Ubezpieczenia – dotyczące programów narciarskich MAMA i JA

Komentarze

Transkrypt

Ubezpieczenia – dotyczące programów narciarskich MAMA i JA
Ubezpieczenia – dotyczące programów narciarskich MAMA i JA:::
IMPREZY ORGANIZOWANE ZA GRANICĄ
•
Wszyscy uczestnicy (obywatele Polski) imprez (wyjazdy zagraniczne) ubezpieczeni są w ramach polisy zbiorowej – w TU Signal Iduna
na kwotę:
•
•
•
•
do 12 000 EUR (koszty leczenia) KL
do 7 000 PLN (następstwa nieszczęśliwych wypadków) NNW
do 5 000 EUR (koszty ratownictwa) KR
800 PLN (bagaż)
Dodatkowo proponujemy Państwu w trakcie dokonywania rezerwacji rozszerzenie ubezpieczenia o następujące opcje:
•
•
•
•
Ubezpieczenie rozszerzone KL 30 000 EUR, NNW do 7000 PLN, bagaż 800 PLN, ratownictwo 5000 Euro
Ubezpieczenie SKI wariant 1 (szkody rzeczowe 2500 EUR, osobowe 5000 EUR, sprzęt 3000 PLN)
Ubezpieczenie SKI wariant 2 (szkody rzeczowe 5000 EUR, osobowe 10 000 EUR, sprzęt 3000 PLN)
Ubezpieczenie od Chorób Przewlekłych
Poniżej można pobrać ogólne warunki ubezpieczenia:
•
•
Ogólne Warunki Ubezpieczenia - Signal Iduna Travel (pobierz)
Ogólen Warunki Ubezpieczenia - Signal Iduna SKI (pobierz)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPREZY ORGANIZOWANE W POLSCE
•
Wszyscy uczestnicy (obywatele Polski) imprez na terenie Polski ubezpieczeni są w ramach polisy zbiorowej – w TU Signal Iduna na
kwotę:
•
Dotyczy np: Program"Mama i Ja" Szczawnica
•
NW (nieszczęśliwe wypadki) do 10 000zł
OC jak przy wyjazdach zagranicznych (płatne dodatkowo)
•
Ważne informacje dotyczące ubezpieczenia
•
Ubezpieczenie obejmuje m.in. wypadki na stoku (transport ze stoku, leczenie szpitalne, ew. transport do kraju) nie obejmuje natomiast OC
narciarza – zalecamy wykupienie takiego ubezpieczenia. W przypadku wystąpienia szkody konieczna jest wyłącznie znajomość nr polisy
(np. w szpitalu, w centrum alarmowym).
•
Zgodnie z wymogami ustawy o turystyce biuro ma obowiązek ubezpieczenia wszystkich uczestników niezależnie od tego czy posiadają
już ew. inne ubezpieczenie. W przypadku zaistnienia szkody osoba poszkodowana zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o
niej Centrum Alarmowego Ubezpieczyciela.
•
Numery telefonów centrum alarmowego oraz numer polisy uczestnicy przejazdu zorganizowanego otrzymują od pilota na kartach a osoby
udające się w podróż własnym środkiem transportu mają odnotowany na voucherze. Od momentu zaistnienia szkody opiekę nad osobę
ubezpieczoną przejmuje Ubezpieczyciel, który decyduje o leczeniu na miejscu lub transporcie (i jego rodzaju) do Polski po otrzymaniu
stosownych dokumentów od lekarzy za granicą.
•
Umowa Ubezpieczeniowa jest zawarta za pośrednictwem BP na rzecz Klienta; stronami Umowy są: Klient i TU Signal Iduna. BP nie
pośredniczy pomiędzy Klientem a Ubezpieczycielem w rozwiązywaniu ew. sporów wynikłych przy realizacji Umowy Ubezpieczenia, nie
ma także wpływu na decyzje dotyczące sposobów leczenia, transportu czy wypłaty odszkodowań.
•
Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W myśl Warunków Ubezpieczenia
drobne wydatki związane z kosztami leczenia (np. zakup podstawowych lekarstw, do kwoty 100 EUR) ponosi klient a Ubezpieczyciel
zwraca je po powrocie do kraju, na podstawie rachunków.
•
Wypłata odszkodowań przez Ubezpieczyciela oraz sfinansowanie kosztów leczenia uzależnione jest od spełnienia pewnych warunków,
wyszczególnionych w „Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia” dostępnych na stronach internetowych oraz w naszych biurach.
•
Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są np. przypadki zajść pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, wypadki do których doszło
na skutek jazdy poza oznakowanymi trasami oraz następstwa chorób przewlekłych czy leczenie stomatologiczne. Prosimy o zapoznanie
się z pełną treścią „Ogólnych Warunków Ubezpieczenia”, jego znajomość potwierdzają Państwo podpisując formularz UmowyZgłoszenia.
•
Osoby starsze i nie w pełni zdrowe proszone są o konsultację z lekarzem przed podjęciem decyzji o wyjeździe, sugerujemy także
wykupienie dodatkowego ubezpieczenia obejmującego następstwa chorób przewlekłych.
KOSZTY REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ
•
Zakupu dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej dokonać można w trakcie rezerwowania wyjazdu
poprzez system rezerwacyjny bądź w oddziale biura.
•
DOKŁADNE WARUNKI REZYGNACJI I ZAKRES UBEZPIECZENIA DOSTĘPNE SĄ w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
Signal Iduna Koszty Imprez Turystcznych, które pobrać można ze strony internetowej ubezpieczyciela WWW.SIGNAL-IDUNA.PL - aby
pobrać KLIKNIJ TUTAJ lub uzyskać w formie broszury siedzibie naszego biura.
System postepowania od momentu powzięcia decyzji o rezygnacji.
§ 11
•
1. W przypadku rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub anulowania biletu lotniczego ubezpieczający
zobowiązany jest:
1) dołożenia wszelkich starań, aby zminimalizować koszty związane z rezygnacją. W tym celu, natychmiast po powzięciu wiadomości, ale
nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni od daty zaistnienia zdarzenia wymienionego w § 7 ust. 3, poinformować o tym biuro podróży i
złożyć w biurze wymagane dokumenty zgłoszenia rezygnacji,
2) w ciągu 7 dni od daty poinformowania biura podróży 8 SIGNAL IDUNA dostarczyć do Signal Iduna S.A. (bezpośrednio lub za
pośrednictwem biura) dokumenty potwierdzające zasadność zgłaszanego roszczenia...
Ponieżej przytaczamy niektóre wyłączenia odpowiedzialności OWU Koszty Imprez Tyrystycznych:
•
1. Z odpowiedzialności Signal Iduna S.A. wyłączone są szkody powstałe z przyczyn wymienionych w § 7 ust. 3, jeśli powstały w
przypadku:
a) przewleklej choroby, stwierdzonej u ubezpieczonego lub osoby bliskiej przed zawarciem umowy ubezpieczenia, zaburzeń
psychicznych, depresji, wad wrodzonych,
b) umyślnego działania ubezpieczonego lub osób bliskich, usiłowania albo popełnienia samobójstwa lub przestępstwa,
c) spożycia alkoholu, zażycia narkotyków lub innych środków odurzających,
d) wypadków, jeżeli ubezpieczony lub osoba bliska prowadziła pojazd lub inny środek lokomocji bez wymaganych uprawnień, lub będąc
pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
e) działań wojennych (stanu wyjatkowego), stanu wojennego, aktów terroryzmu, aktów sabotażu oraz udziału ubezpieczonego w
zamieszkach, rozruchach, strajkach, aktach protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach.
2. Signal Iduna S.A. nie ponosi odpowiedzialności, jeśli ubezpieczony w związku z tym samym zdarzeniem uzyska świadczenie z tytułu
innej umowy ubezpieczenia lub które zostały pokryte przez inne instytucje.
3. Signal Iduna S.A. nie zwraca dodatkowych kosztów poniesionych przez ubezpieczającego w związku ze zgłoszeniem rezygnacji z
imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa, nie wliczonych w cenę imprezy (wizy, telefony itp.). Nie są również zwracane
dodatkowe koszty związane z anulacją biletu lotniczego np. koszty wizy.
4. W przypadku ubezpieczenia kosztów anulowania biletu lotniczego, z odpowiedzialności Signal Iduna S.A. wyłączone są również
szkody zwiazane z:
1) anulowaniem biletów na loty czarterowe,
2) brakiem lub niemożiwością dokonania szczepienia, jak i innych zabiegów prewencyjnych związanych z planowaną podróżą.
Informacje dodatkowe wyciąg z OWU Koszty Imprez Tyrystycznych:
§ 12
•
•
•
•
... Z każdego wypłacanego odszkodowania ubezpieczonemu potrącana jest franszyza redukcyjna w wysokości 20% wartości
odszkodowania przyznanego z tytułu umowy ubezpieczenia, lecz nie mniej niż 50 zł.
7. Górną granicę wypłaconych odszkodowań z tytułu rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub anulowania
biletu lotniczego stanowi suma ubezpieczenia określona w § 4 ust.1.
8. Jeżeli przyczyną wystąpienia o odszkodowanie z tytułu kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie lub anulowania
biletu lotniczego jest śmierć ubezpieczonego, odszkodowanie wypłacane jest osobie uprawnionej, o której mowa w § 2 pkt 3.
9. Odszkodowanie wypłacane jest w złotych polskich.
§ 13
•
•
•
•
•
1. Signal Iduna S.A. wypłaca świadczenie w terminie 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
2. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Signal Iduna S.A. lub wysokości
świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie jest wypłacane w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności
wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.
Jednakże bezsporną część świadczenia Signal Iduna S.A. zbowiązane jest wypacić w terminie określonym w ust. 1.
3. Jeżeli świadczenie nie przysługuje Signal Iduna S.A. informuje o tym ubezpieczonego na piśmie, zgodnie z ust. 1, wskazując na
okoliczności i podstawę prawną uzasadniającą odmowę wypłaty świadczenia.
4. Signal Iduna S.A. powiadamia na piśmie ubezpieczonego o wysokości przyznanego świadczenia.
Więcej szczgółów na www.signal-iduna.pl lub poprzez kontakt bezpośredni z naszym biurem.

Podobne dokumenty