REGULAMIN KONKURSU -Silva rerum - final

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU -Silva rerum - final
REGULAMIN KONKURSU
„Silva rerum”
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Organizatorem Konkursu jest spółka Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie (kod: 30-105) przy ul. Kościuszki nr 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod
numerem KRS 0000064794, NIP 676-007-57-68, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 zł,
zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.
2.
Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem serwisu Facebook na profilu
https://www.facebook.com/WydawnictwoZnak (zwanym „Profilem”).
3.
Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani współorganizowany przez serwis Facebook. Tym
samym serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za realizację Konkursu.
4.
Prace konkursowe można zgłaszać w okresie od 21 sierpnia do 3 września 2015 roku.
5.
Konkurs przeprowadzany jest w celu promocji książki pt. „Silva rerum” oraz działalności
wydawniczej Organizatora.
§ 2 UCZESTNICY KONKURSU
1.
Z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu, Konkurs jest otwarty dla osób fizycznych z
wyłączeniem pracowników i osób pozostających z Organizatorem w stosunku zlecenia oraz
członków rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa („Uczestnicy”).
2.
Uczestnik Konkursu, który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, tj. m.in. osoba,
która nie ukończyła 18 roku życia, może odebrać przyznaną nagrodę pod warunkiem posiadania
zgody przedstawiciela ustawowego (m.in. rodzica lub opiekuna) Wzór zgody stanowi załącznik
do Regulaminu.
§ 3 PRZEBIEG AKCJI KONKURSOWEJ
1.
Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z fragmentem książki „Silva
Rerum”, opublikowanym na Profilu oraz napisać opowiadanie – kontynuację historii zawartej w
tym fragmencie (do 1800 znaków), dalej: praca konkursowa, oraz przesłać ją na adres e-mail
[email protected] w terminie do 3.09.2015 r.
2.
Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę konkursową.
3.
Prace konkursowe
zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora, w składzie:
Magdalena Tobik, Michał Jakubik.
4.
Wysyłając pracę konkursową Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone przez niego dzieło
jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego dzieła,
w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
§ 4 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1.
W Konkursie nagradzane są: najbardziej oryginalne, pomysłowe i najlepiej wykonane dzieła.
2.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Profilu w dniu 10.09.2015 roku.
3.
Nagrodzeni Uczestnicy zostaną poinformowani o tym fakcie wiadomościami wysłanymi za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
4.
Nagrodzony Uczestnik powinien w terminie 3 dni od otrzymania informacji o przyznaniu
Nagrody przesłać Organizatorowi na adres [email protected] wiadomość zawierającą imię i
nazwisko, wiek, adres korespondencyjny, numer telefonu w celu dostarczenia nagrody
przesyłka kurierską. Nieprzesłanie wiadomości w terminie, lub podanie niepełnych lub
nieprawdziwych danych równoznaczne jest z rezygnacją z otrzymania nagrody. W takim
przypadku nagroda może zostać przyznana innemu Uczestnikowi.
5.
Nagrodzony Uczestnik, o którym mowa w § 2 ust 2 Regulaminu (osoba niepełnoletnia) przesyła
skan podpisanej zgody rodzica lub opiekuna w terminie 3 dni od otrzymania informacji o
przyznaniu nagrody. Nieprzesłanie zgody w terminie równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w
Konkursie. W takim przypadku nagroda zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi.
§ 5 NAGRODY
1.
2.
3.
4.
Nagrodą główną w Konkursie jest voucher na usługę genealogiczną w Ośrodku Badań
Genealogiczno-Heraldycznych i Regionalnych „HISTORIAE” o wartości 984 zł brutto, książka
Kristiny Sabaliauskaite „Silva Rerum” wydana przez Organizatora o wartości 44,90 zł brutto oraz
kwota pieniężna w wysokości 114 zł (sto czternaście złotych).
Jeżeli badanie genealogiczne według oceny Ośrodku Badań Genealogiczno-Heraldycznych i
Regionalnych „HISTORIAE” okaże się niemożliwe – nagroda główna zostanie zamieniona na
zestaw książek wydanych przez Organizatora, wybranych przez nagrodzonego, o wartości do 984
zł brutto.
Nagrodą pocieszenia za zajecie II i III miejsca w konkursie jest egzemplarz książki Kristiny
Sabaliauskaite „Silva rerum” o wartości 44,90 zł brutto.
Kwota pieniężna nagrody jest odprowadzana przez Organizatora w poczet podatku
dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygrania nagrody i nie podlega wypłacie zwycięzcy.
Koszt przesyłki nagrody ponosi Organizator konkursu.
§ 6 DANE OSOBOWE
1.
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe
przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji
Konkursu oraz uzasadnionych interesów Organizatora. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak nie podanie imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz nr telefonu
uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
2.
Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z prac konkursowych w
zakresie kopiowania cyfrowego oraz udostępniania w sieci Internet, w tym w serwisie Facebook.
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie
przesyłania prac konkursowych.
2.
Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przesyłania zdjęć do Konkursu, jeżeli
ich liczba nie przekroczy 20. O wydłużeniu terminu Organizator poinformuje na Profilu. Jeśli do
konkursu przystąpi mniej niż 10 Uczestników, Organizator może nie przyznawać głównej
nagrody oraz nagród pocieszenia.
3.
W przypadku naruszenia regulaminu przez Uczestnika, może on zostać wykluczony z Konkursu.
4.
Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym
Regulaminie.
Załącznik do Regulaminu
ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO OSOBY NIEPOSIADAJĄCEJ PEŁNEJ
ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH NA UDZIAŁ W KONKURSIE PT. „Silva rerum”
1.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie organizowanym przez Społeczny
Instytut Wydawniczy ZNAK Sp z o.o.
2.
Działając w imieniu mojego dziecka przyjmuję przyznaną nagrodę, która zostanie przesłana na
wskazany przeze mnie adres
3.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie ujawnionych danych osobowych przez Społeczny
Instytut Wydawniczy ZNAK Sp. z o.o. na potrzeby realizacji konkursu.
4.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z postanowieniami Regulaminu konkursu dostępny na
stronie www.znak.com.pl.
___________
data i podpis
IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA:
……………….…………………………………………
WIEK:
..…………….………………………………….….……
ADRES DO WYSŁKI:
ULICA I NUMER DOMU:
..…………….………………………………….….……
KOD POCZTOWY:
..…………….………………………………….….……
MIASTO:
..…………….………………………………….….……
KONTAKT
E-MAIL: ……………………………………………………………………………………….……….

Podobne dokumenty