POCH S.A.

Komentarze

Transkrypt

POCH S.A.
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej
Data utworzenia / data aktualizacji: 2006-03-16 / 2008-06-01
1. Identyfikacja substancji / preparatu, identyfikacja przedsiębiorstwa
Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora
Glutarowy aldehyd r-r 24%
Nr katalogowy: -461025424;
Przeznaczenie / zastosowanie: odczynnik analityczny lub chemikalia do syntez.
POCH Spółka Akcyjna
44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11
tel.: (032) 239-20-00; fax (032) 239-23-70; e-mail: [email protected]
Osoby kontaktowe: Józef Deryło tel.: (032) 239-22-51, fax: (032) 239-21-15,
e-mail: [email protected]; Mieczysław Węgrzyk tel.:(032)
239-24-73, fax: (032) 239-21-15, e-mail: [email protected]
Tel. alarmowy: w dni robocze, w godz.: 7.00 - 15.00: +606-659-006 lub całą
dobę: 112
2. Skład / informacja o składnikach
Synonimy: roztwór wodny zawierający: Aldehyd glutarowy- CAS: 111-30-8, WE: 203-856-5, nr ind.: 605-022-00-X,
klasyfikacja: T, N,R: 23/25-34-42/43-50, zaw.24%. Metanol- CAS: 67-56-1, WE: 200-659-6, nr ind.:
603-001-00-X, klasyfikacja: F, T, R: 11-23/24/25-39/23/24/25, zaw. <0,3%.
Numer CAS: 111-30-8
Ciężar cząsteczkowy: 100,12
Wzór chemiczny: C5H8O2
Numer WE: 203-856-5
Numer indeksowy: 605-022-00-X
3. Identyfikacja zagrożeń
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Powoduje oparzenia. Może powodować uczulenie w następstwie narażenia
drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.
4. Pierwsza pomoc
Przy kontakcie z oczami: przepłukać dużą ilością wody przez co najmniej 10 minut przy szeroko odchylonej powiece, natychmiast
skorzystać z pomocy okulisty.
Przy kontakcie ze skórą: zmyć dużą ilością wody, natychmiast zdjąć zanieczyszczone ubranie.
Przy spożyciu: podać dużą ilość wody, unikać wymiotów (ryzyko perforacji). Natychmiast wezwać lekarza. Nie próbować zobojętniać.
Przy wdychaniu: świeże powietrze, wezwać lekarza.
5. Postępowanie w przypadku pożaru
Odpowiednie środki gaśnicze: woda, piana, proszek, CO2.
Szczególne zagrożenia: substancja niepalna. W przypadku pożaru wydziela niebezpieczne gazy( COx).
Inne: nie dopuścić do przedostania się do wód gruntowych lub powierzchniowych wody po gaszeniu. Stosować indywidualny aparat do
oddychania.
Stosować specjalistyczną odzież ochronną
6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
Unikać kontaktu z substancją. Nie wdychać par/aerozoli. Zapewnić dopływ świeżego powietrz do pomieszczeń zamkniętych. Nie
POCH S.A. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Strona 1/4
dopuścić do dostania się do kanalizacji. Zebrać przy pomocy materiału absorbującego ciecze, przekazać do likwidacji. Oczyścić
zanieczyszczony teren. Nie dopuścić do dostania się do wód, ścieków i gleby. W celu zmniejszenia szkodliwości podziałać nadmiarem
Glutarowy aldehyd r-r 24%
7. Postępowanie z substancją / preparatem i jej / jego magazynowanie
Obchodzenie się z substancją: Zapewnić skuteczną wymianę powietrza (wentylacja). Postępować zgodnie z zasadami dobrej praktyki
przemysłowej oraz ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi.
Stosować środki ochrony osobistej zgodnie z pkt.8. Nie opróżniać do kanalizacji. Przy manipulowaniu
unikać tworzenia się pyłu/aerozolu.
Magazynowanie: szczelne opakowania, suche pomieszczenie w temp. pokojowej (zalecane +15 do +25°C)..
8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej
Paramerty kontroli (NDS, NDSCh, NDSP): NDS: 0,4 mg/m3, NDSCh: 0,6 mg/m3- aldehyd glutarowy
Dz.U. nr 217, Rozporządzenie z dnia 29 listopada 2002 (poz.1833)
Środki ochrony indywidualnej:
ochrona dróg oddechowych: konieczna gdy tworzą się pary/aerozole - maska przeciwgazowa
ochrona oczu: konieczna - okulary ochronne typu gogle
ochrona rąk: konieczna - rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów wykonane z gumy nitrylowej lub inne
dopuszczone przez producenta rękawic do kontaktu z tym produktem. Czas wytrzymałości materiału
określa producent rękawic.
ochrona ciała: konieczna - ubranie ochronne
środki ochronne i higieny: natychmiast zmienić zanieczyszczone ubranie. Stosować krem ochronno-barierowy do skóry. Wymyć ręce i
twarz po pracy z tą substancją. W żadnym przypadku nie jeść i nie pić na stanowisku pracy.
9. Właściwości fizyczne i chemiczne
Forma: ciecz
Kolor: bezbarwna do jasno żółtego
Zapach: charakterystyczny
pH: 3,2-4,2 (20°C)
Temperatura topnienia: ~-5°C
Temperatura wrzenia: około 100°C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy (~275°C-czysta substancja)
Temperatura zapłonu: nie dotyczy (71°C- czysta substancja)
Granice wybuchowości: brak danych
dolna:
górna:
lepkość dynamiczna: brak danych
lepkość kinematyczna: brak danych
Ciśnienie par: 22 hPa (20°C)
Gęstość: 1,060 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: nie dotyczy
Rozpuszczalność:
w wodzie: rozpuszczalny bez ograniczeń (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: aceton i etanol (20°C)
POCH S.A. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Strona 2/4
Glutarowy aldehyd r-r 24%
10. Stabilność i reaktywność
Warunki których należy unikać: ogrzewanie.
Materiały których należy unikać: inicjatory polimeryzacji (między innymi wodorotlenki alkaliczne).
Niebezpieczne produkty rozkładu: brak
Następne dane: czuły na ciepło. Posiada tendencję do polimeryzacji. Nieodpowiednie materiały do współpracy - glin i inne
metale.
11. Informacje toksykologiczne
Informacje toksykologiczne: LD50(doustnie, szczury): 134 mg/kg (substancja bezwodna); LC50(wdychanie, szczury): 0,48 mg/l/4h
(substancja bezwodna); LD50(skóra, królik): 2560 mg/kg (substancja bezwodna)- aldehyd glutarowy
Pozostałe dane: Osoby predysponowane narażone są na uczulenia; przy wdychaniu: podrażnienie błon śluzowych, kaszel, duszności,
ryzyko uczulenia; przy kontakcie z oczami: oparzenia, pary wywołują łzawienie; przy kontakcie ze skórą: oparzenia,
niebezpieczeństwo absorpcji, ryzyko uczulenia; przy spożyciu: podrażnienia błon śluzowych ust, gardła, przełyku i dróg
pokarmowych, ryzyko perforacji przełyku i żołądka.
12. Informacje ekologiczne
log P(o/w): -0,22. Nie należy oczekiwać zdolności do bioakumulacji. Biodegradacja: 74%/28d. Łatwo eliminowalny. Działa bardzo
toksycznie na organizmy wodne. Toksyczność: Daphnia: Daphnia magna EC50: 20 mg/l/48h; Ryby: L. idus LC0: 10,5 mg/l/48h; Algi
EC50: 0,61 mg/l/72h; Bakterie: Ps. putida EC50: 13 mg/l/17h (substancja bezwodna). Nie dopuścić do dostania się do wód, gleby i
ścieków. ChZT: 1385 mg/g (substancja bezwodna); BZT5: 235 mg/g (substancja bezwodna)
13. Postępowanie z odpadami
POCH S.A. przyjmuje do likwidacji substancje chemiczne zakupione w POCH S.A. oraz opakowania po tych substancjach. Dostawy
substancji i opakowań należy każdorazowo uzgadniać z POCH S.A. Utylizacją odpadów powinny zająć się wyspecjalizowane firmy.
Opakowanie jenorazowego użytku traktować jak odpad i przekazać odbiorcy odpadów. Sposób likwidacji zebranych odpadów
uzgodnić z właściwym terenowo wydziałem ochrony środowiska.
Ustawy z dnia 27.04.2001 (Dz.U. nr 62, poz. 628), z dnia 11.05.2001 (Dz.U. nr 63 poz. 638).
Rozporządzenie z dnia 27.09.2001 (Dz.U. nr 112, poz. 1206)
14. Informacje o transporcie
RID/ADR: 8, III
Numer UN: 2922
Nazwa materiału (wg UN): materiał żrący, ciekły, trujący, organiczny, i. n .o .
POCH S.A. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Strona 3/4
Glutarowy aldehyd r-r 24%
15. Informacje dotyczące przepisów prawnych
Symbol i oznaczenie zagrożenia produktu: C; Żrący.
R: 20/22-34-42/43; Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Powoduje oparzenia. Może powodować uczulenie w
następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.
S: 26-36/37/39-45; Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią
odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz,
niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
Oznakowanie WE.
Dz.U. nr 171, Rozporządzenie z dnia 2 września 2003 (poz. 1666)
Dz.U. nr 173, Rozporządzenie z dnia 2 września 2003 (poz. 1679)
Dz.U. nr 199, Rozporządzenie z dnia 2 września 2003 (poz. 1948)
Dz.U. nr 169, Obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 2003 (poz. 1650)
Dz.U. nr 168, Rozporządzenie z dnia 5 lipca 2004 (poz. 1762)
Dz.U. nr 2, Rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2004 (poz. 8)
16. Inne informacje
R11 - Produkt wysoce łatwo palny
R20/22 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu
R23/24/25 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu
R23/25 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu
R34 - Powoduje oparzenia
R39/23/24/25 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo
poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia
R42/43 - Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą
R50 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
Niniejsza karta stanowi własność Avantor Performance Materials Poland S.A. z Gliwic i charakteryzuje wyłącznie produkty
oznakowane na etykiecie znakiem i nazwą firmy.
POCH S.A. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Strona 4/4

Podobne dokumenty