Java Printing

Komentarze

Transkrypt

Java Printing
WIELTON S.A.
RB 43 2014
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieŜący nr
43
/
2014
2014-12-23
Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Aktualizacja informacji dotyczących oferty zakupu udziałów w spółce Fruehauf Expansion SAS
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizac ja informacji
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieŜących nr 22/2014 i 33/2014 dotyczących oferty zakupu przez Wielton S.A. („Spółka”)
100% udziałów w spółce Fruehauf Expansion SAS z siedzibą we Francji ("Fruehauf Expansion"), Zarząd Spółki
informuje, iŜ termin ewentualnego sfinalizowania transakcji w przypadku uzyskania opinii Rady Pracowniczej, o
którym Spółka informowała w ww. raporcie nr 33/2014, tj. IV kwartał 2014 roku, ulegnie przedłuŜeniu
prawdopodobnie do końca I kwartał 2015 roku. PowyŜsze wynika z trwających nadal konsultacji Spółki z Radą
Pracowników Fruehauf SAS mających na celu uzyskanie ww. opinii, co jest warunkiem zawieszającym transakcji
zgodnie z obowiązującymi na rynku francuskim regulacjami.
WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIELTON S.A.
Przemysł motoryzacyjny
(skróc ona nazwa emitenta)
98-300
(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)
WIELUŃ
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
BARANOWSKIEGO
10A
(ulica)
(numer)
0438434510
0438431273
(telefon)
(fax)
[email protected] om.pl
www.wielton.c om.pl
(e-mail)
(www)
899-24-62-770
932842826
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
Podpis
2014-12-23
Jarosław Andrzej Szc zepek
Prezes Zarządu
Jarosław Andrzej Szc zepek
2014-12-23
Tomasz Śniatała
Wic eprezes Zarządu
Tomasz Śniatała
2014-12-23
Mariusz Golec
Wic eprezes Zarządu
Mariusz Golec
Komisja Nadzoru Finansowego
1

Podobne dokumenty