Przekaźniki nadprądowe bezzwłoczne i zwłoczne.

Komentarze

Transkrypt

Przekaźniki nadprądowe bezzwłoczne i zwłoczne.
Laboratorium Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
Instrukcja laboratoryjna
1
Przekaźniki nadprądowe bezzwłoczne i zwłoczne.
Celem ćwiczenia jest zapoznanie z zasadą działania zabezpieczeń nadprądowych
zwłocznych i bezzwłocznych.









Wybrane cechy przekaźnika RIOK-40 (wg dokumentacji producenta)
Prąd znamionowy 1 lub 5 A
Napięcie pomocnicze 230 lub 110 V AC/DC
Czas własny przekaźnika ≤40ms
Klasa przekaźnika nadprądowego 2,5
Dokładność działania członu czasowego ±0,5%±5ms
Wybrane cechy przekaźnika RI-3 (wg dokumentacji producenta)
Prąd znamionowy 5 A
Czas własny przekaźnika
≤30ms przy 2Ir
≤100ms przy 1,2Ir
Dokładność działania ±2,5%
Rozrzut 5%
Dokładność działania przekaźników
Miarą dokładności przekaźników są błędy oraz rozrzuty:
Błąd bezwzględny przekaźnika – różnica algebraiczna między wartością zmierzoną a
wartością nastawioną wielkości kryterialnej (prądu, napięcia, czasu itp.). Błąd bezwzględny
przekaźnika dla i-tego pomiaru:
X i  X i  X r
Xi
- wartość zmierzona w i-tym pomiarze
Xr
- wartość nastawiona
Błąd względny przekaźnika – stosunek błędu bezwzględnego przekaźnika do wartości
nastawionej. Błąd względny przekaźnika dla i-tego pomiaru:
X  Xr
 Xi  i
Xr
Błąd bezwzględny nastawienia przekaźnika – różnica algebraiczna między średnią
wartością rozruchową a wartością nastawioną wielkości kryterialnej. Błąd bezwzględny
nastawienia przekaźnika:
X  X  X r
X
- średnia wartość zmierzona
Błąd względny nastawienia przekaźnika – stosunek błędu bezwzględnego nastawienia
przekaźnika do wartości nastawionej. Błąd względny nastawienia przekaźnika:
X  Xr
X 
Xr
Rozrzut bezwzględny – największa różnica między dwoma wartościami zmierzonymi
Laboratorium Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
Instrukcja laboratoryjna
2
R  X max  X min
Rozrzut względny – stosunek rozrzutu bezwzględnego do wartości nastawionej
X  X min
r  max
Xr
Klasy dokładności przekaźników wg IEC60255
Klasa
Maksymalny
względny
uchyb Maksymalny względny rozrzut [%]
nastawienia [%]
0,1
±0,1
0,1
0,15
±0,15
0,15
0,25
±0,25
0,25
0,5
±0,5
0,5
1
±1
1
1,5
±1,5
1,5
2,5
±2,5
2,5
5
±5
5
10
±10
10
15
±15
15
25
±25
25
50
±50
50
Zakres ćwiczenia
1. Badanie przekaźnika elektromagnetycznego bezzwłocznego typu RI-3
1.1 Pomiar prądu rozruchowego.
Za pomocą układu pomiarowego przedstawionego na rysunku 1 dokonać
pomiaru prądu rozruchowego przekaźnika. Pomiary powtórzyć 5 razy dla dwóch
nastawień podanych przez prowadzącego zajęcia.
1.2 Pomiar czasu działania przekaźnika (czasu własnego).
Za pomocą układu pomiarowego przedstawionego na rysunku 3 dokonać
pomiaru czasu działania przekaźnika. Pomiary powtórzyć 5 razy dla dwóch nastawień
podanych przez prowadzącego zajęcia.
2. Badanie przekaźnika cyfrowego zwłocznego typu RIOK40
2.1 Pomiar prądu rozruchowego.
Za pomocą układu pomiarowego przedstawionego na rysunku 2 dokonać
pomiaru prądu rozruchowego przekaźnika. Pomiary powtórzyć 5 razy dla dwóch
nastawień podanych przez prowadzącego zajęcia.
2.2 Pomiar czasu działania przekaźnika (czasu własnego).
Za pomocą układu pomiarowego przedstawionego na rysunku 4 dokonać
pomiaru czasu działania przekaźnika. Pomiary powtórzyć 5 razy dla dwóch nastawień
podanych przez prowadzącego zajęcia.
2.3 Pomiar czasu działania przekaźnika (czasu zwłoki).
Za pomocą układu pomiarowego przedstawionego na rysunku 4 dokonać
pomiaru czasu działania przekaźnika. Pomiary powtórzyć 5 razy dla dwóch nastawień
podanych przez prowadzącego zajęcia.
Laboratorium Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
Instrukcja laboratoryjna
5
4
Schematy pomiarowe
2
1
RI 3
U
230V
AC
R
I
A
0
2-7
2-5
Rys. 1. Schemat do pomiaru prądu rozruchowego przekaźnika RI-3
R
2-4
2-3
2-2
2-1
Up
220V
DC
U
230V
AC
I
1-2
1-1
RIoK-40
A
0
Rys. 2. Schemat do pomiaru prądu rozruchowego przekaźnika RIOK
3
4
5
stop
2
RI 3
1
Stoper
start
4
Laboratorium Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
Instrukcja laboratoryjna
J
A
R
I
0
2-11
2-13
2-7
stop
2-4
Up
220V
DC
J
R
I
2-3
2-2
2-1
1-2
RIoK-40
1-1
Stoper
start
2-5
Rys. 3. Schemat do pomiaru czasu działania przekaźnika RI-3
A
0
Rys. 4. Schemat do pomiaru czasu działania przekaźnika RIOK
Zawartość sprawozdania
Dokonać analizy klasy przekaźnika: wyznaczyć błędy względne i bezwzględne
przekaźnika oraz nastawienia przekaźnika, wyznaczyć rozrzut względny i bezwzględny. Na
podstawie w/w wielkości określić klasę przekaźnika i porównać z danymi producenta. Dla
przekaźnika nadprądowego bezzwłocznego wyznaczamy klasę dokładności członu
nadprądowego, zaś dla przekaźnika nadprądowego zwłocznego wyznaczamy klasę
dokładności członu nadprądowego oraz klasę dokładności członu czasowego. Skomentować
uzyskane wyniki.

Podobne dokumenty