Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty

Komentarze

Transkrypt

Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty
Mikołów, ………..r.
Sąd Rejonowy
w ……………..
Wydział Rodzinny i Nieletnich
………………………..
Powódka:
imię i nazwisko,
małoletnia,
działająca przez matkę ………….,
adres …..
Pozwany: imię i nazwisko
adres ……………
Wartość przedmiotu sporu: 6000 zł
Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty
W imieniu małoletniej …………….. wnoszę o:
1. Ustalenie, że pozwany …………., urodzony ………., jest ojcem powódki………,
urodzonej ………………., córki …………………….,
2. O zasądzenie od pozwanego ……….. na rzecz małoletniej ………… do rąk matki
……………… tytułem alimentów kwoty 500,00 zł (pięćset zł) miesięcznie,
płatnych do dnia 10 każdego miesiąca z góry, wraz z ustawowymi odsetkami za
każdy dzień zwłoki w płatności każdej raty.
3. O zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm
przepisanych.
4. O nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności w części zasądzającej
alimenty.
Nadto wnoszę:
5. O wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków:
- imię nazwisko, adres
- imię nazwisko, adres
Uzasadnienie
Matka powódki poznała pozwanego w roku 2009. Wspólnie spędzali bardzo dużo czasu ,
wyjeżdżali na weekendy w góry. Podczas jednej z takich wycieczek wiosną 2010r. doszło
między nimi do współżycia, którego wynikiem była ciąża matki powódki. Matka powódki i
pozwany nigdy nie byli małżeństwem.
Matka powódki , w okresie koncepcyjnym nie spotykała się z żadnym innym mężczyzną.
Od momentu, kiedy pozwany dowiedział się, że zostanie ojcem nie interesuje się losem
powódki i jej matki.
Dowód: 1. Przesłuchania stron
2. Zeznania świadków
Powódka…………..urodziła się ……………. roku , w terminie, jako dziewięciomiesięczne
niemowlę.
Dowód: 1. akt urodzenia …………. - odpis zupełny.
2. Wypis ze Szpitala Miejskiego w ……..
Na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb powódki konieczna jest miesięcznie kwota
500zł. Na kwotę tą składają się wydatki miesięczne:………………………. Matka powódki
nigdzie nie pracuje, utrzymuje się z zasiłku z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
…………. oraz z zasiłku rodzinnego łącznie kwota ta wynosi 200zł.
Dowód: zaświadczenie z MOPS-u z dnia…………..
Pozwany jest kawalerem, pracuje jako górnik w KWK „Wujek” w Katowicach i osiąga
miesięczne zarobki w wysokości około 3000 zł brutto.
W świetle powyższego żądania pozwu są uzasadnione.
Załączniki:
1. Odpis zupełny aktu urodzenia.
2. Zaświadczenie z MOPS z dnia….. .
3. Odpis pozwu i załączników.

Podobne dokumenty