Studio Reklamy GRAF Paweł Bójko ul. Parkowa 15, 21

Komentarze

Transkrypt

Studio Reklamy GRAF Paweł Bójko ul. Parkowa 15, 21
Nr 12/2015
Świdnik, dnia 07.04.2015.
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek”
Sp. z o.o. w Świdniku,
ul. Konopnickiej 3, 21-040 Świdnik
tel. 81 751-20-44, fax 81 751-28-37
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu na „Wykonanie
tablic informacyjnych i pamiątkowych promujących projekt
współfinansowany przez Unię Europejską pn. „Rozbudowa i
modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w Świdniku,
aglomeracja
Lublin”
w
ramach
Programu
Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko” wybrano ofertę Wykonawcy:
Studio Reklamy GRAF Paweł Bójko
ul. Parkowa 15, 21-200 Parczew
Cena ofertowa wynosi: 6 500,00 zł (słownie:
sześć tysięcy pięćset zł).
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów
przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (uzyskała
największą ilość punktów).
Andrzej Piasecki – Prezes Zarządu
*
umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.pegimek.swidnik.pl w
dniu 07.04.2015.

Podobne dokumenty