Druki.Gofin SD-Z2(6) - Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub

Komentarze

Transkrypt

Druki.Gofin SD-Z2(6) - Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub
POLA JASNE
JASNE WYPEŁNIA
WYPEŁNIA PODATNIK,
PODATNIK, POLA
POLA CIEMNE
CIEMNE WYPEŁNIA
WYPEŁNIA ORGAN
ORGAN PODATKOWY.
PODATKOWY. WYPEŁNIĆ
WYPEŁNIĆ NA
NA MASZYNIE,
MASZYNIE, KOMPUTEROWO
KOMPUTEROWO LUB
LUB RĘCZNIE,
RĘCZNIE, DUŻYMI,
DUŻYMI, DRUKOWANYMI
DRUKOWANYMI LITERAMI,
LITERAMI,
POLA
CZARNYMLUB
LUB NIEBIESKIM
NIEBIESKIMKOLOREM.
KOLOREM.
Składanie w
w wersji
wersji elektronicznej:
elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
CZARNYM
Składanie
3. Status
Status
3.
2. Nr
Nr dokumentu
dokumentu
2.
(niepotrzebne skreślić) podatnika
1. Identyfikator
Identyfikator podatkowy
podatkowyNIP
NIP // numer
numer PESEL
PESEL (niepotrzebne
skreślić) podatnika
1.
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
SD- Z2
Z2
SD-
ZGŁOSZENIE O
O NABYCIU
NABYCIU WŁASNOŚCI
WŁASNOŚCI RZECZY
RZECZY LUB
LUB PRAW
PRAW MAJĄTKOWYCH
MAJĄTKOWYCH
ZGŁOSZENIE
4. Data
Data nabycia
nabycia (dzień
(dzień -- miesiąc
miesiąc -- rok)
rok)
4.
Podstawaprawna:
prawna:
Podstawa
Składający:
Składający:
Termin składania:
składania:
Termin
Miejsce składania:
składania:
Miejsce
1) (dzień - miesiąc - rok)
5. Data
Data powstania
powstania obowiązku
obowiązku podatkowego
podatkowego1)
5.
(dzień - miesiąc - rok)
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
Art. 4a
4a ustawy
ustawy zz dnia
dnia 28
28 lipca
lipca 1983
1983 r.r. oo podatku
podatku od
od spadków
spadków ii darowizn
darowizn (Dz.
(Dz.U.
U.zz2015
2015r.r. poz.
poz.86,
86,zzpóźn.
późn.zm.),
zm.),
Art.
zwanej dalej
dalej „ustawą”.
„ustawą”.
zwanej
Małżonek, zstępny,
zstępny, wstępny,
wstępny, rodzeństwo,
rodzeństwo, pasierb,
pasierb, ojczym,
ojczym, macocha.
macocha.
Małżonek,
miesięcy od
od dnia
dnia powstania
powstania obowiązku
obowiązku podatkowego,
podatkowego, oo którym
którym mowa
mowa w
w art.6
art.6 ust.1
ust.1 pkt
pkt 2-5,
2-5, 77 ii 88 oraz
oraz ust.2
ust.2 ustawy,
ustawy,
66 miesięcy
w przypadku
przypadku nabycia
nabycia w
w drodze
drodze dziedziczenia
dziedziczenia w
w terminie
terminie 66 miesięcy
miesięcy od
od dnia
dnia uprawomocnienia
uprawomocnienia się
się orzeczenia
orzeczenia sądu
sądu
aa w
stwierdzającego nabycie
nabycie spadku,
spadku, zarejestrowania
zarejestrowania aktu
aktu poświadczenia
poświadczenia dziedziczenia
dziedziczenia lub
lub wydania
wydania europejskiego
europejskiego
stwierdzającego
poświadczenia spadkowego.
spadkowego.
poświadczenia
Urząd skarbowy,
skarbowy, przy
przy pomocy
pomocy którego
którego naczelnik
naczelnik urzędu
urzędu skarbowego
skarbowego właściwy
właściwy w
w sprawie
sprawie podatku
podatku od
od spadków
spadków ii darowizn
darowizn
Urząd
wykonuje swoje
swoje zadania.
zadania.
wykonuje
A. MIEJSCE
MIEJSCE II CEL
CEL SKŁADANIA
SKŁADANIA ZGŁOSZENIA
ZGŁOSZENIA
A.
2)
6. Urząd
Urząd skarbowy,
skarbowy, do
do którego
którego jest
jest adresowane
adresowane zgłoszenie
zgłoszenie2)
6.
7. Cel
Cel złożenia
złożenia formularza
formularza (zaznaczyć
(zaznaczyć właściwy
właściwy kwadrat):
kwadrat):
7.
1. złożenie
złożenie zgłoszenia
zgłoszenia
1.


2.2. korekta
korekta zgłoszenia
zgłoszenia

B. DANE
DANE IDENTYFIKACYJNE
IDENTYFIKACYJNE II AKTUALNY
AKTUALNY ADRES
ADRES ZAMIESZKANIA
ZAMIESZKANIA PODATNIKA
PODATNIKA (spadkobiercy,
(spadkobiercy,
B.
obdarowanego, innego
innego nabywcy)
nabywcy)
obdarowanego,
8. Nazwisko
Nazwisko
8.
10. Imię
Imię ojca
ojca
10.
14. Kraj
Kraj
14.
9. Pierwsze
Pierwsze imię
imię
9.
11. Imię
Imię matki
matki
11.
12. Data
Data urodzenia
urodzenia (dzień
(dzień -- miesiąc
miesiąc -- rok)
rok)
12.
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
15. Województwo
Województwo
15.
17. Gmina
Gmina
17.
13. Obywatelstwo
Obywatelstwo
13.
16. Powiat
Powiat
16.
18. Ulica
Ulica
18.
19. Nr
Nr domu
domu
19.
21. Miejscowość
Miejscowość
21.
22. Kod
Kod pocztowy
pocztowy
22.
20. Nr
Nr lokalu
lokalu
20.
23. Poczta
Poczta
23.
C.DANE
DANEIDENTYFIKUJĄCE
IDENTYFIKUJĄCEIIOSTATNI
OSTATNIADRES
ADRESZAMIESZKANIA
ZAMIESZKANIASPADKODAWCY,
SPADKODAWCY,DARCZYŃCY
DARCZYŃCYLUB
LUBINNEJ
INNEJ
C.
3)
3)
OSOBY,
OD
KTÓREJ
LUB
PO
KTÓREJ
ZOSTAŁY
NABYTE
RZECZY
LUB
PRAWA
MAJĄTKOWE
OSOBY, OD KTÓREJ LUB PO KTÓREJ
ZOSTAŁY NABYTE RZECZY LUB PRAWA MAJĄTKOWE
(niepotrzebne skreślić)
24. Identyfikator
Identyfikator podatkowy
podatkowyNIP
NIP // numer
numer PESEL
PESEL (niepotrzebne skreślić)
24.
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
26. Pierwsze
Pierwsze imię
imię
26.
25. Nazwisko
Nazwisko
25.
27. Imię
Imię ojca
ojca
27.
30. Kraj
Kraj
30.
28. Imię
Imię matki
matki
28.
29. Data
Data urodzenia
urodzenia (dzień
(dzień -- miesiąc
miesiąc -- rok)
rok)
29.
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
31. Województwo
Województwo
31.
33. Gmina
Gmina
33.
32. Powiat
Powiat
32.
34. Ulica
Ulica
34.
35. Nr
Nr domu
domu
35.
37. Miejscowość
Miejscowość
37.
38. Kod
Kod pocztowy
pocztowy
38.
36. Nr
Nr lokalu
lokalu
36.
39. Poczta
Poczta
39.
D. TYTUŁ
TYTUŁ NABYCIA
NABYCIA WŁASNOŚCI
WŁASNOŚCI RZECZY
RZECZY LUB
LUB PRAW
PRAW MAJĄTKOWYCH
MAJĄTKOWYCH
D.
40. Określenie
Określenie tytułu
tytułu nabycia
nabycia własności
własności rzeczy
rzeczylub
lub praw
praw majątkowych
majątkowych (zaznaczyć
(zaznaczyć właściwy
właściwy kwadrat):
kwadrat):
40.
1.1. dziedziczenie
dziedziczenie
2.2. zapis
zapis zwykły
zwykły
3.3. dalszy
dalszy zapis
zapis
4.4. zapis
zapis windykacyjny
windykacyjny 
5.5. polecenie
polecenie testamentowe
testamentowe 
6.6. darowizna
darowizna




7.7. polecenie
polecenie darczyńcy
darczyńcy
8.8. zachowek
zachowek
9.9. nieodpłatne
nieodpłatne zniesienie
zniesienie współwłasności
współwłasności ii tytuły
tytuły określone
określone w
w art.
art. 1a
1a ustawy
ustawy



10.
10.nieodpłatna
nieodpłatna renta
renta
11.
11. nieodpłatne
nieodpłatne użytkowanie
użytkowanie
12.
12. nieodpłatna
nieodpłatna służebność
służebność



13.
13. nabycie
nabycie praw
praw do
do wkładów
wkładów oszczędnościowych
oszczędnościowych na
na podstawie
podstawie dyspozycji
dyspozycji wkładcy
wkładcy


14.
nabycie
jednostek
uczestnictwa
na
podstawie
dyspozycji
uczestnika
funduszu
inwestycyjnego otwartego
otwartego albo
albo specjalistycznego
specjalistycznego funduszu
funduszu inwestycyjnego
inwestycyjnego
14. nabycie
jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego
otwartego na wypadek jego śmierci
otwartego na wypadek jego śmierci
E. NIEODPŁATNE
NIEODPŁATNE ZNIESIENIE
ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI
WSPÓŁWŁASNOŚCI II TYTUŁY
TYTUŁY OKREŚLONE
OKREŚLONE W
W ART.
ART. 1A
1A
E.
USTAWY
(zaznaczyć
właściwy
kwadrat
lub
właściwe
kwadraty,
jeżeli
w
poz.
40
zaznaczono
kwadrat
nr
9)
USTAWY (zaznaczyć właściwy kwadrat lub właściwe kwadraty, jeżeli w poz. 40 zaznaczono kwadrat nr 9)
 nieodpłatne
nieodpłatne zniesienie
zniesienie współwłasności
współwłasności (całkowite)
(całkowite)

42. 
 nieodpłatne
nieodpłatne nabycie
nabycie własności
własności rzeczy
rzeczy wspólnej
wspólnej (wspólnego
(wspólnego prawa
prawa majątkowego)
majątkowego) na
na dalszą
dalszą współwłasność
współwłasność (zwiększenie
(zwiększenie udziału)
udziału)
42.
43. 
 nieodpłatne
nieodpłatne nabycie
nabycie własności
własności części
części rzeczy
rzeczy wspólnej
wspólnej (wspólnego
(wspólnego prawa
prawa majątkowego)
majątkowego) 44.
44. 
 nieodpłatne
nieodpłatne wyodrębnienie
wyodrębnienie własności
własności lokalu
lokalu
43.
41.
41.
F. RODZAJ
RODZAJ DOKUMENTU
DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO
POTWIERDZAJĄCEGO NABYCIE
NABYCIE WŁASNOŚCI
WŁASNOŚCI RZECZY
RZECZY LUB
LUB
F.
PRAW
MAJĄTKOWYCH
(zaznaczyć
właściwy
kwadrat
lub
właściwe
kwadraty)
PRAW MAJĄTKOWYCH (zaznaczyć właściwy kwadrat lub właściwe kwadraty)
45.
45.
49.
49.
 oświadczenie
oświadczenie oo przyjęciu
przyjęciu spadku
spadku


ugoda
50.

inny
dokument
 ugoda
50.  inny dokument
46.
46.
51.
51.
 testament
testament
47. 
 prawomocne
prawomocne orzeczenie
orzeczenie sądu
sądu 48.
48. 
 umowa
umowa

47.

zarejestrowany
akt
poświadczenia
dziedziczenia
52.

europejskie
poświadczenie
spadkowe
 zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia 52.  europejskie poświadczenie spadkowe
SD- Z2
Z2(6)(6)
SD11/4/4
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN PODATKOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
POLA
JASNE
WYPEŁNIA
PODATNIK,
POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN PODATKOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO
LUB
RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM
LUB
NIEBIESKIM
KOLOREM.
Składanie w wersji
elektronicznej:
www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
G. DANE DOTYCZĄCE NABYTYCH RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH
G. DANE DOTYCZĄCE NABYTYCH RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH
Lp.
Lp.
Rzeczy lub prawa majątkowe według stanu w dniu nabycia
Rzeczy lub prawa majątkowe według stanu w dniu nabycia
a
1
1
a
53.
53.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. użytk. . . . . m22;
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. użytk. . . . . m ;
Wielkość
Wielkość
nabywanego
nabywanego
udziału
w rzeczy
udziału
rzeczy
lub w w
prawie
lub
w prawie
majątkowym
majątkowym
b
54.
54.
2
2
3
3


4
4
5
5




6
6
58.
58.
7
7
8
8
.
.
.
.
,
typ . . . . . . . . ,
,
typ . . . . . . . . ,
. . . . . . . . . . . . ,
. . . . . . . . . . . . ,
d
d
59.
59.
60.
60.
63.
63.
64.
64.
67.
67.
68.
68.
/
/
62.
62.
/
/
..... .....
..... .....
66.
66.
/
/
..... .....
..... .....
71.
71.
69. (w tym wartość budynku mieszkalnego – udziału)
69. (w tym wartość budynku mieszkalnego – udziału)
72.
72.
/
/
..... .....
..... .....
76.
76.
73.
73.
74. (w tym wartość budynku mieszkalnego – udziału)
74. (w tym wartość budynku mieszkalnego – udziału)
77.
77.
78.
78.
81. Miejsce, z którego są nabywane środki
81. Miejsce,
z którego
sąbanku,
nabywane
środki
(należy podać
nazwę
SKOK-u
lub inne miejsce położenia
(należy
podać nazwę banku, SKOK-u lub inne miejsce położenia
środków):
środków):
82.
82.
85. Nazwa towarzystwa funduszy inwestycyjnych
85. Nazwa towarzystwa funduszy inwestycyjnych
86.
86.
/
/
..... .....
..... .....
80.
80.
Środki pieniężne
Środki pieniężne
83.
83.
Jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym albo specjalistycznym
Jednostki
w funduszu inwestycyjnym otwartym albo specjalistycznym
funduszu uczestnictwa
inwestycyjnym
funduszu inwestycyjnym
56.
56.
..... .....
..... .....


.
.
.
.
c
c
/
/
mieszkalnym o pow. użytk. . . . . . . . . . . . . . m2;
mieszkalnym o pow. użytk. . . . . . . . . . . . . . m2;
nr Kw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nr Kw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75.
75.
Samochód osobowy, marka . . . . . . . . . . . . .
Samochód osobowy, marka . . . . . . . . . . . . .
model. . . . . . . . . . . . . . . , nr rejestracyjny.
model. . . . . . . . . . . . . . . , nr rejestracyjny.
rok produkcji . . . . . . . . .
rok produkcji . . . . . . . . .
79.
79.
55.
55.
Wartość rynkowa nabywanych
Wartość
rynkowa
nabywanych
rzeczy lub
praw majątkowych
rzeczy
lub w
praw
majątkowych
(udziału)
dniu
powstania
(udziału) w
dniu powstania
obowiązku
podatkowego
(w zł)
obowiązku podatkowego (w zł)
..... .....
..... .....
nr Kw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nr Kw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57.
57.
Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. użytk. . . . . . . m2;
Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. użytk. . . . . . . m2;
nr Kw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nr Kw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
61.
61.
Nieruchomość niezabudowana o powierzchni gruntu . . . . . . . . . . . . . m2;
Nieruchomość niezabudowana o powierzchni gruntu . . . . . . . . . . . . . m2;
nr Kw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nr Kw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. własność
2. użytkowanie wieczyste
1. własność
2. użytkowanie wieczyste
65.
65.
Nieruchomość o powierzchni gruntu. . . . . . . . m2;
Nieruchomość o powierzchni gruntu. . . . . . . . m2;
1. własność
2. użytkowanie wieczyste
nr Kw . . . . . . . . . . . . . . .
nr Kw . . . . . . . . . . . . . . .
1. własność
2. użytkowanie wieczyste
zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. . . . . . . . . m2;
zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. . . . . . . . . m2;
nr Kw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nr
70.Kw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70.
Gospodarstwo rolne o łącznej pow. . . . . . . . ha, w tym zabudowane budynkiem
Gospodarstwo rolne o łącznej pow. . . . . . . . ha, w tym zabudowane budynkiem
b
Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania prawa
Miejsce położenia majątkowego
rzeczy lub wykonywania prawa
majątkowego
(adres)
(adres)
/
/
..... .....
..... .....
84.
84.
/
/
..... .....
..... .....
SD- Z2
Z2(6)(6)
SD-
2/4
2/4
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN PODATKOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
Lp.
Rzeczy lub prawa majątkowe
według stanu w dniu nabycia
a
Wielkość
nabywanego
udziału
w rzeczy lub
w prawie
majątkowym
Miejsce położenia rzeczy
lub wykonywania
prawa majątkowego
(adres)
Wartość rynkowa
nabywanych rzeczy
lub praw majątkowych
(udziału) w dniu
powstania obowiązku
podatkowego (w zł)
b
c
d
9
..... .....
10
..... .....
11
..... .....
12
..... .....
13
..... .....
14
..... .....
15
..... .....
16
..... .....
17
..... .....
18
..... .....
19
..... .....
20
..... .....
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Łączna wartość nabytych rzeczy lub praw majątkowych (w zł)
Suma kwot z kolumny d z wyłączeniem kwot z poz.69 i 74.
87.
H. DANE DOTYCZĄCE STOSUNKU OSOBISTEGO NABYWCY DO OSOBY, OD KTÓREJ LUB
PO KTÓREJ ZOSTAŁY NABYTE RZECZY LUB PRAWA MAJĄTKOWE
88. Stosunek pokrewieństwa (powinowactwa) nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy lub prawa majątkowe (zaznaczyć właściwy
kwadrat):
1. małżonek
2. zstępny
3. wstępny
4. rodzeństwo
5. pasierb
6. ojczym
7. macocha
SD- Z2(6)
3/4
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN PODATKOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
I. SPOSÓB PRZEKAZANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH TYTUŁEM DAROWIZNY LUB
POLECENIA DARCZYŃCY (zaznaczyć właściwy kwadrat lub właściwe kwadraty)
 rachunek bankowy
89.
 rachunek w SKOK
90.
 rachunek płatniczy inny niż w banku lub w SKOK
91.
4)
 przekaz pocztowy
92.
J. UWAGI SKŁADAJĄCEGO ZGŁOSZENIE (np. informacja o adresie do korespondencji lub numerze telefonu)
93. Uwagi
K. PODPIS NABYWCY (PEŁNOMOCNIKA)
94. Data (dzień - miesiąc - rok)
95. Imię i nazwisko
96. Podpis
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
1) W przypadku nabycia w drodze dziedziczenia należy podać dzień uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku,
zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.
2) Należy wskazać urząd, przy pomocy którego właściwy w sprawie podatku od spadków i darowizn naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje
zadania.
3) W przypadku zapisu zwykłego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego lub zachowku należy wpisać dane spadkodawcy.
4) Rachunek płatniczy, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873, z późn. zm.),
prowadzony przez podmiot inny niż bank lub SKOK.
Pouczenie
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym
skarbowym.
SD- Z2(6)
4/4

Podobne dokumenty