definicja

Komentarze

Transkrypt

definicja
Podmiot Zależny – oznacza spółkę kapitałową, w której Ubezpieczający bezpośrednio lub pośrednio:
(a) kontroluje lub kontrolował skład zarządu lub rady nadzorczej;
(b) kontroluje lub kontrolował ponad połowę praw głosu lub
(c) posiada lub posiadał ponad połowę istniejących udziałów lub akcji w kapitale zakładowym.
Spółka traci status Podmiotu Zależnego, jeżeli przestaną zachodzić wszystkie z powyższych
okoliczności wskazanych w punktach (a) – (c).
Jednocześnie za Podmiot Zależny nie uznaje się:
(i)
Instytucji Finansowej;
(ii) emitenta jakichkolwiek papierów wartościowych notowanych na jakiejkolwiek giełdzie
lub rynku (w tym również na rynku pozagiełdowym OTC)
(iii) podmiotu podlegającemu obowiązkowi składania raportów do Komisji ds. Papierów
Wartościowych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej zgodnie z sekcją 13
Amerykańskiej Ustawy o Wymianie Papierów Wartościowych z 1934 roku
(U.S. Securities and Exchange Act of 1934)

Podobne dokumenty