółce objęta była odpisem z tytułu utraty wartości na kwotę
253.
6 – Inwestycja w spółce współzaleŜnej jest objęta odpisem z tytułu utraty wartości w kwocie 253 (253
na 31 grudnia 2008 roku).
7 – Inwestycja w spółce zaleŜnej jest objęta odpisem z tytułu utraty wartości w kwocie 3 915 (3 915 na
31 grudnia 2008 roku).
8 – Inwestycja w spółce zaleŜnej jest objęta odpisem z tytułu utraty wartości w kwocie 298 (298 na 31
grudnia 2008 roku).
9 - W dniu 20 lipca 2009 roku Zarząd Sygnity S.A. poinformował o zawarciu umowy sprzedaŜy
udziałów w KPG Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Udziały reprezentujące 82,42% kapitału
zakładowego zbyte zostały do spółki Terra Technologies Sp. z o.o. za cenę 5 900.
22
NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności
Długoterminowe
31.12.2009
31.12.2008
1 198
1 198
788
788
1 142
1 142
9 196
9 196
78 452
1 482
76 970
5 285
162 921
4 013
158 908
3 520
14 180
31 056
7 208
105 125
14 955
5 516
203 013
10 447
120 080
213 460
Kaucje zapłacone
Krótkoterminowe
NaleŜności z tytułu podatku dochodowego
NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności
- z tytułu dostaw i usług
a) od jednostek powiązanych
b) od pozostałych jednostek
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
- naleŜności od klientów z tytułu prac wynikających z
umów długoterminowych
- inne
NaleŜności krótkoterminowe netto, razem
Odpisy aktualizujące wartość naleŜności (wielkość
dodatnia)
NaleŜności krótkoterminowe brutto
NaleŜności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane.
Wartość bilansowa naleŜności z tytułu dostaw i usług i pozostałych naleŜności nie róŜni się istotnie od
ich wartości godziwej.
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
29
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
NaleŜności z tytułu dostaw i usług przeterminowane
niespłacone w okresie, w stosunku do których nie
stwierdzono utraty wartości
31.12.2009
31.12.2008
8 404
1 842
4
10 250
14 761
13 113
7 267
35 141
do 1 miesiąca
od 1 do 6 miesięcy
powyŜej 6 miesięcy
Odpis na naleŜności na dzień 31 grudnia 2009 wynosił 14 955. Natomiast na dzień 31.12.2008 odpis na
naleŜności wynosił 10 447 (na dzień 31.12.2007 10 782).
Utworzenie i rozwiązanie odpisu z tytułu utraty wartości naleŜności zostało ujęte w rachunku zysków i
strat w pozycji koszty sprzedaŜy.
23
Kontrakty długoterminowe
Spółka rozlicza kontrakty długoterminowe zgodnie z metodą stopnia zaawansowania usługi.
Ujawnienia dotyczące długoterminowych kontraktów
informatycznych w okresie
Przychody z tytułu realizacji kontraktów IT w okresie
Zarachowane koszty z tytułu realizacji kontraktów IT (-)
Zyski/ (straty) z tytułu realizacji kontraktów IT (+)/ (-)
01.01.2009 31.12.2009
79 988
(89 590)
(9 602)
01.01.2008 31.12.2008
89 671
(66 543)
23 128
Ujawnienia dotyczące długoterminowych kontraktów
informatycznych w trakcie realizacji
Przychody z tytułu realizacji kontraktów IT (narastająco
za wszystkie okresy)
Zarachowane koszty z tytułu realizacji kontraktów IT
(narastająco za wszystkie okresy)
Zyski/ (straty) z tytułu realizacji kontraktów IT
(narastająco za wszystkie okresy) (+)/ (-)
Wartość wystawionych faktur (narastająco za wszystkie
okresy) (-)
01.01.2009 31.12.2009
229 529
01.01.2008 31.12.2008
210 349
(207 502)
(165 010)
22 027
45 339
215 349
179 860
14 180
31 056
-
567
Ujęte w sprawozdaniu jako kwoty naleŜne (zgodne z bilansem):
od klientów z tytułu prac wynikających z umów
długoterminowych
na rzecz klientów w ramach umów
długoterminowych
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
30
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
24
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty
31.12.2009
51 102
3 523
54 625
Środki pienięŜne w kasie i na rachunkach
Inne środki pienięŜne*
31.12.2008
13 521
30 642
44 163
* Na 31 grudnia 2008 roku: 29 430 to środki pienięŜne naleŜące do konsorcjów zawartych w związku z
realizacją wspólnych kontraktów (dwa konsorcja składające się odpowiednio z trzech i dwóch
jednostek). Konsorcja te są uprawnione do solidarnego dysponowania środkami na tych rachunkach
zgodnie z umowami o konsorcjum. Środki te przeznaczone są na ściśle określony cel, którym jest
uregulowanie zobowiązań wobec dostawców konsorcjum.
Lokaty bankowe, które charakteryzują się mniejszą płynnością niŜ środki pienięŜne na rachunkach
bankowych, prezentowane są jako inne środki pienięŜne.
Środki pienięŜne na rachunkach bankowych i lokaty bankowe, są oprocentowane według zmiennych
stóp procentowych, których wysokość zaleŜy od stóp procentowych na krajowym rynku
międzybankowym. Lokaty bankowe są zakładane na róŜne okresy - od kilku dni do jednego miesiąca –
w zaleŜności do zapotrzebowania Spółki na środki pienięŜne.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku, Spółka dysponowała niewykorzystanym przyznanym limitem
kredytowym w wysokości 28 961 (na 31 grudnia 2008 roku: 47 737).
25
25.1
Kapitał podstawowy i kapitały rezerwowe
Kapitał podstawowy
Nominalny
31.12.2009
Akcje zwykłe o wartości 1 zł kaŜda
Hiperinflacyjne przeszacowanie kapitału własnego
11 886
3 196
15 082
31.12.2008
11 886
3 196
15 082
Łączna docelowa liczba akcji zwykłych wynosi 11 886 242. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł.
Łączna liczba akcji zwykłych wyemitowanych na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiła 11 886 242.
Wszystkie wyemitowane akcje są w pełni opłacone. Łączna liczba akcji zawiera akcje wyemitowane w
związku z wykonaniem opcji objęcia akcji przyznanych w ramach programów motywacyjnych. Akcje
ujmowane są przez Spółkę w kapitale podstawowym po otrzymaniu wpłaty środków pienięŜnych.
25.1.1
Emisja akcji
W okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku nie było Ŝadnej emisji akcji.
W dniu 20 października 2009 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę, która
upowaŜniła Zarząd do podwyŜszenia kapitału akcyjnego w ramach kapitału docelowego o kwotę 1 189.
Szczegóły w nocie 31.
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
31
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
25.1.2
Prawa akcjonariuszy
Akcje wszystkich serii są jednakowo uprzywilejowane co do dywidendy, prawa głosu oraz zwrotu z
kapitału.
25.1.3
Wykaz akcjonariuszy i opis zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji
Wg najlepszej wiedzy Zarządu Sygnity S.A. stan akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub
pośrednio przez podmioty zaleŜne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki przedstawiała się następująco:
Stan na 31 grudnia
2009
Akcjonariusz
Liczba
akcji
Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. oraz Legg Mason Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w imieniu:
• Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
• Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
• Legg Mason ZrównowaŜony Środkowoeuropejski Fundusz Inwestycyjny
Otwarty,
• Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty
Pioneer Pekao Investment Management S.A. w imieniu m.in. następujących
funduszy inwestycyjnych otwartych:
• Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
• Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty
• Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty
• Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny
Otwarty
• Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty
• Pioneer ZrównowaŜony Fundusz Inwestycyjny Otwarty
• Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej.
BB Investment Sp. z o.o. wraz z podmiotami zaleŜnymi
ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w imieniu:
ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Średnich i Małych Spółek
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
32
%
głosów
na WZA
Spółki
1 482 639
12,47
1 021 368
8,59
800 000
6,73
731 272
6,15
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
25.1.4
Stan posiadania akcji Sygnity S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące
Członkowie Zarządu
31.12.2009
Piotr Kardach
11 000
31.12.2009
Członkowie Rady Nadzorczej
25.2
Tomasz Jędrzejczak
9 000
Jacek Kseń
3 000
Przemysław Aleksander Schmidt
5 000
Tomasz Sielicki
413 841
Paweł Turno
100 000
Pozostałe kapitały
Kapitał zapasowy
utworzony zgodnie
ze statutem
Stan na dzień 1 stycznia 2009
Wycena instrumentów finansowych
Kapitał z połączenia
Stan na dzień 31 grudnia 2009
Stan na dzień 1 stycznia 2008
Pokrycie straty
Koszty opcji menedŜerskich
Stan na dzień 31 grudnia 2008
Kapitał
dywidendowy
Kapitał na realizację
programu opcyjnego
Inne kapitały
rezerwowe
Pozostałe
kapitały razem
38 090
(1 519)
36 571
18 448
18 448
27 678
27 678
(1 116)
5 709
4 593
83 100
(1 519)
5 709
87 290
91 077
(52 987)
38 090
18 448
18 448
27 576
102
27 678
(1 116)
(1 116)
135 985
(52 987)
102
83 100
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
33
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
26
Oprocentowane kredyty bankowe i poŜyczki
Krótkoterminowe
Oprocentowanie
Termin spłaty
31.12.2009
31.12.2008
Kredyty w rachunku bieŜącym, w tym:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
WIBOR 1M + marŜa
do 12 miesięcy
-
3 780
Kredyty o linię wielocelową
Pekao S.A.
WIBOR 1M + marŜa
do 12 miesięcy
-
4 183
Kredyt rewolwingowy
Raiffeisen Bank Polska S.A.
WIBOR 1M + marŜa
do 12 miesięcy
-
4 443
Kredyt odnawialny
BRE Bank S.A.
WIBOR 1M + marŜa
do 12 miesięcy
4 804
9 877
PoŜyczka
PoŜyczka od Global Services
PoŜyczka od Sygnity Technology
PoŜyczka od Winuel
PoŜyczka od Max Elektronik
9,5%
WIBOR 1M + marŜa
WIBOR 1M + marŜa
WIBOR 1M + marŜa
do 12 miesięcy
do 12 miesięcy
do 12 miesięcy
do 12 miesięcy
1 944
20 303
8 800
35 851
1 817
24 100
PoŜyczki
W dniu 17 czerwca 2009 roku zawarta została Umowa Finansowania Konsorcjalnego pomiędzy Max
Elektronik S.A. Aram Sp. z o.o., Projekty Bankowe Polsoft Sp. z o.o., Sygnity Technology Sp. z o.o.,
Winuel S.A. a Sygnity S.A. Wymienione powyŜej spółki będą występowały zaleŜnie od potrzeb w
rolach poŜyczkodawcy lub poŜyczkobiorcy. Wszystkie poŜyczki oprocentowane będą stopą WIBOR
1M z dnia wypłaty + marŜa.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku Sygnity S.A. posiadała z tytułu niniejszej umowy zobowiązanie wobec
Max Elektronik S.A. w kwocie 8 800. PoŜyczka została wypłacona w trzech transzach w dniu 26
czerwca 2009 roku, 29 czerwca 2009 roku oraz 15 września 2009 roku. Termin jej spłaty ustalony został
do dnia 31 stycznia 2010 roku.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku Sygnity S.A. posiadała z tytułu niniejszej umowy zobowiązanie wobec
Winuel S.A. w kwocie 20 303. PoŜyczka została wypłacona w jednej transzy w dniu 15 lipca 2009 roku.
Termin jej spłaty ustalony został do dnia 31 stycznia 2010 roku.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku Sygnity S.A. posiadała z tytułu niniejszej umowy zobowiązanie wobec
Sygnity Technology Sp. z o.o. w kwocie 1 944. PoŜyczka została wypłacona w jednej transzy w dniu
27 lipca 2009 roku. Termin jej spłaty ustalony został do dnia 31 stycznia 2010 roku.
Kredyty odnawialne
Na dzień 31 grudnia 2009 roku Spółka dysponowała niewykorzystanym przyznanym limitem
kredytowym w wysokości 28 961 (na 31 grudnia 2008 roku: 47 737). Wszystkie kredyty i poŜyczki
zaciągnięte przez Spółkę denominowane są w PLN. Wartość bilansowa krótkoterminowych kredytów i
poŜyczek jest zbliŜona do ich wartości godziwej. Kredyty zabezpieczone były cesjami oraz zastawem na
rachunkach na kwotę 795.
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
34
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
Kredyty w rachunku bieŜącym
Kredyty zabezpieczane są głównie: zdeponowanymi wekslami in blanco, poprzez ustanowienie
przewłaszczenia na zabezpieczenie, poprzez ustanowienie cesji wierzytelności z podpisanych
kontraktów lub poprzez poręczenie udzielone przez Spółkę dominującą. Na dzień 31 grudnia 2009 roku
kredyty w rachunku bieŜącym zabezpieczone były cesjami oraz zastawem na rachunkach.
27
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Długoterminowe
Pozostałe zobowiązania (długoterminowe)
31.12.2009
31.12.2008
1 073
1 073
991
991
Krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania:
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
a) od jednostek powiązanych
b) od pozostałych jednostek
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń
społecznych i innych świadczeń
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Pozostałe zobowiązania (krótkoterminowe)
61 515
20 825
40 690
14 270
156 471
37 736
118 735
15 898
1 034
11 404
88 223
3 091
149
175 609
Wartość bilansowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług i pozostałych zobowiązań nie róŜni się istotnie
od ich wartości godziwej.
28
Zobowiązania z tytułu obligacji i pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe (długoterminowe)
Zobowiązania z leasingu finansowego
Zobowiązania finansowe (krótkoterminowe)
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji
Pozostałe
31.12.2009
31.12.2008
1 641
1 641
2 706
2 706
1 580
50 868
9
52 457
1 776
62 730
340
64 846
Zobowiązania z tytułu walutowych kontraktów forward
Wartość nominalna nierozliczonych kontraktów typu forward na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiła
3.869 (700 tys. EUR, 300 tys. USD i 50 tys. CHF), z których wycena w kwocie 9 stanowi zobowiązanie
na dzień 31 grudnia 2009 roku, natomiast wycena w kwocie 46 jest prezentowana jako aktywo
finansowe wyceniane w wartości godziwej.
Zobowiązania z tytułu obligacji
Spółka kontynuuje prowadzenie Programu Emisji Obligacji w ramach umowy zawartej w dniu 23
czerwca 2006 roku, dotyczącej obsługi Programu przez Bank Pekao S.A.: umowy agencyjnej i
depozytowej oraz umowy dealerskiej.
Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez bank czynności związanych z przeprowadzaniem
wielokrotnych emisji obligacji w ramach Programu.
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
35
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
Program pozwala Spółce dokonywać emisji krótkoterminowych i średnioterminowych obligacji na
okaziciela o okresie zapadalności od 7 dni do 5 lat, w trybie niepublicznego proponowania nabycia.
Maksymalna wartość programu emisji obligacji, rozumiana jako łączna dopuszczalna wartość
nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji, ustalana w kaŜdym dniu emisji obligacji
przypadającym w okresie trwania Programu (z wyjątkiem obligacji o terminie wykupu w dniu emisji
kolejnej serii), wynosi 100 000.
Program Emisji Obligacji traktowany jest jako dodatkowe potencjalne źródło finansowania pozwalające
zwiększyć moŜliwości optymalizacji kosztów finansowania Sygnity poprzez wybór pomiędzy liniami
kredytowymi Spółki w bankach, a emisjami obligacji na rynku polskim.
Emisje obligacji uzaleŜnione są od bieŜących potrzeb finansowania działalności Spółki. W dniu
zapadalności są przez Spółkę terminowo wykupywane lub rolowane na kolejny okres.
Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji przez Spółkę, włącznie z wyemitowanymi w
poprzednich okresach sprawozdawczych, na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosła 51 570. Wszystkie
obligacje wymagalne są w przeciągu 12 miesięcy.
Z uwagi na pełnienie przez Bank Pekao S.A. czynnej roli w Programie Emisji Obligacji, Spółka i Bank
Pekao S.A. postanowiły, iŜ z dniem 18 sierpnia br. funkcje agenta ds. płatności, depozytariusza oraz
dealera przejmie Bank Pekao S.A.
Z uwagi na poprawę warunków na rynku finansowym oraz na podstawie stałej i długoletniej współpracy
z Departamentem Skarbu w Banku Pekao S.A. Spółka zakłada, iŜ będzie w stanie rolować obligacje w
przypadku wystąpienia takiej konieczności.
Obligacje i wyemitowane instrumenty dłuŜne wyceniane są metodą amortyzowanego kosztu. Wartość
godziwa zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji nie róŜni się istotnie od ich wartości bilansowej.
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
w ciągu roku
od roku do 5 lat
Minimalne płatności Wartość bieŜąca Minimalne płatności
leasingowe
płatności
leasingowe
leasingowych
31.12.2009
31.12.2009
31.12.2008
1 341
1 580
2 071
1 966
1 641
2 981
3 307
3 221
5 052
Wartość bieŜąca
płatności
leasingowych
31.12.2008
1 776
2 706
4 482
Zobowiązania finansowe długoterminowe dotyczą przede wszystkim zobowiązań z tytułu leasingu.
Spółka uŜytkuje na mocy umów leasingu finansowego sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz
środki transportu. Spółka zawiera umowy leasingowe na okres od 3 do 5 lat. Zabezpieczeniem tych
umów są weksle in-blanco oraz w niektórych przypadkach zastaw na środkach trwałych. Parametrem
powodującym zmianę rat leasingowych, oprócz kursów walut jest zmiana oprocentowania stanowiącego
element kalkulacji rat leasingowych.
Wartość bilansowa zobowiązań finansowych nie róŜni się istotnie od wartości godziwej.
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
36
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
29
Rozliczenia międzyokresowe
Krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe kosztów, z tytułu:
- kosztów zrealizowanych kontraktów
- rezerwa na badanie bilansu
- rezerwa na niewykorzystane urlopy
- pozostałych kosztów bieŜącego okresu
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, z tytułu:
- niezrealizowanej sprzedaŜy
- zobowiązania wobec klientów z tytułu prac
wynikających z umów
30
31.12.2009
31.12.2008
19 270
176
1 284
-
18 367
108
1 031
17 205
-
8 426
567
37 935
28 499
Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi
30.1
Lp.
1
2
3
Transakcje handlowe
SprzedaŜ na rzecz oraz zakupy od podmiotów powiązanych dokonywane są według cen rynkowych.
Zaległe zobowiązania oraz naleŜności na koniec okresu obrotowego są niezabezpieczone i rozliczane
gotówkowo. NaleŜności od podmiotów powiązanych nie zostały objęte Ŝadnymi gwarancjami
udzielonymi lub otrzymanymi. Na kaŜdy dzień bilansowy, nie rzadziej niŜ w okresach półrocznych,
przeprowadzana jest ocena polegająca na zbadaniu sytuacji finansowej podmiotów powiązanych i
rynków, na których podmioty te prowadzą działalność.
Stan powiązań kapitałowych na dzień 31 grudnia 2009 roku:
Spółki zaleŜne
Nazwa spółki
Sygnity Technology
Sp. z o.o.
Projekty Bankowe
Polsoft Sp. z o.o.
Aram Sp. z o.o.
4
GEOMAR S.A.
5
7
CL Agent Transferowy
Sp. z o.o. w likwidacji
ICD Comp Consulting
Sp. z o.o.
Winuel S.A.
8
Max Elektronik S.A.
9
UAB Baltijos
Kompiuteriu Centras
6
10
Sygnity Research S.A.
(dawniej C2 System
Polska S.A.)
Przedmiot działalności
przedsiębiorstwa
Adres siedziby
ul. Towarowa 35,
61-869 Poznań
ul. Abpa Antoniego
Baraniaka 88A,
61-131 Poznań
Al. Jerozolimskie 180,
02-486 Warszawa
ul. Monte Casino 18a,
70-467 Szczecin
ul. RyŜowa 33 A,
02-495 Warszawa
ul. Urszuli nr 33,
02-419 Warszawa
ul. Strzegomska 56 a,
53-611 Wrocław
ul. Dąbrowskiego 12,
65-021 Zielona Góra
A. Juozapavičiaus g.
6/2, Vilnius 2600
al. Jerozolimskie 180,
02-486 Warszawa
Sieci rozległe i serwisowe.
Projektowanie, wdraŜanie i obsługa
systemów informatycznych dla sektora
finansowego i klientów innych rynków.
Systemy dla administracji rządowej i
samorządowej, instytucji państwowych i
sektora samorządowego.
Informacja przestrzenna, geodezja i
kartografia.
Dostawa oprogramowania i usług dla
sektora ubezpieczeń i bankowości.
Dostawa oprogramowania i usług dla
sektora bankowości.
Dostawa oprogramowania i usług
informatycznych.
Dostawa oprogramowania i usług
informatycznych.
Usługi w zakresie informatyzacji sektora
przemysłowego, handlu oraz
administracji publicznej.
Spółka celowa do realizacji offsetu.
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
37
Procentowy
udział w
kapitale
31.12.2009
Procentowy
udział w
kapitale
31.12.2008
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
86,43
86,43
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
91,67
91,67
100,00
100,00
100,00
50,00
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
Lp.
Spółki współzaleŜne
Nazwa spółki
1
RUM IT S.A.
2
Budimex Dromex S.A.
Sygnity S.A. Sp. j.
Spółki stowarzyszone
Nazwa spółki
Lp.
1 Tetra S.A.
2
Emtal Sp. z o.o.
3
DSB Sp. z o.o.
4
Computer System for
Business International
(CSBI)
StalPortal S.A.
5
Procentowy
udział w
kapitale
31.12.2009
Procentowy
udział w
kapitale
31.12.2008
50,00
50,00
33,00
33,00
Procentowy
udział w
kapitale
31.12.2009
Procentowy
udział w
kapitale
31.12.2008
Spółka celowa do realizacji offsetu.
21,00
21,00
Dostawca i integrator systemów dla
transportu zbiorowego.
50,00
50,00
Szkolenia.
24,75
24,75
Usługi w zakresie informatyzacji
sektora bankowego.
20,06
20,06
Prowadzenie portalu internetowego do
handlu stalą i towarami
przemysłowymi.
21,00
21,00
Przedmiot działalności
przedsiębiorstwa
Adres siedziby
ul. Grójecka 127/106
B, 02-383 Warszawa
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa
Spółka celowa do realizacji offsetu
Spółka celowa do realizacji zadania
inwestycyjnego.
Przedmiot działalności
przedsiębiorstwa
Adres siedziby
ul. Wawelska 15B,
02-034 Warszawa
ul. Chmielna 101/102,
80-748 Gdańsk
ul. KEN 6a, 59-300
Lublin
Pobedy Square 2,
St. Petersburg 196143
ul. Bytowska 1B,
40-955 Katowice
30.2
Nietypowe transakcje z podmiotami powiązanymi
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Spółka nie zawierała z jednostkami powiązanymi
nietypowych transakcji na warunkach odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla
danego typu umów, których łączna wartość przekroczyłaby równowartość 500 tys. EUR.
30.3
Transakcje z podmiotami powiązanymi
PoniŜej przedstawione zostały łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w okresie
12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 roku oraz za okres jednego roku zakończony 31 grudnia
2008 roku.
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
38
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
Podmiot powiązany
Aram Sp. z o.o.
SprzedaŜ
Pozostałe
produktów i przychody
usług
2009
2008
ComputerLand CIS*)
2009
2008
Sygnity Technology
2009
Sp. z o.o.
2008
Elpoinformatyka
2009
Sp. z o.o.**)
2008
Geomar S.A.
2009
2008
ICD CompConsulting
2009
Sp. z o.o.
2008
Infoservice Sp. z o.o.**) 2009
2008
KPG Sp. z o.o. ****)
2009
2008
Max Elektronik Sp. z o.o. 2009
2008
PB Polsoft Sp. z o.o.
2009
2008
Support Sp. z o.o.***)
2009
2008
WebInn S.A.**)
2009
2008
Winuel S.A.
2009
2008
Sygnity Research S.A.
2009
2008
CSBI EE
2009
2008
UAB Baltijos Kompiuteriu 2009
Centras
2008
Emtal Sp. z o.o.
2009
2008
Razem
2009
Razem
2008
2 714
2 132
2 064
2 838
228
516
5
12
316
281
15
57
714
92
2 883
4 371
16
69
213
396
5 156
8 956
25
13
16
32
14 365
19 765
Zakupy usług i
towarów
Pozostałe
koszty
2 144
1 987
233
1 763
14 653
21 231
13
589
359
12
2 173
262
3 055
1 827
17 431
21 444
374
1 900
1 805
3 912
24 741
37 927
150
338
36
65 525
94 834
359
1
79
145
537
615
1 198
538
1
65
93
14
16
57
4 039
103
4 278
110
NaleŜności z tytułu
dostaw i usług oraz
pozostałe naleŜności
Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe
zobowiązania
297
2 334
197
227
49
12
9
14
27
657
1 691
29
79
587
702
7
36
20
472
1 482
5 964
Suma 21 899 zawiera zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 20 825 oraz pozostałe
zobowiązania w kwocie 1 074. Kwota 1 482 to w całości naleŜności z tytułu dostaw i usług.
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
39
519
506
30
4 745
7 785
122
43
612
821
5 403
2 664
5 230
310
1 598
12 890
17 543
26
4
108
21 899
39 060
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
*) W dniu 19 lutego 2009 roku Sygnity S.A. zbyła posiadane 100% udziałów w spółce ComputerLand CIS OOO.
**) W dniu 9 czerwca Sygnity S.A. zbyła posiadane 100% udziałów w spółce Web Inn S.A. Transakcja ta została poprzedzona zbyciem przez
Sygnity S.A. na rzecz Web Inn S.A. w dniu 12 marca 2009 roku 100% udziałów w ZEC Infoservice Sp. z o.o. i 99% udziałów w
Elpoinformatyka Sp. z o.o.
***) W dniu 1 kwietnia 2009 nastąpiło połączenie spółki Support Sp. z o.o. z Sygnity S.A.
****) W dniu 20 lipca 2009 roku Zarząd Sygnity S.A. poinformował o zawarciu umowy sprzedaŜy udziałów w KPG Sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie. Udziały reprezentujące 82,42% kapitału zakładowego zbyte zostały do spółki Terra Technologies Sp. z o.o. za cenę 5 900.
Udzielone zaliczki członkom Zarzadu lub Rady Nadzorczej Sygnity S.A.:
Zarząd Sygnity S.A.
Rada Nadzorcza Sygnity S.A.
31
Na dzień 31 grudnia 2009
8
-
Na dzień 31 grudnia 2008
109
-
Zgromadzenie Akcjonariuszy
W dniu 18 czerwca 2009 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sygnity S.A.,
na którym podjęto uchwały o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2008 z kapitału zapasowego, o
zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z produktem pod nazwą handlową
Printoscope oraz przyjęto jednolity tekst Statutu Spółki.
W dniu 20 października 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upowaŜniło
Zarząd Sygnity S.A. do podwyŜszenia kapitału akcyjnego w ramach emisji kapitału docelowego o
kwotę nie większą niŜ 1 189 do dnia 30 września 2010 roku przy pomocy emisji akcji
nieuprzywilejowanych, dostępnych w ofercie publicznej.
32
Informacje o połączeniu z Support Sp. z o.o.
W dniu 1 kwietnia 2009 roku nastąpiło połączenie Sygnity S.A. i Support Sp. z o.o. – jednostki w 100%
zaleŜnej od Spółki. Połączenie Sygnity S.A. i Support Sp. z o.o. zostało rozliczone metodą „poprzednich
wartości” (ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Sygnity S.A.) opisaną w
nocie 5.
W dniu 7 października 2004 roku Spółka nabyła 100% udziałów w spółce Support Sp. z o.o. Na dzień
przejęcia kontroli w sprawozdaniu skonsolidowanym zidentyfikowano wartość firmy związaną z
niniejszą transakcją w kwocie 11 808 oraz wartości niematerialne w kwocie 6 500. Na dzień 31 marca
2009 roku wartość firmy po uwzględnieniu dokonanego w latach ubiegłych odpisu z tytułu trwałej
utraty wartości wyniosła 6 258. Natomiast zidentyfikowane wartości niematerialne na dzień 31 marca
2009 roku były całkowicie umorzone.
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
40
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
Aktywa netto przejętej spółki na dzień połączenia oraz dzień objęcia kontroli wynosiły:
Główne pozycje aktywów i zobowiązań
31 marca 2009 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
NaleŜności handlowe i pozostałe
Środki pienięŜne
Rozliczenia międzyokresowe czynne
Kapitał własny
Zobowiązania handlowe i pozostałe
Rozliczenia międzyokresowe bierne
21
420
51
4
(549)
890
155
Na dzień objęcia
kontroli
444
2 968
150
376
1 771
2 295
-
W wyniku połączenia zgodnie z metodą opisaną w nocie 5, poza aktywami netto jednostki przejętej
Spółka rozpoznała w jednostkowym bilansie wartość firmy w kwocie 6 258 na podstawie sprawozdania
skonsolidowanego Spółki.
Główne pozycje rachunków zysków i strat przejętej spółki za okres od 1 stycznia do 1 kwietnia 2009
roku obejmują:
Support Sp. z o. o.
Przychody ze sprzedaŜy produktów i towarów:
Przychody ze sprzedaŜy produktów i usług
Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów
Koszt sprzedanych produktów, towarów i
materiałów, w tym:
Wynik brutto ze sprzedaŜy
Koszty sprzedaŜy (-)
Koszty ogólnego zarządu (-)
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne (-)
Wynik z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe (-)
Wynik brutto
Podatek dochodowy (bieŜące i odroczone
obciąŜenie podatkowe)
Wynik netto
Okres od 1 stycznia do
1 kwietnia 2009
1 392
1 390
2
1 392
(1 262)
(300)
12
(618)
(776)
(62)
(838)
2
(836)
Ze względu na brak moŜliwości wiarygodnego wyodrębnienia wyników Support Sp. z o.o. po dniu
połączenia Spółka nie jest w stanie oszacować wpływu połączenia na przychody oraz wynik finansowy
od dnia 1 kwietnia do 31 grudnia 2009 roku.
33
Opis istotnych wydarzeń w okresie sprawozdawczym
•
W dniu 14 stycznia 2009 roku została zawarta Umowa PoŜyczki pomiędzy ARAM Sp. z o.o. a
Sygnity S.A. ARAM Sp. z o.o. (PoŜyczkodawca) udzieliła Sygnity S.A. (PoŜyczkobiorcy)
poŜyczki w wysokości 8 500 płatnej do dnia 30 września 2009 roku. PoŜyczka została
wypłacona w dniu 16 stycznia 2009 roku. Oprocentowanie poŜyczki – WIBOR 3M z dnia
wypłaty + 4%. Do dnia 30 czerwca 2009 roku wszystkie zobowiązania wynikające z umowy
zostały uregulowane.
•
W dniu 29 stycznia 2009 roku odbyły się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Sygnity SA oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Aram Sp. z o.o., na których
podjęto uchwały w sprawie połączenia Aram Sp. z o.o. z Sygnity S.A.. W dniu 28 listopada
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
41
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
2008 roku Zarządy obu spółek podpisały plan połączenia, na podstawie którego, w trybie art.
492 par. 1 pkt. 1 oraz art. 516 par. 6 Kodeksu Spółek Handlowych spółki zobowiązały się do
przeniesienia całego majątku Spółki na rzecz Sygnity S.A. Połączenie Sygnity S.A. z Aram Sp.
z o.o. podyktowane zostało względami ekonomicznymi, mającymi na celu ujednolicenie oferty
produktowej, synergie kosztowe oraz konsolidację wiedzy i doświadczenia personelu, która
przyczyni się do dalszego rozwoju kluczowych produktów Grupy Sygnity S.A. Zgodnie z
zasadą sukcesji uniwersalnej wyraŜoną w art. 494 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Sygnity
S.A., jako spółka przejmująca, z dniem przejęcia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Aram
Sp. z o.o. W związku z powyŜszym, Sygnity S.A. zobowiązana będzie do bezwarunkowego
przejęcia wszystkich zobowiązań Aram Sp. z o.o. wobec jej kontrahentów. Wszelkie czynności
prawne skierowane wobec Aram Sp. z o.o. po dniu połączenia uwaŜane będą za skierowane
wobec Sygnity S.A., ze wszystkimi skutkami wynikającymi z zasady sukcesji uniwersalnej. W
przypadku ustalenia przez Aram Sp. z o.o. zmienionych lub dodatkowych warunków
świadczenia, wynikających z umów zawartych pomiędzy Aram Sp. z o.o. i jej kontrahentami, w
tym złoŜenia przez Aram określonych zobowiązań, będą one w pełni respektowane równieŜ po
dacie połączenia spółek. W razie potrzeby Sygnity zawrze aneksy, których treść odpowiadać
będzie złoŜonym przez Aram oświadczeniom i zaciągniętym zobowiązaniom. Ponadto, po
zakończeniu procesu inkorporacji, usługi świadczone przez Aram na rzecz jej kontrahentów
będą nieprzerwanie realizowane przez te same zasoby ludzkie. Dnia 20 lipca 2009 roku Zarząd
Spółki podjął decyzję o odstąpieniu od połączenia Spółek.
•
W dniu 29 stycznia 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. podjęło
uchwałę o połączeniu Sygnity S.A. ze spółką zaleŜną Support Sp. z o.o. W dniu 1 kwietnia 2009
roku Zarząd Sygnity S.A. poinformował, iŜ Sąd Rejestrowy właściwy dla Sygnity S.A. dokonał
wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Sygnity S.A. ze spółką Support Sp. z o.o.
Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie na Sygnity S.A. (jako spółki przejmującej) całego
majątku spółki. Z uwagi na fakt, iŜ Sygnity S.A., będąc posiadaczem 100% udziałów w kapitale
zakładowym Support Sp. z o.o., jest jej jedynym wspólnikiem, połączenie nastąpiło bez
podwyŜszenia kapitału zakładowego Sygnity S.A. oraz emisji nowych akcji Spółki. W związku
z połączeniem nie przewiduje się zmiany statutu Sygnity S.A. W dniu 1 kwietnia 2009 roku
nastąpiło zarejestrowanie połączenia Sygnity S.A. ze spółką Support Sp. z o.o.
•
W dniu 18 lutego 2009 roku Zarząd Sygnity S.A. poinformował o zawarciu umowy kupna akcji
w C2 System Polska S.A. (obecnie Sygnity Research S.A.)z siedzibą w Warszawie. Sygnity
nabyła akcje od spółki Asseco Poland S.A. 2 500 akcji zwykłych reprezentujących 50% kapitału
zakładowego o wartości 250 dające 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy. W związku z powyŜszą transakcja Sygnity jest posiadaczem 5 000 akcji
zwykłych w spółce C2, co stanowi 100% w kapitale zakładowym i 100% ogólnej liczby głosów
na Walnym Zgromadzeniu spółki C2 System Polska S.A.
•
W dniu 4 marca 2009 Zarząd Sygnity S.A. poinformował o zawarciu umowy sprzedaŜy 100%
udziałów spółki zaleŜnej ComputerLand CIS osobie fizycznej. Cena sprzedaŜy została ustalona
na 20 000 rubli rosyjskich, co wg kursu rubla rosyjskiego przez Narodowy Bank Polski w dniu
19 lutego 2009 roku wynosi 2.
•
W dniu 31 marca 2009 roku Spółka spłaciła pełną kwotę zadłuŜenia z tytułu linii kredytowej w
Raiffeissen Bank Polska S.A.
•
W dniu 31 marca 2009 roku Zarząd Sygnity S.A. przedłuŜył umowę linii kredytowej dla
Sygnity S.A. udzielonej przez PEKAO S.A. Linia kredytowa o limicie 20 625 została
przedłuŜona do 31 marca 2010 roku.
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
42
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
•
W dniu 31 marca 2009 roku Zarząd Sygnity S.A., przedłuŜył umowę linii kredytowej dla
Sygnity S.A. udzielonej przez BRE Bank S.A. Linia kredytowa o limicie 16 375 została
przedłuŜona do 31 marca 2010 roku.
•
W dniu 9 czerwca 2009 roku Sygnity S.A. zawarła z EVF I Investments S.A.R.L. umowę
sprzedaŜy 100% akcji spółki zaleŜnej Web Inn S.A. (patrz nota 21).
•
W dniu 17 czerwca 2009 roku zawarta została Umowa Finansowania Konsorcjalnego pomiędzy
Max Elektronik S.A. Aram Sp. z o.o., Projekty Bankowe Polsoft Sp. z o.o., Sygnity Technology
Sp. z o.o., Winuel S.A. a Sygnity S.A. Wymienione powyŜej spółki będą występowały zaleŜnie
od potrzeb w rolach poŜyczkodawcy lub poŜyczkobiorcy. Wszystkie poŜyczki oprocentowane
będą stopą WIBOR 1M z dnia wypłaty + marŜa.
•
W dniu 20 lipca 2009 roku Zarząd Sygnity S.A. poinformował o zawarciu umowy sprzedaŜy
udziałów w KPG Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Udziały reprezentujące 82,42% kapitału
zakładowego zbyte zostały do spółki Terra Technologies Sp. z o.o. za cenę 5 900.
•
W dniu 27 lipca 2009 roku Zarząd Sygnity S.A. poinformował o wykupie obligacji dwuletnich
kuponowych wyemitowanych 27 lipca 2007 roku na kwotę 50 000.
•
W dniu 3 września 2009 roku Zarząd Sygnity S.A. poinformował o zawarciu Ramowej Umowy
pomiędzy Komisją Europejską a konsorcjum utworzonym przez firmy Sygnity S.A., European
Dynamics S.A. (Lider Konsorcjum), Ibermatica S.A. oraz Novabase Consulting – Consultoria,
Desenvolvimento E Operacao De Sistemas De Informacao S.A.. Przedmiotem Umowy jest
rozwój, analiza i wsparcie systemów informatycznych jednostek Komisji Europejskiej. Umowa
zawarta została na okres dwóch lat, z moŜliwością przedłuŜenia na dwa kolejne okresy roczne.
Szacowany udział Sygnity w pracach w okresie czterech lat wynosi ponad 11 mln EURO, co
stanowi równowartość w złotych polskich ponad 45 mln wg średniego kursu, ogłoszonego przez
NBP, obowiązującego w dniu zawarcia Umowy.
•
W dniu 30 września 2009 roku Zarząd Sygnity poinformował o zawarciu Umowy z
Narodowym Bankiem Polskim na świadczenie usług serwisowych dla Podsystemów
Zintegrowanego Systemu Księgowego NBP. Całkowita wartość wynagrodzenia z tytułu
realizacji Umowy nie przekroczy 56 mln. Umowa została zawarta na okres 3 lat, począwszy od
1 października 2009 roku.
•
W dniu 24 listopada 2009 roku Zarząd Sygnity poinformował o zawarciu Umowy pomiędzy
Parlamentem Europejskim a konsorcjum utworzonym przez spółki Sygnity i European
Dynamics S.A. jako lidera konsorcjum w celu realizacji projektu ITS08-LOT 7, którego zakres
obejmuje rozwój, wdroŜenie i utrzymanie systemów informatycznych. Szacowana całkowita
wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy wynosi 31,3 mln wg średniego kursu
ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu zawarcia Umowy.
•
W dniu 16 grudnia 2009 roku Zarząd Sygnity poinformował o zawarciu Umowy Rozszerzającej
z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na rozszerzenie zakresu usług związanych z realizacją
wdroŜenia oprogramowania Syriuszstd oraz pól eksploatacji ma oprogramowanie aplikacyjne.
Całkowita wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy wynosi 18 mln. Łączna wartość
wszystkich umów zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich osiągnęła kwotę 57 mln.
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
43
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
34
Sezonowość lub cykliczność działalności
W związku z duŜym udziałem w przychodach klientów z sektora publicznego, a takŜe duŜych
podmiotów realizujących swoje budŜety informatyczne w drugiej połowie roku występuje znaczne
skoncentrowanie przychodów i realizacja dodatnich wyników finansowych Spółki w trzecim i czwartym
kwartale roku obrotowego.
35
Zobowiązania warunkowe
Na dzień 31 grudnia 2009 roku łączna wartość udzielonych przez Spółkę zobowiązań warunkowych na
rzecz jednostek niepowiązanych wyniosła 37 498.
Spośród nich wartość zobowiązań z tytułu wystawionych gwarancji wyniosła 29 192.
• 69% z wystawionych przez Spółkę gwarancji stanowią gwarancje naleŜytego (dobrego)
wykonania umowy (kontraktu). Celem gwarancji dobrego wykonania umowy jest
zabezpieczenie roszczeń powstałych w przypadku nie wykonania bądź nieprawidłowego
wykonania umowy.
• 9% wśród wystawionych gwarancji stanowią gwarancje płatności, których celem jest
zagwarantowanie terminowej płatności.
• 11% wśród wystawionych gwarancji stanowią gwarancje terminowego usunięcia wad i usterek.
• Gwarancje przetargowe stanowią 10% sumy gwarancji.
Zobowiązania wekslowe na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły 8 306.
• 52% z wystawionych prze Spółkę weksli było wekslami wystawionymi pod umowy leasingowe.
• 48% z wystawionych weksli wystawiono pod umowy kredytowe.
Na dzień 31 grudnia 2009 wszystkie udzielone przez Spółkę poręczenia były poręczeniami na rzecz
jednostek powiązanych w kwocie 3 126.
36
Informacje o toczących się postępowaniach sądowych dotyczących zobowiązań lub wierzytelności
Sygnity S.A. oraz jednostek od niego zaleŜnych
W prezentowanym okresie sprawozdawczym przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitraŜowego lub organem administracji publicznej nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań
albo wierzytelności Sygnity S.A. lub jednostek od niego zaleŜnych, których łączna wartość stanowiłaby
co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.
37
Zdarzenia po dniu bilansowym
•
W dniu 21 stycznia 2010 roku Zarząd Sygnity poinformował o zawarciu Umowy z Centrum
Projektów Informatycznych MSWiA na budowę Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego
UŜytkowania („ZMOKU”). Całkowita wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy
wynosi 32 mln.
•
W dniu 29 stycznia 2010 roku Zarząd Sygnity poinformował o podjęciu decyzji o zamiarze
dokonania połączenia ze swoją spółką zaleŜną Aram Sp. z o.o. W dniu 28 stycznia 2010 roku
Zarządy obu spółek podpisały plan połączenia, na podstawie którego, w trybie art. 492 par. 1
pkt. 1 oraz art. 516 par. 6 Kodeksu Spółek Handlowych spółki zobowiązały się do przeniesienia
całego majątku Spółki na rzecz Sygnity S.A. Połączenie Sygnity S.A. z Aram Sp. z o.o.
podyktowane zostało względami ekonomicznymi, mającymi na celu ujednolicenie oferty
produktowej, synergie kosztowe oraz konsolidację wiedzy i doświadczenia personelu, która
przyczyni się do dalszego rozwoju kluczowych produktów Grupy Sygnity S.A. Zgodnie z
zasadą sukcesji uniwersalnej wyraŜoną w art. 494 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Sygnity
S.A., jako spółka przejmująca, z dniem przejęcia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Aram
Sp. z o.o. W związku z powyŜszym, Sygnity S.A. zobowiązana będzie do bezwarunkowego
przejęcia wszystkich zobowiązań Aram Sp. z o.o. wobec jej kontrahentów. Wszelkie czynności
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
44
SYGNITY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
(w tysiącach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej)
prawne skierowane wobec Aram Sp. z o.o. po dniu połączenia uwaŜane będą za skierowane
wobec Sygnity S.A., ze wszystkimi skutkami wynikającymi z zasady sukcesji uniwersalnej. W
przypadku ustalenia przez Aram Sp. z o.o. zmienionych lub dodatkowych warunków
świadczenia, wynikających z umów zawartych pomiędzy Aram Sp. z o.o. i jej kontrahentami, w
tym złoŜenia przez Aram określonych zobowiązań, będą one w pełni respektowane równieŜ po
dacie połączenia spółek. W razie potrzeby Sygnity zawrze aneksy, których treść odpowiadać
będzie złoŜonym przez Aram oświadczeniom i zaciągniętym zobowiązaniom. Ponadto, po
zakończeniu procesu inkorporacji, usługi świadczone przez Aram na rzecz jej kontrahentów
będą nieprzerwanie realizowane przez te same zasoby ludzkie.
Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
45
Niniejsze skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Sygnity S.A. za okres dwunastu
miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 roku zostało sporządzone w celu przedstawienia
sytuacji finansowej, wyników działalności oraz przepływów pienięŜnych zgodnie z
Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 („MSR 34”).
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Sygnity S.A. za okres dwunastu miesięcy
zakończony 31 grudnia 2009 roku zawiera: jednostkowe sprawozdanie z całkowitych
dochodów, jednostkowy bilans, jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym,
jednostkowe sprawozdanie z przepływów pienięŜnych oraz informacje dodatkowe do
skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego.
Niniejsze skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd
Sygnity S.A. w dniu 25 lutego 2010 roku.
Piotr Kardach
Prezes Zarządu
……………………………
Jacek Kujawa
Wiceprezes Zarządu
……………………………
Andrzej Marciniak
Wiceprezes Zarządu
……………………………
Piotr Wierzbicki
Wiceprezes Zarządu
……………………………
46