Poznań, dnia…………………. Powód małoletni

Komentarze

Transkrypt

Poznań, dnia…………………. Powód małoletni
Poznań, dnia………………….
Powód
małoletni………………………………………..
/imię i nazwisko, PESEL/
działający przez (…)……………………………
/imię, nazwisko i adres/
Pozwany:
…………………………………………………………
/imię, nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców/
........................................................................................
Sąd Rejonowy
Poznań - Grunwald i Jeżyce
w Poznaniu
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Wawrzyniaka 40
60-923 Poznań
POZEW O ALIMENTY
Wartość przedmiotu sporu…………………………
(w przypadku pierwszych alimentów miesięczna kwota alimentów x 12 miesięcy, a w przypadku podwyższenia
alimentów różnica miesięcznych alimentów x 12 miesięcy)
Działając w imieniu małoletniej/ego powódki/powoda………………………………wnoszę o:
/imię, nazwisko, data urodzenia/
1. Zasądzenie od pozwanego/pozwanej……………………………………………….. na rzecz
/imię i nazwisko/
małoletniej/ego powódki/ powoda……………………………………alimentów w wysokości
/imię i nazwisko/
………………………..miesięcznie płatnych do dnia…………………….każdego miesiąca do
/kwota złotych/
rąk (…) małoletniej/ ego powódki/powoda……………………………… wraz z ustawowymi
/imię, nazwisko/
odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności każdej z rat poczynając od dnia……………...
/data/
2. Rozpoznanie sprawy także pod nieobecność powoda / powódki.
3. Wydanie wyroku zaocznego w przypadku niestawiennictwa pozwanego / pozwanej.
4. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.
UZASADNIENIE
/podpis/
Załączniki:
- odpis pozwu (w tylu egzemplarzach ile stron postępowania)
- odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał)

Podobne dokumenty