opis działań doradztwa zawodowego w ramach projektu

Komentarze

Transkrypt

opis działań doradztwa zawodowego w ramach projektu
OPIS DZIAŁAŃ DORADZTWA ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE” PROWADZONEGO W RZSZ W TARNOWIE
Wstęp
Funkcjonowanie człowieka na współczesnym rynku pracy ma wieloaspektowy charakter. Aby
sprawnie poruszać się na nim, nie wystarczy zdobycie umiejętności zawodowych. Fakt, że ktoś
zdobywa wiedzę i umiejętności nie oznacza, że potrafi zarządzać swoją karierą, radzić sobie ze
zmianami, wychodzić naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom. W odniesieniu do Beneficjentów
projektu brak szeregu umiejętności związanych z projektowaniem ścieżki edukacyjno – zawodowej
stanowi
jedną z przyczyn marginalizacji. W tym kontekście zasadniczej wagi nabierają działania
umożliwiające Beneficjentom skorzystanie z pomocy specjalisty – doradcy zawodowego, co
zabezpieczał im projekt.
Oddzielnym problemem jest rozwój zawodowy w rzemiośle i dochodzenie do tytułów mistrza w
zawodzie. Niezbędna wiedza z tym związana, umiejętność jej wykorzystania dla uzyskania pełnej
satysfakcji zawodowej decydują w dużej mierze o sukcesie zawodowym, a w konsekwencji o sukcesie
finansowym rzemieślnika. Obszar ten był jednym z ważnych działań doradczych realizowanego
projektu.
Innym, bardzo ważnym zagadnieniem decydującym o sukcesie zawodowym jest problem korzystania
z oferty Polskiego Systemu Edukacyjnego. Możliwość zdobywania nowych i poszerzania już
posiadanych kompetencji po przez kształcenia formalne, nieformalne i pozaformalne jest w naszym
kraju powszechnie dostępna i tylko od aktywności beneficjentów zależy w jakim stopniu potrafią oni z
tego skorzystać. Projekt umożliwił grupie uczestników poznać oferty rynkowe i budować motywacje do
korzystania z dostępnych, celowych i kierunkowych działań prorozwojowych.
Niełatwym problemem jest praca z informacją. Umiejętność dotarcia do poszukiwanych informacji, ich
weryfikacja i w końcu wykorzystanie to działania jakim powinien się charakteryzować współczesny
uczestnik rynku pracy. Projekt dawał beneficjentom możliwość doskonalenia swoich umiejętności tak
w zakresie informacji związanych z rynkiem pracy jak i rynkiem edukacyjnym.
Nadrzędne cele miękkie:

kształtowanie
umiejętności
poznawania
siebie
w
kontekście
planowania
życia
zawodowego dla uzyskania pełni sukcesu;

podniesienie
umiejętności
i
kompetencji
społecznych
oraz
zawodowych
wśród
beneficjentów projektu;

zwiększenie motywacji do działania i wzrost wiary we własne siły beneficjentów projektu;

podniesienie umiejętności pracy z informacją zawodową i edukacyjną;

wyposażenie uczestników w elementarne wiadomości i umiejętności pozwalające im na
bezpieczne poruszanie się po rynku pracy.
Organizator doradztwa
Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie.
Miejsce realizacji:
Zasadnicza Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Plac Dworcowy 5a,
Termin realizacji:
1-IX-2010 r. – 30-VI-2014 r.
Beneficjenci:
uczniowie ostatnich klas RZSZ zatrudnieni w zakładach rzemieślniczych i u innych pracodawców
w charakterze młodocianych pracowników.
Liczba osób objętych indywidualnym i grupowym doradztwem zawodowo-edukacyjnym:

80 osób w ciągu roku szkolnego
Liczba godzin przeprowadzonych zajęć przypadająca na miesiąc:

doradztwo indywidualne: 80 godz;/ rok

doradztwo grupowe: 16 godz. – grupy 5 osobowe / rok

Główne metody i formy pracy:
pogadanka, elementy wykładu, dyskusja, ćwiczenia, warsztaty, prezentacje multimedialne i inne
zależne od indywidualnych potrzeb uczestników.
Wykorzystywane środki i materiały:

20 stanowisk komputerowych;

specjalistyczne oprogramowanie komputerowe;

rzutnik multimedialny;

skanery;

notebook;

materiały piśmienne;

plansze;

ankiety.
Organizacja doradztwa:
zajęcia prowadzone są w cyklu czterotygodniowym gwarantującym pełną dostępność dla
wszystkich beneficjentów.
Tematyka doradztwa

Poznajemy siebie. (Wielowymiarowy kwestionariusz preferencji zawodowych);

Komunikacja interpersonalna;

Poszukiwanie informacji i praca z informacją;

Asertywność w życiu zawodowym
– rozwiązywanie konfliktów w relacjach
zawodowych;

Kwalifikacje, kompetencje i przekwalifikowania;

Kompetencje kluczowe;

Moje portfolio zawodowe;

Planowanie kariery zawodowo-edukacyjnej; zawody i środowiska zawodowe;

Przekwalifikowania;

Umiejętność radzenia sobie z czasem, a rozwój zawodowy pracownika;

Radzenie sobie z problemami w życiu;

Moje IQ. Jak poprawić własne IQ;

Stres w pracy. Radzenie sobie ze stresem;

Przygotowanie aplikacji przed zatrudnieniem;

Negocjowanie;

Aktywne metody poszukiwania pracy;

Rozmowa kwalifikacyjna;

Praca za granicą;

Podsumowanie rocznej pracy doradczej.

Uwagi końcowe:
Na każdych zajęciach prowadzony jest dziennik zajęć w którym uczestnicy potwierdzają własnym
podpisem swoje uczestnictwo.
Na podstawie prowadzonych rozmów z beneficjentami jak i też w oparciu o obserwacje
aktywności i zaangażowania beneficjentów można stwierdzić, że doradztwo jako jeden z
elementów projektu spełnia swoje założenia, a cele zakładane są w pełni osiągane. Ciekawym
efektem
doradztwa
były
dość
liczne
deklaracje
kontynuowania
nauki
w
technikach
uzupełniających i liceach uzupełniających. Nauka w tych ostatnich była elementem działań
podejmowanych
przez
beneficjentów
zmierzających
do
przekwalifikowania
się.