streszczenie 11 2011 - Przegląd Organizacji

Komentarze

Transkrypt

streszczenie 11 2011 - Przegląd Organizacji
Przegląd Organizacji 11/2011 – streszczenia
Wojciech Czakon
Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu
Rosnąca liczba publikacji dotyczących sieci w zarządzaniu strategicznym
odzwierciedla nie tylko nowy obiekt badań, ale także zbiór podzielanych założeń
badawczych. Paradygmat sieciowy zidentyfikowano poprzez krytyczną analizę
literatury. Wyraża on stanowisko strukturalizmu, w którym działania podmiotów
uwarunkowane są strukturami, a badać je należy w ich własnym kontekście.
Wyodrębniono pięć założeń właściwych paradygmatowi sieciowemu.
Marek Brzeziński
Dylematy teorii innowacji
W artykule poruszono problemy występujące w teorii i praktyce zarządzania
innowacjami. Zaprezentowano także obszary wspólnego oddziaływania i poszukiwania
„złotego środka” dla innowacyjnego myślenia i działania.
Jan Macias
Innowacje – podstawowy wymiar strategii przedsiębiorstwa
Od ponad dwóch dekad strategie przedsiębiorstw koncentrują się coraz mocniej na
innowacjach. Innowacja, w różnych jej formach, jest uznawana za krytyczną dla
przewagi konkurencyjnej firm. Artykuł przedstawia istotę, modele i typy innowacji
oraz innowacyjność polskiej gospodarki.
Aleksandra Wąsowska, Marcin Pawłowski
Metody pomiaru społecznej odpowiedzialności biznesu – przegląd literatury
Artykuł prezentuje metody pomiaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR),
zidentyfikowane na podstawie badań literatury. Dokonano przeglądu czołowych
światowych czasopism z obszarów zarządzania, przedsiębiorczości i etyki biznesu, w
wyniku którego utworzono listę stosowanych metod operacjonalizacji CSR.
Przedstawiono najważniejsze trudności związane z operacjonalizacją tego zjawiska
oraz zaproponowano – w kolejnym artykule – sposób pomiaru CSR w polskich
warunkach.
Radosław Wolniak
Czynniki kulturowe w polskich organizacjach
W publikacji zaprezentowano wyniki badań dotyczące czynników kulturowych
charakteryzujących polskie organizacje. Wykonane w ramach projektu badawczego
badania pozwoliły, przy wykorzystaniu analizy czynnikowej, na identyfikację pięciu
kulturowych czynników ukrytych: osiąganie statusu – przypisywanie statusu, dystans
wobec władzy, stosunek do niepewności, zewnątrzsterowność / wewnątrzsterowność
oraz kolektywizm / indywidualizm. Na podstawie literatury przedmiotu dokonano
analizy zmian, jakie zaszły w zakresie czynników kulturowych w polskich
organizacjach na przestrzeni ostatnich 20 lat.
Ilona Świątek-Barylska, Tomasz Czapla
Wykorzystanie wartości organizacyjnych w procesie formułowania strategii
organizacji non profit
Funkcjonowanie współczesnych organizacji jest związane z ciągłym dostosowywaniem
się do zmiennych warunków otoczenia. W organizacjach o charakterze biznesowym
rozwiązaniem problemów związanych z potrzebą ciągłych zmian, a jednocześnie
zapewnieniem bezpieczeństwa i stabilności funkcjonowania, jest zarządzanie przez
wartości. Kluczowe wartości stanowią wyznacznik działań organizacji jako całości oraz
poszczególnych jej członków. Wartości stanowią podstawę formułowania strategii
działania, a wraz z wizją i misją łączą się w triadę pełniącą rolę drogowskazu. W artykule
podjęto temat wykorzystania kluczowych wartości w funkcjonowaniu organizacji non
profit, ze szczególnym uwzględnieniem szpitali. Wskazano, w jaki sposób kluczowe
wartości determinują strategię działania i wpływają na zachowania pracowników.
Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane wynikami badań własnych, wskazujących
na stopień identyfikacji wartości wśród personelu medycznego badanego szpitala.
W kontekście procesu zarządzania przez wartości przeprowadzone dotychczas prace
mogą stanowić punkt wyjścia do kolejnych badań zmierzających do wykorzystania
wartości w zarządzaniu szpitalem.
Katarzyna Nowicka
Outsourcing a funkcjonowanie przedsiębiorstwa – rola modelu cloud computing
Kryzys gospodarczy wypływa na konieczność poszukiwania oszczędności przez firmy,
co w głównej mierze objawia się wzrostem wykorzystania outsourcingu jako narzędzia
obniżającego poziom aktywów stałych w przedsiębiorstwach i uelastyczniającego
działania. W modelu cloud computing, będącym outsourcingiem usług technologicznych,
można mówić o swoistej kumulacji zalet i tworzeniu sytuacji win-win. Rozwiązanie to
ma bowiem zbiór korzyści wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw,
wynikających
z:
optymalizacji
działań
oraz
procesów,
zastosowania
najnowocześniejszych technologii informatycznych i komunikacyjnych, outsourcingu
uelastyczniającego działania, a także potencjału wykorzystania internetu. Artykuł
przedstawia pokrótce rolę zastosowania modelu cloud computing w funkcjonowaniu
przedsiębiorstwa.
Tomasz Sobczak, Irena Łącka
Konsolidacja uczelni jako przykład zmiany strategicznej
W pracy przedstawiono proces konsolidacji dwóch autonomicznych uczelni jako zmianę
strategiczną. Opisano siły hamujące i wspomagające ten proces. Zidentyfikowano
działania, jakie podjęto w ramach konsolidacji, wykorzystując strukturę procesu zmian
zaproponowaną przez Z. Mikołajczyk. Zwrócono uwagę na wystąpienie efektów
edukacyjnych będących wynikiem połączenia uczelni. Zbyt krótki okres funkcjonowania
nowej uczelni nie wywołał innych, łatwych w identyfikacji efektów konsolidacji.
Zaobserwowano objawy przekształcania się konsolidacji w inkorporację, gdyż coraz
wyraźniej uwidacznia się przewaga jednej z uczelni.
Małgorzata Mikita
Nowa era bankowości islamskiej
Globalny kryzys finansowy ukazał słabość systemu bankowego w Stanach
Zjednoczonych i Europie. Banki poniosły dotkliwe straty, wiele z nich upadło. Grupą
banków, której straty związane z globalnym kryzysem finansowym były stosunkowo
niewielkie, były banki islamskie. Celem artykułu jest ukazanie pozytywnych
tendencji rozwojowych w zakresie bankowości islamskiej. W artykule przedstawiono
specyfikę bankowości islamskiej oraz jej zalety. Ponadto zaprezentowano rozwój
bankowości islamskiej na świecie. Mimo że obecnie bankowość islamska stanowi
zaledwie 1% globalnego systemu finansowego, to jednak można się spodziewać
intensywnego rozwoju tej formy bankowości w przyszłości.
Ewa Śnieżek, Michał Wiatr
Kreatywna czy oszukańcza sprawozdawczość finansowa?
Sygnały, symptomy, diagnoza
Potrzeba przedstawienia przedsiębiorstwa w jak najkorzystniejszym świetle
doprowadziła stopniowo do wypracowania wielu metod „fryzowania” elementów
sprawozdania finansowego. Upiększanie sprawozdań polega przede wszystkim na
zastosowaniu powszechnie znanych, dopuszczonych przez prawo, alternatywnych
rozwiązań, ale również na wykorzystywaniu luk w regulacjach prawnych czy
wreszcie na działaniach na granicy prawa, bądź niezgodnych z prawem. Skandale,
związane z negatywnymi skutkami „kreatywnej” (agresywnej, oszukańczej)
rachunkowości, oszustwami zarządów i nieetycznym postępowaniem niektórych
audytorów zachwiały społecznym zaufaniem do rzetelności i wiarygodności
sprawozdań finansowych. Prawdziwa kreatywna rachunkowość, stosowana w sposób
niekolidujący z przepisami prawa, może służyć np. do zmniejszenia lub przesunięcia
w czasie zobowiązań podatkowych, poprawy zdolności kredytowej firmy czy też do
maksymalizacji nadwyżki finansowej. W artykule poddano analizie wpływ
wykorzystania metod rachunkowości kreatywnej i agresywnej na finansowy
wizerunek sytuacji przedsiębiorstwa. Starano się również wskazać newralgiczne
obszary manipulacji księgowych oraz sytuacje, które mogą prowadzić do
tendencyjnego kształtowania wizerunku finansowego przedsiębiorstwa.