WYJAŚNIENIA DO SIWZ 2710-GS03-10 Odpowiedzi na zapytania

Komentarze

Transkrypt

WYJAŚNIENIA DO SIWZ 2710-GS03-10 Odpowiedzi na zapytania
WYJAŚNIENIA DO SIWZ 2710-GS03-10
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
1. Proszę o przesłanie 1 szt. worka na substrat.
Prośba dotyczy przetargu, który został ogłoszony przez Państwo.
Chcemy się rzetelnie przygotować. Z góry bardzo dziękuję.
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie przewiduje „próbek do SIWZ”. Zgodnie
z art. 29 ustawy PZP:
1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za
pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać
uczciwą konkurencję.
3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za
pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".
Ponadto przesyłając jednemu z oferentów próbkę Zamawiający złamałby przepisy
art. 7.1. Ustawy, nakazujący zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie
wykonawców
W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje przesyłania próbek oferentom.
Stan na 2010-02-09

Podobne dokumenty