Instrukcja użytkownika VVM 320

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja użytkownika VVM 320
Instrukcja obsługi
NIBE™ VVM 320
Moduł wewnętrzny
APH
UHB PL 1524-3
231333
Instrukcja skrócona
Nawigacja
Przycisk Ok (potwierdź/wybierz)
Przycisk Wstecz (wstecz/cofnij/wyjdź)
Pokrętło regulacji
(przenieś/zwiększ/zmniejsz)
Szczegółowy opis funkcji przycisków można znaleźć na stronie 12.
Poruszanie się po menu i wprowadzanie różnych ustawień zostało
opisane na stronie 17.
Ustawianie temperatury pomieszczenia
TEMPERATURA
POMIESZCZENIA
CIEPŁA WODA
2X
MOJA INSTALACJA
INFORMACJE
Tryb ustawiania temperatury pomieszczenia wybiera się, naciskając
dwukrotnie przycisk OK z poziomu trybu startowego w menu głównym.
Więcej informacji na temat ustawień zawiera strona 26.
Zwiększ ilość ciepłej wody
1X
TEMPERATURA
POMIESZCZENIA
MOJA
INSTALACJA
CIEPŁA WODA
2X
INFORMACJE
Aby tymczasowo zwiększyć ilość c.w.u., najpierw obróć pokrętło sterujące, aby zaznaczyć menu 2 (ikona przedstawiająca kroplę wody), a
następnie dwukrotnie naciśnij przycisk OK. Więcej informacji na temat
ustawień zawiera strona 47.
Więcej informacji na temat ustawień zawiera strona 47.
W razie zaburzeń komfortu cieplnego
Jeśli wystąpi jakiekolwiek zaburzenie komfortu cieplnego, przed skontaktowaniem się z instalatorem można samodzielnie wykonać pewne
czynności. Sprawdź na stronie 74 odpowiednie instrukcje.
Spis treści
1 Ważne informacje
2
Ważne informacje
2
2 System grzewczy – serce budynku
Funkcja instalacji
Kontakt z VVM 320
Konserwacja VVM 320
3 VVM 320 – do usług
Ustawianie temperatury pomieszczenia
Ustawianie wydatku c.w.u.
Wyświetlanie informacji
Regulacja modułu wewnętrznego
4 Zaburzenia komfortu cieplnego
Menu informacyjne modułu wewnętrznego
Zarządzanie alarmami
Usuwanie usterek
9
10
11
21
25
25
47
52
55
72
72
72
74
5 Dane techniczne
6 Słowniczek
76
77
Indeks
81
Spis treści |
NIBE™ VVM 320
1
1 Ważne informacje
Ważne informacje
Dane instalacji
Produkt
VVM 320
Numer seryjny
Data instalacji
Instalator
Nr
Nazwa
1.1
temperatura (przesu- 0
nięcie krzywej grzania)
1.9.1
krzywa grzania (nachylenie krzywej)
9
1.9.3
min. temp. zasilania
20
Usta- Nawie- stania
wa
fabryczne
✔ Akcesoria
Zawsze należy podawać numer seryjny
Certyfikat potwierdzający wykonanie instalacji zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji instalatora NIBE i obowiązującymi przepisami.
Data
2
__________________
Rozdział 1 | Ważne informacje
Podpis
_________________________
NIBE™ VVM 320
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz nie mające
doświadczenia i wiedzy na temat jego obsługi, jeśli
będą nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użycia oraz jeśli będą rozumiały
niebezpieczeństwo związane z jego używaniem.
Urządzenie nie powinno służyć jako zabawka dla
dzieci. Czynności związane z czyszczeniem i podstawową konserwacją urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
Prawa do wprowadzania zmian konstrukcyjnych są
zastrzeżone.
©NIBE 2015.
WAŻNE!
VVM 320 należy zainstalować, stosując odłącznik o minimalnej przerwie 3 mm.
WAŻNE!
Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, może zostać wymieniony tylko
przez NIBE, jej serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę, aby
uniknąć niebezpieczeństwa i uszkodzenia.
Symbole
WAŻNE!
Ten symbol informuje o zagrożeniu dla urządzenia lub osoby.
UWAGA!
Ten symbol wskazuje ważne informacje, na co należy zwracać uwagę
podczas obsługi instalacji.
Rozdział 1 | Ważne informacje
NIBE™ VVM 320
3
PORADA!
Ten symbol oznacza wskazówki ułatwiające obsługę produktu.
Oznaczenie
VVM 320 posiada znak CE i stopień ochrony IP21.
Znak CE jest potwierdzeniem, że firma NIBE zadbała o zgodność produktu
ze wszystkimi obowiązującymi go przepisami określonych dyrektyw UE.
Znak CE jest wymagany dla większości produktów sprzedawanych w UE,
bez względu na miejsce ich wytwarzania.
IP21 oznacza, że przedmioty o średnicy większej niż lub równej 12,5 mm
nie mogą przedostać się do środka, wyrządzając szkody oraz że produkt
jest zabezpieczony przed kroplami wody spadającymi pionowo.
4
Rozdział 1 | Ważne informacje
NIBE™ VVM 320
Numer seryjny
Numer seryjny znajduje się w prawej dolnej części przedniej pokrywy oraz
w menu informacyjnym (menu 3.1).
Numer seryjny znajduje się po lewej, w górnej części VVM 320.
Numer seryjny
UWAGA!
Zgłaszając usterkę, zawsze należy podawać numer seryjny produktu (14
cyfr).
Rozdział 1 | Ważne informacje
NIBE™ VVM 320
5
Informacje kontaktowe
AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: [email protected]
www.knv.at
CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen
Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: [email protected] www.nibe.ch
CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad
Jizerou
Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: [email protected]
www.nibe.cz
DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: [email protected] www.nibe.de
DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7,
6920 Videbæk
FI
Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: [email protected] www.volundvt.dk
NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: [email protected] www.nibe.fi
FR NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, Rue du Pou
du Ciel, 01600 Reyrieux
Tel : 04 74 00 92 92 Fax : 04 74 00 42 00 E-mail: [email protected] www.nibe.fr
GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG
Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: [email protected]
www.nibe.co.uk
NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout
Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: [email protected] www.nibenl.nl
NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo
Tel. sentralbord: +47 23 17 05 20 E-mail: [email protected] www.nibeenergysystems.no
6
Rozdział 1 | Ważne informacje
NIBE™ VVM 320
PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, 15-703 BIAŁYSTOK
Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: [email protected]
www.biawar.com.pl
RU © "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod
Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: [email protected] www.nibe-evan.ru
SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE-285 21 Markaryd
Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: [email protected]
www.nibe.se
W przypadku krajów nie wymienionych na tej liście, należy kontaktować się z Nibe
Sweden lub odwiedzić witrynę www.nibe.eu, aby uzyskać dodatkowe informacje.
Rozdział 1 | Ważne informacje
NIBE™ VVM 320
7
VVM 320 – Doskonały wybór
Moduł wewnętrzny można podłączyć do niskotemperaturowego systemu
grzewczego, np. grzejników, konwektorów lub ogrzewania podłogowego.
Urządzenie jest również przygotowane do podłączenia do szeregu różnych
produktów i akcesoriów, np. solarnego lub zewnętrznego źródła ciepła,
dodatkowego zasobnika c.w.u., basenu i systemów grzewczych o różnych
temperaturach zasilania.
VVM 320 jest wyposażony w sterownik zapewniający wysoki komfort,
oszczędność i bezpieczną obsługę. Przejrzyste informacje o stanie, czasie
pracy i wszystkich temperaturach w systemie są wyświetlane na dużym i
czytelnym ekranie. Dzięki temu nie trzeba stosować np. zewnętrznych
termometrów.
Wyjątkowe cechy pompy ciepła VVM 320:
■ Zasobnik c.w.u.
VVM 320 zawiera zintegrowany ogrzewacz c.w.u., izolowany ekologiczną
pianką poliuretanową, która minimalizuje straty ciepła.
■ Zbiornik buforowy
Zbiornik buforowy jest zintegrowany z modułem wewnętrznym i ma za
zadanie wyrównywać temperaturę wody, która jest przesyłana do systemu grzewczego.
■ Programowanie temperatury pokojowej i produkcji c.w.u.
Ogrzewanie i przygotowywanie c.w.u. można zaprogramować na każdy
dzień tygodnia lub dłuższy okres (urlop).
■ Duży wyświetlacz z instrukcjami dla użytkownika
Moduł wewnętrzny posiada duży wyświetlacz z łatwym w obsłudze
menu, które ułatwia ustawianie komfortowej temperatury.
■ Proste usuwanie usterek
W razie usterki, wyświetlacz modułu wewnętrznego informuje o tym,
co się wydarzyło i jakie działania należy przedsięwziąć.
■ Zewnętrzne źródło ciepła
VVM 320 jest przygotowany do łatwego podłączenia do pieca gazowego/olejowego/na drewno lub do modułu ciepłowniczego.
8
Rozdział 1 | Ważne informacje
NIBE™ VVM 320
2 System grzewczy – serce budynku
H
H
Czynnik
grzewczy
Värmebärare
Värmebärare
3
Köldmedium
Czynnik
chłodniczy
Köldmedium
II
Uteluft
Köldbärare
Powietrze
zewnętrzne
40 °C
45 °C
5055°C°C
G
G
EE
100 80
°C °C
Kondensor
Skraplacz
Kondensor
Expansionsventil
Expansionsventil
Zawór
rozprężny
F
F
-7 °C
2
Kompressor
Kompressor
Sprężarka
Förångare
Förångare
Parownik
D D
-20°C°C
CC
BB
-3 °C -3 °C
Źródło ciepła
A
02°C°C
1
A
Värmekälla
Podane temperatury są przykładowe i mogą się różnić w poszczególnych instalacjach i
porach roku.
Rozdział 2 | System grzewczy – serce budynku
NIBE™ VVM 320
9
Funkcja instalacji
Instalacja pompy ciepła na powietrze/ wodę wykorzystuje powietrze zewnętrzne do ogrzewania pomieszczeń. Konwersja energii z powietrza
zewnętrznego do ogrzewania budynku następuje w trzech różnych obiegach. *Darmowa energia cieplna jest pozyskiwana z powietrza zewnętrznego, (1) , i transportowana do pompy ciepła. W obiegu czynnika chłodniczego (2) pompa ciepła zwiększa niską temperaturę pozyskanego ciepła
do wysokiej temperatury. W obiegu czynnika grzewczego (3) ciepło jest
rozprowadzane po budynku.
A
B
C
D
E
F
G
H
Powietrze zewnętrzne
Powietrze zewnętrzne jest zasysane do pompy ciepła.
Następnie wentylator kieruje powietrze do parownika pompy ciepła. Tutaj
powietrze oddaje energię cieplną do czynnika chłodniczego, a temperatura
powietrza spada. Zimne powietrze zostaje wyprowadzone z pompy ciepła.
Obieg czynnika chłodniczego
Czynnik chłodniczy – gaz, który krąży w obiegu zamkniętym w pompie
ciepła – również przepływa przez parownik. Czynnik chłodniczy ma bardzo
niską temperaturę wrzenia. W parowniku czynnik chłodniczy odbiera
energię cieplną z powietrza zewnętrznego i zaczyna wrzeć.
Gaz powstający podczas wrzenia kierowany jest do zasilanej elektrycznie
sprężarki. W wyniku sprężania gazu rośnie ciśnienie oraz znacznie wzrasta
jego temperatura, od 0°C do ok. 80 °C.
Ze sprężarki gaz jest wtłaczany do wymiennika ciepła (skraplacza), gdzie
oddaje energię cieplną do modułu wewnętrznego, po czym ulega schłodzeniu i skrapla się.
Ponieważ ciśnienie jest nadal wysokie, czynnik chłodniczy zostaje przetłoczony przez zawór rozprężny, gdzie dochodzi do spadku ciśnienia, aby
czynnik chłodniczy powrócił do temperatury pierwotnej. Czynnik chłodniczy
zakończył pełny cykl, ponownie jest kierowany do parownika i cały proces
powtarza się.
Obieg czynnika grzewczego
Energia cieplna wytwarzana przez czynnik chłodniczy w skraplaczu jest
odbierana przez wodę w module wewnętrznym (czynnik grzewczy), która
zostaje podgrzana do 55°C (temperatura zasilania).
Czynnik grzewczy krąży w obiegu zamkniętym i przenosi energię cieplną
podgrzanej wody do grzejników/ ogrzewania podłogowego budynku.
Podane temperatury są przykładowe i mogą się różnić w poszczególnych instalacjach i
porach roku.
10
Rozdział 2 | System grzewczy – serce budynku
NIBE™ VVM 320
Kontakt z VVM 320
Podawane informacje
Kiedy drzwi modułu wewnętrznego są zamknięte, informacje można
sprawdzać w okienku informacyjnym i za pomocą kontrolki stanu.
Okienko informacyjne
Kontrolka stanu
Okienko informacyjne
Okienko informacyjne pokazuje część wyświetlacza (ukrytego za drzwiami
modułu wewnętrznego). Okienko informacyjne może zawierać różnego
typu informacje, np. temperatury, zegar itp.
Użytkownik decyduje, co ma być wyświetlane w okienku informacyjnym.
Własny zestaw informacji wprowadza się za pomocą wyświetlacza. Informacje zostaną przypisane do okienka informacyjnego i znikną po otwarciu
przedniej klapy drzwi modułu wewnętrznego.
Instrukcje konfiguracji okienka informacyjnego podano na stronie 63.
Kontrolka stanu
Kontrolka stanu informuje o stanie modułu wewnętrznego: stałe zielone
światło oznacza normalną pracę, stałe żółte światło włącza się w trybie
awaryjnym, a stałe czerwone światło informuje o aktywnym alarmie.
Zarządzanie alarmami opisano na stronie 72.
Rozdział 2 | System grzewczy – serce budynku
NIBE™ VVM 320
11
Wyświetlacz
KLIMAT
POMIESZCZEN.
MÓJ SYSTEM
C.W.U.
INFORMACJE
A Wyświetlacz
B Kontrolka stanu
C
Przycisk OK
D Przycisk Wstecz
VVM 320
E
Pokrętło regulacji
F
Wyłącznik
Za drzwiami modułu wewnętrznego znajduje się wyświetlacz, który służy
do komunikacji z pompą ciepła VVM 320. Tutaj można:
■ włączyć, wyłączyć lub przełączyć instalację w tryb awaryjny.
■ ustawiać temperaturę pomieszczenia i c.w.u., a także regulować instalację
odpowiednio do potrzeb.
■ odczytać informacje o ustawieniach, stanie i zdarzeniach.
■ przeglądać różne typy alarmów oraz instrukcje działań naprawczych.
12
A
Wyświetlacz
B
Kontrolka stanu
Na wyświetlaczu pojawiają się instrukcje, ustawienia i informacje
obsługowe. Czytelny wyświetlacz i system sterowania ułatwiają
poruszanie się po różnych menu i opcjach, ustawianie temperatury
oraz uzyskiwanie potrzebnych informacji.
Kontrolka stanu informuje o stanie modułu wewnętrznego. Kontrolka:
■ świeci na zielono podczas normalnej pracy
■ świeci na żółto w trybie awaryjnym
■ świeci na czerwono, jeśli wystąpił alarm
Rozdział 2 | System grzewczy – serce budynku
NIBE™ VVM 320
C
Przycisk OK
D
Przycisk Wstecz
E
Pokrętło regulacji
F
Przełącznik
Przycisk OK służy do:
■ potwierdzenia wyboru podmenu/ opcji/ wartości zadanych/
strony w kreatorze rozruchu.
Przycisk Wstecz służy do:
■ cofania się do poprzedniego menu
■ zmiany niezatwierdzonych ustawień
Pokrętłem regulacji można kręcić w prawo i w lewo. Można:
■ przewijać menu i opcje
■ zwiększać i zmniejszać wartości
■ zmieniać strony w wielostronicowych instrukcjach (np. tekście
pomocy i informacjach serwisowych)
Przełącznik oferuje trzy położenia:
■ Włączony ( )
■ Czuwanie ( )
■ Tryb awaryjny (
)
Trybu awaryjnego należy używać tylko w razie usterki modułu wewnętrznego. W tym trybie wyłącza się sprężarka, a uruchamia się
podgrzewacz pomocniczy. Wyświetlacz modułu wewnętrznego
jest wygaszony, a kontrolka stanu świeci na żółto.
Rozdział 2 | System grzewczy – serce budynku
NIBE™ VVM 320
13
System menu
Kiedy zostaną otwarte drzwi modułu wewnętrznego, na wyświetlaczu
pojawią się cztery menu główne systemu menu, a także kilka podstawowych informacji.
Temperatura
zewnętrzna
Temperatura wewnętrzna - (jeżeli zainstalowany
jest czujnik pokojowy)
KLIMAT
POMIESZCZEN.
C.W.U.
Temp. c.w.u.
Informacje na temat
pracy
MÓJ SYSTEM
Tymczasowy luks.
(jeśli włączono)
Menu 1
INFORMACJE
Szacowana ilość ciepłej wody
KLIMAT POMIESZCZEN.
Ustawianie i programowanie temperatury pokojowej. Patrz strona 25.
Menu 2
C.W.U.
Ustawianie i programowanie produkcji ciepłej wody. Patrz strona 47.
Menu 3
INFORMACJE
Wyświetlanie temperatury i innych informacji użytkowych oraz dostęp do
dziennika alarmów. Patrz strona 52.
Menu 4
MÓJ SYSTEM
Ustawianie daty, godziny, języka, wyświetlacza, trybu pracy itp. Patrz
strona 55.
14
Rozdział 2 | System grzewczy – serce budynku
NIBE™ VVM 320
Symbole na wyświetlaczu
Podczas pracy urządzenia, na wyświetlaczu mogą pojawić się następujące
symbole.
Symbol
Opis
Symbol ten pojawia się obok znaku informacyjnego, jeśli w
menu 3.1 znajduje się informacja, na którą należy zwrócić
uwagę.
Te dwa symbole wskazują, czy sprężarka w module zewnętrznym lub podgrzewacz pomocniczy są zablokowane w
VVM 320.
Mogą one, np. być zablokowane w zależności od rodzaju
trybu pracy wybranego w menu 4.2, jeśli w menu 4.9.5 zaprogramowano blokadę lub wystąpi jakiś alarm.
Blokada sprężarki.
Blokada grzałki zanurzeniowej.
Ten symbol pojawia się po uruchomieniu przegrzewu okresowego lub trybu luksusowego dla c.w.u.
Ten symbol wskazuje, czy „harm. urlopowy” jest aktywny w
4.7.
Ten symbol wskazuje, czy pompa ciepła VVM 320 komunikuje
się z NIBE Uplink™.
Symbol ten wskazuje rzeczywiste obroty wentylatora, jeżeli
obroty te zostały zmienione w stosunku do ustawienia zwykłego.
Wymagane wyposażenie dodatkowe NIBE F135.
Ten symbol wskazuje, czy podgrzewanie basenu jest aktywne.
Wymagane wyposażenie dodatkowe.
Rozdział 2 | System grzewczy – serce budynku
NIBE™ VVM 320
15
Symbol
Opis
Ten symbol wskazuje, czy chłodzenie jest aktywne.
Wymagane wyposażenie dodatkowe.
16
Rozdział 2 | System grzewczy – serce budynku
NIBE™ VVM 320
Praca
Aby przesuwać kursor, należy kręcić pokrętłem w lewo lub w
prawo. Zaznaczona pozycja jest biała i/lub ma wyróżnioną zakładkę.
Wybór menu
Aby wejść do systemu menu, wybierz menu główne, zaznaczając je i naciskając przycisk OK. Pojawi się nowe okno zawierające podmenu.
Wybierz jedno z podmenu, zaznaczając je i naciskając przycisk OK.
Wybór opcji
tryb komfortowy2.2
oszczędny
normalny
luksusowy
Opcja
Aktualnie wybrana opcja w menu opcji jest zaznaczona zielonym haczykiem.
Aby wybrać inną opcję:
1. Zaznacz żądaną opcję. Jedna z opcji jest wstępnie zaznaczona
(biała).
2. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybraną opcję. Obok wybranej opcji pojawi się zielony haczyk.
Rozdział 2 | System grzewczy – serce budynku
NIBE™ VVM 320
17
Ustawianie wartości
data i godzina4.4
godzina
24 godz.
12 godz.
data
dzień
miesiąc
rok
Zmieniane wartości
Aby ustawić wartość:
1. Zaznacz wartość, którą chcesz ustawić, używając pokrętła.
2. Naciśnij przycisk OK. Tło wartości zrobi się zielone, co oznacza
wejście do trybu ustawień.
3. Kręć pokrętłem w prawo, aby zwiększyć, lub w lewo, aby
zmniejszyć wartość.
4. Aby potwierdzić ustawioną wartość należy nacisnąć przycisk OK.
Aby zmienić i przywrócić pierwotną wartość, należy nacisnąć
przycisk Wstecz.
18
Rozdział 2 | System grzewczy – serce budynku
NIBE™ VVM 320
Używanie klawiatury wirtualnej
Różne klawiatury
W niektórych menu, gdzie może być wymagane wprowadzanie tekstu,
występuje klawiatura wirtualna.
W zależności od menu, można uzyskać dostęp do różnych zestawów
znaków, które ustawia się pokrętłem. Aby zmienić tabelę znaków, należy
nacisnąć przycisk Wstecz. Jeśli dane menu oferuje tylko jeden zestaw
znaków, klawiatura zostanie wyświetlona automatycznie.
Po zakończeniu pisania należy zaznaczyć "OK" i nacisnąć przycisk OK.
Rozdział 2 | System grzewczy – serce budynku
NIBE™ VVM 320
19
Przewijanie okien
Menu może zawierać kilka okien. Kręć pokrętłem, aby je przewijać.
Bieżące okno
menu
Liczba okien w
menu
Przewijanie okien w kreatorze rozruchu
język 4.6
Strzałki do poruszania się w oknie kreatora rozruchu
1. Pokrętło regulacji należy obracać, aż zostanie zaznaczona jedna ze
strzałek w lewym górnym rogu (przy numerze strony).
2. Następnie, aby przejść do następnego kroku w kreatorze rozruchu
należy nacisnąć przycisk OK.
Menu Pomoc
Jeśli Wiele
kreatormenu
rozruchu
pozostanie
na tym
zawiera
symbol,
który informuje o dostępności dodatkoekranie,
wej zamknie
pomocy.się automatycznie za
60 min.
Aby wyświetlić tekst pomocy:
1. Użyj pokrętła do zaznaczenia symbolu pomocy.
2. Naciśnij przycisk OK.
Tekst pomocy zawiera często kilka okien, które można przewijać za pomocą
pokrętła.
20
Rozdział 2 | System grzewczy – serce budynku
NIBE™ VVM 320
Konserwacja VVM 320
Przeglądy okresowe
Zasadniczo moduł wewnętrzny jest bezobsługowy i po rozruchu wymaga
minimalnej obsługi. Z drugiej strony zaleca się regularne sprawdzanie instalacji.
W razie nietypowego zachowania, na ekranie są wyświetlane komunikaty
usterek w formie różnych komunikatów alarmowych. Patrz zarządzanie
alarmami na stronie 72.
Zawór bezpieczeństwa
Zawór bezpieczeństwa ogrzewacza c.w.u. upuszcza co pewien czas trochę
wody po korzystaniu z ciepłej wody. Dzieje się tak, ponieważ zimna woda,
która wpływa do wężownicy c.w.u., rozszerza się po podgrzaniu, powodując wzrost ciśnienia i otwarcie zaworu bezpieczeństwa.
Działanie zaworu bezpieczeństwa należy regularnie sprawdzać. Na rurociągu doprowadzającym zimną wodę do wężownicy c.w.u. znajduje się
zawór bezpieczeństwa. Kontrolę przeprowadza się następująco:
1. Otwórz zawór.
2. Sprawdź, czy przez zawór przepływa woda.
3. Zamknij zawór.
Rozdział 2 | System grzewczy – serce budynku
NIBE™ VVM 320
21
Wskazówki dotyczące oszczędzania
Instalacja wytwarza ciepło i ciepłą wodę. Odbywa się to poprzez wprowadzone ustawienia sterowania.
Czynniki mające wpływ na zużycie energii to np. temperatura pomieszczenia, zużycie ciepłej wody, stopień izolacji budynku oraz występowanie
dużych powierzchni okiennych. Ważnym czynnikiem jest także umiejscowienie budynku, tj. narażenie na wiatr.
Pamiętaj:
■ Całkowicie otwórz zawory termostatyczne (oprócz pomieszczeń, w
których z różnych przyczyn powinno być chłodniej, np. sypialni). Termostaty spowalniają przepływ w systemie grzewczym, co moduł wewnętrzny usiłuje wyrównać zwiększoną temperaturą. Pracuje wtedy intensywniej i zużywa więcej energii elektrycznej.
■ Można obniżyć temperaturę na czas pobytu poza domem, programując
„harm. urlopowy” w menu 4.7. Sprawdź na stronie 64, która zawiera
odpowiednie instrukcje.
■ Jeśli włączysz „Oszczędzanie c.w.u.”, zostanie zużyte mniej energii.
■ Można regulować zużycie energii, podłączając moduł wewnętrzny do
różnych urządzeń dodatkowych, takich jak system solarny, piec gazowy
lub olejowy.
Pobór mocy
Przybliżone zużycie
energii
przez
Energiförbrukning
fördelat
över året
% rocznego
VVM 320
w ciągu roku
zużycia
% av årsförbrukningen
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Sty
jan
Lut
feb
Mar
mars
Kwi
april
Maj
maj
Cze
juni
Lip
juli
Sie
aug
Wrz
sep
Paź
okt
Lis
nov
Gru
dec
Månad
Miesiąc
Zwiększenie temperatury pomieszczenia o jeden stopień zwiększa zużycie
energii o ok. 5%.
Domowe zużycie energii elektrycznej
Dawniej obliczano, że przeciętne gospodarstwo domowe używa około
5000 kWh energii elektrycznej rocznie. Obecnie jest to zazwyczaj 600012.000 kWh rocznie.
22
Rozdział 2 | System grzewczy – serce budynku
NIBE™ VVM 320
Urządzenie
Standardowa moc
wyjściowa (W)
Praca
Telewizor (Praca: 5 godz./dzien., Czuwanie:
19 godz./dzien.)
Tuner satelitarny (Praca: 5 godz./dzien.,
Czuwanie: 19 godz./dzien.)
DVD (Praca: 2 godz./tyg.)
Telewizyjna konsola do gier (Praca: 6
godz./tyg.)
Radio/stereo (Praca: 3 godz./dzien.)
Komputer z monitorem (Praca: 3
godz./dzien., Czuwanie: 21 godz./dzien.)
Żarówka (Praca: 8 godz./dzien.)
Reflektor punktowy, halogen (Praca: 8
godz./dzien.)
Lodówka (Praca: 24 godz./dzien.)
Zamrażarka (Praca: 24 godz./dzien.)
Kuchenka, płyta grzejna (Praca: 40
min./dzien.)
Kuchenka, piekarnik (Praca: 2 godz./tyg.)
Zmywarka, przyłącze zimnej wody (Praca:
1 raz/dzien.)
Pralka (Praca: 1 raz/dzien.)
Suszarka (Praca: 1 raz/dzien.)
Odkurzacz (Praca: 2 godz./tyg.)
Dogrzewacz silnika (Praca: 1 godz./dzien.,
4 miesiące rocznie)
Nagrzewnica kabiny (Praca: 1 godz./dzien.,
4 miesiące(-ęcy) rocznie)
Przybliżone
roczne
zużycie
(kWh)
200
Czuwanie
2
380
11
10
90
15
160
5
2
45
67
40
100
1
2
50
120
60
20
-
175
55
100
120
1500
-
165
380
365
3000
2000
-
310
730
2000
2000
1000
400
-
730
730
100
50
800
-
100
Podane wartości są przykładowe.
Przykład: Rodzina z 2 dzieci mieszka w domu, w którym jest 1 telewizor
płaskoekranowy, 1 tuner satelitarny, 1 odtwarzacz DVD, 1 telewizyjna
konsola do gier, 2 komputery, 3 zestawy stereo, 2 żarówki w toalecie, 2
Rozdział 2 | System grzewczy – serce budynku
NIBE™ VVM 320
23
żarówki w łazience, 4 żarówki w kuchni, 3 żarówki na zewnątrz, pralka,
suszarka, lodówka, zamrażarka, kuchenka, odkurzacz, dogrzewacz silnika
= 6240 kWh energii elektrycznej rocznie
Licznik energii
Należy regularnie, najlepiej raz w miesiącu sprawdzać licznik energii budynku, aby dostrzec ewentualne zmiany w poborze mocy.
Nowe budynki mają zwykle dwa liczniki energii - należy wyliczyć różnicę
aby obliczyć domowe zużycie energii.
Nowe budynki
Nowe budynki przechodzą proces schnięcia przez rok. W tym czasie budynek zużywa znacznie więcej energii, niż później. Po 1-2 latach należy ponownie wyregulować krzywą grzania oraz jej przesunięcie i zawory termostatyczne w budynku, ponieważ system grzewczy wymaga zasadniczo
niższej temperatury po zakończeniu okresu schnięcia budynku.
24
Rozdział 2 | System grzewczy – serce budynku
NIBE™ VVM 320
3 VVM 320 – do usług
Ustawianie temperatury pomieszczenia
Przegląd
Podmenu
W menu KLIMAT POMIESZCZEN.
znajduje się kilka podmenu. Informacje o stanie danego menu wyświetlane są na prawo od menu.
temperatura Ustawianie temperatury
dla systemu grzewczego. Informacja
o stanie podaje wartości zadane dla
systemu grzewczego.
KLIMAT POMIESZCZEN.
1
temperatura
wentylacja
programowanie
normalny
wył.
zaawansowane
wentylacja Ustawianie prędkości
wentylatora. Informacja o stanie podaje wybrane ustawienie. To menu jest
wyświetlane tylko w razie podłączenia modułu wentylacyjnego (wyposażenie dodatkowe).
programowanie Programowanie ogrzewania, chłodzenia i wentylacji.
Informacja o stanie „nastawa” jest wyświetlana, jeśli ustawisz harmonogram, ale nie jest aktywna, „harm. urlopowy” jest wyświetlana, jeśli harmonogram urlopowy jest aktywny w tym samym czasie, co harmonogram
(funkcja urlopowa ma priorytet), „aktywny” jest wyświetlana, jeśli dowolna
część harmonogramu jest aktywna, w przeciwnym razie jest wyświetlana
„ wył.".
zaawansowane Ustawianie krzywej grzania, regulacja za pomocą styku
zewnętrznego, minimalnej wartości temperatury zasilania, czujnika pokojowego, funkcji chłodzenia i +Adjust.
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
25
Menu
1.1
temperatura
Jeśli w budynku jest kilka systemów
grzewczych, informuje o tym termometr dla każdego z nich na wyświetlaczu.
temperatura ogrzewania1.1.1
W Menu 1.1 wybierz ogrzewanie lub
chłodzenie, po czym ustaw żądaną
temperaturę w następnym menu
„temperatura ogrzewania/chłodzenia”.
Ustaw temperaturę (po zainstalowaniu i włączeniu czujników pokojowych):
temperatura chłodzenia1.1.2
ogrzewanie
Zakres ustawień: 5 – 30°C
Wartość domyślna: 20
chłodzenie (wymagane wyposażenie dodatkowe)
Zakres ustawień: 5 – 30°C
Wartość domyślna: 25
Jeśli do sterowania systemem grzewczym służy czujnik pokojowy, wartość
na wyświetlaczu jest podawana jako temperatura w °C.
UWAGA!
Systemy grzewcze powoli oddające ciepło, jak na przykład ogrzewanie
podłogowe, mogą być trudne do regulacji za pomocą czujnika pokojowego pompy ciepła.
Aby zmienić temperaturę pomieszczenia, ustaw żądaną temperaturę na
wyświetlaczu używając pokrętła. Potwierdź nowe ustawienie, naciskając
przycisk OK. Nowa temperatura jest wyświetlana z prawej strony symbolu
na wyświetlaczu.
Ustawianie temperatury (bez włączonych czujników pokojowych):
Zakres ustawień: -10 do +10
Wartość domyślna: 0
26
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
Wyświetlacz podaje wartości zadane ogrzewania (przesunięcie krzywej).
Aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę pomieszczenia, zwiększ lub
zmniejsz wartość na wyświetlaczu.
Użyj pokrętła do ustawienia nowej wartości. Potwierdź nowe ustawienie,
naciskając przycisk OK.
Liczba stopni, o jaką należy zmienić wartość, aby zmienić temperaturę
pomieszczenia o jeden stopień Celsjusza, zależy od systemu grzewczego.
Zazwyczaj wystarczy jeden stopień, ale w niektórych przypadkach może
być wymaganych kilka stopni.
Ustawianie żądanej wartości. Nowa wartość jest wyświetlana z prawej
strony symbolu na wyświetlaczu.
UWAGA!
Wzrost temperatury pokojowej można spowolnić za pomocą zaworów
termostatycznych grzejników lub ogrzewania podłogowego. Dlatego
należy całkowicie otworzyć termostaty, oprócz pomieszczeń, w których
wymagana jest niższa temperatura, np. sypialni.
PORADA!
Odczekaj 24 godziny przed nową zmianą ustawień, aby temperatura
pomieszczenia miała czas ustabilizować się.
Jeśli na zewnątrz jest zimno, a temperatura pomieszczenia jest zbyt niska,
zwiększ nachylenie krzywej w menu 1.9.1 o jedną wartość.
Jeśli na zewnątrz jest zimno, a temperatura pomieszczenia jest zbyt
wysoka, zmniejsz nachylenie krzywej w menu 1.9.1 o jedną wartość.
Jeśli na zewnątrz jest ciepło, a temperatura pomieszczenia jest zbyt niska,
zwiększ parametr w menu 1.1 o jedną wartość.
Jeśli na zewnątrz jest ciepło, a temperatura pomieszczenia jest zbyt
wysoka, zmniejsz parametr w menu 1.1 o jedną wartość.
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
27
Menu
1.2
wentylacja (wymagane wyposażenie dodatkowe)
Zakres ustawień: normalny i prędkość 1-4
wentylacja1.2
Wartość domyślna: normalny
normalny(50%)
prędkość 1 (0%)
prędkość 2 (40%)
prędkość 3 (80%)
prędkość 4 (100%)
Tutaj można czasowo zwiększyć lub zmniejszyć wentylację w budynku.
Po wybraniu nowej prędkości zegar zaczyna odliczanie. Po upływie ustawionego czasu, prędkość wentylacji powróci do normalnego ustawienia.
W razie potrzeby można ustawić różne czasy powrotu w menu 1.9.6.
Prędkość wentylatora jest podawana w nawiasach (w procentach) po
każdej dostępnej prędkości.
PORADA!
Jeśli wymagane są zmiany długoterminowe, użyj funkcji urlopu lub
programowania.
Menu
1.3
programowanie
W menu programowanie temperaturę pomieszczenia (ogrzewanie/chłodzenie/wentylacja) programuje się
dla każdego dnia tygodnia.
Można również zaprogramować
dłuższy okres w wybranym okresie
(urlop) w menu 4.7.
Menu
1.3.1
28
programowanie1.3
ogrzewanie
wył.
chłodzenie
wył.
wentylacja
wył.
ogrzewanie
Tutaj można zaprogramować zwiększenie lub zmniejszenie temperatury
pomieszczenia dla maksymalnie trzech przedziałów czasowych w ciągu
doby. Jeśli jest zainstalowany i włączony czujnik pokojowy, żądaną temperaturę pomieszczenia (°C) ustawia się w danym przedziale czasowym. Przy
wyłączonym czujniku pokojowym zostaje ustawiona żądana zmiana
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
(ustawienia w menu 1.1). Zazwyczaj wystarczy jeden stopień, aby zmienić
temperaturę pomieszczenia o jeden stopień, ale w niektórych przypadkach
może być wymaganych kilka stopni.
Włączony
Harmonogram
System
PROGRAMOWANIE OGRZEWANIA
harm. 1
harm. 2
włączony
1.3.1
harm. 3
system
wsz.
pn
wt
śr
cz
pt
21:30 - 06:00
20,5°
so
nd
Konflikt
Dzień
Okres czasu
Regulacja
Harmonogram: Tutaj wybiera się zmieniany harmonogram.
Włączony: Tutaj włącza się programowanie wybranego okresu. Wyłączenie
nie wpływa na ustawione czasy.
System: Tutaj wybiera się system grzewczy, którego dotyczy harmonogram.
Ta opcja jest wyświetlana w przypadku co najmniej dwóch systemów
grzewczych.
Dzień: Tutaj wybiera się, który dzień lub dni tygodnia są objęte harmonogramem. Aby usunąć z harmonogramu określony dzień, należy zresetować
czas dla tego dnia, ustawiając godzinę rozpoczęcia taką samą, jak godzina
zakończenia. Jeśli zostanie użyta linia „wszystkie”, wszystkie dni w okresie
zostaną ustawione dla tych czasów.
Okres czasu: Tutaj wybiera się godzinę rozpoczęcia i zakończenia harmonogramu dla wybranego dnia.
Regulacja: Tutaj ustawia się zakres przesunięcia krzywej grzania w stosunku do menu 1.1 podczas programowania. Jeśli zainstalowano czujnik pokojowy, żądaną temperaturę pomieszczenia ustawia się w °C.
Konflikt: Jeśli dwa ustawienia kolidują ze sobą, pojawi się czerwony wykrzyknik.
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
29
PORADA!
Aby ustawić podobny harmonogram dla każdego dnia tygodnia, zacznij
od wypełnienia pozycji „wszystkie”, po czym zmień żądane dni.
PORADA!
Ustaw, aby godzina zakończenia wypadała przed godziną rozpoczęcia,
dzięki czemu przedział czasowy zakończy się po północy. W takim
przypadku harmonogram zakończy się o godzinie zakończenia następnego dnia.
Programowanie zawsze zaczyna się w tym samym dniu, w którym ustawiono godzinę rozpoczęcia.
UWAGA!
Zmiany temperatury pomieszczenia wymagają czasu. Na przykład,
krótkie okresy czasu w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym nie zapewnią zauważalnej różnicy w temperaturze pomieszczenia.
Menu
1.3.2
chłodzenie (wymagane wyposażenie dodatkowe)
Tutaj można zaprogramować, kiedy będzie dostępne chłodzenie w pomieszczeniu dla maksymalnie dwóch różnych okresów w ciągu dnia.
Harmonogram
Włączony
PROGRAMOWANIE CHŁODZENIA
harm. 1
1.3.2
harm. 2
włączony
wsz.
pn
wt
śr
cz
pt
21:30 - 06:00
wł.
so
nd
Konflikt
Dzień
Okres czasu
Regulacja
Harmonogram: Tutaj wybiera się zmieniany harmonogram.
30
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
Włączony: Tutaj włącza się programowanie wybranego okresu. Wyłączenie
nie wpływa na ustawione czasy.
Dzień: Tutaj wybiera się, który dzień lub dni tygodnia są objęte harmonogramem. Aby usunąć z harmonogramu określony dzień, należy zresetować
czas dla tego dnia, ustawiając godzinę rozpoczęcia taką samą, jak godzina
zakończenia. Jeśli zostanie użyta linia „wszystkie”, wszystkie dni w okresie
zostaną ustawione dla tych czasów.
Okres czasu: Tutaj wybiera się godzinę rozpoczęcia i zakończenia harmonogramu dla wybranego dnia.
Regulacja: Tutaj można ustawić, kiedy aktywne chłodzenie będzie niedostępne.
Konflikt: Jeśli dwa ustawienia kolidują ze sobą, pojawi się czerwony wykrzyknik.
PORADA!
Aby ustawić podobny harmonogram dla każdego dnia tygodnia, zacznij
od wypełnienia pozycji „wszystkie”, po czym zmień żądane dni.
PORADA!
Ustaw, aby godzina zakończenia wypadała przed godziną rozpoczęcia,
dzięki czemu przedział czasowy zakończy się po północy. W takim
przypadku harmonogram zakończy się o godzinie zakończenia następnego dnia.
Programowanie zawsze zaczyna się w tym samym dniu, w którym ustawiono godzinę rozpoczęcia.
Menu
1.3.3
wentylacja (wymagane wyposażenie dodatkowe)
Tutaj można zaprogramować zwiększenie lub zmniejszenie wydajności
wentylacji budynku dla maksymalnie dwóch okresów czasu w ciągu dnia.
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
31
Harmonogram
Włączony
PROGRAMOWANIE WENTYLACJI
harm. 1
1.3.3
harm. 2
włączony
wsz.
pn
wt
śr
cz
pt
21:30 - 06:00
prędkość 3
so
nd
Konflikt
Dzień
Okres czasu
Regulacja
Harmonogram: Tutaj wybiera się zmieniany harmonogram.
Włączony: Tutaj włącza się programowanie wybranego okresu. Wyłączenie
nie wpływa na ustawione czasy.
Dzień: Tutaj wybiera się, który dzień lub dni tygodnia są objęte harmonogramem. Aby usunąć z harmonogramu określony dzień, należy zresetować
czas dla tego dnia, ustawiając godzinę rozpoczęcia taką samą, jak godzina
zakończenia. Jeśli zostanie użyta linia „wszystkie”, wszystkie dni w okresie
zostaną ustawione dla tych czasów.
Okres czasu: Tutaj wybiera się godzinę rozpoczęcia i zakończenia harmonogramu dla wybranego dnia.
Regulacja: Tutaj ustawia się żądaną prędkość wentylatora.
Konflikt: Jeśli dwa ustawienia kolidują ze sobą, pojawi się czerwony wykrzyknik.
PORADA!
Aby ustawić podobny harmonogram dla każdego dnia tygodnia, zacznij
od wypełnienia pozycji „wszystkie”, po czym zmień żądane dni.
32
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
PORADA!
Ustaw, aby godzina zakończenia wypadała przed godziną rozpoczęcia,
dzięki czemu przedział czasowy zakończy się po północy. W takim
przypadku harmonogram zakończy się o godzinie zakończenia następnego dnia.
Programowanie zawsze zaczyna się w tym samym dniu, w którym ustawiono godzinę rozpoczęcia.
UWAGA!
Istotna zmiana w dłuższym okresie czasu może pogorszyć jakość powietrza w budynku oraz zmniejszyć oszczędności.
Menu
1.9
zaawansowane
Menu zaawansowane ma pomarańczowy tekst i jest przeznaczone dla
zaawansowanych użytkowników. To
menu zawiera szereg podmenu.
krzywa Ustawianie nachylenia krzywej grzania i chłodzenia.
regulacja zewnętrzna Ustawianie
przesunięcia krzywej grzewczej w
przypadku podłączenia styku zewnętrznego.
zaawansowane 1.9
krzywa grzania
regulacja zewnętrzna
min. temp. zasilania
ustaw. czujnika pokojowego
ustawienia chłodzenia
czas powrotu wentylatora
min. temp. zasilania Ustawianie minimalnej dopuszczalnej temperatury
zasilania.
ustaw. czujnika pokojowego Ustawienia dotyczące czujnika pokojowego.
ustawienia chłodzenia Ustawienia chłodzenia.
czas powrotu wentylatora Ustawienia czasu powrotu wentylatora w razie
tymczasowej zmiany jego prędkości.
własna krzywa Ustawianie własnej krzywej grzania i chłodzenia.
przesunięcie punktowe Ustawianie przesunięcia krzywej grzania lub
chłodzenia przy określonej temperaturze zewnętrznej.
+Adjust Ustawianie wpływu funkcji +Adjust na obliczoną temperaturę
zasilania dla ogrzewania podłogowego. Im wyższa wartość, tym większy
wpływ.
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
33
Menu
1.9.1
krzywa
krzywa grzania
krzywa grzania 1.9.1.1
Zakres ustawień: 0 - 15
Wartość domyślna: 9
system
temperatura zasilania °C
krzywa chłodzenia (wymagane
wyposażenie dodatkowe)
Zakres ustawień: 0 - 9
Wartość domyślna: 0
temp. zewnętrzna °C
krzywa chłodzenia 1.9.1.2
system
temperatura zasilania °C
temp. zewnętrzna °C
Zalecaną krzywą grzania dla budynku można wyświetlić w menu krzywa .
Zadaniem krzywej grzania jest zapewnienie stałej temperatury pomieszczenia, a tym samym energooszczędnej pracy, niezależnie od temperatury
zewnętrznej. To na podstawie krzywej grzania sterownik modułu wewnętrznego określa temperaturę wody w systemie grzewczym, temperaturę zasilania, a tym samym temperaturę pomieszczenia. Tutaj można wybrać
krzywą grzania i odczytać zmiany temperatury zasilania w stosunku do
różnych temperatur zewnętrznych. W przypadku dostępnego chłodzenia,
takie same ustawienia można wprowadzić dla krzywej chłodzenia.
34
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
Współczynnik krzywej grzania
FRAMLEDNINGSTEMPERATUR
Temperatura zasilania
°C
70
Bardziej strome
nachylenie
krzywej
Brantare
kurvlutning
60
50
40
30
10
0
- 10
- 20
- 30
- 40°C
UTETEMPERATUR
Temperatura
zewnętrzna
Nachylenia krzywych grzania/ chłodzenia wskazują, o ile stopni należy
zwiększyć/ zmniejszyć temperaturę
zasilania, kiedy spada/ rośnie temperatura zewnętrzna. Bardziej strome nachylenie oznacza wyższą
temperaturę zasilania dla grzania
lub niższą temperaturę zasilania dla
chłodzenia przy określonej temperaturze zewnętrznej.
Optymalne nachylenie zależy od warunków klimatycznych w danej lokalizacji, od tego, czy w budynku są grzejniki czy ogrzewanie podłogowe oraz
od jego izolacji cieplnej.
Krzywą ustawia się po zainstalowaniu systemu grzewczego, choć może
wymagać późniejszej regulacji. Zazwyczaj jednak nie trzeba jej więcej regulować.
UWAGA!
W razie precyzyjnej regulacji temperatury pomieszczenia, krzywą należy
przesunąć w górę lub w dół za pomocą menu 1.1 temperatura .
Przesunięcie krzywej
FRAMLEDNINGSTEMPERATUR
Temperatura zasilania
°C
70
Przesunięcie
krzywej
grzania
Förskjuten
värmekurva
60
50
40
30
10
0
- 10
- 20
- 30
- 40°C
UTETEMPERATUR
Temperatura
zewnętrzna
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
Przesunięcie krzywej oznacza, że
temperatura zasilania zmienia się o
stałą wartość dla wszystkich temperatur zewnętrznych, np. przesunięcie krzywej o +2 stopnie zwiększa
temperaturę zasilania o 5 °C przy
wszystkich temperaturach zewnętrznych.
NIBE™ VVM 320
35
Temperatura zasilania – wartości maksymalne i minimalne
FRAMLEDNINGSTEMPERATUR
Temperatura zasilania
°C
70
60
Ponieważ temperatura zasilania nie
może być obliczana jako wyższa od
maksymalnej wartości zadanej, ani
niższa od minimalnej wartości zadanej, krzywa grzewcza przy tych
temperaturach wyrównuje się.
Wartość
maksymalna
Maximivärde
50
40
30
Wartość
minimalna
Minimivärde
10
0
- 10
- 20
- 30
- 40°C
UTETEMPERATUR
Temperatura
zewnętrzna
UWAGA!
W systemach ogrzewania podłogowego maks. temperatura zasilania
ustawia się zwykle między 35 i 45 °C.
W przypadku ogrzewania podłogowego należy ją ograniczyć min. temp.
zasilania, aby zapobiec kondensacji.
Instalatora/dostawcę podłogi należy zapytać o maks. dozwoloną dla
niej temperaturę.
Liczba na końcu krzywej wskazuje nachylenie krzywej. Liczba obok termometru podaje przesunięcie krzywej. Użyj pokrętła do ustawienia nowej
wartości. Potwierdź nowe ustawienie, naciskając przycisk OK.
Krzywa 0 to własna krzywa utworzona w menu 1.9.7.
Wybór innej krzywej (nachylenia):
WAŻNE!
W przypadku tylko jednego systemu grzewczego, numer krzywej będzie
już zaznaczony, kiedy pojawi się okno menu.
1. Wybierz system grzewczy (jeśli jest więcej niż jeden), dla którego ma
zostać zmieniona krzywa.
2. Po potwierdzeniu wyboru systemu grzewczego zostanie zaznaczony
numer krzywej.
3. Naciśnij przycisk OK, aby przejść do trybu ustawień.
4. Wybierz nową krzywą. Krzywe są ponumerowane od 0 do 15 – im
wyższy numer, tym bardziej strome nachylenie i wyższa temperatura
zasilania. Krzywa 0 oznacza wykorzystanie własna krzywa (menu
1.9.7).
5. Naciśnij przycisk OK, aby opuścić tryb ustawień.
36
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
Odczyt krzywej:
1. Kręć pokrętłem, aby zaznaczyć pierścień na osi z temperaturą zewnętrzną.
2. Naciśnij przycisk OK.
3. Prześledź szarą linię w górę do krzywej i w lewo, aby odczytać wartość
temperatury zasilania przy wybranej temperaturze zewnętrznej.
4. Możesz teraz odczytać wartości dla różnych temperatur zewnętrznych,
kręcąc pokrętłem w prawo lub w lewo i sprawdzając odpowiednią
temperaturę zasilania.
5. Naciśnij przycisk OK lub Wstecz, aby opuścić tryb odczytu.
PORADA!
Odczekaj 24 godziny przed nową zmianą ustawień, aby temperatura
pomieszczenia miała czas ustabilizować się.
Jeśli na zewnątrz jest zimno, a temperatura pomieszczenia jest zbyt niska,
zwiększ nachylenie krzywej o jedną wartość.
Jeśli na zewnątrz jest zimno, a temperatura pomieszczenia jest zbyt
wysoka, zmniejsz nachylenie krzywej o jedną wartość.
Jeśli na zewnątrz jest ciepło, a temperatura pomieszczenia jest zbyt niska,
zwiększ przesunięcie krzywej o jedną wartość.
Jeśli na zewnątrz jest ciepło, a temperatura pomieszczenia jest zbyt
wysoka, zmniejsz przesunięcie krzywej o jedną wartość.
Menu
1.9.2
regulacja zewnętrzna
system grzewczy
Zakres ustawień: -10 do +10 lub
żądana temperatura pomieszczenia, jeśli jest zainstalowany czujnik
pokojowy.
Wartość domyślna: 0
regulacja zewnętrzna 1.9.2
system grzewczy 1
°C
system grzewczy 2
system grzewczy 3
°C
system grzewczy 4
Podłączenie sygnału zewnętrznego, np. czujnika pokojowego lub programatora, umożliwi tymczasowe lub okresowe zwiększenie lub obniżenie
temperatury pomieszczenia podczas grzania. Kiedy sygnał będzie włączony,
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
37
przesunięcie krzywej grzania zmienia się o liczbę stopni wybraną w menu.
Po zainstalowaniu i włączeniu czujnika pokojowego zostaje ustawiona
żądana temperatura pomieszczenia (°C).
W przypadku kilku systemów grzewczych, można wprowadzić oddzielne
ustawienia dla każdego z nich.
Menu
1.9.3
min. temp. zasilania
ogrzewanie
min. temp. zas. ogrzew. 1.9.3.1
Zakres ustawień: 5-70 °C
Wartość domyślna: 20 °C
chłodzenie (wymagane wyposażenie dodatkowe)
Zakres ustawień: 7-30°C
Ustawienie fabryczne: 18°C
system grzewczy 1
20 °C
system grzewczy 2
20 °C
system grzewczy 3
20 °C
system grzewczy 4
20 °C
min. temp. zas. chłodz. 1.9.3.2
system grzewczy 1
18 °C
system grzewczy 2
18 °C
system grzewczy 3
18 °C
system grzewczy 4
18 °C
W menu 1.9.3 należy wybrać ogrzewanie lub chłodzenie, a w następnym
menu (min. temp. zasilania ogrzewania/ chłodzenia) ustawić minimalną
temperaturę zasilania systemu grzewczego. Oznacza to, że VVM 320 nigdy
nie oblicza temperatury niższej od tu ustawionej.
W przypadku kilku systemów grzewczych, można wprowadzić oddzielne
ustawienia dla każdego z nich.
PORADA!
Wartość można zwiększyć, jeśli jest np. piwnica, która zawsze powinna
być ogrzewana, nawet latem.
Można również podwyższać wartości w „wyłącz ogrzewanie” menu
4.9.2 ”ust. trybu auto".
38
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
Menu
1.9.4
ustaw. czujnika pokojowego
współczynnik systemowy
ogrzewanie
Zakres ustawień: 0,0 - 6,0
Ustawienie fabryczne grzania: 2,0
chłodzenie (wymagane wyposażenie dodatkowe)
Zakres ustawień: 0,0 - 6,0
ustaw. czujnika pokojowego1.9.4
układ ster. czuj. pok. 1
współcz. ogrz. sys 1
współcz. chłodz. sys. 1
układ ster. czuj. pok. 2
układ ster. czuj. pok. 3
układ ster. czuj. pok. 4
Ustawienie fabryczne chłodzenia:
1,0
Tutaj można włączyć czujniki pokojowe, które regulują temperaturę pomieszczenia.
UWAGA!
Systemy grzewcze powoli oddające ciepło, jak na przykład ogrzewanie
podłogowe, mogą być trudne do regulacji za pomocą czujnika pokojowego pompy ciepła.
Tutaj można ustawić współczynnik (wartość liczbową), który określa wpływ
zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury w pomieszczeniu (różnicy między
rzeczywistą i żądaną temperaturą pomieszczenia) na temperaturę zasilania
systemu grzewczego. Wyższa wartość oznacza większą i szybszą zmianę
przesunięcia krzywej grzania.
WAŻNE!
Zbyt wysoka wartość zadana dla „współczynnika systemowego” może
(w zależności od posiadanego systemu grzewczego) skutkować niestabilną temperaturą pomieszczenia.
W przypadku kilku systemów grzewczych, powyższe ustawienia można
wykonać dla każdego z nich.
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
39
Menu
1.9.5
ustawienia chłodzenia (wymagane wyposażenie dodatkowe)
delta przy +20°C
chłodzenie 1.9.5
Zakres ustawień: 3 - 10°C
Wartość domyślna: 3
użyj czujnika pokojowego
delta przy +40°C
Zakres ustawień: 3 - 10°C
Wartość domyślna: 6
ust. wart. pt czuj. chł./ogrz.
°C
ogrz przy niedost temp pom
°C
chł. przy nadm. temp. pom.
°C
ust. wart. pt czuj. chł./ogrz.
Zakres ustawień: 5 - 40 °C
Wartość domyślna: 21
ogrz przy niedost temp pom
Zakres ustawień: 0,5 - 10,0°C
Wartość domyślna: 1,0
chł. przy nadm. temp. pom.
Zakres ustawień: 0,5 - 10,0°C
Wartość domyślna: 1,0
uruchom chł. aktywne
Zakres ustawień: 10 – 300
Wartość domyślna: 0
stopniominuty chłodz.
Zakres ustawień: -3000 - 3000 stopniominuty chłodzenia
Ustawienie fabryczne: 0
czas m. przeł. ogrz./ chł.
Zakres ustawień: 0 - 48 godz.
Wartość domyślna: 2
40
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
praca w tr. auto EQ1-GP12
Tutaj można ustawić, czy pompa chłodzenia (GP12) ma pracować w
trybie „auto”.
prędkość pompy chłodzenia
Zakres ustawień: 1 – 100%
Ustawienie fabryczne: 70%
VVM 320 może służyć do chłodzenia budynku w czasie gorących okresów
w roku.
UWAGA!
Niektóre opcje ustawień są wyświetlane tylko, jeśli ich funkcja jest zainstalowana i włączona w VVM 320.
delta przy +20°C
Ustawić żądaną temperaturę za pomocą różnicy temperatur między zasilaniem i powrotem z systemu grzewczego podczas chłodzenia, gdy temperatura zewnętrzna wynosi +20°C. W rezultacie VVM 320 będzie próbować maksymalnie zbliżyć się do temperatury zadanej.
delta przy +40°C
Ustawić żądaną temperaturę za pomocą różnicy temperatur między zasilaniem i powrotem z systemu grzewczego podczas chłodzenia, gdy temperatura zewnętrzna wynosi +40°C. W rezultacie VVM 320 będzie próbować maksymalnie zbliżyć się do temperatury zadanej.
użyj czujnika pokojowego
W tym miejscu można wybrać, czy czujniki temperatury pokojowej mają
być stosowane w trybie chłodzenia.
czuj. ogrz./chł.
UWAGA!
Jeśli w VVM 320 zainstalowano i włączono czujnik pokojowy chłodzenia/ogrzewania (BT74), możesz wybrać inny czujnik do sterowania
VVM 320.
Tutaj można ustawić, który czujnik będzie kontrolował, przy jakiej temperaturze pomieszczenia VVM 320 ma przełączać się odpowiednio między
pracą w trybie ogrzewania i chłodzenia.
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
41
ust. wart. pt czuj. chł./ogrz.
UWAGA!
Ta opcja regulacji pojawia się tylko wtedy, gdy czujnik pokojowy chłodzenia/ogrzewania będzie zainstalowany i włączony w VVM 320.
W tym miejscu można ustawić przy jakiej temperaturze pomieszczenia
VVM 320 przełączy się pomiędzy pracą w trybie ogrzewania lub chłodzenia.
ogrz przy niedost temp pom
UWAGA!
Ta opcja regulacyjna pojawia się tylko wtedy, gdy czujnik temperatury
pokojowej będzie podłączony do VVM 320 oraz będzie uaktywniony.
W tym miejscu można nastawić jak dalece może spaść temperatura pokojowa poniżej temperatury żądanej, zanim VVM 320 przełączy się na pracę
grzewczą.
chł. przy nadm. temp. pom.
UWAGA!
Ta opcja regulacyjna pojawia się tylko wtedy, gdy czujnik temperatury
pokojowej będzie podłączony do VVM 320 oraz będzie uaktywniony.
W tym miejscu można nastawić jak dalece może wzrosnąć temperatura
pokojowa powyżej temperatury żądanej, zanim VVM 320 przełączy się na
pracę schładzania.
uruchom chł. aktywne
UWAGA!
Ta opcja ustawień pojawia się tylko, jeśli w menu 5.2.4 zostanie włączona
opcja „chłodzenie aktywne”.
W tym miejscu można ustawić moment rozpoczęcia chłodzenia aktywnego.
Stopniominuty są jednostką miary bieżącego zapotrzebowania na ogrzewanie w budynku i określają moment włączenia/ wyłączenia sprężarki,
pracy w trybie chłodzenia lub ogrzewacza pomocniczego.
42
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
stopniominuty chłodz.
Ten wybór jest dostępny tylko, kiedy podłączone wyposażenie dodatkowe
samo zlicza stopniominuty chłodzenia.
Po ustawieniu wartości min. lub maks., system automatycznie ustawia
rzeczywistą wartość w stosunku do liczby sprężarek odpowiedzialnych za
chłodzenie.
czas m. przeł. ogrz./ chł.
Ten wybór jest dostępny tylko w 2-rurowych systemach chłodzenia.
W tym miejscu można nastawić jak długo VVM 320 ma oczekiwać zanim
powróci do trybu grzewczego w momencie, gdy zapotrzebowanie na
chłodzenie zaniknie i na odwrót.
Menu
1.9.6
czas powrotu wentylatora (wymagane wyposażenie dodatkowe)
prędkość 1-4
czas powrotu wentylatora1.9.6
Zakres ustawień: 1 – 99 godz.
Wartość domyślna: 4 godz.
prędkość 1
godz.
prędkość 2
godz.
prędkość 3
godz.
prędkość 4
godz.
Tutaj ustawia się czas powrotu tymczasowej zmiany prędkości (prędkość
1-4) wentylacji w menu 1.2.
Czas powrotu to czas wymagany na przywrócenie normalnej prędkości
wentylacji.
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
43
Menu
1.9.7
własna krzywa
temperatura zasilania
ogrzewanie
Zakres ustawień: 5 – 70 °C
chłodzenie (wymagane wyposażenie dodatkowe)
Zakres ustawień może się różnić
w zależności od zastosowanego
wyposażenia dodatkowego.
własna krzywa grzania 1.9.7.1
temp. zasilania przy -30 °C
°C
temp. zasilania przy -20 °C
°C
temp. zasilania przy -10 °C
°C
temp. zasilania przy 0 °C
°C
temp. zasilania przy 10 °C
°C
temp. zasilania przy 20 °C
°C
Zakres ustawień: 7 – 40°C
własna krzywa chłodzenia 1.9.7.2
temp. zasilania przy 0 °C
20
°C
temp. zasilania przy 0 °C
20
°C
temp. zasilania przy -10 °C
20
°C
temp. zasilania przy 0 °C
20
°C
temp. zasilania przy 10 °C
20
°C
Tutaj należy utworzyć własną krzywą grzania lub chłodzenia, ustawiając
żądane temperatury zasilania dla różnych temperatur zewnętrznych.
UWAGA!
Aby opcja własna krzywa obowiązywała, należy wybrać krzywą 0 w
menu 1.9.1.
Menu
1.9.8
przesunięcie punktowe
temp. zewnętrzna
przesunięcie punktowe1.9.8
Zakres ustawień: -40 – 30 °C
Wartość domyślna: 0 °C
zmiana krzywej
Zakres ustawień: -10 – 10 °C
temp. zewnętrzna
°C
zmiana krzywej
°C
temperatura zasilania °C
Wartość domyślna: 0 °C
temp. zewnętrzna °C
44
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
Tutaj wybiera się zmianę krzywej grzania przy określonej temperaturze
zewnętrznej. Zazwyczaj wystarczy jeden stopień, aby zmienić temperaturę
pomieszczenia o jeden stopień, ale w niektórych przypadkach może być
wymaganych kilka stopni.
Krzywa grzania ulega zmianie przy ± 5 °C od ustawienia temp. zewnętrzna.
To ważne, aby została wybrana prawidłowa krzywa grzania, aby zapewnić
stałą temperaturę pomieszczenia.
PORADA!
Jeśli w budynku jest zimno, przy np. -2 °C, „temp. zewnętrzna” jest
ustawiana na „-2”, a „zmiana krzywej” jest zwiększana, aż zostanie zapewniona żądana temperatura pomieszczenia.
UWAGA!
Odczekaj 24 godziny przed nową zmianą ustawień, aby temperatura
pomieszczenia miała czas ustabilizować się.
Menu
1.9.11
+Adjust
- stopień wpływu
+adjust 1.9.11
Zakres ustawień: 0,1 – 1,0
Wartość domyślna: 0,5
- stopień wpływu
system grzewczy 1
Używając funkcji +Adjust, system łączy się z centrum sterowania ogrzewania podłogowego* i reguluje krzywą grzania oraz obliczoną temperaturę
zasilania odpowiednio do ponownego załączenia systemu ogrzewania
podłogowego.
Tutaj można włączyć systemy grzewcze, których pracą ma sterować funkcja
+Adjust. Można także ustawić wpływ funkcji +Adjust na obliczoną temperaturę zasilania. Im wyższa wartość, tym większy wpływ.
*Wymagana jest obsługa funkcji +Adjust
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
45
WAŻNE!
Funkcję +Adjust należy najpierw wybrać w menu 5.4 „wejścia/wyjścia
oprogramowania”.
46
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
Ustawianie wydatku c.w.u.
Przegląd
Podmenu
C.W.U. 2
W menu C.W.U. znajduje się kilka
podmenu. Informacje o stanie danego
menu wyświetlane są na prawo od
menu.
tymczasowy luks. Aktywacja tymczasowego zwiększenia temperatury
ciepłej wody. Informacja o stanie podaje „wył.” lub czas obowiązywania
tymczasowego zwiększenia wzrostu
temperatury.
tymczasowy luks.
wył.
tryb komfortowy
oszczędny
programowanie
aktywny
zaawansowane
tryb komfortowy Ustawianie temperatury c.w.u. Informacja o stanie podaje wybrany tryb, „oszczędny", "normalny” lub „luksusowy”.
programowanie Programowanie temperatury c.w.u. Informacja o stanie
„nastawa” jest wyświetlana, jeśli harmonogram został ustawiony, ale nie
jest obecnie aktywny. Informacja „harm. urlopowy” jest wyświetlana, jeśli
harmonogram urlopowy jest aktywny w tym samym czasie, co harmonogram ogólny (funkcja urlopowa ma priorytet). Informacja „aktywny” jest
wyświetlana, jeśli dowolna część harmonogramu jest aktywna. W przeciwnym razie jest wyświetlana informacja „wył.”.
zaawansowane Ustawianie okresowego zwiększenia temperatury ciepłej
wody.
Menu
2.1
tymczasowy luks.
Zakres ustawień: 3, 6 i 12 godzin i
tryb „wył.”
tymczasowy luks. 2.1
Wartość domyślna: „wył.”
wył.
3 godz.
6 godz.
12 godz.
Kiedy zapotrzebowanie na ciepłą wodę tymczasowo wzrośnie, można
użyć tego menu do wyboru zwiększenia temperatury c.w.u. do trybu luksusowego na określony czas.
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
47
UWAGA!
Jeśli zostanie wybrany tryb komfortowy „luksusowy” w menu 2.2, nie
można bardziej zwiększyć temperatury.
Funkcja zostaje włączona natychmiast po wybraniu okresu czasu i potwierdzeniu przyciskiem OK. Pozostały czas dla wybranego ustawienia jest wyświetlany po prawej stronie.
Po upływie czasu, VVM 320 powraca do trybu ustawionego w menu 2.2.
Wybierz „wył.”, aby wyłączyć tymczasowy luks. .
Menu
2.2
tryb komfortowy
Zakres ustawień: oszczędny, normalny, luksusowy
tryb komfortowy2.2
Wartość domyślna: normalny
oszczędny
normalny
luksusowy
Różnica między dostępnymi trybami to temperatura ciepłej wody użytkowej. Wyższa temperatura oznacza, że ciepła woda wystarczy na dłużej.
oszczędny: Ten tryb zapewnia mniej ciepłej wody, niż pozostałe, ale jest
bardziej oszczędny. Może być używany w mniejszych rodzinach o niewielkim zapotrzebowaniu na ciepłą wodę.
normalny: Tryb normalny zapewnia większą ilość ciepłej wody i jest
przeznaczony dla większości gospodarstw domowych.
luksusowy: Tryb luksusowy zapewnia największą możliwą ilość ciepłej
wody. W tym trybie do podgrzewania ciepłej wody może być używany
podgrzewacz pomocniczy i sprężarka, co może zwiększyć koszty eksploatacji.
Menu
2.3
programowanie
Tutaj można zaprogramować temperaturę c.w.u. dla modułu wewnętrznego dla maksymalnie dwóch różnych przedziałów czasowych w ciągu
doby.
Harmonogram włącza się i wyłącza, zaznaczając/ usuwając zaznaczenie
„włączony”. Wyłączenie nie wpływa na ustawione czasy.
48
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
Harmonogram
Włączony
PROGRAMOWANIE C.W.U.
harm. 1
2.3
harm. 2
włączony
wsz.
pn
normalny
wt
śr
cz
pt
so
nd
Konflikt
Dzień
Okres czasu
Regulacja
Harmonogram: Tutaj wybiera się zmieniany harmonogram.
Włączony: Tutaj włącza się programowanie wybranego okresu. Wyłączenie
nie wpływa na ustawione czasy.
Dzień: Tutaj wybiera się, który dzień lub dni tygodnia są objęte harmonogramem. Aby usunąć z harmonogramu określony dzień, należy zresetować
czas dla tego dnia, ustawiając godzinę rozpoczęcia taką samą, jak godzina
zakończenia. Jeśli zostanie użyta linia „wszystkie”, wszystkie dni w okresie
zostaną ustawione dla tych czasów.
Okres czasu: Tutaj wybiera się godzinę rozpoczęcia i zakończenia harmonogramu dla wybranego dnia.
Regulacja: Tutaj ustawia się temperaturę c.w.u., która ma obowiązywać
podczas programowania.
Konflikt: Jeśli dwa ustawienia kolidują ze sobą, pojawi się czerwony wykrzyknik.
PORADA!
Aby ustawić podobny harmonogram dla każdego dnia tygodnia, zacznij
od wypełnienia pozycji „wszystkie”, po czym zmień żądane dni.
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
49
PORADA!
Ustaw, aby godzina zakończenia wypadała przed godziną rozpoczęcia,
dzięki czemu przedział czasowy zakończy się po północy. W takim
przypadku harmonogram zakończy się o godzinie zakończenia następnego dnia.
Programowanie zawsze zaczyna się w tym samym dniu, w którym ustawiono godzinę rozpoczęcia.
Menu
2.9
zaawansowane
zaawansowane 2.9
Menu zaawansowane ma pomarańczowy tekst i jest przeznaczone dla
zaawansowanych użytkowników. To
menu zawiera szereg podmenu.
przegrzew okr.
cyrk c.w.u.
Menu
2.9.1
przegrzew okr.
okres
przegrzew okr. 2.9.1
Zakres ustawień: 1 - 90 dni
Wartość domyślna: 14 dni
włączony
godzina rozpoczęcia
okres
Zakres ustawień: 00:00 - 23:00
godzina rozpoczęcia
dni
Wartość domyślna: 00:00
Następny przegrzew okresowy
Aby zapobiec rozwojowi bakterii w ogrzewaczu c.w.u., pompa ciepła i
grzałka zanurzeniowa mogą na krótki czas regularnie zwiększać temperaturę c.w.u.
Tutaj można wybrać częstotliwość wzrostów temperatury. Można ustawić
wartość między 1 i 90 dni. Ustawienie fabryczne to 14 dni. Zaznacz/wyczyść
pole „włączony”, aby włączyć/wyłączyć funkcję.
50
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
Menu
2.9.2
cyrk c.w.u.
czas pracy
cyrk c.w.u. 2.9.2
Zakres ustawień: 1 - 60 min
Wartość domyślna: 60 min.
czas pracy
min.
przerwa
przerwa
min.
Zakres ustawień: 0 - 60 min.
Wartość domyślna: 0 min.
okres 1
okres 2
okres 3
Tutaj ustawia się obieg c.w.u. dla maks. trzech okresów w ciągu dnia. W
ustawionych okresach pompa obiegowa c.w.u. będzie pracować według
powyższych ustawień.
"czas pracy” decyduje, przez jaki czas pompa obiegowa c.w.u. musi pracować w danym przypadku.
"przerwa” decyduje, przez jaki czas pompa obiegowa c.w.u. musi być wyłączona między kolejnymi uruchomieniami.
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
51
Wyświetlanie informacji
Przegląd
Podmenu
INFORMACJE 3
Menu INFORMACJE zawiera kilka
podmenu. W tych menu nie ustawia
się żadnych wartości – pełnią one tylko
funkcję informacyjną. Informacje o
stanie danego menu są wyświetlane
na prawo od menu.
info. serwisowe
info. serwisowe wyświetla poziomy
i ustawienia temperatury w instalacji.
dziennik alarmów
info. o sprężar.
praca
wył.
info. o podg. pom.
dziennik temp. pom.
info. o sprężar. wyświetla m.in. czas
pracy, liczbę uruchomień sprężarki w
pompie ciepła.
info. o podg. pom. wyświetla informacje o czasie pracy podgrzewacza
pomocniczego itp.
dziennik alarmów wyświetla najnowsze alarmy.
dziennik temp. pom. średnia temperatura wewnętrzna tydzień po tygodniu, w ciągu ubiegłego roku.
Menu
3.1
52
info. serwisowe
Informacje są zawarte na wielu stronach. Można je przewijać za pomocą
pokrętła.
info. serwisowe 3.1
stan
EB15
priorytet pracy
c.w.u.
Z jednej strony pojawia się kod QR.
Kod QR zawiera numer seryjny, nazwę
produktu oraz niektóre dane pracy.
ładowanie c.w.u.
49.0 °C
górny czujnik c.w.u.
30.5 °C
obliczona temp. zas.
15.0 °C
Symbole w menu:
temp. zewnętrzna
Sprężarka
Ogrzewanie
Podgrzewacz
pomocniczy
Chłodzenie
Ciepła
woda
stopniominuty
62
-5.6 °C
pręd. pompy czynnika grzew.
6.2 %
prędkość pompy zasil.
3.9 %
Basen
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
Pompa czynnika grzewczego (pomarańczowa)
Menu
3.2
info. o sprężar.
info. o sprężar. 3.2
Tutaj można wyświetlić informacje o
stanie pracy oraz statystykę sprężarki.
Nie można niczego zmieniać.
Informacje są zawarte na wielu stronach. Kręć pokrętłem, aby je przewijać.
Menu
3.3
Wentylacja
stan:
uruchamianie
liczba uruchomień:
całk. czas pracy:
1 godz.
- w tym c.w.u.:
0 godz.
info. o podg. pom.
Tutaj można wyświetlić informacje o
ustawieniach, stanie pracy oraz statystykę podgrzewacza pomocniczego.
Nie można wprowadzać żadnych
zmian.
Informacje są zawarte na wielu stronach. Kręć pokrętłem, aby je przewijać.
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
info. o podg. pom.3.3
stan:
wył.
współcz. czasu:
NIBE™ VVM 320
53
Menu
3.4
dziennik alarmów
dziennik alarmów3.4
Tutaj zapisywany jest stan pracy instalacji w chwili wystąpienia alarmu, aby
ułatwić wykrywanie usterek. Można
przejrzeć informacje na temat 10
ostatnich alarmów.
Aby wyświetlić stan pracy w razie
alarmu, zaznacz alarm i naciśnij przycisk OK.
dziennik alarmów3.4
temp. zewnętrzna
-
powrót skraplacza
-
wyjście skraplacza
-
podgrz. pom.
-
ładowanie c.w.u.
-
zas. czyn. grzew.
-
parownik
-
czas pracy
tryb pracy
-
Informacje o alarmach.
Menu
3.5
dziennik temp. pom.
Tu można zobaczyć średnią temperaturę wewnętrzną tydzień po tygodniu,
w ciągu ubiegłego roku. Linia przerywana wskazuje średnią temperaturę
roczną.
Średnia temperatura wewnętrzna jest
ukazywana tylko wtedy, gdy zainstalowany jest czujnik temperatury pokojowej / wyświetlacz pokojowy.
dziennik temp. pom.3.5
temp. pom.°C
tydzień
Odczyt temperatury średniej
1. Należy pokręcić pokrętłem, aby zaznaczyć pierścień na osi z numerem
tygodnia.
2. Naciśnij przycisk OK.
3. Aby odczytać średnią temperaturę wewnętrzną w zadanym tygodniu,
należy prześledzić szarą linię na wykresie.
4. Kręcąc pokrętłem w prawo lub w lewo i odczytując odpowiednią
średnią temperaturę można teraz wybrać odczyty dla różnych tygodni.
5. Naciśnij przycisk OK lub Wstecz, aby opuścić tryb odczytu.
54
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
Regulacja modułu wewnętrznego
Przegląd
Podmenu
W menu MÓJ SYSTEM znajduje się
kilka podmenu. Informacje o stanie
danego menu wyświetlane są na prawo od menu.
MÓJ SYSTEM 4
funkcje dodatkowe
auto
tryb pracy
funkcje dodatkowe Ustawienia
obejmujące wszystkie zainstalowane
funkcje dodatkowe w systemie
grzewczym.
moje ikony
tryb pracy Włączanie ręcznego lub
automatycznego trybu pracy. Informacja o stanie podaje wybrany tryb pracy.
harm. urlopowy
data i godzina
język / język
wył.
moje ikony Ustawienia dotyczące ikon wyświetlanych na pokrywie interfejsu użytkownika modułu wewnętrznego po zamknięciu drzwi.
data i godzina Ustawianie aktualnej daty i godziny.
język Tutaj ustawia się język wyświetlacza. Informacja o stanie podaje
wybrany język.
harm. urlopowy Programowanie ogrzewania, c.w.u. i wentylacji na czas
urlopu. Informacja o stanie „nastawa” jest wyświetlana, jeśli ustawisz
harmonogram urlopowy, ale nie jest aktywna; informacja „aktywny” jest
wyświetlana, jeśli dowolna część harmonogramu urlopowego jest aktywna;
w pozostałych przypadkach jest wyświetlana informacja „wył.”.
zaawansowane Ustawienia trybu pracy modułu wewnętrznego.
Menu
4.1
funkcje dodatkowe
Ustawienia dodatkowych funkcji zainstalowanych w VVM 320 można regulować w podmenu.
funkcje dodatkowe4.1
basen
internet
sms
smart price adaption
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
55
Menu
4.1.1
basen (wymagane wyposażenie dodatkowe)
temp. początkowa
basen 4.1.1
Zakres ustawień: 5,0 - 80,0 °C
Wartość domyślna: 22,0 °C
włączony
temp. końcowa
temp. początkowa
°C
Zakres ustawień: 5,0 - 80,0 °C
temp. końcowa
°C
Wartość domyślna: 24,0 °C
Wybierz, czy sterowanie basenem ma być aktywne oraz zakres temperatur
(temperatura początkowa i końcowa) podgrzewania basenu.
Kiedy temperatura wody w basenie spadnie poniżej zadanej temperatury
początkowej i nie wystąpi zapotrzebowanie na ciepłą wodę ani ogrzewanie, VVM 320 włączy podgrzewanie basenu.
Usuń zaznaczenie „włączony”, aby wyłączyć podgrzewanie basenu.
UWAGA!
Wartość temperatury początkowej nie może być wyższa od temperatury
końcowej.
Menu
4.1.3
56
internet
internet4.1.3
Tutaj konfiguruje się połączenie
pompy ciepła VVM 320 z Internetem.
WAŻNE!
nibe uplink
Aby te funkcje mogły działać, należy
podłączyć kabel sieciowy.
ustawienia tcp/ip
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
ustawienia serwera proxy
NIBE™ VVM 320
Menu
4.1.3.1
nibe uplink
Tutaj można zarządzać podłączeniem
systemu do NIBE Uplink™
(http://www.nibeuplink.com) i
sprawdzać liczbę użytkowników połączonych z systemem przez Internet.
Połączony użytkownik ma konto
użytkownika w NIBE Uplink™, które
otrzymało zgodę na sterowanie i/lub
nadzorowanie systemu.
nibe uplink 4.1.3.1
numer seryjny
parametry połączenia
liczba użytkowników
zażądaj nowych parametrów
połączenia
wyłącz wszystkich użytkowników
Zażądaj nowych parametrów połączenia
Aby połączyć konto użytkownika w NIBE Uplink™ z posiadanym systemem,
należy zażądać niepowtarzalnych parametrów połączenia.
1. Zaznacz „zażądaj nowych parametrów połączenia” i naciśnij przycisk
OK.
2. System połączy się z NIBE Uplink™, aby utworzyć parametry połączenia.
3. Po otrzymaniu parametrów połączenia, zostaną one wyświetlone w
tym menu w pozycji "parametry połączenia" i będą obowiązywać przez
60 minut.
Odłącz wszystkich użytkowników
1. Zaznacz „wyłącz wszystkich użytkowników” i naciśnij przycisk OK.
2. System połączy się z NIBE Uplink™, aby odłączyć wszystkich połączonych użytkowników przez Internet.
WAŻNE!
Po odłączeniu wszystkich użytkowników, żaden z nich nie może nadzorować ani sterować systemem przez NIBE Uplink™ bez zażądania nowych
parametrów połączenia.
Menu
4.1.3.8
ustawienia tcp/ip
ustawienia tcp/ip4.1.3.8
Tutaj można skonfigurować ustawienia TCP/IP posiadanego systemu.
Konfiguracja automatyczna
(DHCP)
1. Zaznacz "automatyczny". System
otrzyma konfigurację TCP/IP za
pomocą DHCP.
2. Zaznacz „potwierdź” i naciśnij
przycisk OK.
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
automatyczny
adres ip
maska sieci
brama
dns
potwierdź
kasuj
NIBE™ VVM 320
57
Konfiguracja ręczna
1. Usuń zaznaczenie "automatyczny”, aby uzyskać dostęp do kilku opcji
konfiguracji.
2. Zaznacz „adres ip” i naciśnij przycisk OK.
3. Wprowadź prawidłowe dane za pomocą klawiatury wirtualnej.
4. Zaznacz „OK” i naciśnij przycisk OK.
5. Powtórz czynności 1 - 3 dla "maska sieci", "brama" i "dns”.
6. Zaznacz „potwierdź” i naciśnij przycisk OK.
UWAGA!
Bez prawidłowych ustawień TCP/IP system nie może połączyć się z Internetem. W razie wątpliwości co do odpowiednich ustawień należy wybrać
tryb automatyczny lub skontaktować się z administratorem sieci (lub
jego odpowiednikiem), aby uzyskać dodatkowe informacje.
PORADA!
Wszystkie ustawienia wprowadzone od chwili otwarcia menu można
skasować zaznaczając "kasuj" i naciskając przycisk OK.
Menu
4.1.3.9
ustawienia serwera proxy
ustawienia serwera proxy 4.1.3.9
Tutaj można skonfigurować ustawienia proxy posiadanego systemu.
Ustawienia proxy przekazują informacje o połączeniu do serwera pośredniego (serwera proxy) między systemem
i Internetem. Ustawienia te są używane głównie wtedy, gdy system łączy
się z Internetem przez sieć firmową.
System obsługuje uwierzytelnianie
proxy typu HTTP Basic i HTTP Digest.
użyj serwera proxy
serwer
port
nazwa
użytkownika
hasło
potwierdź
kasuj
W razie wątpliwości co do odpowiednich ustawień należy wybrać ustawienia fabryczne lub skontaktować się
z administratorem sieci (lub jego odpowiednikiem), aby uzyskać dodatkowe
informacje.
Ustawienie
1.
2.
3.
4.
5.
58
Zaznacz "użyj serwera proxy", jeśli nie chcesz użyć serwera proxy.
Zaznacz „serwer” i naciśnij przycisk OK.
Wprowadź prawidłowe dane za pomocą klawiatury wirtualnej.
Zaznacz „OK” i naciśnij przycisk OK.
Powtórz czynności 1 - 3 dla "port", "nazwa użytkownika" i "hasło”.
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
6. Zaznacz „potwierdź” i naciśnij przycisk OK.
PORADA!
Wszystkie ustawienia wprowadzone od chwili otwarcia menu można
skasować zaznaczając "kasuj" i naciskając przycisk OK.
Menu
4.1.4
sms (wymagane wyposażenie dodatkowe)
W tym miejscu należy wykonać ustawienia dla wyposażenia dodatkowego
SMS 40.
sms 4.1.4
nr tel.
odbiornik alarmowy
Wpisać numery telefonów komórkowych, które mają mieć dostęp w celu
dokonywania zmian i odbierania informacji dotyczących stanu modułu wewnętrznego. Numery telefonów komórkowych muszą zawierać prefiks
kraju np. +48 XXXXXXXX.
Jeżeli mają być odbierane komunikaty
SMS w przypadku wystąpienia alarmu, wówczas należy zaznaczyć pole
wyboru, znajdujące się z prawej strony numeru telefonu.
WAŻNE!
Telefony, których numery zostały wprowadzone, muszą być w stanie
odbierać wiadomości SMS.
Menu
4.1.5
SG Ready
SG Ready 4.1.5
Ta funkcja może być używana tylko w
sieciach zasilających zgodnych ze
standardem „SG Ready”
Tutaj wprowadza się ustawienia dla
funkcji „SG Ready”.
wpływ na temp. pom.
wpływ na temp. pom.
wpływ na chłodzenie
Tutaj określa się, czy włączenie funkcji
„SG Ready” ma wpływać na temperaturę pomieszczenia.
wpływ na c.w.u.
wpływ na temp. basenu
W trybie oszczędnym funkcji „SG Ready” równoległe przesunięcie temperatury pomieszczenia zostaje zwiększone o „+1”. Jeśli jest zainstalowany
i włączony czujnik pokojowy, żądana temperatura pomieszczenia wzrasta
o 1°C.
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
59
W trybie nadmiaru mocy funkcji „SG Ready” równoległe przesunięcie dla
temperatury pomieszczenia zostaje zwiększone o „+2”. Jeśli jest zainstalowany i włączony czujnik pokojowy, żądana temperatura pomieszczenia
wzrasta o 2°C.
wpływ na c.w.u.
Tutaj określa się, czy włączenie funkcji „SG Ready” ma wpływać na temperaturę c.w.u.
W trybie oszczędnym funkcji „SG Ready” ustawia się jak najwyższą temperaturę końcową c.w.u. przy pracy samej sprężarki (grzałka zanurzeniowa
nie jest dozwolona).
W trybie nadmiaru mocy funkcji „SG Ready” c.w.u. ustawia się na „luksusowy” (grzałka zanurzeniowa jest dozwolona).
wpływ na chłodzenie (wymagane wyposażenie dodatkowe)
Tutaj określa się, czy włączenie funkcji „SG Ready” podczas chłodzenia ma
wpływać na temperaturę pomieszczenia.
Włączenie funkcji SG Ready w trybie oszczędnym i włączenie chłodzenia
nie wpływa na temperaturę pomieszczenia.
W trybie nadmiaru mocy funkcji „SG Ready” i przy włączonym chłodzeniu
równoległe przesunięcie dla temperatury pomieszczenia zostaje zmniejszone o „-1”. Jeśli jest zainstalowany i włączony czujnik pokojowy, żądana
temperatura pomieszczenia maleje o 1°C.
wpływ na temp. basenu (wymagane wyposażenie dodatkowe)
Tutaj określa się, czy włączenie funkcji „SG Ready” ma wpływać na temperaturę basenu.
W trybie oszczędnym funkcji „SG Ready” żądana temperatura basenu
(temperatura początkowa i końcowa) wzrasta o 1°C.
W trybie nadmiaru mocy funkcji „SG Ready” żądana temperatura basenu
(temperatura początkowa i końcowa) wzrasta o 2°C.
WAŻNE!
Funkcję należy podłączyć i włączyć w VVM 320.
60
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
Menu
4.1.6
smart price adaption
smart price adaption 4.1.6
wpływ na temp. pom.
Zakres ustawień: 1 - 10
włączony
Ustawienie fabryczne: 5
przegląd cen energii
elektr.
wpływ na c.w.u.
region
Zakres ustawień: 1 - 4
wpływ na temp. pom.
Ustawienie fabryczne: 2
wpływ na c.w.u.
wpływ na temp. basenu
Zakres ustawień: 1 - 10
Ustawienie fabryczne: 2
wpływ na chłodzenie
Zakres ustawień: 1 - 10
Ustawienie fabryczne: 3
Ta funkcja może być używana tylko w przypadku posiadania taryfy godzinowej u dostawcy energii elektrycznej, który obsługuje Smart price adaption.
Funkcja Smart price adaption przesuwa zużycie energii przez pompę ciepła
w ciągu 24 godzin do okresów najtańszej taryfy energii elektrycznej, co
daje oszczędności na poziomie stawki godzinowej, wynikającej z umowy
na dostawę energii elektrycznej. Funkcja ta bazuje na stawkach godzinowych przez następne 24 godziny, pobieranych przez NIBE Uplink™, w
związku z czym wymagane jest połączenie internetowe i konto NIBE
Uplink™.
W tym menu należy określić lokalizację pompy ciepła i wpływ ceny energii
elektrycznej. Im większa wartość, tym większy będzie wpływ ceny energii
elektrycznej oraz potencjalne oszczędności, choć jednocześnie występuje
zwiększone ryzyko obniżenia komfortu.
Usunąć zaznaczenie „włączony”, aby wyłączyć smart price adaption.
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
61
przegląd cen energii elektr.
Tutaj można uzyskać informacje na
temat zmian cen energii elektrycznej
w okresie do trzech dni.
Menu
4.2
tryb pracy
tryb pracy
tryb pracy 4.2
Zakres ustawień: auto, ręczny, tylko
pod pom
Wartość domyślna: auto
auto
funkcje
ręczny
Zakres ustawień: sprężarka, podgrz.
pom., ogrzewanie, chłodzenie
tylko pod pom
Tryb pracy modułu wewnętrznego jest zwykle ustawiony na „auto". Moduł
wewnętrzny można również ustawić na „tylko pod pom”, ale tylko w
przypadku używania podgrzewacza pomocniczego, lub „ręczny” i samodzielnie wybrać dostępne funkcje.
Tryb pracy zmienia się, zaznaczając żądany tryb i naciskając przycisk OK.
Po wybraniu trybu pracy, po prawej stronie zostaną wyświetlone dostępne
funkcje modułu wewnętrznego (przekreślone = niedostępne) oraz dostępne opcje. Aby wybrać, które funkcje mają być dostępne lub niedostępne,
należy je zaznaczyć pokrętłem wyboru i nacisnąć przycisk OK.
Tryb pracy auto
W tym trybie pracy moduł wewnętrzny automatycznie decyduje, które
funkcje są dostępne.
Tryb pracy ręczny
W tym trybie pracy można decydować, które funkcje będą dostępne. Nie
można cofnąć zaznaczenia „sprężarka” w trybie ręcznym.
62
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
Tryb pracy tylko pod pom
W tym trybie pracy sprężarka nie jest aktywna i używany jest tylko dogrzewacz dodatkowy.
UWAGA!
Wybranie trybu „tylko pod pom” zablokuje sprężarkę i spowoduje
wyższe koszty eksploatacji.
UWAGA!
Nie można dokonać zmiany trybu samego podgrzewacza pomocniczego,
jeśli nie podłączono pompy ciepła (patrz Menu 5.2.2).
Funkcje
„sprężarka” odpowiada za produkcję energii do ogrzewania i c.w.u. na
potrzeby budynku. Jeśli zostanie wybrane „sprężarka”, pojawi się symbol
w menu głównym na symbolu modułu wewnętrznego. Nie można cofnąć
zaznaczenia „sprężarka” w trybie ręcznym.
„podgrz. pom.” pomaga sprężarce ogrzewać budynek i/lub ciepłą wodę,
kiedy sama nie może sobie poradzić z całym zapotrzebowaniem.
„ogrzewanie” oznacza, że budynek jest ogrzewany. Można wyłączyć tę
funkcję, jeśli ogrzewanie nie będzie już potrzebne.
Funkcja „chłodzenie” oznacza, że budynek jest chłodzony w czasie upałów.
Jeśli chłodzenie przestanie być potrzebne, można ją wyłączyć. Ta opcja
wymaga wyposażenia dodatkowego do chłodzenia lub funkcji chłodzenia
zintegrowanej w pompie ciepła oraz włączenia w menu.
Menu
4.3
moje ikony
Można wybrać, która ikona będzie
widoczna po zamknięciu drzwi
VVM 320. Można wybrać maksymalnie 3 ikony. Wybranie kolejnej ikony
spowoduje usunięcie pierwszej. Ikony
są wyświetlane w kolejności ich wybierania.
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
moje ikony 4.3
temp. zewn./ pom.
temperatura c.w.u.
zegar analogowy
zegar cyfrowy
NIBE™ VVM 320
63
Menu
4.4
data i godzina
Tutaj ustawia się datę i godzinę, tryb
wyświetlania i strefę czasową.
PORADA!
data i godzina4.4
godzina
24 godz.
12 godz.
data
Data i godzina zostaną ustawione
automatycznie, jeśli pompa ciepła
jest połączona z NIBE Uplink™. Aby
uzyskać prawidłową godzinę, należy
ustawić strefę czasową.
Menu
4.6
język
Menu
4.7
harm. urlopowy
dzień
miesiąc
rok
język 4.6
Tutaj można wybrać język, w jakim
mają być wyświetlane informacje.
Aby zmniejszyć zużycie energii w czasie urlopu, można zaprogramować
obniżenie temperatury ogrzewania i
ciepłej wody. Chłodzenie, wentylację
i podgrzewanie basenu również
można zaprogramować, jeśli te funkcje są podłączone.
harm. urlopowy4.7
włączony
data rozpoczęcia
data zakończenia
ogrzewanie
0
żądana temp. pom.
20,0°
temperatura c.w.u.
oszczędny
Jeśli jest zainstalowany i włączony
wył.
chłodzenie
normalny
czujnik pokojowy, żądaną temperatu- wentylacja
wył.
basen
rę pomieszczenia (°C) ustawia się w
danym okresie czasu. Ustawienie to
dotyczy wszystkich systemów grzewczych z czujnikami pokojowymi.
Jeśli czujnik pokojowy jest wyłączony, ustawia się żądane przesunięcie
krzywej grzania. Ustawienie to dotyczy wszystkich systemów grzewczych
bez czujników pokojowych. Zazwyczaj wystarczy jeden stopień, aby
zmienić temperaturę pomieszczenia o jeden stopień, ale w niektórych
przypadkach może być wymaganych kilka stopni.
Harmonogram urlopowy zaczyna się o godzinie 00:00 w dniu rozpoczęcia
i kończy o godzinie 23:59 w dniu zakończenia.
64
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
PORADA!
Zakończ harmonogram urlopowy na dzień przed powrotem, aby temperatura pomieszczenia i ciepłej wody miały czas powrócić do standardowych wartości.
PORADA!
Ustaw harmonogram urlopowy z wyprzedzeniem i włącz go tuż przed
wyjazdem, aby zapewnić sobie komfort.
UWAGA!
W razie wyłączenia produkcji ciepłej wody na czas urlopu nastąpi zablokowanie „przegrzew okr.” (zapobiegających rozwojowi bakterii) w tym
czasie. „przegrzew okr.” uruchamia się w związku z zakończeniem
ustawienia urlopowego.
Menu
4.9
zaawansowane
Menu zaawansowane ma pomarańczowy tekst i jest przeznaczone dla
zaawansowanych użytkowników. To
menu zawiera szereg podmenu.
zaawansowane 4.9
priorytet pracy
ust. trybu auto
wartość stopniominut
zmień ust. użytk. na fabr.
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
harm. blokowania
wył.
zaplan. tryb cichy
wył.
NIBE™ VVM 320
65
Menu
4.9.1
priorytet pracy
priorytet pracy
priorytet pracy4.9.1
Zakres ustawień: 0 lub 10 – 180
minut
Wartość domyślna: 30 min.
c.w.u.
30 min.
ogrzewanie
30 min.
basen
30 min.
Tutaj wybiera się, jak długo instalacja powinna pracować z każdym zapotrzebowaniem, jeśli wystąpi kilka zapotrzebowań w tym samym czasie.
Jeśli jest tylko jedno zapotrzebowanie, instalacja pracuje tylko z tym jednym.
Wskaźnik informuje, na jakim etapie cyklu znajduje się instalacja.
Wybranie 0 minut oznacza, że dane zapotrzebowanie nie jest priorytetowe
i będzie aktywne dopiero, kiedy nie będzie innego zapotrzebowania.
Menu
4.9.2
ust. trybu auto
włącz chłodzenie (wymagane
wyposażenie dodatkowe)
ust. trybu auto4.9.2
Zakres ustawień: 15 – 40°C
Wartość domyślna: 25
wyłącz ogrzewanie
Zakres ustawień: -20 – 40°C
Wartości fabryczne: 17
włącz chłodzenie
°C
wyłącz ogrzewanie
°C
wyłącz podgrz. pomocn.
°C
czas obliczania
godz.
wyłącz podgrz. pomocn.
Zakres ustawień: -25 – 40°C
Ustawienie fabryczne: 5
czas obliczania
Zakres ustawień: 0 – 48 godz.
Wartość domyślna: 24 godz.
Po ustawieniu trybu pracy na „auto”, moduł wewnętrzny decyduje, kiedy
włączyć i wyłączyć podgrzewacz pomocniczy i produkcję ciepła, w zależności od średniej temperatury zewnętrznej. Jeśli zainstalowano wyposaże-
66
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
nie dodatkowe do chłodzenia lub jeśli pompa ciepła ma zintegrowaną
funkcję chłodzenia, która jest włączona w menu, można również wybrać
temperaturę początkową chłodzenia.
W tym menu ustawia się średnie temperatury zewnętrzne.
Można również ustawić czas (czas obliczania), w którym jest obliczana
średnia temperatura. Wybierając 0, zostanie użyta bieżąca temperatura
zewnętrzna.
UWAGA!
Można nastawić „wyłącz podgrz. pomocn.” wyżej niż ”wyłącz ogrzewanie".
UWAGA!
W systemach, gdzie ogrzewanie i chłodzenie używają tych samych rur,
wartość „wyłącz ogrzewanie” nie może być większa niż „włącz chłodzenie”, jeśli nie ma czujnika chłodzenia/ ogrzewania.
Menu
4.9.3
wartość stopniominut
wartość bieżąca
wartość stopniominut4.9.3
Zakres ustawień: -3000 – 3000
włącz sprężarkę
wartość bieżąca
Zakres ustawień: -1000 – -30
włącz sprężarkę
DM
Wartość domyślna: -60
uruch. inny podgrz. pom.
DM
uruch. inny podgrz. pom.
różn. między dod. stopn.
DM
DM
Zakres ustawień: 100 – 1000
Wartość domyślna: 700
różn. między dod. stopn.
Zakres ustawień: 0 – 1000
Wartość domyślna: 100
Stopniominuty są jednostką miary bieżącego zapotrzebowania na ogrzewanie w budynku i określają moment włączenia/ wyłączenia sprężarki lub
podgrzewacza pomocniczego.
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
67
UWAGA!
Wyższa wartość dla „włącz sprężarkę” spowoduje częstsze uruchamianie
sprężarki, zwiększając tym samym jej zużycie. Zbyt niska wartość może
skutkować niestabilnością temperatur pomieszczenia.
Menu
4.9.4
zmień ust. użytk. na fabr.
zmień ust. użytk. na fabr. 4.9.4
Tutaj można przywrócić wartości fabryczne wszystkich ustawień dostępnych dla użytkownika (w tym menu
zaawansowane).
Czy chcesz przywr. wart. fabr. wszyst.
ustawień użytk.?
UWAGA!
nie
Po ustawieniu fabrycznym należy
zresetować ustawienia indywidualne, takie jak krzywa grzania.
Menu
4.9.5
tak
harm. blokowania
Tutaj można zaprogramować zablokowanie sprężarki i/lub podgrzewacza
pomocniczego w module wewnętrznym na maksymalnie dwa różne
okresy czasu.
Kiedy harmonogram jest aktywny, pojawi się określony symbol blokady
w menu głównym na symbolu modułu wewnętrznego.
Harmonogram
Włączony
harm. blokowania4.9.5
harm. 1
harm. 2
włączony
wsz.
pn
wt
śr
cz
pt
so
nd
Konflikt
Dzień
Okres czasu
Blokada
Harmonogram: Tutaj wybiera się zmieniany okres.
68
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
Włączony: Tutaj włącza się programowanie wybranego okresu. Wyłączenie
nie wpływa na ustawione czasy.
Dzień: Tutaj wybiera się, który dzień lub dni tygodnia są objęte harmonogramem. Aby usunąć z harmonogramu określony dzień, należy zresetować
czas dla tego dnia, ustawiając godzinę rozpoczęcia taką samą, jak godzina
zakończenia. Jeśli zostanie użyta linia „wszystkie”, wszystkie dni w okresie
zostaną ustawione dla tych czasów.
Okres czasu: Tutaj wybiera się godzinę rozpoczęcia i zakończenia harmonogramu dla wybranego dnia.
Blokada: Tutaj wybiera się żądaną blokadę.
Konflikt: Jeśli dwa ustawienia kolidują ze sobą, pojawi się czerwony wykrzyknik.
Blokowanie sprężarki w module zewnętrznym.
Blokada grzałki zanurzeniowej.
PORADA!
Aby ustawić podobny harmonogram dla każdego dnia tygodnia, zacznij
od wypełnienia pozycji „wszystkie”, po czym zmień żądane dni.
PORADA!
Ustaw, aby godzina zakończenia wypadała przed godziną rozpoczęcia,
dzięki czemu przedział czasowy zakończy się po północy. W takim
przypadku harmonogram zakończy się o godzinie zakończenia następnego dnia.
Programowanie zawsze zaczyna się w tym samym dniu, w którym ustawiono godzinę rozpoczęcia.
UWAGA!
Długotrwała blokada może obniżyć komfort i oszczędność pracy.
Menu
4.9.6
zaplan. tryb cichy
Tutaj można zaprogramować przełączenie sprężarki w „tryb cichy” (pompa
ciepła musi to obsługiwać) dla maksymalnie dwóch różnych okresów
czasu.
Kiedy harmonogram jest aktywny, pojawi się symbol „trybu cichego” w
menu głównym na symbolu modułu wewnętrznego.
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
69
Harmonogram
Włączony
zaplan. tryb cichy 4.9.6
harm. 1
harm. 2
włączony
wsz.
pn
wt
śr
cz
pt
so
nd
Konflikt
Dzień
Okres czasu
Harmonogram: Tutaj wybiera się zmieniany okres.
Włączony: Tutaj włącza się programowanie wybranego okresu. Wyłączenie
nie wpływa na ustawione czasy.
Dzień: Tutaj wybiera się, który dzień lub dni tygodnia są objęte harmonogramem. Aby usunąć z harmonogramu określony dzień, należy zresetować
czas dla tego dnia, ustawiając godzinę rozpoczęcia taką samą, jak godzina
zakończenia. Jeśli zostanie użyta linia „wszystkie”, wszystkie dni w okresie
zostaną ustawione dla tych czasów.
Okres czasu: Tutaj wybiera się godzinę rozpoczęcia i zakończenia harmonogramu dla wybranego dnia.
Konflikt: Jeśli dwa ustawienia kolidują ze sobą, pojawi się czerwony wykrzyknik.
PORADA!
Aby ustawić podobny harmonogram dla każdego dnia tygodnia, zacznij
od wypełnienia pozycji „wszystkie”, po czym zmień żądane dni.
70
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
PORADA!
Ustaw, aby godzina zakończenia wypadała przed godziną rozpoczęcia,
dzięki czemu przedział czasowy zakończy się po północy. W takim
przypadku harmonogram zakończy się o godzinie zakończenia następnego dnia.
Programowanie zawsze zaczyna się w tym samym dniu, w którym ustawiono godzinę rozpoczęcia.
UWAGA!
Długotrwała praca w „trybie cichym” może obniżyć komfort i oszczędność pracy.
Rozdział 3 | VVM 320 – do usług
NIBE™ VVM 320
71
4 Zaburzenia komfortu cieplnego
W większości przypadków, moduł wewnętrzny wykrywa zakłócenia w
pracy (zakłócenie w pracy może prowadzić do zaburzenia komfortu
cieplnego) i informuje o nich za pomocą alarmów oraz instrukcji na wyświetlaczu.
Menu informacyjne modułu wewnętrznego
Wszystkie wartości pomiarów modułu wewnętrznego znajdują się w menu
3.1 w jego systemie menu. Przeglądanie wartości w tym menu może często
ułatwić znalezienie przyczyny usterki.
Zarządzanie alarmami
Alarm oznacza, że wystąpiła jakaś
usterka, o czym informuje kontrolka
stanu zmieniająca kolor z zielonego
na czerwony oraz dzwonek alarmowy
w okienku informacyjnym.
Alarm
Alarm niskiego ciśnienia
alarm
informacje / działanie
skasuj alarm
Czerwony alarm oznacza, że wystąpiła
tryb pomocy
usterka, której moduł wewnętrzny nie
potrafi samodzielnie naprawić. Kręcąc
pokrętłem regulacji i naciskając przycisk OK, można wyświetlić typ alarmu
i skasować alarm. Moduł wewnętrzny można również ustawić na tryb
pomocy.
informacje / działanie Tutaj można przeczytać opis alarmu i uzyskać
wskazówki dotyczące usunięcia problemu, który go wywołał.
skasuj alarm W większości przypadków wystarczy wybrać „skasuj alarm”,
aby naprawić problem, który spowodował alarm. Jeśli zaświeci się zielona
kontrolka po wybraniu „skasuj alarm”, przyczyna alarmu została usunięta.
Jeśli czerwona kontrolka jest nadal widoczna, a na wyświetlaczu widać
menu „alarm”, problem występuje nadal. Jeśli alarm znika i występuje
ponownie, skontaktuj się z instalatorem.
72
Rozdział 4 | Zaburzenia komfortu cieplnego
NIBE™ VVM 320
tryb pomocy „tryb pomocy” to typ trybu awaryjnego. Oznacza to, że
moduł wewnętrzny wytwarza ogrzewanie i/lub ciepłą wodę pomimo
występowania problemu. Może to oznaczać, że sprężarka pompy ciepła
nie działa. W takim przypadku ogrzewanie i/lub c.w.u. wytwarza podgrzewacz pomocniczy.
WAŻNE!
Aby wybrać tryb pomocy, należy wybrać działanie alarmowe w menu
5.1.4.
UWAGA!
Wybranie „tryb pomocy” nie jest równoznaczne z usunięciem problemu,
który wywołał alarm. Dlatego kontrolka stanu nadal będzie świecić na
czerwono.
Jeśli alarm nie został zresetowany, skontaktuj się z instalatorem, aby dokonał odpowiedniej naprawy.
WAŻNE!
Zgłaszając usterkę, zawsze należy podawać numer seryjny produktu (14
cyfr). Patrz rozdział Ważne informacje, strona 2.
Rozdział 4 | Zaburzenia komfortu cieplnego
NIBE™ VVM 320
73
Usuwanie usterek
Jeśli na wyświetlaczu nie ma informacji o zakłóceniach w pracy, można
wykorzystać następujące wskazówki:
Czynności podstawowe
Zacznij od sprawdzenia następujących możliwych przyczyn usterek:
■ Położenie przełącznika.
■ Grupa bezpieczników i bezpiecznik główny budynku.
■ Wyłącznik różnicowo-prądowy budynku.
■ Prawidłowo ustawiony czujnik obciążenia (jeśli zainstalowano).
Niska temperatura lub brak ciepłej wody
■ Moduł wewnętrzny w nieprawidłowym trybie pracy.
■ Jeśli jest wybrany tryb „ręczny”, wybierz „podgrz. pom.”.
■ Wyższe zużycie ciepłej wody.
■ Zaczekaj, aż ciepła woda zostanie podgrzana. Tymczasowo zwiększony
wydatek ciepłej wody (tymczasowy luks.) można włączyć w menu 2.1.
■ Zbyt niskie ustawienie ciepłej wody.
■ Wejdź do menu 2.2 i wybierz wyższy tryb komfortu.
Niska temperatura pomieszczenia
■ Zamknięte termostaty w kilku pomieszczeniach.
■ Moduł wewnętrzny w nieprawidłowym trybie pracy.
■ Wejdź do menu 4.2. Jeśli wybrano tryb „auto” wybierz wyższą wartość
dla „wyłącz ogrzewanie” w menu 4.9.2.
■ Jeśli jest wybrany tryb „ręczny”, wybierz „ogrzewanie". Jeśli to nie
wystarczy, wybierz „podgrz. pom.”.
■ Zbyt niska wartość zadana w automatycznej regulacji ogrzewania.
■ Wejdź do menu 1.1 „temperatura” i zmień przesunięcie krzywej
grzania. Jeśli temperatura pomieszczenia jest niska tylko przy niskiej
temperaturze powietrza na zewnątrz, nachylenie krzywej w menu
1.9.1 „krzywa grzania” należy podnieść.
■ Włączony tryb urlopowy w menu 4.7.
■ Wejdź do menu 4.7 i zaznacz „Wył.”.
■ Włączono zewnętrzny przełącznik zmiany ogrzewania.
■ Sprawdź przełączniki zewnętrzne.
■ Powietrze w systemie grzewczym.
■ Odpowietrz system grzewczy
Wysoka temperatura pomieszczenia
■ Zbyt wysoka wartość zadana w automatycznej regulacji ogrzewania.
74
Rozdział 4 | Zaburzenia komfortu cieplnego
NIBE™ VVM 320
■ Wejdź do menu 1.1 (temperatura) i zmniejsz przesunięcie krzywej
grzania. Jeśli temperatura pomieszczenia jest wysoka tylko przy niskiej
temperaturze powietrza na zewnątrz, nachylenie krzywej w menu
1.9.1 „krzywa grzania” należy obniżyć.
■ Włączono zewnętrzny przełącznik zmiany ogrzewania.
■ Sprawdź przełączniki zewnętrzne.
Niskie ciśnienie w układzie
■ Zbyt mało wody w systemie grzewczym.
■ Uzupełnij wodę w systemie grzewczym.
Sprężarka pompy ciepła nie uruchamia się
■ Brak zapotrzebowania na ogrzewanie.
■ Moduł wewnętrzny nie wymaga ogrzewania ani ciepłej wody.
■ Wystąpił problem z temperaturą.
■ Zaczekaj, aż problem z temperaturą zostanie usunięty.
■ Nie upłynął minimalny czas między kolejnymi uruchomieniami sprężarki.
■ Zaczekaj 30 minut i sprawdź, czy sprężarka uruchomiła się.
■ Włączył się alarm.
■ Postępuj według instrukcji na wyświetlaczu.
Rozdział 4 | Zaburzenia komfortu cieplnego
NIBE™ VVM 320
75
5 Dane techniczne
Szczegółowe dane techniczne tego produktu można znaleźć w instrukcji
montażu (www.biawar.com.pl).
76
Rozdział 5 | Dane techniczne
NIBE™ VVM 320
6 Słowniczek
Ciepła woda użytkowa
Woda używana np. do kąpieli.
Czujnik pokojowy
Czujnik zainstalowany w pomieszczeniu, który informuje moduł wewnętrzny o temperaturze pomieszczenia.
Czujnik temperatury zewnętrznej
Czujnik zainstalowany na zewnątrz, który informuje moduł wewnętrzny
o temperaturze na zewnątrz.
Czynnik chłodniczy
Substancja krążąca w obiegu zamkniętym w pompie ciepła, która paruje
i skrapla się pod wpływem zmian ciśnienia. Podczas parowania czynnik
chłodniczy pochłania, a podczas skraplania oddaje energię cieplną.
Czynnik grzewczy
Gorąca ciecz, przeważnie zwykła woda, która jest wysyłana z modułu wewnętrznego do systemu grzewczego budynku w celu jego ogrzewania.
Czynnik grzewczy podgrzewa również wężownicę zasilającą c.w.u.
Dodatkowy pobór prądu
To energia elektryczna, którą zużywa np. wewnętrzna grzałka zanurzeniowa, aby pokryć zapotrzebowanie na ogrzewanie, którego nie może zaspokoić pompa ciepła.
Grzejnik
Termin określający element grzejny. Zwykle wymaga napełnienia wodą,
aby mógł działać z VVM 320.
Konwektor
Działa w taki sam sposób, jak grzejnik, a różnica polega na tym, że powietrze jest wydmuchiwane.
Krzywa grzania
Krzywa grzania określa, jakie ciepło ma być wytwarzane przez moduł wewnętrzny odpowiednio do temperatury zewnętrznej. Wybór wysokiej
wartości informuje moduł wewnętrzny, że musi dostarczyć dużo ciepła,
kiedy na zewnątrz jest zimno, aby uzyskać odpowiednią temperaturę pokojową.
Rozdział 6 | Słowniczek
NIBE™ VVM 320
77
Naczynie przeponowe
Zbiornik z czynnikiem grzewczym, który wyrównuje ciśnienie w instalacji.
Obliczona temperatura zasilania
Temperatura, jakiej według obliczeń modułu wewnętrznego wymaga
system grzewczy dla zapewnienia optymalnej temperatury w budynku.
Im niższa jest temperatura zewnętrzna, tym wyższa obliczona temperatura
zasilania.
Parownik
Wymiennik ciepła, gdzie paruje czynnik chłodniczy, pozyskując energię
cieplną z powietrza, które w rezultacie ulega schłodzeniu.
Podgrzewacz pomocniczy
Dodatkowe ciepło to ciepło wytworzone oprócz ciepła dostarczonego
przez sprężarkę w pompie ciepła. Podgrzewaczami dodatkowymi mogą
być, na przykład, grzałka zanurzeniowa, grzałka elektryczna, system solarny,
piec na gaz/olej/pellety/drewno lub moduł ciepłowniczy.
Pompa obiegowa
Pompa, która zapewnia obieg cieczy w rurociągu.
Pompa zasilająca
Patrz „Pompa obiegowa”.
Powrót z c.o.
Rura, w której woda jest transportowana z powrotem do modułu wewnętrznego z systemu grzewczego budynku (grzejników/ogrzewania podłogowego).
Skraplacz
Wymiennik ciepła, gdzie czynnik chłodniczy w postaci gorącego gazu
skrapla się (schłodzony i zamienia się w ciecz) i oddaje energię cieplną do
systemu grzewczego budynku i instalacji c.w.u.
Sprężarka
Spręża czynnik chłodniczy w stanie gazowym, powodując wzrost ciśnienia
i temperatury.
System grzewczy
System klimatyzacyjny może być również nazywany systemem grzewczym.
Budynek jest ogrzewany za pomocą grzejników, instalacji podłogowej lub
klimakonwektorów.
78
Rozdział 6 | Słowniczek
NIBE™ VVM 320
Średnia temperatura zewnętrzna (DUT)
Średnia temperatura zewnętrzna różni się w zależności od miejsca zamieszkania. Im niższa średnia temperatura zewnętrzna, tym mniejszą wartość
należy ustawić przy „wyborze krzywej grzania”.
Temp. powrotu
Temperatura wody powracającej do modułu wewnętrznego po uwolnieniu
energii cieplnej do grzejników/ogrzewania podłogowego.
Temperatura zasilania
Temperatura podgrzanej wody, dostarczanej przez moduł wewnętrzny
do systemu grzewczego. Im niższa jest temperatura zewnętrzna, tym
wyższa staje się temperatura zasilania.
Tryb awaryjny
Tryb, który można wybrać za pomocą przełącznika w razie usterki, powodując tym samym wyłączenie modułu wewnętrznego. Kiedy moduł wewnętrzny jest w trybie awaryjnym, budynek i/lub ciepła woda są ogrzewane
przez grzałkę zanurzeniową.
Wymiennik ciepła
Urządzenie, które przenosi energię cieplną z jednego czynnika do drugiego,
nie mieszając ich. Inne przykłady wymienników ciepła to parowniki i skraplacze.
Zaburzenia komfortu cieplnego
Zaburzenia komfortu cieplnego to niepożądane zmiany temperatury CWU/
pomieszczenia, np. jeśli temperatura CWU jest zbyt niska lub temperatura
pomieszczenia nie jest na żądanym poziomie.
Czasami przerwy w pracy modułu wewnętrznego mogą być zauważalne
jako zaburzenia w komforcie.
W większości przypadków, moduł wewnętrzny wykrywa zakłócenia w
pracy, informuje o nich za pomocą alarmów oraz podaje instrukcje ich
usuwania na wyświetlaczu.
Zasilanie (wyjście) c.o.
Rura, w której podgrzana woda jest transportowana z modułu wewnętrznego do systemu grzewczego budynku (grzejników/ogrzewania podłogowego).
Zasobnik c.w.u.
Zbiornik, w którym podgrzewana jest woda kranowa. Jest umieszczony
we wnętrzu pompy ciepła, lecz w przypadku dużego zapotrzebowania na
CWU może zostać zainstalowany dodatkowy podgrzewacz CWU.
Rozdział 6 | Słowniczek
NIBE™ VVM 320
79
Zbiornik, w którym podgrzewana jest ciepła woda, umieszczony poza
pompą ciepła.
Zawór bezpieczeństwa
Zawór, który otwiera się i uwalnia niewielką ilość cieczy, jeśli ciśnienie
nadmiernie wzrośnie.
Zawór trójdrogowy
Zawór, który może wysyłać ciecz w dwóch kierunkach. Zawór trójdrogowy,
który umożliwia wysyłanie cieczy do systemu grzewczego, kiedy pompa
ciepła produkuje ciepło na potrzeby ogrzewania budynku, oraz do podgrzewacza c.w.u., w momencie gdy pompa ciepła produkuje c.w.u.
Zbiornik buforowy
Zbiornik buforowy zwiększa pojemność systemu i niweluje niepożądane
wahania temperatury, które w przeciwnym razie mogłyby przenikać do
sytemu grzewczego. Gwarantuje to równomierną pracę pompy ciepła i
redukuje impulsy temperatury, które w przeciwnym razie mogłyby docierać
z systemu grzewczego.
80
Rozdział 6 | Słowniczek
NIBE™ VVM 320
7 Indeks
A
Alarm, 72
D
Dane instalacyjne, 2
Dane techniczne, 76
F
Funkcja instalacji, 10
I
Informacje kontaktowe, 6
K
Konserwacja VVM 320, 21
Przeglądy okresowe, 21
Wskazówki dotyczące oszczędzania, 22
Kontakt z VVM 320, 11
Podawane informacje, 11
System menu, 14
Wyświetlacz, 12
Kontrolka stanu, 11–12
M
Menu Pomoc, 20
N
Numer seryjny, 5
O
Okienko informacyjne, 11
P
Pobór mocy, 22
Podawane informacje, 11
Kontrolka stanu, 11
Okienko informacyjne, 11
Pokrętło regulacji, 13
Praca, 17
Przeglądy okresowe, 21
Przewijanie okien, 20
Przycisk OK, 13
Przycisk Wstecz, 13
R
Regulacja instalacji, 55
S
Słowniczek, 77
Rozdział 7 | Indeks
System grzewczy – serce budynku, 9
System menu, 14
Menu Pomoc, 20
Praca, 17
Przewijanie okien, 20
Ustawianie wartości, 18
Używanie klawiatury wirtualnej, 19
Wybór menu, 17
Wybór opcji, 17
U
Ustawianie temperatury pomieszczenia, 25
Ustawianie wartości, 18
Ustawianie wydatku c.w.u., 47
Usuwanie usterek, 74
Używanie klawiatury wirtualnej, 19
V
VVM 320 – Doskonały wybór, 8
VVM 320 – do usług, 25
Regulacja instalacji, 55
Ustawianie temperatury pomieszczenia, 25
Ustawianie wydatku c.w.u., 47
Wyświetlanie informacji, 52
W
Ważne informacje, 2
Dane instalacyjne, 2
Informacje kontaktowe, 6
Numer seryjny, 5
VVM 320 – Doskonały wybór, 8
Wskazówki dotyczące oszczędzania, 22
Pobór mocy, 22
Wybór menu, 17
Wybór opcji, 17
Wyłącznik, 13
Wyświetlacz, 12
Kontrolka stanu, 12
Pokrętło regulacji, 13
Przycisk OK, 13
Przycisk Wstecz, 13
Wyłącznik, 13
Wyświetlacz, 12
Wyświetlanie informacji, 52
NIBE™ VVM 320
81
Z
Zaburzenia komfortu cieplnego, 72
Alarm, 72
Usuwanie usterek, 74
Zarządzanie alarmami, 72
Zarządzanie alarmami, 72
82
Rozdział 7 | Indeks
NIBE™ VVM 320
WS name: -Gemensamt
WS version: a6
WS release date: 2015-04-20 08:16
Publish date: 2015-06-03 14:12
NIBE AB Sweden
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
[email protected]
www.nibe.eu
231333

Podobne dokumenty