Raport bie ący nr 5/2007 z dnia 15 lutego 2007 roku

Komentarze

Transkrypt

Raport bie ący nr 5/2007 z dnia 15 lutego 2007 roku
Rok 2007
Raporty bieżące MNI S.A.
Raport bieżący nr 5/2007 z dnia 15 lutego 2007 roku
Temat:
Zamknięcie subskrypcji akcji serii L
Zarząd Spółki MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, w związku z zamknięciem
subskrypcji akcji serii L, niniejszym informuje, że w dniu 14 lutego 2007 roku na zlecenie
Spółki Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych dokonał przydziału akcji na okaziciela
serii L, na które złożono Zapisy Dodatkowe.
W konsekwencji w wyniku przeprowadzonej w dniach od 25 stycznia 2007 roku do 2 lutego
2007 roku subskrypcji akcji serii L objęte zostały wszystkie oferowane w ramach emisji
akcje, w tym 67.148.634 akcji w ramach zapisów podstawowych a pozostałe 566.040 akcji w
ramach zapisów dodatkowych.
Szczegółowy raport z wyników przeprowadzonej subskrypcji zgodnie z § 33 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr
209, poz. 1744) zostanie opublikowany natychmiast po uzyskaniu od KDPW pełnego
imiennego spisu nabywców akcji, co powinno nastąpić do dnia 22 lutego 2007 roku.
Jednocześnie też Spółka informuje, że Zarząd podjął już stosowne kroki co do rejestracji praw
do akcji serii L w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych i obecnie oczekuje na ich
rejestrację przez KDPW.
Po dokonaniu tej rejestracji Spółka wystąpi też natychmiast do Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie o wprowadzenie praw do akcji serii L do obrotu giełdowego.
O faktach tych Zarząd Spółki będzie informował Inwestorów kolejnymi raportami bieżącymi,
przy czym Zarząd przewiduje, że pierwsze notowanie praw do akcji serii L będzie możliwe
nie wcześniej niż 21 lutego 2007 roku, przy czym ewentualne opóźnienie w stosunku do tej
daty może wynosić maksymalnie 2 dni.
Piotr König – Prezes Zarządu
Podstawą prawną sporządzenia niniejszego raportu jest art. 56 ust. 1 i art. 60 ust. 2 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539)

Podobne dokumenty