Informacja o przebiegu badania dziecka w Powiatowej Poradni

Komentarze

Transkrypt

Informacja o przebiegu badania dziecka w Powiatowej Poradni
w Tar nowie
na Powi
cz
a
gi
t
Peda
go
a Por ad
w
n
o
Psych ol og
i
no
cz
ia
Informacja o przebiegu badania dziecka
w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie
1. W Poradni przeprowadzane są badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne.
2. Badania prowadzone są w celu ustalenia przyczyn trudności w nauce, problemów
wychowawczych, zaburzeń mowy.
3. Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne i bezpłatne.
4. Nie ma konieczności posiadania skierowania na badanie, wykonuje się je na wniosek
rodzica bądź opiekuna prawnego dziecka.
5. Terminy badań ustala się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni.
6. Na badanie dziecko powinno zgłosić się z rodzicem bądź opiekunem prawnym
w wyznaczonym dniu i godzinie.
7. Badanie w Poradni trwa około 2 – 3 godziny.
8. Należy dopilnować, aby dziecko przybyło na badanie zdrowe, wyspane i syte.
9. Na badanie należy zabrać ze sobą dokumentację lekarską np. karty informacyjne
z pobytu w szpitalu, sanatorium, opinie z badań wcześniejszych przeprowadzonych
przez inne poradnie, zeszyty przedmiotowe z języka polskiego i matematyki.
10. Jeżeli w wyznaczonym terminie dziecko nie może zgłosić się do Poradni np. z powodu
choroby, należy jak najwcześniej zawiadomić Poradnię – ustalony zostanie wówczas
nowy termin badania.
11. Opinię, orzeczenie wydaje się na prośbę rodziców.

Podobne dokumenty