Pobierz

Komentarze

Transkrypt

Pobierz
OgloszenieNr 48/13
Prezvdent Miasta Bialegostoku oglaszanab6r na dwa stanowiska:
inspcktora w DepartamencieObslugi Mieszkaric6w
UrzgduMiejskiegow Bialymstoku,ul. SlonimskaI
1. Funkcie podstawowe wvkonywane na stanowisku:
.
'
w zakresieobslugi przcdsiebiorc6w.w szczeg6lnoSci:
prowadzenic spraw ustawowo przypisanych gminie z zakresu Centralnej Ewidencji
i Informac.iio DziatalnoSciGospodarczej,
wydawanie zaSwiadczenz Ewidencji DzialalnoSciGospodarczej,prowadzonejdo dnia 3l
grudnia 201 1 r. przez Prczy dentaMiasta Bialegostoku,
wydawanie zezwoleh na sprzeda2 oraz sprzedul i podawanie napoj6w alkoholowych na
tererrieNliastaBialcgostoku,
w zakresiedowod6w osobistychi sprawwojskowvch. w szczeg6lnosci:
przyjmowaniewniosk6rvi wydawaniedowod6w osobistych,
przygotor,r.aniei prowadzenierejestracji i kwalifi kacji woj skowej,
przygotowanie organi zacyjnedzialalnoScikomi sji lekarskich.
2. Wymasania niezbedne:
obywatelstwopolskie,
wyksztalcenie wyZsze z zal<resuekonomii, prawa lub administracji orM co najmniej trzyletni
sta2pracy,
pelna zdolnoSi do czynnoSciprawnych oraz korzystanie z pelni praw publi cznych,
niekaralno(t za przestgpstwo Scigane z oskarheniapublicznego lub umySlne przestgpstwo
skarbowe.
3. Wymasania dodatkowe :
znajomoSi zagadnieri z zakresu w),maganego na w/w stanowisku, a w szczeg6lnoSci
przepis6w ustarv: o swobodzie dzialalnoSci gospodarczej, o wychowaniu w trzebwoSci
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, o powszecturym obowi4zku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej. o ewidencji ludnoSci i dowodach osobistych, Kpa, o samorzqdzie gminnym,
o praco'*'nikachsamorzqdorvych,
doSwiadczeniew pracy w administracji publicznej,
biegla znajomoS6obslugi komputera,
umiejgtnoSipracy rv ze.spoleoraz unikaniakonflikt6w,
wysoka kultura osobista,odpomoSdna stres,komunikatywnoSi.
4. Wymasane dokumenh':
list motywacyjny. kwestionariusz osobowy lub cv, oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa
polskiego, oSwiadczenieo niekaraliroSciza umySlneprzestgpstwoSciganez oskaraeniapubliczrrcgo
lub umySlne przestgpstwo skarbowe, oSwiadczenie o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawny-h
i korzystaniu z pelni praw publicznych, oSwiadczeniekandydata o wyru2eniu zgody na przitwarzanie
danych osobowych do cel6w rekrutacji, kserokopia dyplomu wyaszej uczelni oraz kserokopie innych
dokument6wpotu'ierdzajqcychposiadane
umiejgtnoscii wiedzg oruzstu2pracy.
Uwaga! Kandydat, kt6ry zanrierza skorzysta(,z uprawnienia,o kt6rym mowa w art. l3a ust. 2 Ustawy
z dnia 19 sierpnia 20ll r. o zmianie ustawy o sluZbiecywilnej oraz niekt6rych innych ustaw (Dz.IJ.
Nr 201, Poz. 1183) jest obowi4zany do zlohenia wraz z dokumentami kopii dokumentu
potwierdzaj4cegostopief niepelnosprawnoSci.
5. Termin i miei sce sklada n i l_qlqkunqeulri:w
:
Termin: do dnia../4.
.2013r.
Miejsce: Urzqd Miejs
ymstoku, ul. Slorrinrskal, pok. 312 - Biuro ZarzqdzariaKadrami,
z ozn^czeniem oferty sygnat u ra1B KP.2 f 0.64.2013.
6. Warunki pracv na stanorrisku:
pierwszaumowa o pracq zauartil hc'dziena czasokreslonydo 6-u miesigcy z Wnagrodzeniembrutto
w przedziale 2000 -2400 zl.
7. Informacie dodatkowe:
W miesiqcu poprzedz,ai4cym datE upublicznienia ogloszenia wskaznik zatrudnienia os6b
niepelnosprawnychw jednostce,\.\ rozrmrieniuprzepis6wo rehabilitacji zawodoweji spolecznejoraz
zatrudnianiuos6b niepelnosprau'n1'ch.
wynosil ponihej6 %o.
Kandydaci spelniajqcy u'yntugcutiuniczbqdne :oslanq powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej
rekrutacji.
Dokumenty, ktdre wpbnq niekontpletne lub po uplywie wskazanegoterminu, nie bgdq roqtatrywane
(lic<Y sig data wPb,v,tt do Urzedu).
Zloione aplihacje nie podlegajq zwrotowi!
Bialystok,
2013- tt - 2l
iasta
Truskolaski

Podobne dokumenty