Regulamin dystrybucji biletów na wyjazdy

Komentarze

Transkrypt

Regulamin dystrybucji biletów na wyjazdy
Regulamin dystrybucji biletów na wyjazdy prywatne
w oparciu o karnety sezonowe posiadane przez MCP
wersja 1.0
1. Z przyczyn niezaleŜnych od MCP z karnetów korzystać mogą jedynie
posiadacze karty kibica „Cuore Rossonero”.
2. Wejściówki na poszczególne mecze będą kaŜdorazowo przelewane na karty
uczestników wyjazdu.
3. Bilety będą udostępniane uczestnikom wyjazdu odpłatnie – członkowie MCP
uzyskają rabat w wysokości 25% nominalnej ceny biletu na dany mecz.
4. Zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 14 stycznia 2009, bilety na wyjazdy
prywatne będą udostępniane tylko w przypadku meczów, na które nie będzie
organizowany oficjalny wyjazd koordynowany przez MCP.
5. W szczególnych przypadkach (m.in. osób mieszkających na stałe poza
granicami Polski) Zarząd moŜe odstąpić od powyŜszej zasady, po
indywidualnym rozpatrzeniu wniosków zainteresowanych osób.
6. Dystrybucja biletów z karnetów sezonowych będzie się odbywać na
następujących zasadach:
6.1. Karnety na wyjazdy prywatne będą udostępniane zorganizowanym
grupom członków Stowarzyszenia – maksymalna liczebność takiej grupy jest
równa liczbie posiadanych przez MCP karnetów na dany sezon.
6.2. W przypadku braku większej liczby chętnych będą takŜe rozpatrywane
wnioski pojedynczych osób.
6.3. Chęć uczestnictwa w wyjeździe prywatnym grupa chętnych powinna
zgłosić Zarządowi MCP przynajmniej 30 dni przed datą meczu.
6.4. W przypadku, gdy łączna liczba członków grup zgłaszających chęć
uczestnictwa w wyjeździe prywatnym przekroczy liczbę posiadanych przez
MCP karnetów, o przyznaniu biletów decydują:
w pierwszej kolejności – wielkość zgłoszonej grupy (pierwszeństwo dla
grup większych)
w drugiej kolejności – losowanie grup (gdy zgłoszą się grupy równoliczne)
7. W przypadku wystąpienia sytuacji nie ujętych w niniejszym regulaminie głos
rozstrzygający ma Zarząd MCP, po indywidualnym rozpatrzeniu kaŜdego
przypadku.