Odpowiedź: Konkurs w Działaniu 1.4 PO IG jest skierowany

Komentarze

Transkrypt

Odpowiedź: Konkurs w Działaniu 1.4 PO IG jest skierowany
Odpowiedź:
Konkurs w Działaniu 1.4 PO IG jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców i tylko przedsiębiorcy
mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Działania 1.4 PO IG.
Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Konkursie możliwa jest realizacja projektu w ramach tzw.
„skutecznej współpracy” pomiędzy przedsiębiorcą a organizacją badawczą (jednostką naukową lub
zagranicznym publicznym ośrodkiem badawczym). W takiej sytuacji Wnioskodawcy (Przedsiębiorcy)
przysługuje zwiększona intensywność wsparcia, o której mowa w § 15 i 16 rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania
pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Przepływy finansowe w ramach zadań objętych współpracą w projekcie partnerskim nie mogą
trafiać do organizacji badawczej. Ponadto, z budżetu Projektu powinno wynikać, że organizacja
badawcza poniesie co najmniej 10 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, zgodnych
z „Katalogiem kosztów kwalifikowalnych dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach
działania 1.4 POIG” (załącznikiem do Regulaminu Przeprowadzania Konkursu).

Podobne dokumenty