LED Matrix

Komentarze

Transkrypt

LED Matrix
LED MATRIX
EFEKT ŚWIETLNY LED
DYSTRYBUCJA : „BLASK” RELOOP POLSKA
ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p.
70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099
www.blaskdj.com.pl
e-mail: [email protected]
Dziękujemy za zaufanie okazane naszej technologii. Zanim sprzęt zostanie użyty prosimy o dokładne
zapoznanie się z instrukcją obsługi.
Proszę wypakować sprzęt i sprawdzić czy nie został on uszkodzony podczas transportu. Jeśli zauważysz
jakiekolwiek usterki bądź widoczne uszkodzenia, nie używaj sprzętu i skontaktuj się ze sprzedawcą.
UWAGA! Proszę zachować szczególną ostrożność podczas używania sprzętu o napięciu 230V. Tak duże
napięcie może prowadzić do śmiertelnego porażenia prądem! Jakiekolwiek uszkodzenie sprzętu
spowodowane niestosowaniem się do instrukcji obsługi unieważnia umowę gwarancyjną.
- z powodów ostrożności i certyfikatu (CE) nieautoryzowana modyfikacja sprzętu jest zabroniona. Jeśli
uszkodzenie wynika z samodzielnej modyfikacji sprzętu umowa gwarancyjna staję się nieważna.
- części wewnętrzne sprzętu nie wymagają żadnych konserwacji, za wyjątkiem części zużywalnych, które mogą
być konserwowane z zewnątrz. Tylko odpowiednio wykwalifikowani pracownicy mogą wymienić bądź
naprawić części wewnętrzne, w innym przypadku gwarancja zostaje zerwana!
- upewnij się, iż sprzęt jest podłączany do prądu dopiero na samym końcu, gdy jest on już poprawnie ustawiony
i połączony z innym sprzętem. Upewnij się, czy włącznik sieciowy jest w pozycji „OFF” podczas podłączania
kabla sieciowego do gniazdka.
- używaj tylko odpowiednich przewodów, które są kompatybilne ze sprzętem. Upewnij się, czy wszystkie
przewody są odpowiednio połączone i czy nie są wyczuwalne żadne luzy w gniazdkach, łączeniach itp. W
przypadku jakichkolwiek wątpliwości zasięgnij informacji u sprzedawcy.
- upewnij się czy żadne przewody nie są uszkodzone.
- upewnij się czy przełącznik napięcia jest w prawidłowej pozycji. Uszkodzenia spowodowane niepoprawnym
ustawieniem przełącznika nie są objęte umową gwarancyjną.
- jeśli to możliwe sprzęt podłączaj do gniazdek z zabezpieczeniem antyprzepięciowym.
- sprzęt odłączaj od prądu tylko po skończonej pracy oraz przed każdym czyszczeniem.
- sprzęt ustawiaj w pozycji horyzontalnej na stabilnym podłożu oraz z dala od nagłośnienia w celu uniknięcia
zakłóceń.
- unikaj jakichkolwiek wstrząsów bądź uderzeń podczas operowania sprzętem.
- chroń sprzęt przed źródłami ciepła, wilgoci oraz kurzu.
- nie stawiaj w pobliżu sprzętu żadnych pojemników z płynem, który mógłby zalać aparaturę. Jeśli jednak płyn
dostanie się do urządzenia, natychmiast odłącz go od zasilania. Przed ponownym użyciem sprzętu koniecznie
oddaj go do sprawdzenia wykwalifikowanemu personelowi. Tego typu uszkodzenia sprzętu nie są objęte umową
gwarancyjną.
- nie używaj sprzętu w zbyt niskiej (poniżej 5º C) bądź wysokiej (powyżej 35º C) temperaturze. Sprzęt nie
powinien znajdować się w miejscu narażonym na działanie promieni słonecznych bądź blisko innych źródeł
ciepła (np. grzejniki, kuchenki itp.). Nie zakrywać otworów wentylacyjnych.
- sprzęt nie powinien być używany od razu po przebywaniu w niskiej temperaturze (np. po transporcie w zimie).
Nie używaj sprzętu dopóki nie osiągnie on temperatury zbliżonej do tej, w której zostanie użyty.
- przyciski, klawisze oraz przełączniki nie mogą być narażone na płynne środki czyszczące. Do czyszczenia
sprzętu używaj tylko suchych materiałów.
- sprzęt powinien być transportowany w oryginalnym opakowaniu.
- sprzęt podłączony do zasilania powinien znajdować się z dala od dzieci.
- w szkołach, warsztatach itp. sprzęt musi być monitorowany przez wykwalifikowane do tego osoby.
- zachowaj niniejszą instrukcję w przypadku późniejszych wątpliwości lub pytań.
UWAGA! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM !
Aby zredukować ryzyko porażenia prądem elektrycznym nie należy zdejmować ani przesuwać pokrywy
zewnętrznej. W celach serwisowych należy zgłosić się do wykwalifikowanych serwisów.
1.
Przeczytaj instrukcję – wszelkie zalecenia, co do obsługi i bezpieczeństwa powinny zostać przeczytane
przed podłączeniem i rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Instrukcja powinna być przechowywana na przyszłość w razie jakichkolwiek wątpliwości.
3. Wszelkie ostrzeżenia na produkcie oraz w tej instrukcji powinny być ściśle przestrzegane.
4. Wszelkie zalecenia, co do obsługi i podłączenia powinny być ściśle przestrzegane.
5. Należy unikać umieszczania produktu zbyt blisko jakiegokolwiek źródła ciepła np. kaloryferów.
6. Urządzenie powinno zostać podłączone do źródła zasilania zgodnego z informacjami w instrukcji jak i
na samym urządzeniu.
7. Urządzenie powinno być utrzymywane z dala od bezpośredniego kontaktu z jakimikolwiek płynami.
8. Przewody zasilające powinny zostać tak ułożone, aby nic nie zostało na nich postawione czy mógłby
ktoś przejść po nich. Przy wyłączaniu urządzenia z sieci należy pamiętać o tym, że wtyczki nie wolno
wyrywać z gniazda zasilającego ciągnąc za przewód, należy trzymać wtyczkę wyciągając ją z gniazda.
9. Należy uważać, aby żaden przedmiot czy płyn nie dostał się do wnętrza urządzenia.
10. Urządzenie powinno być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby. W razie jakichkolwiek
wątpliwości należy zwrócić się do najbliższego sprzedawcy.
11. Jeżeli w urządzeniu znajdują się przełączniki wyboru napięcia zasilania, jakiekolwiek zmiany powinny
być dokonywane przez wykwalifikowanego technika. Nie należy próbować dokonywać samemu
takich zmian.
UWAGA ! Aby zredukować ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym nie należy wystawiać
urządzenia na deszcz czy wilgoć. Elektryczne urządzenie nie powinno być nigdy przechowywane w
wilgotnym i brudnym otoczeniu.
WAŻNE INFORMACJE
Dla Państwa bezpieczeństwa sugerujemy uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcja obsługi
przed rozpoczęciem użytkowania zakupionego urządzenia.
Dla zapewnienia największej efektywności radzimy:
• zawsze upewnij się przy podłączaniu, że zasilanie jest wyłączone.
• Nigdy nie próbuj dokonywać jakichkolwiek regulacji czy napraw innych niż czynności
opisane w tej instrukcji samodzielnie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić
się do wykwalifikowanego serwisu.
• Aby zredukować ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym nie należy wystawiać
urządzenia na deszcz czy wilgoć. Nigdy nie kładź opakowania z piwem, wodą, szklanek z
napojami lub czymkolwiek mokrym na urządzenie.
PRZYGOTOWYWANIE URZĄDZENIA DO PRACY:
- urządzenie to może pracować jedynie w trybie podwieszonym bądź wolnostojącym
- jeśli urządzenie nie jest w pełni sprawne nie należy go używać a oddać do wykwalifikowanego personelu w
celu naprawy
- firma Blask nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wyrządzone niepoprawną instalacją urządzenia
- instalacja podwieszania urządzenia musi być wykonywana za pośrednictwem wyszkolonego do tego personelu
- instalacja podwieszania urządzenia wymaga odpowiedniego oprzyrządowania oraz rusztowania
- nie wolno naprawiać urządzenia gdy jest ono podwieszone
- proszę upewnić się, czy śruby mocujące są odpowiednio dokręcone
- proszę zapoznać się z odpowiednimi regulacjami jeśli urządzenie ma być użyte komercyjnie. Proszę sprawdzić
EN 60589-2-17
- nie wolno dopuścić do poruszania się osób bezpośrednio pod podwieszonym urządzeniem
- podwieszone urządzenie musi posiadać podwójne zabezpieczenie na wypadek gdy podstawowe zabezpieczenie
zawiedzie
- urządzenie musi być podwieszone za pomocą certyfikowanego haka montażowego
- urządzenie musi być serwisowane na bieżąco przez wykwalifikowany personel
- rusztowanie na którym znajduje się urządzenie musi być przystosowane do 10-krotnie większego ciężaru niż
to, które posiada urządzenie
CZYSZCZENIE:
- urządzenie musi być regularnie czyszczone z kurzu oraz innych zanieczyszczeń. Wszelkie zanieczyszczenia
mogą prowadzić do śmiertelnych w skutkach porażeń prądu!
- przed czyszczeniem należy bezwzględnie odłączyć urządzenie od prądu oraz czyścić za pomocą suchej szmatki
- upewnij się czy urządzenie jest suche przed ponownym jego użyciem
TRANSPORT:
- urządzenie należy transportować w oryginalnym opakowaniu
OPIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pokrętło czułości
Mikrofon
Przełączniki DIP
Wyjście DMX
Wejście DMX
Gniazdo zasilania
OBSŁUGA
Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia może pojawić się dym oraz zapach spalenizny – to nie jest
usterka. Unikaj włączania/wyłączania urządzenia w krótkich odstępach czasu. Zawsze odczekaj parę minut
przed ponownym włączeniem/wyłączeniem.
LED Matrix może pracować w trybie samodzielnym bądź trybie DMX. W trybie samodzielnym istnieją dwie
możliwości: automatyczna zmiana kolorów, zmiana kolorów sterowana dźwiękiem. W trybie DMX istnieje
możliwość sterowania wieloma urządzeniami na raz.
Przełączniki DIP
Funkcja
Opis
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Tryb master
Tryb slave
Automatyczna zmiana kolorów
Zmiana kolorów kontrolowana dźwiękiem
Wszystkie włączone
Tryb glitter 1
Tryb glitter 2
Tryb glitter 3
Prędkość zmiany kolorów (szybko)
Prędkość zmiany kolorów (wolno)
DMX
Kanał DMX
Wartość DMX
Opis
Kanał 1
0 <----> 199
200 <----> 249
250 <----> 255
Prędkość szybko <----> wolno
Tryb automatycznej zmiany kolorów
Tryb sterowania dźwiękiem
Kanał 2 – 8
0 <----> 31 128 <----> 131
32 <----> 63
64 <----> 95
96 <----> 123
132 <----> 255
Strobo
Tryb 1
Tryb 2
Tryb 3
Tryb wyświetlania statycznego
Tryb DMX
Urządzenie posiada 9 kanałów DMX. Jeśli przełącznik DIP 5 jest w pozycji ‘off’ urządzenie wchodzi w tryb
DMX.
Tryb master (master/slave)
Kiedy przełącznik DIP 10 jest w pozycji ‘on’ urządzenie wchodzi w tryb master.
Funkcja
Opis
8
7
6
5
4
3
2
1
Tryb automatycznej zmiany kolorów
Tryb sterowania dźwiękiem
Wszystkie włączone
Tryb 1
Tryb 2
Tryb 3
Prędkość zmiany kolorów (szybko)
Prędkość zmiany kolorów (wolno)
Tryb sterowania dźwiękiem
Kiedy przełącznik DIP 7 jest w pozycji ‘on’ urządzenie może być sterowane za pomocą dźwięku. Aby
wyregulować czułość mikrofonu użyj pokrętła czułości -1-.
DANE TECHNICZNE:
Firma BLASK nie weryfikowała poniższych danych technicznych urządzenia jakie podaje producent:
Napięcie: 220 V AV, 50 Hz
Zasilanie: 12 V DC
Diody LED: 469 RGB
Wymiary: 302 x 280 x 280 mm
Waga: 7.0 kg