Harmonogram rzeczowo-finansowy do wniosku dla klienta

Komentarze

Transkrypt

Harmonogram rzeczowo-finansowy do wniosku dla klienta
Oddział
Data wpływu
(data, stempel i podpis pracownika Banku)
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Do wniosku o EkoKredyt Prosument
LP.
Imię i nazwisko Wnioskodawcy
Adres Instalacji OZE
1.
Miejscowość
2.
Kod pocztowy
3.
Ulica
4.
Nr domu/ Nr
lokalu
Lp.
Rodzaje prac
Koszt [PLN]
Planowana data wykonania prac
Planowana data wypłaty
kredytu
1
1.
2
3
4
5
Rodzaj instalacji OZE (rodzaj
urządzenia, osprzęt, konstrukcje
wsporcze itp.)
2.
Licznik energii elektrycznej/ciepła
3..
AKPiA
4.
Koszt montażu
5.
Koszt projektu
6.
Pozostałe koszty ( podać jakie)
7.
ŁĄCZNE KOSZTY
Miejscowości, data
Podpisy wnioskodawców
1

Podobne dokumenty