WZÓR: pozew o zaspokajanie potrzeb rodziny Pruszków, dnia 15

Komentarze

Transkrypt

WZÓR: pozew o zaspokajanie potrzeb rodziny Pruszków, dnia 15
WZÓR: pozew o zaspokajanie potrzeb rodziny Pruszków, dnia 15 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy w Pruszkowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Kraszewskiego 22 05-­‐800 Pruszków Powódka: Martyna Maciejewska PESEL 8035629856 ul. Warszawska 14/59 05-­‐800 Pruszków Pozwany: Wojciech Maciejewski ul. Warszawska 14/59 05-­‐800 Pruszków Wartość przedmiotu sporu: 18.000,00 zł POZEW O ZAPOKAJANIE POTRZEB RODZINY Wnoszę o: 1. zasądzenie od pozwanego tytułem zaspokojenia potrzeb rodziny kwoty 1.500,00 zł miesięcznie płatnej do 10 dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności którejkolwiek raty poczynając od daty wniesienia pozwu do rąk powódki Martyny Maciejewskiej, 2. nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności. UZASADNIENIE Strony pozostają w związku małżeńskim. Ze związku tego strony mają dwójkę dzieci w wieku 10 i 7 lat. Od listopada 2013 roku pozwany nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny i nie interesuje się jej potrzebami. Powódka pracuje w Urzędzie Miasta Pruszkowa na stanowisku specjalisty. Z tego tytułu powódka uzyskuje miesięczny dochód w wysokości 2.500,00 zł. Starszy syn powódki jest uczniem 5 klasy szkoły podstawowej, a młodszy jest uczniem 2 klasy szkoły podstawowej. Miesięczne koszty utrzymania rodziny powódka ocenia na kwotę 2.500,00 zł miesięcznie. Koszty utrzymania powódki to 1.300,00 zł, a koszty utrzymania dzieci to po 600,00 zł miesięcznie. Koszty te związane są z utrzymaniem mieszkania oraz samochodu, wyżywieniem oraz leczeniem młodszego dziecka chorującego na alergię. Pozwany prowadzi działalność gospodarczą, z której uzyskuje dochód w wysokości ok. 4000,00 zł miesięcznie. Z uwagi na to, że przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny jest obowiązkiem pozwanego i obowiązek ten nie jest realizowany, niniejszy pozew jest konieczny i uzasadniony. Załączniki: -­‐ odpis pozwu i kserokopii innych załączników, -­‐ odpis aktu małżeństwa, -­‐ odpisy aktów urodzenia dzieci, -­‐ zaświadczenie z miejsca pracy powódki Uwagi: • pozew o zaspokajanie potrzeb rodziny jest wolny od opłat sądowych (art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) • wartość przedmiotu sporu w sprawie o zaspokajanie potrzeb rodziny ustala się na podstawie art. 22 Kodeksu postępowania cywilnego 

Podobne dokumenty