T_st_2_MC02_TM_miejski pasażerski transport

Komentarze

Transkrypt

T_st_2_MC02_TM_miejski pasażerski transport
Kierunek: TRANSPORT
Studia stacjonarne drugiego stopnia
Specjalność: Transport Miejski
Przedmiot: MIEJSKI PASAŻERSKI TRANSPORT PUBLICZNY
Semestr: 2
Przedmioty
poprzedzające:
Efekty kształcenia umiejętności i
kompetencje
Rodzaj zajęć:
W
Liczba godzin w semestrze:
30
Ć
L
P
15
Planowanie sieci transportu (studia pierwszego stopnia)
Strategie rozwoju transportu. Modelowanie procesów przewozowych.
Pomiary i prognozowanie ruchu i przewozów.
Celem kształcenia jest - poprzez zarysowanie całości problematyki miejskiego
transportu pasażerskiego – umiejętność sformułowania zadania z tego zakresu.
W szczególności - uzyskanie umiejętności planowania sieci komunikacji
autobusowej w miastach oraz posługiwania się specjalistycznym
oprogramowaniem do wyznaczania potoków pasażerskich w sieci. .
TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykłady: Zarys historii komunikacji miejskiej. Rola transportu zbiorowego w strategiach i politykach
rozwojowych miast. Charakterystyka i zakres wykorzystania w transporcie miejskim komunikacji,
autobusowej, trolejbusowej, tramwajowej, metra, szybkiej kolei miejskiej. Specyfika pomiarów ruchu w
miejskiej komunikacji zbiorowej. Specyfika modelowanie procesów ruchu i usług w pasażerskim
transporcie zbiorowym. Przepustowość przystanków i węzłów przesiadkowych komunikacji miejskiej.
Kryteria i wskaźniki oceny jakości funkcjonowania. Elastyczność popytu na przewozy. Priorytety w ruchu
dla pojazdów transportu zbiorowego. Rodzaje i zakres stosowania działań dyspozytorskich. Zasady
konstrukcji rozkładów jazdy. Zasady kształtowania sieci oraz linii komunikacji miejskiej. Funkcjonowania
zaplecza technicznego komunikacji miejskiej, w tym zajezdnie. Obsługa transportem zbiorowym
obszarów metropolitarnych. Działania marketingowe w komunikacji miejskiej. Metody porównania
wariantów obsługi transportem zbiorowym. Przykłady rozwiązań systemów komunikacji zbiorowej
wybranych miast.
Ćwiczenia projektowe: Dla wskazanego miasta średniej wielkości, dla określonej sieci ulic i zadanej
więźby podróży zaprojektować układ linii autobusowych. Z wykorzystaniem specjalistycznego
oprogramowania do makrosymulacji podróży dokonać rozkładu potoków pasażerskich w sieci, dobrać
pojemność taboru oraz częstotliwość kursowania. Wyznaczyć wskaźniki funkcjonalne dla
zaprojektowanego układu.
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej:
1.
2.
3.
4.
Periodyki: „Transport Miejski i Regionalny”; „Autobusy”; „Pojazdy szynowe”
Podoski J.: Tramwaj szybki, projektowanie i eksploatacja. WKiŁ, Warszawa 1983.
Rudnicki: Jakość komunikacji miejskiej. Kraków. Seria Monografia, zeszyt nr 71, 1999.
Wesołowski J.: Transport miejski - ewolucja i problemy współczesne. Wyd. Politechniki Łódzkiej.
Łódź 2003.
5. Materiały specjalistycznych konferencji naukowo-technicznych, dotyczących rozwoju i
funkcjonowania miejskiego transportu zbiorowego.
Warunki zaliczenia: Test zaliczeniowy z treści wykładów. Prezentacja wykonanego projektu wraz z
uzasadnieniem rozwiązań. .
Opracował: Andrzej Rudnicki