biuletyn 2010 - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Komentarze

Transkrypt

biuletyn 2010 - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Biuletyn Informacyjny
2010
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechniki Łódzkiej
ul. Wólczańska 213, 90-924 Łódź
tel. +48 +42 6313700, fax +48 +42 6365663
Internet: http://wipos.p.lodz.pl
e-mail: [email protected]
Komitet redakcyjny biuletynu:
mgr inż. Anna Aulak
mgr Wanda Ignatowska
Nakładem Wydziału Inżynierii Procesowej
i Ochrony Środowiska PŁ
2
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE ............................................................................................................. 5
WŁADZE WYDZIAŁU ...................................................................................................... 7
PRACOWNICY WYDZIAŁU ............................................................................................ 9
DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁU ......................................................................................... 14
PEŁNIONE FUNKCJE .................................................................................................... 17
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ...................................................................................... 27
BADANIA WŁASNE ........................................................................................................ 29
PROJEKTY, PROGRAMY, GRANTY 2010..................................................................... 30
WDROŻENIA I PATENTY ............................................................................................... 36
POZYSKANE URZĄDZENIA I APARATURA............................................................... 37
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ ..................................................................................... 38
WYDARZENIA 2010 ........................................................................................................ 46
STUDIA DOKTORANCKIE ............................................................................................ 47
PROGRAMY STUDIÓW................................................................................................... 51
STUDIA PODYPLOMOWE ............................................................................................. 86
KRONIKA TOWARZYSKA ............................................................................................. 88
DOROBEK NAUKOWY 2010 .......................................................................................... 93
3
4
WPROWADZENIE
Drodzy Czytelnicy, Szanowni Państwo,
Oddając do druku nasz coroczny Biuletyn, przygotowany przez panie mgr inż. Annę Aulak
i mgr Wandę Ignatowską, chciałbym podsumować mijający rok 2010.
Na początku roku 2010 obchodziliśmy jubileusz 80-lecia urodzin profesora Czesława
Strumiłło, seniora naszego Wydziału. Zorganizowana z tej okazji impreza, w której brało
udział ponad 300 osób, była dobrze odebrana i oceniona przez naszych gości. Profesor
otrzymał wiele prezentów i adresów z gratulacjami i życzeniami. Wszystkim Państwu, którzy
przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości pragnę bardzo gorąco podziękować.
Kolejny jubileusz tym razem 70-lecia urodzin obchodził profesor Roman Zarzycki – twórca
kierunku inżynierii środowiska na naszym Wydziale. Impreza urodzinowa została
uświetniona występami artystów Teatru Wielkiego, co spotkało się z powszechnym
aplauzem.
W tym roku stanęliśmy w szranki oceny parametrycznej, w której wypadliśmy bardzo dobrze.
Jesteśmy najlepszym wydziałem Politechniki Łódzkiej pod względem efektywności,
a w grupie jednorodnej G7 zajęliśmy piąte miejsce, najwyższe pośród wydziałów inżynierii
środowiska w Polsce. Chciałbym jeszcze raz podziękować Państwu za dotychczasowy trud i
prosić o nie spoczywanie na laurach, ale o dalszą wytężoną pracę,
o publikowanie artykułów w renomowanych czasopismach i wdrażanie wyników badań
w przemyśle. Tych wdrożeń brakuje nam najbardziej. Nasz Wydział w dalszym ciągu będzie
podlegał ocenie w ciągu najbliższych 2 lat i pragnąłbym, aby utrzymał wysoka pozycję i
został zakwalifikowany do grupy A+.
Chciałbym wspomnieć o licznych zakupach specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej,
dokonanych w 2010 roku. W związku ze zmianami przepisów o finansowaniu nauki
postanowiliśmy wykorzystać rezerwę dziekana na zakupy aparatury naukowo-badawczej.
Przyznane kwoty postanowiliśmy pozostawić w gestii katedr. Dzięki tym zakupom, na
sumaryczną kwotę ponad 1 mln złotych, wzbogaciliśmy nasze laboratoria w nowoczesną
specjalistyczną aparaturę. Wierzę, że zakupy te przyczynią się do podniesienia poziomu
badań prowadzonych na naszym Wydziale.
Ten rok, to rok wytężonej pracy Komisji Programowych, którym przewodniczy nowy
prodziekan ds. kształcenia, dr hab. inż. Piotr Kazimierski, prof. PŁ. Dziękuję za
porządkowanie programów studiów, kompletowanie kart przedmiotów itp. Chcę podziękować
także pozostałym prodziekanom – pani prodziekan dr inż. Teresie Jamróz za dobre kontakty
ze studentami, a prof. dr hab. inż. Władysławowi Kamińskiemu za przygotowanie oceny
parametrycznej. Stanowimy dobrze rozumiejący się zespół, a podejmowane kolegialnie
decyzje nie budzą większych kontrowersji.
Należy również wspomniec o dynamicznym rozwoju nowego międzywydziałowego
kierunku studiów Inżynieria Bezpieczenstwa Pracy, którego koordynatorem jest nasz
Wydział. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych było ponad 500 studentów. W 2010
roku pierwsi absolwenci uzyskali dyplomy inżynierów. Dzieki wielkiemu zaangażowaniu
kierownika dydaktycznego kierunku, dr hab. inż. Adama Markowskiego, prof. PŁ, został
5
przygotowany i przekazany do zatwierdzenia przez Ministerstwo Nauki program II stopnia
kierunku IBP.
Akcja dofinansowania prac habilitacyjnych z funduszu badań własnych, który przestaje
istnieć w roku 2011, pozwoliła prof. Kamińskiemu zmobilizować szerokie grono adiunktów
do pisania rozpraw habilitacyjnych. Obserwujemy już pierwsze rezultaty tej akcji: w 2010 r.
przeprowadziliśmy 4 przewody habilitacyjne, w tym 2 naszych pracowników – dr hab. inż.
Marcina Bizukojcia w maju i dr hab. inż. Grzegorza Rogackiego w październiku. Kolejne
kolokwium habilitacyjne dr. inż. Marka Stelmachowskiego planowane jest w kwietniu 2011
roku, a rozprawa habilitacyjna dr. inż. Jacka Millera czeka na recenzje. O ile w przypadku
rozpraw habilitacyjnych sytuację oceniam jako dobrą, to w przypadku doktoratów
zanotowaliśmy wyraźny regres. W minionym roku mieliśmy zaledwie dwie obrony
doktoratów naszych pracowników: dr inż. Anny Klepacz-Smółki i dr inż. Emilii Jach-Szakiel.
Przed nami największe wyzwanie - budowa nowej hali technologicznej. Jest to
najważniejsze zamierzenie inwestycyjne w tej kadencji. Jak Państwo wiecie, po prawie
rocznych „zmaganiach” z Rektorem PŁ uzyskaliśmy zgodę na lokalizację dla nowej hali (róg
ulic Żwirki i Stefanowskiego). Po uzyskaniu zezwolenia z Urzędu Miasta Łodzi na tę
lokalizację przystąpiliśmy do konkursu architektonicznego – mamy skompletowaną komisję
konkursową, która przystępuje do pracy. Liczymy, że do połowy roku 2011 konkurs zostanie
rozstrzygnięty i będziemy gotowi do starania się o finansowanie tego dużego przedsięwzięcia,
którego koszt szacujemy na 30-40 mln zł.
Chciałbym życzyć Naszemu Wydziałowi pomyślnej realizacji tych planów i zamierzeń.
Stanisław Ledakowicz
6
WŁADZE WYDZIAŁU
WŁADZE DZIEKAŃSKIE
Dziekan Wydziału – prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz
Prodziekan ds. Nauki – prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński
Prodziekan ds. Studenckich – dr inż. Teresa Jamróz
Prodziekan ds. Kształcenia – dr hab. inż. Piotr Kazimierski, prof. ndzw. PŁ
RADA WYDZIAŁU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz
prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński
dr hab. inż. Zdzisław Pakowski, prof. ndzw. PŁ
dr inż. Teresa Jamróz
prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński
prof. dr hab. inż. Andrzej Heim
prof. dr hab. inż. Andrzej Górak
prof. dr hab. inż. Oleksa Piddubniak
prof. dr hab. inż. Kazimierz Przybysz
prof. dr hab. inż. Jacek Tyczkowski
prof. dr hab. inż. Piotr Wodziński
prof. dr hab. inż. Roman Zarzycki
prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński
dr hab. inż. Andrzej Chacuk, prof. ndzw. PŁ
dr hab. inż. Piotr Kazimierski, prof. ndzw.PŁ
dr hab. inż. Liliana Krzystek, prof. ndzw. PŁ
dr hab. inż. Czesław Kuncewicz, prof. ndzw.PŁ
dr hab. inż. Adam Markowski, prof.ndzw.PŁ
dr hab. inż. Lech Nowicki, prof. ndzw.PŁ
dr hab. inż. Jerzy Petera, prof. ndzw. PŁ
dr hab. inż. Jerzy Sęk, prof. ndzw. PŁ
dr hab. Jerzy Skrzypski, prof. ndzw.PŁ
dr hab. inż. Marcin Bizukojć
dr hab. inż. Grzegorz Rogacki
dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński
dr inż. Paweł Głuszcz
dr inż. Henryk Fidos
dr inż. Wojciech Strzelecki
dr Alicja Zawadzka
inż. Halina Marczak
studentka Monika Janas
studentka Oliwia Kępa
studentka Magdalena Klimczak.
studentka Agnieszka Penzik
7
35.
36.
37.
student Adam Sobulski
student Łukasz Wieczorek
student Mateusz Wlaźlik
Z głosem doradczym uczestniczą:
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
8
prof. dr hab. Maria Mucha
prof. dr hab. inż. Czesław Strumiłło
prof. dr hab. inż. Roman Zarzycki
dr hab. inż. Witold Świątkowski prof. ndzw.PŁ
dr inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak
dr inż. Anna Wolborska
mgr inż. Adam Słoniowski
Grzegorz Gutowski
PRACOWNICY WYDZIAŁU
KATEDRA APARATURY PROCESOWEJ K-101
Kierownik katedry:
prof. zw.
adiunkt
st. wykładowca
wykładowca
specjalista chemik
starszy technik
dr hab. inż. Czesław Kuncewicz, prof. PŁ tel. 37 27
prof. dr hab. inż. Andrzej Heim
dr inż. Tadeusz Gluba
dr inż. Andrzej Obraniak
dr inż. Marek Solecki
dr inż. Jacek Stelmach
dr inż. Krzysztof Szulc
dr inż. Marek Tomalczyk
dr inż. Tomasz Olejnik
mgr inż. Jan Kasznia ½ etatu
mgr inż. Marek Pietrzykowski
mgr inż. Urszula Kamionowska
Grażyna Wytykowska
tel. 37 30
tel. 37 19
tel. 37 12
tel. 37 96
tel. 37 29
tel. 37 28
tel. 37 14
tel. 37 13
tel. 37 11
tel. 37 29
tel. 37 30, 37 27
tel. 37 30, 37 27
Zakład Klasyfikacji Materiałów Ziarnistych
Kierownik Zakładu:
adiunkt
prof. dr hab. inż. Piotr Wodziński
dr inż. Remigiusz Modrzewski
tel. 37 40
tel. 37 97
KATEDRA INŻYNIERII CHEMICZNEJ K-102
Kierownik katedry: prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński
tel. 37 34
prof. ndzw. PŁ
tel. 37 72
adiunkt
st. wykładowca
specjalista chemik
starszy technik
referent tech.
dr hab. inż. Tomasz Kiljański,
prof. PŁ
dr hab. inż. Jerzy Sęk, prof. PŁ
dr hab. inż. Witold Świątkowski,
prof. PŁ 1/3 etatu
dr inż. Paweł Budzyński
dr inż. Henryk Fidos
dr inż. Jarosław Sowiński
dr inż. Magdalena Orczykowska
dr inż. Wojciech Strzelecki
dr inż. Piotr Owczarz
Krystyna Okupska
mgr inż. Anna Stopczyk
Marek Krawczyk
tel. 37 22
tel. 37 36
tel. 37 06
tel. 37 35
tel. 37 05
tel. 37 36
tel. 37 32
tel. 37 05
tel. 37 36
tel. 37 36
tel. 37 36
9
KATEDRA INŻYNIERII BIOPROCESOWEJ K-103
Kierownik katedry:
prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz
tel. 37 15
prof. ndzw. PŁ
adiunkt
dr hab. inż. Liliana Krzystek, prof. PŁ
dr hab. inż. Marcin Bizukojć
dr inż. Anna Antecka
dr inż. Paweł Głuszcz
dr inż. Teresa Jamróz
dr inż. Jacek Miller
dr inż. Katarzyna Paździor
dr inż. Beata Pawłowska
dr inż. Paweł Stolarek
dr inż. Anna Klepacz-Smółka
mgr inż. Barbara Sencio
mgr Ewa Stelmach
mgr inż. Włodzimierz Krysztofczyk
mgr inż. Anna Kacprzak
mgr inż. Kinga Skalska
Urszula Szalewska
tel. 37 37
tel. 39 72
tel. 39 72
tel. 39 71
tel. 39 76
tel. 37 93
tel. 39 73
tel. 37 38
tel. 37 04
tel. 37 04
tel. 39 77
tel. 37 29
tel. 39 71
tel. 36 97
tel. 36 97
tel. 37 38
asystent
wykładowca
specjalista chemik
specjalista mechanik
starszy chemik
chemik
KATEDRA SYSTEMÓW INŻYNIERII ŚRODOWISKA K-104
p.o. kierownika katedry:
dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński
tel. 37-95
prof. zw. PŁ
prof. ndzw. PŁ
prof. dr hab. inż. Roman Zarzycki 1/3 etatu
dr hab. inż. Lech Nowicki, prof. PŁ
dr hab. inż. Andrzej Chacuk, prof. PŁ
dr hab. Jerzy Skrzypski, prof. PŁ
dr inż. Mirosław Imbierowicz
dr inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak
dr inż. Marek Stelmachowski
dr inż. Anna Wolborska
dr Alicja Zawadzka
dr inż. Longin Chruściński
dr inż. Maria Troszkiewicz
dr Zofia Modrzejewska
mgr inż. Ewa Walkowska
mgr inż. Krzysztof Słowiński
tel. 37 42
tel. 37 81
tel. 37 46
tel. 37 09
tel. 37 20
tel. 37 74
tel. 37 21
tel. 37 94
tel. 37 79
tel. 37 21
tel. 37 93
tel. 37 26
tel. 37 42, 37 26
tel. 36 79
adiunkt
starszy wykładowca
wykładowca
specjalista fizyk
specjalista chemik
starszy chemik
10
KATEDRA PROCESÓW CIEPLNYCH I DYFUZYJNYCH K-105
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński
tel. 37 73
prof. zw. (emerytowany)
prof. ndzw. PŁ
prof. ndzw. PŁ
adiunkt
prof. dr hab. inż. Czesław Strumiłło
prof. dr hab. inż. Andrzej Górak
dr hab. inż. Zdzisław Pakowski, prof.PŁ
dr hab. inż. Grzegorz Rogacki
dr inż. Robert Adamski
dr inż. Krzysztof Ciesielski
dr inż. Barbara Kozłowska
dr inż. Jan Stawczyk
dr inż. Paweł Wawrzyniak
dr inż. Janusz Adamiec
dr inż. Romuald Żyłła ½ etatu
mgr inż. Zdzisław Bartczak
mgr inż. Marcin Piątkowski
inż. Halina Marczak
mgr inż. Aleksandra Ziemińska-Stolarska
¾ etatu
mgr inż. Dorota Michalak
rel. 37 35
tel. 37 31
tel. 37 24
tel. 37 75
tel. 37 80
tel. 37 78
tel. 37 16
tel. 37 24
tel. 37 84
tel. 37 82
tel. 37 76
tel. 37 91
tel. 37 83
tel. 37 20
docent
st. wykładowca
specjalista chemik
st. chemik
chemik
tel. 37 83
KATEDRA TERMODYNAMIKI PROCESOWEJ K-106
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński
tel. 37 08
prof. zw.
adiunkt
prof. dr hab. Maria Mucha 1/3 etatu
dr inż. Elwira Tomczak
dr inż. Joanna Marszałek
mgr Katarzyna Żykwińska-Rouba
mgr inż. Urszula Cywińska
tel. 37 85
tel. 37 88
tel. 37 02
tel. 36 76
tel. 37 99
asystent
wykładowca
Zakład Inżynierii Molekularnej
prof. zw.
prof. ndzw. PŁ
adiunkt
st. chemik
chemik
st.chemik
referent tech.
prof. dr hab. inż. Jacek Tyczkowski
dr hab. inż. Piotr Kazimierski, prof. PŁ
dr inż. Sławomir Kuberski
dr inż. Jan Sielski
mgr inż. Ryszard Kapica
mgr inż. Przemysław Makowski ¾ etatu
mgr inż. Wiktor Redzynia ¾ etatu
mgr inż. Adam Twardowski ¾ etatu
Ilona Ludwiczak ¾ etatu
tel. 37 23
tel. 36 94
tel. 37 74
tel. 39 78
tel. 36 77
tel. 36 77
tel. 36 77
tel. 36 78
tel. 36 77
Zakład Modelowania Numerycznego
prof. ndzw. PŁ
adiunkt
st. referent tech.
dr hab. inż. Jerzy Petera, prof. PŁ
dr inż. Kamil Kamiński
mgr inż. Paweł Kubiak
tel. 37 07
tel. 37 90
tel. 37 02
11
KATEDRA INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA PRACY K-107
Kierownik katedry: dr hab. inż. Adam Markowski, prof. ndzw. PŁ tel. 37 45
prof. ndzw. PŁ
prof. ndzw. PŁ
docent
adiunkt
st. wykładowca
asystent
specjalista chemik
prof. dr hab. inż. Oleksa Piddubniak
dr hab. inż. Lech Nowicki
dr inż. Andrzej Cieślak
dr inż. Dorota Brzezińska
1/2 etatu
dr inż. Piotr Pustelnik
1/3 etatu
dr inż. Tomasz Olewski
mgr inż. Henryk Pawlak
mgr inż. Anna Aulak
mgr inż. Agata Kotynia
tel. 37 78
tel. 37 81
tel. 37 47
tel. 37 43
tel. 37 44
tel. 37 44
tel. 37 43
tel. 37 44
SŁUŻBY ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNE
Z-ca dziekana ds. adm.-tech. mgr inż. Adam Słoniowski
BIURO
specjalista
sam. referent
st. referent
referent
DZIEKANAT
sam. referent
st.referent
Jerzy Woźniakowski
mgr Wanda Ignatowska
Halina Korobczuk
dr inż. Emilia Jach-Szakiel
Joanna Andrzejewska
Iwona Szmigielska
Agata Krenc
mgr Marta Urbanek 2/5 etatu
tel. 37 25
tel. 37 01
tel. 37 25
tel. 37 87
tel. 37 00
tel. 37 87
tel. 37 25
tel. 37 25
Anna Krawczyk
Ewa Matusiak
Maria Pakuła
mgr Sylwia Samulkiewicz
mgr inż. Edyta Simkowska
tel. 36 83
tel. 37 41
tel. 37 41
tel. 36 83
tel. 37 87
ZESPÓŁ TECHNICZNEJ OBSŁUGI DYDAKTYKI
specjalista informatyk
mgr inż. Radosław Dobrowolski
st. informatyk
inż. Dominik Konczewski
mgr inż. Michał Pieczara
mgr inż. Kamil Wijatkowski
specjalista chemik
mgr inż. Jan Kołodziejski
½ etatu
mgr inż. Janusz Niedźwiecki ½ etatu
specjalista mechanik
mgr inż. Marek Nowicki
specjalista
Zbigniew Żykwiński
st. referent
mgr inż. Anna Puchalska
referent
Sabina Jędrzejczyk
st. chemik
mgr Ewa Koriat
st. technik
Adam Zając
12
tel. 37 33
tel. 37 77
tel. 37 17
tel. 37 77
tel. 37 77
tel. 37 17
tel. 37 96
tel. 37 70
tel. 37 70
tel. 37 87
tel. 37 77
tel. 37 26
-
WARSZTAT
st. mistrz
st. technik
.
OBSŁUGA
pracownik gospodarczy
st. woźny
konserwator
Grzegorz Gutowski
Maciej Kryczka
Zbigniew Marcinkowski
Kazimierz Jakóbowski
Kazimierz Reszpondek
½ etatu
½ etatu
½ etatu
Wiesława Sykulska
Elżbieta Woźniakowska
Marzena Bilińska
Daniela Prociów
Anna Downar-Klepczarek
Anna Krych
Grażyna Parandyk
Elżbieta Partyka
Ewa Ruta
Teresa Ołka
Mariola Misiakiewicz
Helena Michalak
Józef Tomczak
½ etatu
Włodzimierz Kacprzak
tel. 37 18
tel. 37 18
tel. 37 18
tel. 37 18
tel. 37 18
tel. 37 18
-
13
DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁU
GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ
KATEDRA APARATURY PROCESOWEJ K-101
•
mieszanie płynów w układach homo- i heterogenicznych
•
mikromielenie w młynach różnych konstrukcji
•
dezintegracja mikroorganizmów w młynach perełkowych
•
granulacja proszków i pyłów w granulatorach bębnowych i talerzowych
•
procesy separacji (na mokro lub sucho) w różnych typach przesiewaczy
KATEDRA INŻYNIERII CHEMICZNEJ K-102
•
jedno- i wielofazowy przepływ płynów nienewtonowskich
•
konstrukcja różnych rodzajów reometrów
•
reometria procesowa
•
hydrodynamika reaktorów typu air-lift
•
przepływ jedno i wielofazowy w mikrokanałach
•
awaryjne wypływy cieczy ze zbiorników i rurociągów
•
badanie własności wiskosuplementów na bazie kwasu hialuronowego
•
badanie własności reologicznych hydrokoloidów
•
reologia układów żelujących
•
badanie procesów rozwarstwiania się emulsji
•
badanie zjawisk migracji zanieczyszczeń w strukturach porowatych
KATEDRA INŻYNIERII BIOPROCESOWEJ K-103
• biotechnologia i inżynieria środowiska
• doskonalenie metod wyodrębniania bioproduktów
• projektowanie i doskonalenie aparatury biotechnologicznej
• kinetyka, modelowanie i optymalizacja procesów biotechnologicznych
• utylizacja biochemiczna i termiczna odpadów stałych i osadów ściekowych
• procesy zaawansowanego utleniania
• energetyczne wykorzystanie biomasy (biogaz z roślin energetycznych)
14
KATEDRA SYSTEMÓW INŻYNIERII ŚRODOWISKA K-104
•
procesy i operacje jednostkowe w inżynierii środowiska
•
zarządzanie środowiskiem i bezpieczeństwem procesowym
•
inżynieria ochrony atmosfery
•
analiza termiczna i kalorymetryczna
KATEDRA PROCESÓW CIEPLNYCH I DYFUZYJNYCH K-105
•
nowoczesne techniki suszarnicze
•
suszenie nadkrytyczne
•
ekstrakcja nadkrytyczna
•
prognozowanie zagrożeń i symulacja wybuchów zbiorników z ropą naftową
•
synteza nanocząstek podczas suszenia rozpryskowego
•
inżynieria biomedyczna
•
mikroenkapsulacja
•
ocena cyklu życia produktów (LCA)
•
komputerowa dynamika płynów (CFD), hemodynamika
KATEDRA TERMODYNAMIKI PROCESOWEJ K-106
•
modelowanie matematyczne i optymalizacja procesów
•
membranowe procesy rozdzielania
•
termodynamika układów wielofazowych
•
fizykochemia polimerów
•
własności elektrooptyczne układów ciekłokrystalicznych
•
materiały biodegradowalne
•
inżynieria plazmowa procesów wytwarzania cienkich warstw i modyfikacji powierzchni
•
wymiana masy stymulowana wysokonapięciowym polem elektrycznym
•
zastosowanie metody elementu skończonego w inżynierii środowiska
15
KATEDRA INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA PRACY K-107
• zarządzanie środowiskiem i bezpieczeństwem procesowym
• bezpieczeństwo procesowe: ilościowa ocena ryzyka dla instalacji chemicznych
• systemy zarządzania bezpieczeństwem dla instalacji o potencjalnych zagrożeniach
poważnymi awariami
• zarządzanie ryzykiem w instalacjach procesowych, a szczególnie: systemy bezpieczeństwa
dla reakcji chemicznych zagrożonych wybuchem cieplnym
• modelowanie wybuchów, pożarów i efektów domino w instalacjach procesowych
• ocena niepewności w analizie efektów fizycznych i skutków
• ocena zapewnienia bezpieczeństwa w instalacjach procesowych
• ocena ryzyka w procesach jednostkowych w których występuje na stałe lub okresowo
mieszanina wybuchowa
• oprogramowanie dla oceny ryzyka procesowego i wybuchowego
16
PEŁNIONE PRZEZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU FUNKCJE (w porządku
alfabetycznym)
Doc. dr inż. Janusz Adamiec
•
Pełnomocnik dziekana ds. zatrudnienia i kontaktów z absolwentami
•
Członek wydziałowej komisji egzaminów dyplomowych magisterskich Ch2
Dr inż. Robert Adamski
•
Opiekun roku na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa, II i III rok
Mgr inż. Zdzisław Bartczak
•
Komandor Klubu Żeglarskiego PŁ
•
Organizacja techniczna Laboratorium Wentylacji i Klimatyzacji
•
Organizacja techniczna Laboratorium Dynamiki Procesowej
•
Członek SITPChem
Dr inż. Paweł Budzyński
•
Członek Polskiego Towarzystwa Reologii Technicznej
•
Członek Komisji Ocen Oddziaływania Inwestycji na Środowisko przy Rejonowej
Dyrekcji Ochrony Środowiska
Dr inż. Krzysztof Ciesielski
•
Członek wydziałowej komisji egzaminów dyplomowych magisterskich Ch2
•
Pracownik Centrum Uniwersytetu Bałtyckiego na Polskę z siedzibą przy Wydziale
Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
•
Rozdział zajęć dydaktycznych w Katedrze Procesów Cieplnych i Dyfuzyjnych
Prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński
•
Członek Podsekcji Przepływów Wielofazowych, Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu
Mechaniki PAN
•
Prezes Polskiego Towarzystwa Reologii Technicznej
•
Członek Polskiej Asocjacji Geotermalnej
•
Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
•
Kierownik Katedry Inżynierii Chemicznej
•
Członek komitetu redakcyjnego Inżynierii i Aparatury Chemicznej (redaktor
działowy)
•
Przewodniczący komisji
Politechniki Łódzkiej
rektorskiej
ds.
własnego
funduszu
stypendialnego
17
Dr inż. Henryk Fidos
•
Członek Polskiego Towarzystwa Reologii Technicznej
•
Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych
Dr inż. Tadeusz Gluba
•
Członek komisji egzaminów magisterskich (Inżynieria Chemiczna i Procesowa) na
WIPOŚ
Prof. dr hab. Andrzej Górak
•
Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
•
Członek komisji konkursowej nagrody „Bayer Technology Services”
Prof. dr hab. inż. Andrzej Heim
•
Członek Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych
•
Członek Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk
•
Członek International Scientific Council for Conveying and Handling of Particulate
Solids
•
Członek Sekcji Mechanizacji Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Komitetu Techniki
Rolniczej PAN
•
Członek Podsekcji Przepływów Wielofazowych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu
Mechaniki PAN
•
Członek Zarządu Wydziału V Nauk Technicznych Łódzkiego Towarzystwa
Naukowego
•
Członek rady redakcyjnej czasopisma Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii
•
Recenzent i ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej
•
Członek Rady Nadzorczej Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowego
•
Członek komisji egzaminów magisterskich (Inżynieria Chemiczna i ProcesowaProcesy dynamiczne i wymiana ciepła) na WIPOŚ
Dr inż. Teresa Jamróz
•
Prodziekan ds. studenckich
Prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński
18
•
Prodziekan ds. nauki
•
Kierownik Katedry Termodynamiki Procesowej
•
Członek Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN
•
Członek Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Oddziału PAN w
Łodzi
•
Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego - Sekcja Membranowa
•
Członek Towarzystwa Sieci Neuronowych
•
Członek Polskiego Towarzystwa Chitynowego
•
Członek Polskiego Towarzystwa Suszarniczego
•
Sekretarz Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN
Dr hab. inż. Piotr Kazimierski, prof. ndzw. PŁ
•
Prodziekan ds. kształcenia
•
Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji
Akademickich Politechniki Łódzkiej
•
Sekretarz Oddziału Łódzkiego Societas Humboldtiana Polonorum
•
Członek Polish Carbon Society
Dyscyplinarnej
ds.
Nauczycieli
Dr inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak
•
Pełnomocnik dziekana ds. promocji Wydziału
Dr hab. inż. Tomasz Kiljański, prof. ndzw. PŁ
•
Stały współpracownik ds. omówień artykułów z inżynierii procesowej redakcji
biuletynu informacyjnego Verfahrenstechnische Berichte wydawanego przez Bayer
AG, Leverkusen i BASF Atkiengeschellschft, Ludwigshafen
•
Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reologii Technicznej
•
Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Pracowników PŁ
•
Członek komisji ds. egzaminów dyplomowych na studiach stacjonarnych kierunek
inżynieria chemiczna
•
Członek komisji ds. egzaminów dyplomowych na studiach niestacjonarnych drugiego
stopnia kierunek inżynieria środowiska
Dr inż Anna Klepacz-Smółka
•
Pełnomocnik dziekana ds. pomocy materialnej
Dr inż. Barbara Kozłowska
•
Członek wydziałowej komisji dydaktycznej
•
Pełnomocnik dziekana ds. współpracy studentów z zagranicą
•
Koordynator wydziałowy ds. ECTS
19
•
Członek wydziałowej komisji egzaminów dyplomowych studiów niestacjonarnych s2
•
Członek wydziałowej komisji egzaminów dyplomowych studiów uzupełniających
magisterskich
•
Członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze
Środowiska
•
Członek Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko dla woj. łódzkiego
•
Biegły z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa w zakresie sporządzania Ocen Oddziaływania na Środowisko
•
Biegły z listy Wojewody Łódzkiego w zakresie sporządzania Ocen Oddziaływania na
Środowisko
Prof. dr hab. inż. Czesław Kuncewicz, prof. ndzw. PŁ
•
Członek Senatu PŁ
•
Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich
•
Kierownik Katedry Aparatury Procesowej
•
Koordynator kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa na WIPOŚ
•
Przewodniczący komisji egzaminów magisterskich (Inżynieria Chemiczna i
Procesowa nr 3- dynamika przepływów, wymiana masy, reaktory) na WIPOŚ
Prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz
20
•
Dziekan Wydziału, przewodniczący Rady Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony
Środowiska Politechniki Łódzkiej
•
Kierownik Katedry Inżynierii Bioprocesowej
•
Przewodniczący Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN
•
Członek założyciel Societas Humboldtiana Polonorum, przewodniczący Oddziału
Łódzkiego
•
Przedstawiciel Polski w Sekcji Inżynierii Biochemicznej Europejskiej Federacji
Biotechnologii (EFB) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem
•
Członek Dyrektoriatu Europejsko-Afrykańskiej Sekcji Międzynarodowego
Stowarzyszenia Ozonowego (IO3A) z siedzibą w Paryżu
•
Członek rady redakcyjnej czasopisma Bioprocess & Biosystem Engineering, Springer
Verlag
•
Członek Rady Naukowej Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach
•
Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w
Gliwicach
•
Członek Editorial Board czasopisma Recent Patents in Material Science
•
Członek zwyczajny Akademii Inżynierskiej w Polsce
•
Członek Editorial Board czasopisma Chemical & Process Engineering (Inżynieria
Chemiczna i Procesowa)
Inż. Halina Marczak
•
Członek wydziałowej komisji ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
Dr hab. inż. Adam S. Markowski, prof. ndzw. PŁ
•
Przedstawiciel Polski w Loss Prevention Working Party European Federation of
Chemical Engineers
•
Członek Komitetu Naukowego: Journal of Oil, Gas and Coal Technology (IJOGCT)
•
Członek Technical Committee of Mary Kay O’Connor Process Safety Centre of Texas
A&M University
•
Członek World Conference on Oil and Gas Safety
•
Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji „Bezpieczeństwo Techniczne
w Przemyśle Chemicznym”, BMP Sp. z o.o.
•
Członek Rady Programowej czasopisma Chemia Przemysłowa
•
Członek SITPChem
•
Członek International Disaster Management Society-TIEMS
•
Członek Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności
•
Kierownik programowy kierunku kształcenia: Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy
•
Kierownik Studiów Podyplomowych „Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych”
•
Opiekun Koła Naukowego „Sukces” kierunku IBP WIPOŚ
•
Kierownik Galerii Malarstwa „Krótko i węzłowato…” w Politechnice Łódzkiej
Dr inż. Remigiusz Modrzewski
•
Członek komisji rekrutacyjnej WIPOŚ
•
Członek komisji egzaminów magisterskich (Inżynieria Chemiczna i Procesowa,
Procesy dynamiczne i wymiana ciepła) na WIPOŚ
Prof. dr hab. Maria Mucha
•
Wiceprezes Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego
•
Członek Polskiego Towarzystwa Chitynowego
•
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego
•
Członek Komisji Dyscyplinarnej przy Rektorze PŁ
•
Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
•
Członek Europejskiego Towarzystwa Chitynowego
21
Dr inż. Andrzej Obraniak
•
Koordynator ds. osób niepełnosprawnych na Wydziale
Dr inż. Tomasz Olejnik
•
Ewaluator projektów w ramach programu Leonardo da Vinci
•
Ewaluator programu norweskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego FSS
•
Wydziałowy koordynator projektu : "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów
doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia
zawodowego"
Dr inż. Magdalena Orczykowska
•
Członek Polskiego Towarzystwa Reologii Technicznej
•
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Seminarium Studenckiego „Problemy
Ochrony Środowiska“
Dr inż. Piotr Owczarz
•
Członek Polskiego Towarzystwa Reologii Technicznej
•
Społeczny Inspektor BHP
Dr hab. inż. Zdzisław Pakowski prof. ndzw. PŁ
•
Członek Rady Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
•
Członek Wydziałowej Komisji Egzaminów Dyplomowych Magisterskich Ch3
•
Członek Senackiej Komisji ds. Współpracy z Gospodarką
•
Sekretarz Advisory Panel Międzynarodowych Sympozjów Suszarnictwa IDS
•
Delegat Polski do Working Party on Drying EFCE
•
Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Chemical Engineering Research &
Design
•
Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Drying Technology
Prof. dr hab. inż. Oleksa Piddubniak
•
22
Członek Editorial Board czasopisma Matematyczne Metody i Fizyko-Mechaniczne
Pola (Instytut Problemów Stosowanych Matematyki i Mechaniki NAN Ukraina,
Lwów)
Mgr inż. Marek Pietrzykowski
•
Członek Komisji Rekrutacyjnej WIPOŚ
Dr hab. inż Jerzy Petera, prof. ndzw. PŁ
•
Kierownik Studium Doktoranckiego
•
Członek tzw. ”editorial panel”, czasopisma Chemical Engineering Journal
•
Kierownik Zakładu Modelowania Numerycznego
•
Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Dr hab. inż. Grzegorz Rogacki
•
Członek wydziałowej komisji egzaminów dyplomowych magisterskich Ch1
Dr hab. inż. Jerzy Sęk, prof. ndzw. PŁ
•
Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reologii Technicznej
•
Przedstawiciel Politechniki Łódzkiej w Senacie Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Kaliszu
•
Przewodniczący komisji ds. egzaminów dyplomowych na studiach niestacjonarnych
drugiego stopnia
•
Członek komisji ds. egzaminów dyplomowych na studiach stacjonarnych kierunek
inżynieria środowiska
•
Skarbnik Stowarzyszenia Przeciw Przemocy
Dr hab. Jerzy Skrzypski, prof. ndzw. PŁ
•
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska PAN, Oddział w Łodzi
Dr inż. Marek Solecki
•
Opiekun V roku Inżynierii Procesowej
Dr inż. Jarosław Sowiński
•
Członek Polskiego Towarzystwa Reologii Technicznej
•
Opiekun Koła Naukowego przy Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony
Środowiska
Dr inż. Jacek Stelmach
•
Przewodniczący komisji ds. przetargów WIPOŚ
23
•
Przewodniczący komisji egzaminów magisterskich (Inżynieria Chemiczna i
Procesowa - Dynamika przepływów, wymiana masy, reaktory) na WIPOŚ
Prof. dr hab. inż. Czesław Strumiłło
• Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk
•
Członek Prezydium Oddziału PAN w Łodzi
•
Członek Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN w
Gliwicach
•
Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
•
Członek SITPChem
•
Członek Editorial Boar czasopisma Journal of Separation Process Technology
•
Członek Editorial Board czasopisma International Journal of Applied Mechanics and
Engineering
Dr inż. Krzysztof Szulc
•
Pełnomocnik dziekana ds. praktyk studenckich
•
Członek komitetu technicznego ds. aparatury chemicznej, zbiorników i butli do gazów
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z ramienia PŁ
•
Administrator wydziałowej sieci stanowisk zaawansowanego modelowania
matematycznego ANSYS
•
Opiekun Koła Teatralnego Katedra Procesów Teatralnych na WIPOŚ
Dr inż. Marek Tomalczyk
•
Członek Podsekcji Przepływów Wielofazowych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu
Mechaniki PAN
•
Pełnomocnik dziekana ds. transferu technologii
Prof. dr hab. inż. Jacek Tyczkowski
24
•
Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi
•
Członek Komisji Chemii Plazmy Niskotemperaturowej PAN
•
Członek Komitetu Redakcyjnego Materials Science
•
Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego (Sekcja Plazmy)
•
Członek European Materials Science Society
•
Członek zagraniczny American Physical Society
•
Członek Sociates Humboldtiana Polonorum
•
Członek Klubu Polarnego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Dr inż. Paweł Wawrzyniak
•
Członek Senatu Politechniki Łódzkiej
•
Członek wydziałowej komisji egzaminów dyplomowych magisterskich S1
Dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński
•
P.o. kierownika Katedry Systemów Inżynierii Środwiska
•
Członek Normalizacyjnej Komisji Problemowej Nr 280 ds. Czystości Powietrza w
Polskim Komitecie Normalizacyjnym
•
Członek Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Materiałów Włókienniczych w Łodzi
•
Kierownik Studium Podyplomowego „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”
Prof. dr hab. inż. Piotr Wodziński
•
Członek SITPChem
•
Redaktor Działowy ZN PŁ seria: Inżynieria Chemiczna i Procesowa
•
Redaktor Działowy ZN PŁ seria: Monografie
•
Redaktor Działowy ZN PŁ seria: Rozprawy
•
Pełnomocnik WIPOS ds. wydawniczych w Komitecie Redakcyjnym PŁ
•
Członek sekcji Przeróbki Kopalin Komitetu Górnictwa PAN
•
Członek Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin
•
Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Inżynieria Mineralna
•
Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego PŁ
•
Przewodniczący komisji egzaminów magisterskich (Inżynieria Chemiczna i
Procesowa ) na WIPOŚ
Dr Alicja Zawadzka
•
Pełnomocnik dziekana ds. rekrutacji
Prof. dr hab. inż. Roman Zarzycki
•
Członek Komisji Ochrony Środowiska PAN, Oddział w Łodzi
•
Członek Komitetu Inżynierii Środowiska PAN
•
Członek Sekcji Spalania Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN
•
Biegły w zakresie ocen oddziaływania na środowisko Ministerstwa Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
25
•
Członek Rady Naukowej Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska w Zabrzu
•
Członek Rady Naukowej Instytutu Włókiennictwa w Łodzi
•
Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
•
Członek Komitetu Wykonawczego Akademii Inżynierskiej z siedzibą w Warszawie
•
Członek Rady Programowej czasopisma Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
Prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński
•
Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Nauki
•
Kierownik Katedry Procesów Cieplnych i Dyfuzyjnych
•
Dyrektor Centrum Uniwersytetu Bałtyckiego na Polskę z siedzibą przy Wydziale
Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
•
Członek Baltic University Programme Board
•
Członek Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN
•
Przewodniczący Sekcji Suszarnictwa tego Komitetu
Dr inż. Romuald Żyłła
•
26
Członek wydziałowej komisji egzaminów dyplomowych magisterskich Ch2
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 2010
Dz. St. 1 - Mieszanie układów ciekłych jedno- i wielofazowych – kierownik pracy:
dr hab.inż. Czesław Kuncewicz
Dz. St. 2 - Hydrodynamika przepływu dwufazowego ciecz-gaz i ciecz-ciecz w mini
i mikrokanałach – kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński
Dz. St. 3 - Konwersja biomasy do energii - Wykorzystane odpadów pochodzenia rolniczego
do produkcji biogazu – kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz
Dz. St. 4 - Opracowanie projektów instalacji związanych z ochroną środowiska przy użyciu
profesjonalnych oprogramowań: Chemcad i SupProDesigner – kierownik pracy:
dr hab. inż. Andrzej Chacuk, prof. ndzw. PŁ
Dz. St. 5 - Intensyfikacja procesów wymiany pędu, ciepła i masy – kierownik pracy:
prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński
Dz. St. 6 - Badanie właściwości suszarniczych węgla brunatnego pod ciśnieniem
atmosferycznym – kierownik pracy: dr hab. inż. Zdzisław Pakowski,
prof. ndzw. PŁ
Dz. St. 7 - Techniki okołokrytyczne – kierownik pracy: dr hab. inż. Grzegorz Rogacki
Dz. St. 8 - Procesy rozdzielania z udziałem cieczy jonowych w zastosowaniu do biopaliw
– kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński
Dz. St. 9 - Plazmowe materiały elektrodowe do superkondensatorów elektrochemicznych
– kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Jacek Tyczkowski
Dz. St. 10 - Sorpcja jonów metali ciężkich na włóknach naturalnych – kierownik pracy:
dr inż. Elwira Tomczak
Dz. St. 11 - Hybrydowe nanobiomateriały na bazie polimerów naturalnych - kierownik pracy:
prof. dr hab. Maria Mucha
Dz. St. 12 - Operacje z materiałami ziarnistymi – kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Andrzej
Heim
Dz. St. 13 - Niskotemperaturowe suszenie hydrożeli – kierownik pracy: dr inż. Jan Stawczyk
Dz. St. 14 - Zastosowanie logiki rozmytej do określania ryzyka wystąpienia poważnej awarii
dla instalacji chemicznych - kierownik pracy: dr hab. inż. Adam Markowski,
prof. ndzw. PŁ
Dz. St. 15 - Łącza komputerowe (korzystanie z uczelnianej sieci komputerowej) - kierownik
pracy: prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz
27
Dz. St. 17 - Modelowanie hemodynamiki przepływu krwi przez aortę z umieszczonym
wewnątrz stentem w warunkach zwiększonego wykrzepiania
wewnątrznaczyniowego – kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński
Dz. St. 19 - Biologiczne suszenie osadów ściekowych – kierownik pracy: dr hab. inż. Liliana
Krzystek, prof. PŁ
Dz. St. 20 - Biosynteza aktywnych farmakologicznie metabolitów przez grzyby nitkowate –
kierownik pracy: dr hab. inż. Marcin Bizukojć
Dz. St. 41 - Analiza termodynamiczna wpływu procesów energetycznych na środowisko
naturalne – kierownik pracy: dr inż. Marek Stelmachowski
Dz. St. 42 - Wysokoporowate struktury chitozanowe jako tzw. „scaffoldy” do hodowli
komórkowej – kierownik pracy: dr inż. Zofia Modrzejewska
Dz. St. 43 - Emisja zanieczyszczeń z procesu spalania biomasy – kierownik pracy: dr hab.
inż. Grzegorz Wielgosiński
Dz. St. 44 - Opracowanie metodyki programu ExSysAWZ – kierownik pracy: dr hab. Adam
S. Markowski, prof. ndzw. PŁ
Dz. St. 45 - Doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem w kontekście stosowanych
metod oceny ryzyka procesowego – kierownik pracy: doc. dr inż. Andrzej
Cieślak
Dz. St. 46 - Migracja zanieczyszczeń metalicznych w glebach – kierownik pracy: dr hab. inż.
Jerzy Sęk, prof.. PŁ
Dz. St. 47 - Badanie awaryjnych wypływów z rurociągów i zbiorników ciśnieniowych –
kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński
Dz. St. 48 - Kształtowanie struktury i tekstury biomateriałów – kierownik pracy: dr inż.
Magdalena Orczykowska
28
BADANIA WŁASNE 2010
B.W. 21
- Granulacja przesypowa surowców drobnoziarnistych o różnym składzie ziarnowym kierownik: dr inż. Tadeusz Gluba
B.W. 22
-Hydrodynamika przepływu pęcherzy powietrza w pulsacyjnej kolumnie barbotażowej,
kierownik: dr inż. Paweł Budzyński
B.W. 23
- Degradacja toksycznych zanieczyszczeń środowiska wodnego za pomocą wybranych
procesów fotochemicznych, kierownik: dr inż. Jacek Miller
B.W. 24
- Kinetyka absorpcji CO2 w wodnych roztworach metylodietanoloaminy, kierownik:
dr inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak
B.W. 25
- Symulacje numeryczne przepływu dwufazowego ciecz-gaz w minikanałach, kierownik:
dr inż. Jarosław Sowiński
B.W. 26
- Degradacja termiczna biopolimerów z dodatkami w analizie termograwimetrycznej,
kierownik: prof. dr hab. Maria Mucha
B.W. 28
- Usuwanie zanieczyszczeń z roztworów wodnych w kolumnie wypełnionej – zagadnienia
modelowania dynamiki sorpcji, kierownik: dr inż. Elwira Tomczak
B.W. 29
- Badanie trwałości uszczelniaczy, kierownik: dr inż. Sławomir Kuberski
B.W. 31
- Mechaniczna dezintegracja komórek mikroorganizmów, kierownik: dr inż. Marek Solecki
29
PROJEKTY, PROGRAMY, GRANTY - 2010
Projekty własne
Katedra Aparatury
Procesowej K-101
Grant 773, plan 3
Szybkość rozdrabniania wybranych frakcji
rozmiarowych nadawy z uwzględnieniem
zmiennej liczby punktów kontaktu oraz
właściwości wytrzymałościowych złoża
dr inż. Tomasz
Olejnik
Katedra Aparatury
Procesowej K-101
Katedra Aparatury
Procesowej K-101
Katedra Inżynierii
Chemicznej K-102
Grant 961
Mechanizmy wzrostu aglomeratów w
procesie granulacji przesypowe
Badanie układów mieszających do zawiesin
biologicznych podczas napowietrzania
Badanie ogniskowania hydrodynamicznego
cieczy w węźle mikrokanałów
Katedra Inżynierii
Chemicznej K-102
Katedra Bioinżynierii
Procesowej K-103
1446
dr inż. Tadeusz
Gluba
dr inż. Jacek
Stelmach
prof.dr
hab.inż.Marek
Dziubiński
dr hab. inż.Tomasz
Kiljański, prof. PŁ
dr inż. Ewa Felis
Katedra Bioinżynierii
Procesowej K-103
216
Katedra Bioinżynierii
Procesowej K-103
1026
Katedra Systemów
Inżynierii Środowiska
K-104
Katedra Systemów
Inżynierii Środowiska
K-104
4874
Katedra Systemów
Inżynierii Środowiska
K-104
4505
Badanie kinetyki i efektów cieplnych procesu dr inż. Mirosław
utleniania wybranych rodzajów biomasy w
Imbierowicz
środowisku wody podkrytycznej
Katedra Systemów
Inżynierii Środowiska
K-104
1029
Absorpcja i desorpcja CO2 w nowym
dr hab.inż. Andrzej
rozpuszczalniku - wodnym roztworze MDEA Chacuk, prof. PŁ
aktywowanym AEEA/EMEA
Katedra Procesów
Cieplnych i
Dyfuzyjnych K-105
1035
Badanie właściwości węgla brunatnego jako
obiektu suszenia parą przegrzaną pod
zwiększonym ciśnieniem
dr hab.inż.Zdzisław
Pakowski,
prof.ndzw. PŁ
Katedra Procesów
Cieplnych i
Dyfuzyjnych K-105
1075
Niskotemperaturowe suszenie produktów
biologicznych w złożu fluidalnym
dr inż. Jan Stawczyk
Katedra Procesów
Cieplnych i
Dyfuzyjnych K-105
2273
Określenie fizyko-chemicznego mechanizmu
płomieniowego suszenia rozpryskowego
prof. dr hab.inż.
Ireneusz Zbiciński
Katedra
Termodynamiki
Procesowej K-106
2987
Kinetyka kontrolowanego uwalniania
substancji aktywnych z hybrydowych
układów biopolimerowych otrzymanych w
formie mikrokapsułek i filmów
prof. dr hab. Maria
Mucha
30
Grant 977
2943
42
4179
Ruch pęcherzy gazowych w układach
heterofazowych
Degradacja substancji zaburzających procesy
endokrynne metodami zaawansowanego
utleniania
Optymalizacja warunków biosyntezy
barwników naturalnych przez
grzyby strzępkowe Monascus purpureus
Implementacja opisu stechiometrii i kinetyki
procesów biochemicznych do modelowania
oczyszczania ścieków
Zarządzanie jakością powietrza i
bezpieczeństwem ekologicznym jako element
zrównoważonego rozwoju dużych miast
Wykorzystanie inhibitorów do ograniczania
emisji dioksyn w przemyśle metalurgicznym
dr inż. Beata
Pawłowska
prof. dr hab. inż.
Stanisław
Ledakowicz
dr hab. inż. Jerzy
Skrzypski, prof. PŁ
dr hab.inż. Grzegorz
Wielgosiński
Katedra
Termodynamiki
Procesowej K-106
4511
Wytwarzanie cienkich warstw katalitycznych dr hab.inż. Piotr
w plazmie niskotemperaturowej dla potrzeb
Kazimierski, prof.PŁ
technologii ogniw paliwowych
Katedra
Termodynamiki
Procesowej K-106
Katedra
Termodynamiki
Procesowej K-106
1447
Katalizatory cienkowarstwowe wytwarzane
metodą nakładania w zimnej plazmie do
reaktorów strukturalnych
Ekstrakcja z zastosowaniem cieczy jonowych
dla rozdzielenia roztworów azeotropowych w
obecności pola elektrycznego
2288
prof.dr hab.inż.
Jacek Tyczkowski
dr hab.inż. Jerzy
Petera, prof.ndzw.
PŁ
Projekty habilitacyjne
Katedra Systemów
Inżynierii Środowiska
K-104
4507
Analiza termodynamiczna i ekologiczna oraz
modelowanie termicznego i
termokatalitycznego procesu konwersji
odpadów polimerów do paliw płynnych oraz
energii elektrycznej
dr inż. Marek
Stelmachowski
Projekty promotorskie
Katedra Bioinżynierii
Procesowej K-103
3008
Katedra Bioinżynierii
Procesowej K-103
6211
Katedra Inżynierii
Bezpieczeństwa Pracy
K-107
5659
Biodegradacja barwników azowych w
ściekach włókienniczych metodą
sekwencyjną anaerobowo / aerobową
Badanie kinetyki degradacji ksenoestrogenu n -butyloparabenu na drodze fotolizy
bezpośredniej i w obecności nadtlenku
wodoru.
Wyznaczanie szybkości zgazowania koksiku
powstającego w procesie pirolizy osadu
ściekowego
prof. dr hab.
inż.Stanisław
Ledakowicz
prof. dr hab.inż.
Stanisław
Ledakowicz
dr hab.inż. Lech
Nowicki, prof.PŁ
Projekty rozwojowe
Katedra Aparatury
Procesowej K-101
Katedra Bioinżynierii
Procesowej K-103
623, plan 3
Przesiewacze dwuczęstościowe
648, plan 3
Zintegrowana technologia biologicznego
unieszkodliwiania rtęci w ściekach
przemysłowych
Katedra Procesów
Cieplnych i
Dyfuzyjnych K-105
623, plan 3
Technologia suszenia i mikroenkapsulacji
materiałów w postaci pian w układzie
dyspersyjnym
prof. dr hab.inż.
Piotr Wodziński
dr inż. Paweł
Głuszcz
prof. dr hab.inż.
Czesław Strumiłło
Projekty zamawiane
Katedra Bioinżynierii
Procesowej K-103
1, plan 9
Badanie procesu adsorpcji CO2 w
mieszaninie z resztkowym metanem w
złożach dolomitowych i wapiennych
dr hab.inż. Liliana
Krzystek, prof. PŁ
Katedra Bioinżynierii
Procesowej K-103
2, plan 9
Ograniczenie emisji tlenków azotu do
atmosfery na drodze ozonowania
dr inż. Jacek Miller
Katedra Bioinżynierii
Procesowej K-103
3, plan 9
Opracowanie nowoczesnego procesu
konwersji biomasy i odpadów
biodegradowalnych metodą fermentacji
metanowej
prof.dr hab. inż.
Stanisław
Ledakowicz
31
Dofinansowanie programów międzynarodowych (tzw. "Spuby")
Katedra Procesów
Cieplnych i
Dyfuzyjnych K-105
552, plan 6
Katedra Procesów
Cieplnych
i Dyfuzyjnych
#10
Podnoszenie jakości wieprzowiny i jej
produktów dla klientów. Rozwijanie
innowacyjnej, zintegrowanej i
zrównoważonej struktury cyklu
produkcyjnego wysokiej jakości produktów
mięsa wieprzowego, spełniających
wymagania konsumentów.
Od planów i teorii do praktycznych,
ekorozwojowych działań poprawiających
ekologiczny status Morza Bałtyckiego
dr hab. inz. Zdzisław
Pakowski prof. P Ł
prof. dr hab. inż.
Ireneusz Zbiciński
Projekty badawcze specjalne
Katedra
Termodynamiki
Procesowej K-106
COST 108, plan 7, Modelowanie numeryczne odlewania
nauk.-bad.
tiksotropowego stopów stali o specjalnej
dwufazowej strukturze w stanie stałociekłym
w celu optymalizacji procesów wytwarzania
części samochodowych
dr hab. inz. Jerzy
Petera, prof. P Ł
NCBiR
(Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)
Katedra Aparatury
Procesowej K-101
425, plan 19
nauk.-bad.
Technologia granulacji środka piorącego w
granulatorach bębnowych
dr inż. Andrzej
Obraniak
Katedra
Termodynamiki
Procesowej K-106
59, plan 19
nauk.-bad.
prof.dr hab. inż.
Jacek Tyczkowski
Katedra Inżynierii
Bezpieczeństwa Pracy
K-107
10, plan 19
nauk.-bad.
Innowacyjne materiały tekstylne o
właściwościach hydrofobowych i
samooczyszczających się dla odzieży
specjalistycznej
Komputerowe wspomaganie oceny ryzyka
dla zakładów stwarzających zagrożenie
poważną awarią przemysłową i oceny ryzyka
zawodowego pracowników zatrudnionych na
stanowiskach pracy, na których może
wystąpić atmosfera wybuchowa.
dr hab. inż.
Adam Markowski,
prof. PŁ
Szkoły wyższe
Katedra
Termodynamiki
Procesowej K-106
W-10/163/10/B/12 Reaktor plazmowy o sprężeniu
naukowopojemnościowym współpracującym z
usługowa
generatorem RF 13.56 MHz
dr hab.inż. Piotr
Kazimierski, prof.
ndzw. PŁ
Przedsiębiorstwa
Katedra Aparatury
Procesowej K-101
Katedra Inżynierii
Chemicznj K-102
W-0/144/09/BU/12
naukowo-usługowa
W- 10/164/10/BU/12
naukowo-usługowa
Katedra Systemów
Inżynierii Środowiska
K-104
W-10/52/08/B/12
naukowo-usługowa
32
Wykonanie granulacji materiałów sypkich
z separacją ziaren o średnicy o. 4,5 mm.
Innowacja procesowa w postaci
zaprojektowania nowoczesnego procesu
produkcji koncentratów barwiących z
surowców w formie granulatu
Opracowanie technologii produkcji
wyrobów chemii motoryzacyjnej
zawierających nanokompozyty
dr inż. Tadeusz
Gluba
dr inż. Jarosław
Sowiński
dr hab.inż Grzegorz
Wielgosiński
Katedra Systemów
Inżynierii Środowiska
K-104
W-10/106/09/BU/12
naukowo-usługowa
Opinia o sprawie na okoliczność ustalenia dr hab.inż Grzegorz
wpływu oddziaływania na środowisko
Wielgosiński
Katedra Systemów
Inżynierii Środowiska
K-104
W-10/123/09/BU/12
naukowo-usługowa
Bezpieczeństwo prac szczególnie
niebezpiecznych przy prowadzeniu prac
remontowych
doc. dr inż. Andrzej
Cieślak
Katedra Systemów
Inżynierii Środowiska
K-104
W-10/165/10/BU/12
naukowo-usługowa
Ekspertyza w zakresie oddziaływania na
środowisko projektu budowy budynków
mieszkalnych
dr hab.inż Grzegorz
Wielgosiński
Katedra Systemów
Inżynierii Środowiska
K-104
W-10/125/09/BU/12
naukowo-usługowa
Badanie skuteczności biomasy w
dr Alicja Zawadzka
biofiltrze na terenie Zakładu Oczyszczalni
Ścieków "Czajka", Warszawa
Katedra Systemów
Inżynierii Środowiska
K-104
W-10/126/09/BU/12
naukowo-usługowa
Analiza gazów w hali krat, Warbud S.A.
Warszawa
dr Alicja Zawadzka
Katedra Systemów
Inżynierii Środowiska
K-104
W-10/166/10/BU/12
naukowo-usługowa
Analiza ścieków wód opadowych
oczyszczonych oraz ścieków z
zakładowej oczyszczalni
mgr Kalina
Bujnowicz
Katedra Systemów
Inżynierii Środowiska
K-104
W-10/167/10/BU/12
naukowo-usługowa
Analiza ścieków wód opadowych
oczyszczonych
mgr Kalina
Bujnowicz
Katedra Systemów
Inżynierii Środowiska
K-104
W-10/120/09/BU/12
naukowo-usługowa
dr hab.inż. Grzegorz
Wielgosiński
Katedra Systemów
Inżynierii Środowiska
K-104
W-10/132/09/BU/12
naukowo-usługowa
Katedra Systemów
Inżynierii Środowiska
K-104
W-10/133/09/BU/12
naukowo-usługowa
Katedra Systemów
Inżynierii Środowiska
K-104
W-10/169/10/BU/12
naukowo-usługowa
Katedra Systemów
Inżynierii Środowiska
K-104
W-10/170/10/BU/12
naukowo-usługowa
Katedra Systemów
Inżynierii Środowiska
K-104
W-10/171/10/BU/12
naukowo-usługowa
Opinia o innowacyjności dot. technologii:
instalacja termicznego przekształcania
odpadów komunalnych o wydajności 40
000 Mg/rok
1.Opinia o innowacyjności technologii
produkcji olefin 2. Opinia o wpływie
inwestycji technologii pirolitycznego
przetwarzania odpadów
Opinia dotycząca systemu odzysku i
dostosowania do termicznego
unieszkodliwiania odpadów (wraki
pojazdów, AGD, odpady przemysłowe)
Opracowanie technologii produkcji
wyrobów chemii motoryzacyjnej
zawierających nanokompozyty w skali
przemysłowej
Opinia o innowacyjności dla projektu
"Weryfikacja działalności
przedsiebiorstwa poprzez wprowadzenie
innowacyjnej usługi w pralni
Międzyrzecz"
Opinia o innowacyjności laboratorium
wdrożeniowo-badawczego wysokich
ciśnień
Katedra Systemów
Inżynierii Środowiska
K-104
W-10/150/10/BU/21
naukowo-usługowa
Opinia dotycząca odpadu
dr Alicja Zawadzka
Katedra Systemów
Inżynierii Środowiska
K-104
W-10/152/10/BU/21
naukowo-usługowa
Opracowanie dokumentacji dla instalacji
termicznej przekształcania odpadów
niebezpiecznych i innych
dr hab.inż. Grzegorz
Wielgosiński
Katedra Systemów
Inżynierii Środowiska
K-104
W-10/153/10/BU/21
naukowo-usługowa
Opracowanie merytoryczne publikacji
dr hab.inż. Grzegorz
"Inwestowanie w energetykę odnawialną - Wielgosiński
aspekty ekologiczne, technologie".
dr hab.inż. Grzegorz
Wielgosiński
dr hab.inż. Grzegorz
Wielgosiński
dr hab.inż. Grzegorz
Wielgosiński
dr hab.inż. Grzegorz
Wielgosiński
dr hab.inż. Grzegorz
Wielgosiński
33
Katedra Systemów
Inżynierii Środowiska
K-104
W-10/157/10/BU/21
naukowo-usługowa
Badanie wody deszczowej
Katedra Systemów
Inżynierii Środowiska
K-104
W-10/160/10/BU/12
naukowo-usługowa
Wykonanie badań przydatności mieszadeł dr hab.inż. Grzegorz
statycznych do produkcji płynów do
Wielgosiński
spryskiwaczy
Katedra Systemów
Inżynierii Środowiska
K-104
W-10/161/10/BU/12
naukowo-usługowa
dr hab.inż. Grzegorz
Wielgosiński
Katedra Systemów
Inżynierii Środowiska
K-104
W-10/180/10/BU/12
naukowo-usługowa
Ocena wniosku o dofinansowanie
inwestycji "Unieruchomienie
innowacyjnych procesów mieszania
płynów do spryskiwaczy szyb
samochodowych".
Analiza ścieków wód opadowych
oczyszczonych oraz ścieków z
zakładowej oczyszczalni
Katedra Systemów
Inżynierii Środowiska
K-104
W-10/181/10/BU/12
naukowo-usługowa
Analiza ścieków wód opadowych
oczyszczonych odprowadzanych do
gminnego ośrodka
mgr Kalina
Bujnowicz
Katedra Systemów
Inżynierii Środowiska
K-104
W-10/185/10/BU/12
naukowo-usługowa
Analiza wody deszczowej i z sieci
miejskiej
dr Alicja Zawadzka
Katedra Procesów
Cieplnych i
Dyfuzyjnych K-105
W-10/154/10/BU/21
naukowo-usługowa
Opinia o innowacyjności zastosowania
elementów płytek obwodów
drukowanych z uwzględnieniem jej
wpływu na środowisko
dr inż. Barbara
Kozłowska
Katedra Procesów
Cieplnych i
Dyfuzyjnych K-105
W-10/156/10/BU/21
naukowo-usługowa
prof.dr hab.inż.
Ireneusz Zbiciński
Katedra Procesów
Cieplnych i
Dyfuzyjnych K-105
W-10/172/10/BU/21
naukowo-usługowa
dr inż. Barbara
Kozłowska
Katedra
Termodynamiki
Procesowej K-106
W-10/111/09/BU/12
naukowo-usługowa
Model przepływu powietrza, energii oraz
eksplozji pyłu w przeciwprądowej
suszarce rozpryskowej, Henkel AG &
CoKGaA
Opinia o innowacyjności technologii
produkcji płytek obwodów drukowanych
w technologii nakładania powłok z metali
szlachetnych
Plazmowa modyfikacja powierzchni
wyrobów z włókien poliestrowych
Katedra
Termodynamiki
Procesowej K-106
W-10/117/09/BU/12
naukowo-usługowa
Przygotowanie sorbentów węglowych z
naniesieniem w postać katalizatora
prof.dr hab.inż.
Jacek Tyczkowski
Katedra
Termodynamiki
Procesowej K-106
W-10/118/09/BU/12
naukowo-usługowa
Wykonanie warstwy aktywnej wobec par prof.dr hab.inż.
cyklohektanu i benzenu na granulowanym Jacek Tyczkowski
węglu aktywnym
Katedra
Termodynamiki
Procesowej K-106
W-10/131/09/BU/12
naukowo-usługowa
Wykonanie badań porównawczych
mikrostruktury powierzchni
dostarczonych próbek
prof.dr hab.inż.
Jacek Tyczkowski
Katedra
Termodynamiki
Procesowej K-106
W-10/142/09/BU/12
naukowo-usługowa
Wykonanie badań FTIR
prof.dr hab.inż.
Jacek Tyczkowski
Katedra
Termodynamiki
Procesowej K-106
W-10/143/09/BU/12
naukowo-usługowa
Wykonanie modyfikacji plazmowej węgli prof.dr hab.inż.
aktywnych UCR
Jacek Tyczkowski
Katedra
Termodynamiki
Procesowej K-106
W-10/41/08/BU/12
naukowo-usługowa
Wykonanie analiz substancji
powierzchniowo-czynnych oraz
substancji ropopochodnych w ściekach
oczyszczonych
34
dr Alicja Zawadzka
mgr Kalina
Bujnowicz
prof.dr hab.inż.
Jacek Tyczkowski
dr inż. Sławomir
Kuberski
Katedra
Termodynamiki
Procesowej K-106
W-10/102/09/BU/12
naukowo-usługowa
Badanie odpadu o kodzie 100182
dr inż. Sławomir
Kuberski
Katedra
Termodynamiki
Procesowej K-106
W-10/110/09/BU/12
naukowo-usługowa
Analiza ścieków przemysłowych
pochodzących ze zbiornika na odcieki
usytuowanego na terenie magazynu
odpdów PGO SANSE RW w Kielcach
dr inż. Sławomir
Kuberski
Katedra
Termodynamiki
Procesowej K-106
W-10/129/09/BU/12
naukowo-usługowa
Badanie próbki substancji stałej opisanej
jako odpad o kodzie 100299
dr inż. Sławomir
Kuberski
Katedra
Termodynamiki
Procesowej K-106
W-10/135/09/BU/12
naukowo-usługowa
Badanie skażeń pomieszczeń biurowych
dr inż. Sławomir
Kuberski
Katedra
Termodynamiki
Procesowej K-106
W-10/136/09/BU/12
naukowo-usługowa
Wykonanie analizy zamarzania wody
lodowej trzech próbek
dr inż. Sławomir
Kuberski
Katedra
Termodynamiki
Procesowej K-106
W-10/159/10/BU/21
naukowo-usługowa
Wykonanie analizy termograficznej
(DSC) próbek polimerów (PE+PP)
dr inż. Sławomir
Kuberski
Katedra
Termodynamiki
Procesowej K-106
W-10/173/10/BU/21
naukowo-usługowa
Wykonanie obróbki tkanin węglowych
zimną plazmą zrgonową
prof.dr hab.inż.
Jacek Tyczkowski
Katedra
Termodynamiki
Procesowej K-106
W-10/175/10/BU/21
naukowo-usługowa
Analiza wybranych polimerów i
nanonapełniaczy metodą skaningową
mikroskopii elektronowej
dr inż. Sławomir
Kuberski
Katedra
Termodynamiki
Procesowej K-106
W-10/176/10/BU/21
naukowo-usługowa
Modyfikacja powierzchni sorbentów
węglowych URC 12x30 w środowisku
plazmy z CO2
prof.dr hab.inż.
Jacek Tyczkowski
Katedra
Termodynamiki
Procesowej K-106
W-10/177/10/BU/21
naukowo-usługowa
Badanie temperatury zamarzania próbek
płynu chłodniczego na bazie glikoli
dr inż. Sławomir
Kuberski
Katedra Systemów
Inżynierii Środowiska
K-104
W-10/182/10/BU/12
naukowo-usługowa
Analiza szczegółowa technologicznych
możliwości uzyskania założonych
parametrów - ekspertyza dla
przedsiębiorstwa: Firma Handl.-Usł.
"Oscar"
dr hab.inż. Grzegorz
Wielgosiński
Programy badawcze UE (PR UE) współfinansowane
Katedra Procesów
Cieplnych i
Dyfuzyjnych K-105
36245
Improving the Quality of Pork and Pork
Products for the Consumer: Development
of the Innovative, Integrated and
Sustainable Food Production Chain of
High Quality Pork Products Matching
Consumer Demands
dr hab. inz. Zdzisław
Pakowski prof. P Ł
Inne projekty (np. Granty Urzędu m. Łodzi)
Katedra Systemów
Inżynierii Środowiska
K-104
W-10/48/08/BU/12
naukowo-usługowa
Koreferat dotyczący wytwórni mas
bitumicznych 160t/h w Sieradzu
dr hab.inż. Grzegorz
Wielgosiński
Katedra Systemów
Inżynierii Środowiska
K-104
W-10/158/10/BU/12
naukowo-usługowa
Koreferat do dokumentacji
pt.:"Wytwórnia Mas Bitumicznych o
wydajności 160 Mg/h"
dr hab.inż. Grzegorz
Wielgosiński
35
WDROŻENIA
Lp.
1.
2.
3.
Katedra
K-101
K-101
K-105
K-101
K-105
Temat
Przesiewacz dwuczęstościowy WH31,5x4,0
Skruber odpylający o wydajności
18m3 powietrza na sekundę
Suszarka bębnowa o wydajności 55
ton cukru na godzinę
Autorzy
Firma wdrażająca
Wodziński P.,
Modrzewski R.
MIKROSOL Polska Sp.z o.o.
Radom, kopalnia „INOWŁÓDZ”
w Inowłodzu
Tomalczyk M.,
Pakowski Z.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w
Toruniu, Oddział „Cukrownia
Malbork”, cukrownia w
Malborku
Tomalczyk M.,
Pakowski Z.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w
Toruniu, Oddział „Cukrownia
Malbork”, cukrownia w
Malborku
PATENTY
Lp.
Katedra
1.
K-101
2.
K-101
3.
K-104
4.
K-104
5.
K-104
6.
K-104
7.
K-105
8.
K-105
36
Nazwa
Przesiewacz rotacyjny. Int.Cl.B07B
1/22 (2006.01).
Sposób wytwarzania środka
piorącego. Int.Cl.C11D 11/00
(2006.01), C11D 17/06 (2006.01).
Sposób immobilizacji lipazy Mucor
circinelloides
Sposób wytwarzania hydrożelowych
opatrunków zawierających
gentamycynę
Sposób wytwarzania
termowrażliwego hydrożelu
chitozanowego zawierającego wapń
i fosfor
Sposób wytwarzania katalizatora
wanadowo-wolframowego do
destrukcji związków organicznych
zawierających chlor, a zwłaszcza
dioksan i furanów
Nowy komponent preparatów
kosmetycznych
Sposób suszenia świeżych
surowców roślinnych
Autor
Wodziński Piotr.
Gluba Tadeusz,
Obraniak Andrzej.
Antczak T,
Szczęsna-Antczak
M, Bielecki S,
Modrzejewska Z,
Patura J.
Zarzycki R.,
Modrzejewska Z.
Data uzyskania
Patent. Polska, nr 204693
26.02.2010 WUP 02/10
Patent. Polska, nr 205946.
30.06.2010 WUP 06/10.
Patent nr 204826, 26.02.2010
Patent nr 208674, 08.12.2010
Modrzejewska Z.,
Zarzycki R.,
Skwarczyńska A.
Zgłoszenie patentowe nr P393007
Machej T.,
Wielgosiński G.,
Grochowalski A.
Zgłoszenie patentowe z dn.
24.09.2010 nr P- 392503
Śmigielski K.,
Sikora M.,
Stawczyk J.,
Piątkowski M.,
Krosowiak K.
Śmigielski K.,
Sikora M.,
Stawczyk J.,
Piątkowski M.,
Krosowiak K
Zgłoszenie patentowe z dn.
18.10.2010, nr P-392670
Zgłoszenie patentowe z dn.
18.10.2010, nr P-392734
POZYSKANE URZĄDZENIA I APARATURA
K-101
•
INSTRON 3445 do mierzenia wytrzymałości na ściskanie
•
AWK 3D System do badania uziarnienia
K-102
• Zetasizer Nano-ZS – urządzenie do pomiaru
a. wielkości cząstek
b. potencjału zeta
c. masy atomowej
• Układy pomiarowe reometru rotacyjnego Physica MCR 301
a. układ do pomiaru lepkości międzyfazowej
• Układ do pomiaru kąta zwilżania i sorpcji materiałów ziarnistych do Tensjometru
Kruss
K-103
• Fotobioreaktor frimy Sartorius
• Wytrząsarki z regulowaną atmosferą reakcyjną i lampami
• Automatyczny zestaw do ekstrakcji firmy Sartorius
K-105
• IKA
MagicLAB
–
mechaniczny
homogenizator
wysokoobrotowy
oprzyrządowaniem (producent: IKA Werke GmbH & Co. KG, Niemcy)
z
W skład zestawu wchodzą następujące elementy:
− Moduł Dispax Reaktor (DR)
− Moduł Ultra -Turrax (UTC)
− Moduł do łączenia proszków w trybie wsadowym (CMS)
− Moduł do łączenia proszków w trybie ciągłym (MHD)
− Moduł młyna stożkowego (MKO)
− Zbiornik ciśnieniowy 2L z płaszczem
K-106
•
•
•
•
KMS Laboratory Cell CF-1 – moduł membranowy do ultrafiltracji
IKA®RV 10 digital – wyparka do odzyskiwania cieczy jonowej
DME 2-18 – pompa dozująca
T70 Titrator – urządzenie do automatycznego miareczkowania
37
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
I. Współpraca bilateralna i wielostronna - uzyskane efekty
Liczba pracowników zaangażowanych w pracę w programach międzynarodowych:
(akademickich) 8 i (administracyjnych) 6 co daje w przeliczeniu na pełne etaty:
8 (pracowników akademickich) i 6 (pracowników administracyjnych).
Liczba publikacji, które ukazały się w czasopismach o międzynarodowym zasięgu (poza
listą filadelfijską): 18
Liczba publikacji pracowników Jednostki uwzględnionych w tzw. indeksie filadelfijskim:
36
Pracownicy PŁ prowadzili wykłady w ....3.....uczelniach zagranicznych, takich jak:
University of Dortmund, Niemcy; Agricultural University, Beijing, Chiny.
Zrealizowano.....2......wspólne prace inżynierskie ( University of Kansas).
Zorganizowano .........1....... seminarium z udziałem zagranicznych specjalistów.
Liczba doktorantów zagranicznych (oraz kraj, z jakiego pochodzi) .......3 … (Rosja)
Projekty badawcze, w których Jednostki Wydziału brały udział w roku 2010 (łącznie z
tymi, które rozpoczęły się przed rokiem 2010).
Nazwa programu
Nazwa projektu
Dziedzina, tytuł oraz akronim
Data rozpoczęcia i data zakończenia realizacji
Czy Jednostka PŁ jest partnerem, czy
koordynatorem?
Partnerzy zagraniczni i krajowi
Nazwa i kod Jednostki PŁ realizującej projekt
Imię, nazwisko i numer telefonu osoby
odpowiedzialnej za projekt w Jednostce
38
Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka IG
Opracowanie indeksu gatunkowego i
optymalizacja technologii produkcji
wybranych roślin energetycznych
IGRE
26.02.2009 – 30.06.2015
Koordynatorem
Uniwersytet
Przyrodniczy
w
Poznaniu, Katedra Zarządzania i
Prawa, Poznań
Uniwersytet Przyrodniczy w
Poznaniu, Instytut Technologii
Żywności Pochodzenia Roślinnego,
Poznań
Instytut Uprawy Nawożenia i
Gleboznawstwa – Państwowy Instytut
Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach,
Politechnika Poznańska, Poznań
K-103
Dr hab. Liliana Krzystek, prof. ndzw.
PŁ
Nazwa programu
Nazwa projektu
Dziedzina, tytuł oraz akronim
Data rozpoczęcia i data zakończenia realizacji
Czy Jednostka PŁ jest partnerem, czy
koordynatorem?
Partnerzy zagraniczni i krajowi
Nazwa i kod Jednostki PŁ realizującej projekt
Imię, nazwisko i numer telefonu osoby
odpowiedzialnej za projekt w Jednostce
Nazwa programu (np.: V Program Ramowy,
TEMPUS, itd.)
Nazwa projektu (np.: TEMPUS JEP nr .......; KBN
Polonium, itd.)
Dziedzina, tytuł oraz akronim
Data rozpoczęcia i data zakończenia realizacji
Numer umowy finansowej
Czy Jednostka PŁ jest partnerem, czy
koordynatorem?
Partnerzy zagraniczni i krajowi
VI Program Ramowy
Q-PORKCHAINS
Food technology,
Improving the quality of pork and
pork products for the consumer:
Development
of
innovative,
integrated, and sustainable food
production chains of high quality pork
products
matching
consumer
demands,
Q-PORKCHAINS
01.01.2007-30.12.2011
Partner
52 jednostki
Wydział Inżynierii Procesowej i
Ochrony
Środowiska,
Katedra
Procesów Cieplnych i Dyfuzyjnych,
W-10, K-105
Dr hab. Zdzisław Pakowski, prof. PŁ
tel. 42-631 3731
Lifelong Learning Programme
Leonardo da Vinci Multilateral
Projects for Development of
Innovation
Personalised Sustainability
Coaching for SMEs – PeSCoS
(Spersonalizowany zrównoważony
trening dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw (MŚP))
01.11.2010-31.10.2012
Agreement number: 2010 – 4019 /
001 - 001
Project number: 510344-LLP-12010-1-GR-LEONARDO-LMP
Partner
- AVACA Technologies S.A.
(koordynator projektu),
organizacja: ENT-SME; adres:
17th Noemvri GR Cholargos –
Athens, 15562 GR;
- FAVINOM Consultancies Ltd,
organizacja: CONS-CN, kraj: CY
Nicosia
- BESEL SMS, organizacja: ENT-
39
Nazwa i kod Jednostki PŁ realizującej projekt
Imię, nazwisko i numer telefonu osoby
odpowiedzialnej za projekt w Jednostce
Nazwa programu (np.: V Program Ramowy,
TEMPUS, itd.)
Nazwa projektu (np.: TEMPUS JEP nr .......; KBN
Polonium, itd.)
Dziedzina, tytuł oraz akronim
Data rozpoczęcia i data zakończenia realizacji
Numer umowy finansowej
Czy Jednostka PŁ jest partnerem, czy
koordynatorem?
Partnerzy zagraniczni i krajowi
40
SME, kraj ES Leganés, Madrid
- EUROCREA MERCHANT
SRL, organizacja: CONS-CNS,
kraj: IT Milano
- Wij Zijn Koel B.V., organizacja:
CONS-CNS, kraj: NL Amsterdam
- Politechnika Łódzka,
organizacja: EDU-UNIV, kraj: PL
Lodz
- AREANA Tejo - Regional
Energy and Environment Agency,
organizacja: NFP-FLA, kraj: PT
Portalegre
Wydział Inżynierii Procesowej i
Ochrony Środowiska, Katedra
Procesów Cieplnych i
Dyfuzyjnych, W-10, K-105
Prof. dr hab. Ireneusz Zbiciński,
tel. 42-631 3773
Baltic Sea Region Programme
2007-2013
WATERPRAXIS
From theory and plans to ecoefficient and sustainable practices
to improve the status of the Baltic
Sea – WATERPRAXIS (Od teorii
i planów do ekowydajnych i
zrównoważonych działań w celu
poprawy stanu Morza Bałtyckiego
– WATERPRAXIS)
01.02.2009-31.01.2012
Grant Contract for the
implementation of the project #10
Partner
• Finnish Environment Institute
(SYKE), Finlandia – lider
projektu
• North Ostrobothnia Regional
Environment Centre, Finlandia
• Hamburg University of Applied
Sciences, Niemcy
• National Environmental
Research Institute, Aarhus
University, Dania
• Municipality of Naestved, Dania
• Danish Ministry of
Nazwa i kod Jednostki PŁ realizującej projekt
Imię, nazwisko i numer telefonu osoby
odpowiedzialnej za projekt w Jednostce
Nazwa programu
Nazwa projektu
Dziedzina, tytuł oraz akronim
Data rozpoczęcia i data zakończenia realizacji
Czy Jednostka PŁ jest partnerem, czy
koordynatorem?
Partnerzy zagraniczni i krajowi
Environment, Dania
• Lodz Technical University,
Polska
• Kaunas University of
Technology, Litwa
• Charity and Support Fund
Sesupe Euroregion, Sakiai
Office, Litwa
• Luleå University of Technology,
Szwecja
• Rezekne Higher Education
Institution, Łotwa
• Kaliningrad State Technical
University, Rosja
• Voivodship Board of Land
Melioration, Polska
• County Administrative Board of
Norbotten, Szwecja
• Aalborg University, Dania
Wydział Inżynierii Procesowej i
Ochrony Środowiska, Katedra
Procesów Cieplnych i
Dyfuzyjnych, W-10, K-105
Prof. dr hab. Ireneusz Zbiciński,
tel. 42-631 3773
ERASMUS / Projekt IP
Erasmus Intensive Programme
Course SAIL on Board the STS
Kaliakra
Sustainability Applied in
International Learning – SAIL
28.08.2010-16.09.2010
Partner
• Norges teknisknaturvitenskaplige universitet,
Norwegia
• Vysoka Skola Banska –
Technicka Univerzita Ostrava,
Czechy
• Hochschule für Angewandte
Wissenschaften, Hamburg,
Niemcy
• Hochschule Zittau/Görlitz,
Niemcy
• Aalborg Universitet, Dania
• Roskilde Universitetscenter,
41
Nazwa i kod Jednostki PŁ realizującej projekt
Imię, nazwisko i numer telefonu osoby
odpowiedzialnej za projekt w Jednostce
42
Dania
• Tallinna Tehnikaülikool, Estonia
• Tallinna Ülikool, Estonia
• Kauno Technologijos
Universitetas, Litwa
• Lietuvos Zemes Ukio
Universitetas, Litwa
• Latvijas Universitate, Łotwa
• Latvijas Lauksaimniecības
universitāte, Łotwa
• Åbo Akademi, Finlandia
• Joensuun Yliopisto, Finlandia
• Uppsala University, Szwecja
• Vysoka Skola BanskaTechnicka Univerzita Ostrawa,
Czechy
• Slovenska Technicka Univerzita
v Bratislave, Słowacja
• Slovenska polno hospodarska
Univerzita v Nitre, Słowacja
• Akademia Górniczo-Hutnicza
• Akademia Pedagogiczna,
Kraków
• Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza
• Akademia Ekonomiczna w
Poznaniu
• Uniwersytet Warszawski
• Uniwersytet Gdański
• Wyższa Szkoła Morska
• Uniwersytet Śląski
• Akademia Medyczna we
Wrocławiu
• Politechnika Łódzka
• Uniwersytet Łódzki
• Wyższa Szkoła Finansów i
Zarządzania w Białymstoku
• Szkoła Wyższa Psychologii
Społecznej w Warszawie
Wydział Inżynierii Procesowej i
Ochrony Środowiska, Katedra
Procesów Cieplnych i
Dyfuzyjnych, W-10, K-105
Prof. dr hab. Ireneusz Zbiciński,
tel. 42-631 3773
Nazwa programu
Nazwa projektu
Data rozpoczęcia i data zakończenia realizacji
Czy Jednostka PŁ jest partnerem, czy
koordynatorem?
Partnerzy zagraniczni i krajowi
Nazwa i kod Jednostki PŁ realizującej projekt
Imię, nazwisko i numer telefonu osoby
odpowiedzialnej za projekt w Jednostce
Nazwa programu
Nazwa projektu
Dziedzina, tytuł oraz akronim
Data rozpoczęcia i data zakończenia realizacji
Czy Jednostka PŁ jest partnerem, czy
koordynatorem?
Partnerzy zagraniczni i krajowi
Nazwa i kod Jednostki PŁ realizującej projekt
Imię, nazwisko i numer telefonu osoby
odpowiedzialnej za projekt w Jednostce
Nazwa programu
Nazwa projektu
Dziedzina, tytuł oraz akronim
Data rozpoczęcia i data zakończenia realizacji
Czy Jednostka PŁ jest partnerem, czy
koordynatorem?
The Baltic University Programme
Edukacja – kursy z zakresu ochrony
środowiska
• The Baltic Sea Environment
• A Sustainable Baltic Region
• Sustainable Water Management in
the Baltic Sea Basin
• Peoples of the Baltic
01.01.1993 Koordynator
Uppsala University, Szwecja
Wydział Inżynierii Procesowej i
Ochrony Środowiska, Katedra
Procesów Cieplnych i Dyfuzyjnych,
W-10, K-105
Prof. dr hab. Ireneusz Zbiciński
tel. 42-631 3773
COST
COST 541
Inżynieria Materiałowa, “SEMI
SOLID PROCESSING OF STEELS”
THIXOSTEEL
1.07.2006 – 30.06.2010
partner
Konsorcjum
Wydział Inżynierii Procesowej i
Ochrony Środowiska, Katedra
Termodynamiki Procesowej W-10,
K-106
Dr hab. inż. Jerzy Petera, prof. PŁ,
tel. 42 631-37-07
Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka
Projekt POIG 01.01.02-10-018/09
Inżynieria Materiałowa,
"Innowacyjne materiały polimerowe i
węglowe do ochrony ukłądu
oddechowego przed nanocząstkami,
parami i gazami"
NanoProtect
01.07.2010 – 31.12.2012
partner
43
Partnerzy zagraniczni i krajowi
Nazwa i kod Jednostki PŁ realizującej projekt
Imię, nazwisko i numer telefonu osoby
odpowiedzialnej za projekt w Jednostce
Nazwa programu (np.: V Program Ramowy,
TEMPUS, itd.)
Nazwa projektu (np.: TEMPUS JEP nr .......; KBN
Polonium, itd.)
Dziedzina, tytuł oraz akronim
Data rozpoczęcia i data zakończenia realizacji
Czy Jednostka PŁ jest partnerem, czy
koordynatorem?
Partnerzy zagraniczni i krajowi
Nazwa i kod Jednostki PŁ realizującej projekt
Imię, nazwisko i numer telefonu osoby
odpowiedzialnej za projekt w Jednostce
Konsorcjum. Lider: CIOP-Warszawa
Wydział Inżynierii Procesowej i
Ochrony Środowiska, Katedra
Termodynamiki Procesowej W-10,
K-106
Prof. dr hab. inż. Jacek Tyczkowski
tel. 42 631-37-23
IniTech (NCBR)
IniTech
Inżynieria Materiałowa,
"Innowacyjne materiały tekstylne o
własciwościach hydrofobowych i
samooczyszczających się dla odzieży
specjalistycznej"
01.03.2010 – 31.10.2011
partner
Konsorcjum. Lider: Pracownia
Sprzętu Alpinistycznego
Małachowski S.C.
Wydział Inżynierii Procesowej i
Ochrony Środowiska, Katedra
Termodynamiki Procesowej W-10,
K-106
Prof. dr hab. inż. Jacek Tyczkowski
tel. 42 631-37-23
Liczba grantów (wszelkie umowy przynoszące zysk finansowy) zagranicznych uzyskanych
w roku 2010: 3
Liczba tematów prac badawczych realizowanych przez Jednostki Wydziału w roku 2010
we współpracy z poszczególnymi krajami:
Kraj
Liczba tematów
Chiny
Hiszpania
Indie
Niemcy
Rosja
Tajlandia
USA
1
1
1
2
3
1
2
III. Organizacja międzynarodowych konferencji naukowych i udział w podobnych
przedsięwzięciach za granicą
44
Liczba zorganizowanych przez Wydział lub przy współudziale Wydziału konferencji
międzynarodowych w Polsce: 2
Liczba konferencji zagranicznych, w których brali udział pracownicy Wydziału: 39
Liczba konferencji, w których pracownicy Wydziału zasiadali w komitetach
organizacyjnych lub naukowych: 9
IV. Kwestie finansowe, w tym dotacje KBN na realizację prac naukowo-badawczych z
udziałem partnerów zagranicznych
Prosimy o podanie źródeł finansowania, ze wskazaniem, jaka forma współpracy była
finansowana z danego źródła:
Texas A&M University, 3122 TAMU College Station sfinansował udział jednej osoby w
International Symposium Mary Kay O’Connor Process Safety Symposium, TAMU,
College Station, USA, 25-26 October 2010
z projektu nr 5.R.01 umowa nr 1/2008 „Komputerowe wspomaganie oceny ryzyka dla
zakładów stwarzających zagrożenie poważną awarią przemysłową …” zleconego przez
CIOP Warszawa, sfinansowano udział jednej osoby w Safety Symposium TAMUQ,
Quatar, Doha 15-16.03.2010 oraz jednej osoby w Symposium on Safety in Chemical
Industry, ECCE 7, CHISA 2010
V. Marketing i promocja
Działania marketingowo-promocyjne w zakresie współpracy zagranicznej
- prof. dr hab. I. Zbiciński – prezentacja Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony
Środowiska i PŁ, University of Dortmund, Niemcy, styczeń 2010
- prof. dr hab. I. Zbiciński – prezentacja Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony
Środowiska i PŁ, Canghzou University, Chiny, listopad 2010
- prof. dr hab. I. Zbiciński – prezentacja Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony
Środowiska i PŁ, Minzu Univeristy of China, Chiny, listopad.2010
45
WYDARZENIA 2010
Rozprawy habilitacyjne
dr inż. Marcin Bizukojć - nadanie stopnia doktora habilitowanego. Temat rozprawy
habilitacyjnej: „Biosynteza związków poliketydowych przez Aspergillus terrus” (2010)
recenzenci: prof. G. Bujacz, prof. A. Noworyta, prof. K. Szewczyk, prof. K. Warmuziński
dr inż. Grzegorz Rogacki - nadanie stopnia doktora habilitowanego. Temat rozprawy
habilitacyjnej: „Aktywacja termiczna reakcji hydrotermalnych” (2010)
recenzenci: prof. A. Jarzębski, prof. W. Kamiński, prof. K. Warmuziński, prof. B. Tabiś
dr inż. Maria Kulawska – pracownik Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice nadanie stopnia doktora habilitowanego. Temat rozprawy habilitacyjnej: „Termodynakia,
zagadnienia katalityczne i kinetyka w procesie syntezy wyższych alkoholi alifatycznych”
(2010)
recenzenci: prof. E. Molga, prof. R. Petrus, prof. J. Słoczyński, prof. R. Zarzycki
dr inż. Andrzej Kłos – pracownik Uniwersytetu Opolskiego - nadanie stopnia doktora
habilitowanego. Temat rozprawy habilitacyjnej: „Porosty w biomonitoringu środowiska”
(2010)
recenzenci: prof. M. Łebkowska, prof. T. Winnicki, prof. J. Namieśnik, prof. R. Zarzycki
Obrony prac doktorskich
mgr inż. Emilia Jach-Szakiel: „Optymalizacja systemów monitoringu oraz prognozowanie
jakości powietrza z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji” (2010)
Dyscyplina: inżynieria środowiska
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Skrzypski, prof. ndzw. PŁ
mgr inż. Anna Klepacz-Smółka: „Biodegradacja barwników azowych w ściekach
włókienniczych sekwencyjną metodą anaerobową/ aerobową” (2010)
Dyscyplina: inżynieria środowiska
Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz
Praca wyróżniona
Organizowane konferencje i seminaria:
•
•
•
•
•
46
XX Seminarium Studenckie “Problemy Ochrony Środowiska”, Łódź 19.03.2010
XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Budowa i Eksploatacja Maszyn przemysłu
Spożywczego BEMS 2010”, Łódź 25-27.08.2010
BUP Students Conference on Ecosystems: Biodiversity, Resources and Wellbeing,
Rogów 14-18.04.2010
Waterpraxis – WP4/WP5 meeting, Łódź 7-9.06.2010
I Seminarium Studenckie "Bezpieczeństwo w inżynierii chemicznej", Poronin
25-28.11.2010
STUDIA DOKTORANCKIE
Kierownik Studiów
Dziekanat
dr hab. inż. Jerzy Petera, prof. ndzw. PŁ
sam. referent - Elżbieta Pakuła
Doktoranci
I ROK
1.
Boruta Tomasz
2.
Domińczyk Agnieszka
3.
Jaskulski Maciej
4.
Krawczyk Marek
5.
Kempski-Smejda Michał
6.
Kubiczek Artur
7.
Kwapisz Sławomir
8.
Ławińska Katarzyna
9.
Makowski Przemysław
10.
Nizioł Jarosław
11.
Piotrowska Klara
12.
Rachocki Andrzej
13.
Redzynia Wiktor
14.
Siemieniec Marta
15.
Wasiak Dorota
II ROK
1. Bilińska Lucyna
2. Błaszczyk Mariola
3. Cłapa Iwona
4. Głąbała Daniel
5. Łechtańska Patrycja
6. Nawrotek Katarzyna
7. Pecyna Marta
8. Piasta Joanna
47
9. Puchalska Anna
10. Słowikowski Maciej
11. Strzelecka Anna
12. Ziemińska Aleksandra
13. Kobuciński Michał
III ROK
1. Kokocińska Marlena
2. Gmurek Marta
3. Miazek Krystian
4. Michalak Iwona
5. Olak Magdalena
6. Skwarczyńska Agata
7. Tylman Michał
IV ROK
1. Gurgenova Karina
2. Jóźwiak Łukasz
3. Lenczewski Tomasz
4. Lewandowski Artur
5. Markowski Maciej
6. Michalska Karina
7. Polańczyk Andrzej
8. Siuta Dorota
9. Szczerkowska Dominika
10. Twardowski Adam
48
PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH
Semestr I
L.p. Kod
Nazwa
przedmiotu
1.
Advances in
1015090100 Fluid Separation
Processes I
2.
1017090101
Programowanie
komputerowe
Nazwa
przedmiotu
ANG
Prow.
x
Dortmund
Z
K-105
Z
Computer
Programming
Forma
W Ć L P S Godz. ECTS
zal.
30
30
Ogółem:
75
2
Semestr II
L.p. Kod
Nazwa
przedmiotu
Nazwa
przedmiotu
ANG
Prow.
Ekonomia i
marketing
Economy and
marketing
Kat.
Innow
.Market.
E
30
30
x
Dortmund
Z
30
30
1
K-106
Z
15 8 15
38
1
1.
0909800000
2.
Advances in
1015090200 Fluid Separation
Processes II
3.
Metody
Numeryczne z
1017090200 Elementami
Modelowania
Matematycznego
Numerical
Methods With
Elements of
Mathematical
Modelling
Forma
W Ć
zal.
L
P S Godz. ECTS
Ogółem:
98
Semestr III
Nazwa
przedmiotu
ANG
Prow.
1.
Komput.
systemy
akwizycji
1019090100 danych i
sterowanie w
instalacjach
doświad.
Computer Data
Acqusition and
Control for
Experimental
Installations
K-105
Z
10
2.
Modelowanie
1013090100 procesów
transportu
Modeling of
transport
phenomena
K-105
Z
15
3.
Metody
1017090300 numeryczne z
elementami
symulacji
The numerical
methods for
computer
simulation
K-106
Z
15
L.p. Kod
Nazwa
przedmiotu
Forma
W
zal.
Ć
L
20
7
15
P
S Godz. ECTS
30
1
15
1
37
1
49
komputerowej
4.
1017090400
Fundamentals of
air pollution
control I
5.
1088090100
Seminarium
ogólne
x
Z
Aachn
General
Seminar
10
Z
10
6
4
15
Ogółem:
30
1
15
1
127
5
Semestr IV
Nazwa
przedmiotu
ANG
Prow.
1.
Zagadnienia
odwrotne
1013090200
wymiany ciepła
o masy
Inverse
Problems of
Heat And Mass
Transfer
K-105
Z
15 30
45
1
2.
Wytwarzanie
1026090100 przyjazne
środowisku
Cleaner
manufacture
K-102
Z
15
15
1
3.
Wybrane
zagadnienia
1032090100
biotechnologii
środowiska
Selected
Problems of
Environmental
Biotechnology
K-103
Z
15
15
1
4.
Fundamentals of
1017090500 air pollution
control I
Aachen
Z
10 10
30
1
5.
1088090200
Z
15
15
1
120
5
L.p. Kod
Nazwa
przedmiotu
Seminarium
ogólne
x
Forma
W
zal.
General
Seminar
Ć
L
P
6
S Godz. ECTS
4
Ogółem:
Semestr V
L.p. Kod
1.
1088090300
Nazwa
przedmiotu
Seminarium
doktoranckie
Nazwa
przedmiotu
ANG
Prow.
Doctoral
seminar
Forma
W
zal.
Z
Ć
L
P
S
Godz. ECTS
15
Ogółem:
15
1
Semestr VI
L.p. Kod
1.
1088090400
Nazwa
przedmiotu
Seminarium
doktoranckie
Nazwa
przedmiotu
ANG
Doctoral
seminar
Ogółem:
RAZEM:
50
Prow.
Forma
W
zal.
Z
Ć
L
P
S
Godz. ECTS
15
210 125
80
27 8
15
450
1
PROGRAMY STUDIÓW
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Studia stacjonarne I-go stopnia
Semestr I
L.p. Kod
Nazwa przedmiotu
Kierownik
przedmiotu
Zal.
W
Ć
L
P
S
Godz. ECTS
30
30
60
4
1.
1003010100
Chemia I
prof. dr hab. inż.
Jacek Tyczkowski
2.
1002010100
Fizyka I
dr hab. inż. Piotr
Kazimierski
E
45
30
75
7
3.
2101104600
Matematyka I
dr Andrzej
Wrzesień
E
60
60
120
9
30
30
60
4
4.
1012010200
Mechanika techniczna
prof. dr hab. inż.
Piotr Wodziński
dr inż. Remigiusz
Modrzewski
5.
1012010100
Wprowadzenie do inż.
chemicznej
dr hab. inż.
Zdzisław Pakowski
30
30
2
6.
1093010100
Wprowadzenie do
studiowania
prof. dr hab. inż.
Władysław
Kamiński
15
15
2
7.
2101000100
Wstęp do analizy
matematycznej
30
2
390
30
dr Andrzej Just
30
Ogółem:
Semestr II
L.p. Kod
Nazwa
przedmiotu
Kierownik
przedmiotu
1.
1003010300
Chemia analityczna
dr inż. Longin
Chruściński
dr inż. Mirosław
Imbierowicz,
dr inż. Maria
Troszkiewicz,
dr Alicja Zawadzka
2.
1003010200
Chemia II
prof. dr hab. inż.
Jacek Tyczkowski
3.
1002010200
Fizyka II
dr hab. inż. Piotr
Kazimierski
4.
2291000021
Język obcy m.2.1
5.
2101205500
Matematyka II
6.
1013010600
Procesy mechaniczne
i aparaty
7.
1012010500
Technologia
Zal.
W
Ć
L
P
45
E
30
15
15
15
S
Godz. ECTS
45
4
45
4
30
3
30
30
1
dr Bożena Świątek
E
30
30
60
7
prof. dr hab. inż.
Andrzej Heim
E
30
30
75
7
30
2
dr inż. Robert
15
30
51
informacyjna
8.
9.
2392000021
1012010300
Adamski
Wychowanie
fizyczne m.2
Zapis konstrukcji
30
prof. dr hab. inż.
Piotr Wodzińskidr
inż. Marek Solecki,
dr inż. Jacek
Stelmach
30
Ogółem:
30
0
30
2
375
30
Semestr III
L.p. Kod
Nazwa przedmiotu
Kierownik
przedmiotu
1.
1003010400
Chemia fizyczna
dr hab. inż. Witold
Świątkowski
2.
1017010100
Informatyka I
Dr hab. inż.
Zdzisław Pakowski
3.
2291000031
Język obcy m.3.1
4.
2291000032
Język obcy m.3.2
Zal.
W
Ć
E
30
30
15
15
5.
2101302400
Matematyka III
6.
1014010100
Materiałoznawstwo
dr inż. Krzysztof
Szulc
7.
1013010100
Mechanika płynów
dr inż. Henryk
Fidos
dr inż. Magdalena
Orczykowska,
dr inż. Wojciech
Strzelecki
8.
1013010700
Procesy mechaniczne i
aparaty – laboratorium
prof. dr hab. inż.
Andrzej Heim
9.
2392000031
Wychowanie fizyczne
m.3
E
S
Godz. ECTS
6
45
4
30
30
1
30
30
1
30
45
4
15
2
75
7
30
3
15
0
30
2
375
30
30
30
15
30
15
IChP s1 przedmiot
humanizujący
10
30
P
60
15
dr Andrzej
Wrzesień
L
30
Ogółem:
Przedmiot humanizujący
0909100000
1.
Filozofia
prof. dr hab.
Krzysztof
Baranowski
30
30
2
Psychologia
prof. dr hab.
Krzysztof
Baranowski
30
30
2
Podstawowe dyskursy
współczesności
prof. dr hab.
Krzysztof
Baranowski
30
30
2
0909101000
2.
0909102000
3.
Semestr IV
L.p. Kod
1.
52
1003010500
Nazwa przedmiotu
Chemia fizyczna laboratorium
Kierownik
przedmiotu
mgr inż. Urszula
Cywińska
Zal.
W
Ć
L
30
P
S
Godz. ECTS
30
3
2.
0205221000
Elektrotechnika i
elektronika
dr hab. inż. Ryszard
Pawlak
3.
1017010200
Informatyka II
dr hab. inż.
Zdzisław Pakowski
4.
2291000041
Język obcy m.4.1
5.
2291000042
Język obcy m.4.2
30
E
30
2
75
6
30
30
1
30
30
1
30
3
75
7
15
60
dr inż. Henryk
Fidos
dr inż. Magdalena
Orczykowska,
dr hab. inż.
Jarosław Strzałko
6.
1013010200
Mechanika płynów –
laboratorium
7.
1013010500
Procesy cieplne i
aparaty
dr inż. Grzegorz
Rogacki
E
30
30
dr hab. inż. Jerzy
Petera
dr inż. Joanna
Marszałek
E
30
45
75
7
15
15
0
390
30
8.
1013010300
Termodynamika
9.
2392000041
Wychowanie fizyczne
m.4
30
15
Ogółem:
Semestr V
L.p. Kod
Nazwa przedmiotu
Kierownik
przedmiotu
1019010100
Automatyka i
miernictwo
2.
0205221100
Elektrotechnika i
elektronika laboratorium
dr hab. inż.
Ryszard Pawlak
mgr inż. Henryk
Pawlak
3.
1012010800
Ergonomia i BHP
dr hab. inż. Adam
Markowski
1.
Zal.
dr inż. Jan
Stawczyk
W
Grafika inżynierska
5.
1016010100
Inżynieria produktu
dr inż. Andrzej
Cieślak
15
dr inż. Barbara
Kozłowska
dr inż. Robert
Adamski
30
7.
2291000500
Język obcy egzamin
m.0.0
8.
2291000051
Język obcy m.5.1
9.
1013010800
Procesy dyfuzyjne i
aparaty
10.
1056010100
Technologia
chemiczna I
S
15
1012010400
Inżynieria środowiska
P
30
4.
1011010100
L
30
dr inż. Marek
Tomalczyk
dr inż. Jacek
Stelmach
6.
Ć
30
15
Godz. ECTS
30
2
30
3
15
2
30
3
15
2
45
3
E
1
30
dr hab. inż.
Zdzisław Pakowski
dr inż. Robert
Adamski
dr inż. Jacek Miller
E
30
30
30
15
30
1
75
7
30
2
53
11.
1013010400
Termodynamika –
laboratorium
12.
2392000051
Wychowanie fizyczne
m.5
dr hab. inż. Jerzy
Petera
mgr inż. Urszula
Cywińska
45
30
Ogółem:
45
4
30
0
375
30
Semestr VI
L.p. Kod
Nazwa przedmiotu
1.
1014010200
Aparatura przemysłowa
2.
1019010200
Automatyka i
miernictwo laboratorium
3.
1015010100
Inżynieria reaktorów
chemicznych
4.
1094010100
Ochrona własności
intelektualnej
5.
1013010900
Procesy cieplne i
dyfuzyjne –
laboratorium
6.
1015010200
Procesy rozdzielania
7.
Kierownik
przedmiotu
dr hab. inż.
Czesław
Kuncewicz
dr inż. Remigiusz
Modrzewski
Zal.
W
Ć
E
30
30
dr inż. Jan
Stawczyk
dr inż. Andrzej
Cieślak
P
15
30
E
mgr inż. Zbigniew
Bałczewski
30
30
15
15
dr inż. Janusz
Adamiec
dr inż. Krzysztof
Ciesielski
dr inż. Paweł
Wawrzyniak
L
45
E
30
15
S
Godz. ECTS
75
5
30
3
75
5
15
2
45
3
45
4
Przedmioty obieralne
8
Ogółem:
285
30
30
2
30
2
30
2
Przedmioty obieralne
1.
1061010100
Bezpieczeństwo
procesowe
dr hab. inż. Adam
Markowski
15
2.
1031010100
Inżynieria bioprocesowa
prof. dr hab. inż.
Stanisław
Ledakowicz
30
3.
1019010300
Sterowanie i akwizycja
danych
dr inż. Jan
Stawczyk
15
4.
1012011200
Własności intelektualne
w małych i średnich
przedsiębiorstwach
dr inż. Tomasz
Olejnik
30
30
2
5.
1012010900
Elementy inżynierii
molekularnej
prof. dr hab. inż.
Jacek Tyczkowski
30
30
2
6.
1014010300
Materiały konstrukcyjne
i korozja
dr inż. Krzysztof
Szulc
30
30
2
7.
1056010200
Technologia chemiczna
II
dr inż. Jacek
Miller
30
30
2
54
15
15
Semestr VII
L.p. Kod
Nazwa przedmiotu
Kierownik
przedmiotu
Zal.
W
Ć
L
P
S
Godz. ECTS
1.
1098010100
Praca dyplomowa
15
2.
1096010101
Praktyki – 8 tygodni
4
3.
1016010200
Projektowanie
inżynierskie
4.
1088010100
Seminarium dyplomowe
5.
dr inż. Janusz
Adamiec
mgr inż. Zdzisław
Bartczak
15
45
30
60
3
30
2
Przedmioty obieralne
10
Ogółem:
90
34
30
2
30
2
30
2
Przedmioty obieralne
1.
1057010100
Analiza instrumentalna
dr inż. Marek
Stelmachowski
2.
1015010400
Operacje techniczne w
utrwalaniu żywności
dr inż. Janusz
Adamiec
15
3.
1015010300
Podstawy katalizy
dr hab. inż. Lech
Nowicki
30
1016010300
Projektowanie sieci
hydraulicznych
dr hab. inż. Jerzy
Sęk
dr inż. Henryk
Fidos,
dr inż. Jarosław
Sowiński
15
15
30
2
5.
1028010100
Niekonwencjonalne
źródła energii
prof. dr hab. inż.
Marek Dziubiński
dr inż. Henryk
Fidos
30
15
45
2
6.
1071010100
Podstawy działalności
gospodarczej
dr inż. Paweł
Budzyński
15
30
45
2
7.
1056010300
Procedury
środowiskowe w
technologii chemicznej
dr inż. Andrzej
Obraniak
15
15
30
2
1041010100
Wentylacja i
klimatyzacja
dr inż. Paweł
Wawrzyniak
mgr inż. Zdzisław
Bartczak
30
15
45
2
4.
8.
30
15
Objaśnienia: W- wykład, Ć – ćwiczenia audytoryjne, L – ćwiczenia laboratoryjne, P – ćwiczenia projektowe, S - seminarium
55
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Studia stacjonarne II-go stopnia
Semestr I
L.p. Kod
Nazwa przedmiotu
Kierownik
przedmiotu
Zal.
W
E
30
Ć
1.
1019020200
Dynamika procesowa I
dr inż. Grzegorz
Rogacki
2.
1016020100
Komputerowe techniki
projektowania I
dr hab. inż.
Zdzisław
Pakowski
3.
1019020300
Optymalizacja
procesowa
prof. dr hab. inż.
Władysław
Kamiński
E
30
15
4.
1019020100
Podstawy symulacji
numerycznej procesów
przemysłowych
dr hab. inż. Jerzy
Petera
E
30
15
5.
1017020100
P
S
Godz. ECTS
30
2
30
60
5
30
75
5
30
75
6
20
20
2
30
dr hab. inż.
Zdzisław
Pakowski
dr inż. Robert
Adamski
Wykorzystanie pakietów
obliczeniowych
L
IChP s2 Przedmioty
obieralne sem1
6.
10
Ogółem:
260
30
30
2
ICHP s2 Przedmioty obieralne sem1
dr inż. Jan
Stawczyk
1.
1019020400
Pomiary przemysłowe
2.
1013020200
Zjawiska transportu w
systemach
rozproszonych
3.
1013020100
Wieloskładnikowy ruch
masy
dr hab. inż.
Andrzej Chacuk
4.
1013020300
Termodynamika
procesów
nieodwracalnych
dr hab. inż. Jerzy
Petera
5.
1014020100
Mieszanie i mieszalniki
dr hab. inż.
Czesław
Kuncewicz
10
prof. dr hab. inż.
Ireneusz Zbiciński
20
15
15
30
2
15
15
30
2
30
2
E
15
15
E
15
15
30
2
15
15
30
2
6.
1015020200
Przepływy wielofazowe
prof. dr hab. inż.
Marek Dziubiński
dr inż. Henryk
Fidos
7.
1015020100
Reaktory heterofazowe
dr hab. inż.
Andrzej Chacuk
15
15
30
2
1061 020100
Bezpieczeństwo
przemysłowe II
dr hab. inż. Lech
Nowicki
15
15
30
2
9.
1071020100
Biznes plan
mgr Grzegorz
Kierner
10
20
30
2
10.
1025020100
Zarządzanie
środowiskiem
dr inż. Barbara
Kozłowska
10
20
30
2
11.
1027020100
Termorenowacja i
audyty cieplne
dr inż. Henryk
Fidos
15
15
30
2
8.
56
E
Semestr II
Lp. Kod
Nazwa przedmiotu
Kierownik
przedmiotu
1.
1019020500
Dynamika procesowa II
dr inż. Grzegorz
Rogacki
mgr inż. Zdzisław
Bartczak
2.
1016020200
Komputerowe techniki
projektowania II
dr hab. inż.
Zdzisław Pakowski
Za
l.
W
Ć
L
P
S
30
E
25
30
Godz. ECTS
30
2
55
4
IChP s2 przedmioty
obieralne
3.
4
Ogółem:
85
10
30
2
30
2
ICHP s2 Przedmioty obieralne sem2
1.
1071020500
Modern theories of
management
dr inż. Tomasz
Olejnik
E
15
2.
1071020300
Legal aspects of
technology management
dr inż. Tomasz
Olejnik
E
15
Shale gas technology
dr hab. inż.
Zdzisław Pakowski
dr inż. Robert
Adamski
E
15
15
30
2
Industrial dryling
dr hab. inż.
Zdzisław Pakowski
E
15
15
30
2
3.
4.
1027021200
1029020101
15
15
Specjalność: Inżynieria produktu
1.
1033020800
Bioprodukty
prof. dr hab. inż.
Stanisław
Ledakowicz
15
15
30
2
2.
1033020400
Fizykochemia
polimerów
prof. dr hab. Maria
Mucha
20
15
35
2
3.
1033020200
Inżynieria molekularna,
nanotechnologia
prof. dr hab. inż.
Jacek Tyczkowski
20
10
30
3
4.
1033020100
Materiały ziarniste
dr inż. Tadeusz
Gluba
15
30
2
10
25
2
15
5.
1033020100
Projektowanie produktu
prof. dr hab. inż.
Ireneusz Zbiciński
dr inż. Barbara
Kozłowska
6.
1033020700
Przetwórstwo tworzyw
sztucznych
dr hab. inż. Jerzy
Sęk
15
15
30
2
7.
1033020500
Reologia
dr hab. inż.
Tomasz Kiljański
15
15
30
3
8.
1033020900
Wytwarzanie i
konfekcjonowanie
produktu
dr inż. Janusz
Adamiec
dr inż. Andrzej
Obraniak
15
15
30
2
9.
1033020300
Zawiesiny, koloidy, zole
i żele
dr hab. inż. Witold
Świątkowski
15
30
2
270
20
30
2
15
15
Ogółem:
Specjalność: Inżynieria bioprocesowa
1.
1032020400
Biochemia techniczna
dr inż. Marcin
Bizukojć
15
15
57
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1032020200
1032020300
1032020700
1032020100
Inżynieria biochemiczna
prof. dr hab. inż.
Stanisław
Ledakowicz
30
Inżynieria bioreaktorowa
dr inż. Paweł
Głuszcz
30
Inżynieria metaboliczna
dr inż. Marcin
Bizukojć
15
dr hab. inż. Liliana
Krzystek
20
Kinetyka bioprocesów
1032020600
Techniki
mikrobiologiczne
1032020800
Wyodrębnianie i
oczyszczanie produktów
dr inż. Paweł
Głuszcz
1032020500
Zastosowanie
mikroorganizmów w
produkcji
dr inż. Teresa
Jamróz
8.
15
45
4
45
3
30
2
35
3
30
2
25
25
2
30
30
2
30
2
30
2
15
15
15
mgr inż. Barbara
Sencio
30
Specjalność: Paliwa i energia
1.
1027020700
Ciekle biopaliwa
prof. dr hab. inż.
Władysław
Kamiński
15
2.
1027020400
Energetyka atomowa
prof. dr hab. inż.
Stanisław
Ledakowicz
15
Energia z biomasy
dr inż. Katarzyna
Paździor
15
15
30
2
Niekonwencjonalne
źródła energii
prof. dr hab. inż.
Marek Dziubiński
dr inż. Henryk
Fidos
25
35
60
5
1027020500
Ogniwa paliwowe i
wodór
prof. dr hab. inż.
Jacek Tyczkowski
15
15
30
2
1027020200
Paliwa i energetyka
konwencjonalna
dr inż. Elwira
Tomczak
15
10
40
3
Pompy ciepła i
magazynowanie ciepła
dr inż. Romuald
Żyłła
dr inż. Robert
Adamski
10
10
20
2
Procesy petrochemiczne
dr inż. Marek
Stelmachowski
15
15
30
2
270
20
3.
1027020800
1027020600
4.
5.
6.
1027020900
7.
8.
1027020300
15
15
15
Ogółem:
Semestr III
L.p. Kod
Nazwa przedmiotu
1.
1098020100
Praca dyplomowa
2.
1016020300
Projektowanie
przemysłowe
3.
1088020100
Seminarium dyplomowe
Kierownik
przedmiotu
Zal.
W
Ć
L
P
S
Godz. ECTS
20
dr hab. inż.
Zdzisław
Pakowski
E
20
30
30
Ogółem:
50
4
30
2
80
26
20
2
Specjalność: Inżynieria produktu
1.
58
1033021100
Inżynieria plazmy
dr hab. inż. Piotr
Kazimierski
10
10
2.
1033021000
Procesy
wysokociśnieniowe
dr inż. Paweł
Wawrzyniak
10
10
Ogółem:
20
2
40
4
40
4
40
4
20
2
20
2
40
4
Specjalność: Inżynieria bioprocesowa
1.
1032020900
Modelowanie procesów
biologicznych
dr inż. Marcin
Bizukojć
20
20
Ogółem:
Specjalność: Paliwa i energia
1.
1027021000
Konwersja gazu
syntezowego
dr hab. inż. Lech
Nowicki
10
2.
1027021100
Piroliza i zgazowanie
węgla i biomasy
dr hab. inż. Lech
Nowicki
20
10
Ogółem:
Kierunek: Inżynieria Środowiska
Studia stacjonarne II-go stopnia
Semestr I
L.p. Kod
Nazwa przedmiotu
1027050800
3.
4.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
W
30
dr inż. Jan
Stawczyk
15
Chemia atmosfery
dr inż. Longin
Chruściński
15
1011050101
Meteorologia i
klimatologia
dr hab. Jerzy
Skrzypski
15
1017050100
Modelowanie
matemat. w ochronie
środowiska
dr hab. inż.
Andrzej Chacuk
1025050100
Monitoring
środowiska
dr inż. Mirosław
Imbierowicz
1004050100
Niezawodność i
bezpieczeństwo
1025060200
Oceny oddziaływania
na środowisko
0633040900
Planowanie
przestrzenne
1019050100
1003050100
5.
6.
Zal.
prof. dr hab. inż.
Marek Dziubiński
dr inż. Henryk
Fidos
Alternatywne źródła
energii
1.
2
Kierownik
przedmiotu
1001050100
Automatyka i
sterowanie
Ć
L
15
15
15
dr inż. Marek
Tomalczyk
15
dr inż. Grzegorz
Wielgosiński
15
S
20
45
E
P
20
20
15
30
15
Statystyka
dr hab. inż. Jerzy
Petera
1026050100
Technologie
proekologiczne
dr inż. Mirosław
Imbierowicz
1004050200
Zarządzanie
środowiskiem
dr inż. Barbara
Kozłowska
Ogółem:
E
15
15
E
30
15
15
Godz. ECTS
30
2
35
2
30
3
30
2
65
5
35
2
30
3
45
2
15
1
30
3
30
2
30
3
405
30
59
Semestr II
L.p. Kod
Nazwa przedmiotu
Kierownik
przedmiotu
Zal.
W
Ć
L
P
S
Godz. ECTS
Przedmioty wspólne - obieralne
1015050100
1.
2.
1071050401
Catalysis In
Environmental
Protecion
dr inż. Barbara
Kozłowska
15
Numerical Methods
prof. dr hab. inż.
Władysław
Kamiński
20
1023060101
Migration of
Contamination in Solis
dr hab. inż. Jerzy
Sęk
15
1011050200
Polymers and the
Environment
prof. dr hab. Maria
Mucha
20
1017050200
5.
10
20
European Strategies
3.
4.
dr hab. inż. Lech
Nowicki
15
10
15
10
30
2
30
2
30
2
30
2
30
2
30
3
30
2
30
2
Specjalność: Zintegrowane zarządzanie w gospodarce komunalnej
1.
1023050200
Gospodarka odpadami
komunalnymi
dr inż. Barbara
Kozłowska
Instalacje komunalne
dr hab. inż. Jerzy
Sęk
dr inż. Henryk
Fidos,
dr inż. Jarosław
Sowiński
15
1024050100
2.
3.
4.
5.
6.
7.
15
Kształtowanie
środowiska miejskiego
dr inż. Barbara
Kozłowska
15
1062060200
Nadzwyczajne
zagrożenia w miastach
dr inż. Tomasz
Olewski
15
15
30
2
0631040800
Organizacja robót
instalacyjnych
15
15
30
3
30
60
4
15
30
2
30
30
2
30
2
45
4
1021050100
1062050300
8.
10.
15
15
1025050400
Rozprzestrzenianie się
zanieczyszczeń w
atmosferze
E
dr inż. Grzegorz
Wielgosiński
15
Środowiskowe
zagrożenia zdrowia
dr Alicja
Zawadzka
15
Termo renowacja i
audyt cieplny
dr inż. Jarosław
Sowiński
dr inż. Henryk
Fidos
1027050200
9.
E
1025050300
Zarządzanie ochroną
powietrza
dr hab. Jerzy
Skrzypski
1022050100
Zarządzanie zasobami
wodnymi
dr inż. Anna
Wolborska
11.
15
15
15
15
E
15
30
Przedmioty obieralne
4
Ogółem:
345
30
60
4
30
3
Specjalność: Wentylacja i klimatyzacja
1041050100
1.
2.
60
Aparaty i urządzenia
1041050600
Komputerowe
wspomaganie
mgr inż. Zdzisław
Bartczak
dr inż. Krzysztof
Ciesielski
dr inż. Tomasz
Olejnik
E
30
15
15
15
15
3.
1041050500
projektowania
systemów wentylacji
mgr inż. Marek
Pietrzykowski
Odzysk ciepła w
układach wentylacji
przemysłowej
dr inż. Andrzej
Obraniak
1041050200
4.
Systemy klimatyzacji
dr inż. Krzysztof
Ciesielski
mgr inż. Zdzisław
Bartczak
Wentylacja ogólna
dr inż. Paweł
Wawrzyniak
mgr inż. Zdzisław
Bartczak
1041050300
5.
6.
1027050300
7.
Wentylacja
przemysłowa
8.
Przedmioty obieralne
E
15
45
15
30
3
75
5
60
4
15
30
3
15
60
4
60
4
345
30
30
2
15
15
E
30
dr inż. Dorota
Brzezińska
15
dr inż. Paweł
Wawrzyniak
mgr inż. Zdzisław
Bartczak
15
Wentylacja pożarowa
1041050400
15
15
15
15
40
10
10
Ogółem:
Specjalność: Paliwa i odnawialne źródła energii
1028050400
1.
Biopaliwa
prof. dr hab. inż.
Władysław
Kamiński
15
Energetyka słoneczna i
wiatrowa
prof. dr hab. inż.
Marek Dziubiński
dr inż. Henryk
Fidos
15
15
30
2
Energia geotermalna
prof. dr hab. inż.
Marek Dziubiński
dr inż. Henryk
Fidos
10
20
30
2
20
60
5
30
2
30
2
15
2
60
5
60
4
60
4
345
30
1028050100
2.
1028050200
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1028050300
Energia z biomasy
dr inż. Paweł
Stolarek
1027050600
Ogniwa paliwowe,
paliwo wodorowe
1027050500
Pompy ciepła i
magazynowanie energii
1071050200
1027050400
Prawo energetyczne
20
20
prof. dr hab. inż.
Jacek Tyczkowski
10
20
dr inż. Romuald
Żyłła
20
mgr Katarzyna
Żykwińska-Rouba
15
Termodynamika
procesów spalania i
konwencjonalne źródła
energii
1027050700
9.
Termo renowacja i
audyt cieplny
10.
Przedmioty obieralne
dr inż. Elwira
Tomczak
prof. dr hab. inż.
Władysław
Kamiński
dr inż. Henryk
Fidos
Ogółem:
E
15
E
30
10
20
10
20
40
40
10
10
Specjalność: Biotechnologia środowiska
61
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1032050300
Biodegradacja odpadów
stałych
dr hab. inż. Liliana
Krzystek
15
1032050400
Biologiczne
oczyszczanie gazów
dr inż. Paweł
Głuszcz
10
Biologiczne
unieszkodliwianie
metali ciężkich,
ksenobiotyków i
związków opornych
prof. dr hab. inż.
Stanisław
Ledakowicz
15
1032050500
Biologiczne usuwanie
biogenów ze ścieków
dr inż. Katarzyna
Paździor
15
1032050100
Bioprocesy w ochronie
środowiska
dr hab. inż. Liliana
Krzystek
E
30
15
Bioreaktory
dr inż. Paweł
Głuszcz
E
15
15
Gospodarka odpadami
niebezpiecznymi
dr inż. Anna
Antecka
E
30
15
Matematyczne
modelowanie procesów
biologicznych
dr inż. Marcin
Bizukojć
15
Zagrożenia biologiczne
dr inż. Teresa
Jamróz
10
1032050200
1031050200
1023050300
1031050100
1032050600
10.
Przedmioty obieralne
10
10
15
15
15
30
30
20
40
10
10
Ogółem:
15
1
30
2
30
2
45
3
45
4
60
5
45
4
45
3
30
2
60
4
345
30
30
3
30
2
30
2
Specjalność: Bezpieczeństwo przemysłowe
1.
2.
1063050400
Badanie wypadków
awarii
dr inż. Mirosław
Imbierowicz
15
1063050200
Efekty fizyczne i skutki
awarii
dr inż. Tomasz
Olewski
15
1061050200
Przepisy prawa i
standardy
bezpieczeństwa
dr inż. Andrzej
Cieślak
1063050500
Raporty bezpieczeństwa
i plany oper-ratow.
dr inż. Tomasz
Olewski
15
15
30
2
1063050600
Ratownictwo techniczne
i chemiczne
Andrzej
Wojnarowski
15
15
30
2
Ryzyko przemysłowe
dr inż. Tomasz
Olewski
E
15
15
30
2
1061050300
Systemowe zarządzanie
bezpieczeństwem
dr inż. Andrzej
Cieślak
E
15
30
60
5
1063050100
Systemy i środki
bezpieczeństwa
dr hab. inż. Adam
Markowski
E
15
30
45
4
1062050500
Zagrożenia chemiczne i
bezpiecz. reaktorów
45
3
1061050100
Zasady zapewnienia
bezpieczeństwa
15
1
60
4
345
30
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1062050400
dr inż. Tomasz
Olewski
15
dr hab. inż. Adam
Markowski
15
Przedmioty obieralne
40
Ogółem:
62
15
15
15
15
15
15
15
10
10
Smestr III
L.p. Kod
1.
2.
3.
4.
5.
6.
W
Ć
dr inż. Marcin
Bizukojć
20
10
Prawo europejskie
dr inż. Barbara
Kozłowska
1071050300
Teoria organizacji i
zarządzania
mgr Grzegorz
Kierner
1012050100
Źródła informacji
naukowej
1088050100
Seminarium
dyplomowe
1098050100
Praca dyplomowa
1011050200
1071050100
Nazwa przedmiotu
Kierownik
przedmiotu
Biochemia
środowiskowa
Zal.
L
P
S
Godz. ECTS
30
2
15
15
1
30
30
2
30
2
30
3
dr inż. Grzegorz
Rogacki
15
15
30
20
Ogółem:
135
30
Kierunek: Inżynieria Środowiska
Studia stacjonarne I-go stopnia
Semestr I
L.p. Kod
Nazwa przedmiotu
Kierownik
przedmiotu
1.
2101104500 Matematyka I
2
2101000100 Wstęp do analizy
matematycznej
dr Andrzej Just
1093030100
prof. dr hab. inż.
Władysław
Kamiński
3.
4.
5.
6.
Wprowadzenie do
studiowania
1002030100 Fizyka
dr Marian Szurgot
1003030100
Chemia I
1004030100 Biologia
7.
45
L
P
Godz. ECTS
45
90
8
30
30
2
15
2
15
60
5
prof. dr hab. inż.
Jacek Tyczkowski
30
15
45
5
dr Alicja Zawadzka
30
30
2
Ochrona środowiska
dr inż. Marek
Stelmachowski
dr inż. Mirosław
Imbierowicz
30
30
2
Rys. techniczny i
geometria wykreślna
prof. dr hab. inż.
Piotr Wodziński
dr inż. Marek
Tomalczyk
15
30
2
Technologia
informacyjna
dr inż. Robert
Adamski
dr inż. Romuald
Żyłła
30
2
360
30
1012030100
Ogółem:
E
S
30
1004030400
8.
E
Ć
30
1004030300
9.
dr Andrzej Wrzesień
Zal. W
15
30
63
Semestr II
L.p. Kod
1.
2
2291000021
Nazwa przedmiotu
Język obcy m. 2.1
3.
5.
6.
7.
Zal. W
mgr Marek
Stępniewski
2392000021 WF m. 2
2101204400
4.
Kierownik
projektu
1003030200
1004031300
8.
0
60
6
75
7
30
2
30
2
30
2
45
4
30
2
Chemia II
prof. dr hab. inż.
Jacek Tyczkowski
E
30
15
30
30
15
15
Materiałoznawstwo
dr inż. Krzysztof
Szulc
30
Instalacje i aparatura
dr hab. inż.
Czesław
Kuncewicz
dr inż. Remigiusz
Modrzewski
15
15
dr inż. Tadeusz
Gluba
mgr inż. Marek
Pietrzykowski
15
15
Mechanika i wytrzymałość
materiałów
9.
30
30
1004031000
Godz. ECTS
30
30
1024030200
S
1
E
dr hab. Jerzy
Skrzypski
P
30
Matematyka II
Hydrologia i nauki o ziemi
L
30
dr Andrzej
Wrzesień
dr Bożena Świątek
0205045700 Elektrotechnika i
elektronika
1004030900
Ć
15
10.
1011030100 Ochrona przyrody i
bioróżnorodności
dr Alicja
Zawadzka
15
15
2
11.
1012030200 Ochrona własności
intelektualnej
mgr inż. Zbigniew
Bałczewski
15
15
2
390
30
Ogółem:
Semestr III
L.p. Kod
Nazwa przedmiotu
Kierownik
projektu
Zal. W
Ć
L
P
S
Godz. ECTS
1.
2291000031 Język obcy m. 3.1
30
30
1
2.
2291000032 Język obcy m. 3.2
30
30
1
3
2392000031 WF m. 3
15
15
0
15
15
30
2
30
15
30
75
8
30
45
3
30
4
75
8
4.
2101302300
Matematyka III
dr Andrzej
Wrzesień
Chemia fizyczna
dr hab. inż. Lidia
Gębicka
dr inż. Jan
Perkowski,
dr inż. Elwira
Tomczak
0303005400
5.
6.
0539000100 Mikrobiologia
środowiskowa
dr inż. Elżbieta
Klewicka
7.
1004030500 Informatyczne podst.
projektowania I
dr hab. inż.
Andrzej Chacuk
8.
1004030800 Mechanika płynów
64
prof. dr hab. inż.
Marek Dziubiński
E
15
15
E
30
15
15
30
dr hab. inż.
Tomasz Kiljański,
dr hab. inż. Jerzy
Sęk
0616040300
9.
Budownictwo I
dr inż. Jan Jeruzal
mgr inż. Iwona
Szer
15
30
Ogółem:
45
3
375
30
Semestr IV
L.p. Kod
Nazwa przedmiotu
Kierownik
przedmiotu
Zal. W
Ć
L
P
S
Godz. ECTS
1.
2291000041 Język obcy m. 4.1
30
30
1
2.
2291000042 Język obcy m. 4.2
30
30
1
3
2392000041 WF m. 4
15
15
0
30
3
60
4
30
3
45
5
60
6
Informatyczne podstawy
projekt. II
dr inż. Marek
Tomalczyk
dr inż. Tadeusz
Gluba,
dr inż. Andrzej
Obraniak,
mgr inż. Marek
Pietrzykowski,
dr inż. Marek
Solecki,
dr inż. Jacek
Stelmach
Chemia analityczna
dr inż. Longin
Chruściński
dr inż. Mirosław
Imbierowicz,
dr inż. Maria
Troszkiewicz,
dr Alicja
Zawadzka
1004030600
4.
1003030400
5.
1004030201
6.
Ekologia
1011030200
Środowiskowa inżynieria
procesowa I
7.
1004030700
Termodynamika
techniczna
8.
1023030100
9.
Gospodarka odpadami
0616040400
10.
Budownictwo II
dr hab. Jerzy
Skrzypski
dr Alicja
Zawadzka
15
15
E
prof. dr hab. inż.
Roman Zarzycki
dr inż. Zofia
Mikołajczyk
15
45
30
30
15
prof. dr hab. Maria
Mucha
mgr inż. Urszula
Cywińska
E
30
dr inż. Barbara
Kozłowska
dr inż. Katarzyna
Paździor
E
30
15
45
4
30
15
45
3
390
30
dr inż. Jan Kozicki
dr inż.
Przemysław
Bodzak
Ogółem:
30
65
Semestr V
L.p. Kod
Nazwa przedmiotu
Kierownik
przedmiotu
Zal. W
Ć
L
P
S
Godz. ECTS
1.
2291000500 Język obcy egzamin m.
0.0
2.
2291000051 Język obcy m. 5.1
30
30
1
3
2392000051 WF m.5
30
30
0
30
45
3
15
60
5
45
6
45
4
45
3
45
4
30
3
375
30
1057030200
4.
5.
Analiza instrumentalna
1022030100 Technologie wody i
ścieków
1011030300
Środowiskowa
inżynieria procesowa II
6.
1024030100
Sieci i instalacje
sanitarne
7.
1021030100
8.
Ochrona powietrza
9.
1041030100 Ogrzewnictwo,
wentylacja
i klimatyzacja
10.
0314010200 Geograficzne systemy
informacji
E
dr inż. Sławomir
Kuberski
dr inż. Marek
Stelmachowski,
dr inż. Maria
Troszkiewicz
dr inż. Anna
Wolborska
prof. dr hab. inż.
Roman Zarzycki
dr inż. Zofia
Mikołajczyk
dr hab. inż. Jerzy
Sęk
dr inż. Henryk Fidos,
dr inż. Jarosław
Sowiński
dr inż. Grzegorz
Wielgosiński
dr inż. Hanna
Kierzkowska-Pawlak
dr inż. Paweł
Wawrzyniak
mgr inż. Zdzisław
Bartczak
dr inż. Małgorzata
Szczesio
1
15
E
30
15
30
15
30
30
15
15
30
15
15
15
Ogółem:
Semestr VI
L.p. Kod
Nazwa przedmiotu
Kierownik
przedmiotu
1.
1023030200 Gleboznawstwo i
rekultywacja
dr hab. Jerzy
Skrzypski
2.
1022030200 Gospodarka wodna i
ochrona wód
dr inż. Anna
Wolborska
3
1063030100 Ochrona przed hałasem i
wibracjami
4.
Ć
15
15
30
2
15
15
30
4
E
L
P
S
Godz. ECTS
dr inż. Jan
Stawczyk
30
30
2
1016030100 Podstawy projekt. i
realizacji inwestycji
dr hab. inż.
Tadeusz Urban
15
15
1
1011030400
prof. dr hab. inż.
Roman Zarzycki
dr inż. Zofia
Mikołajczyk
30
4
30
2
5.
Środowiskowa inżynieria
procesowa III
6.
Przedmiot humanizujący
(do wyboru)
7.
Przedmioty obieralne
30
30
15
Ogółem:
66
Zal. W
165
30
Przedmiot humanizujący
0909103000
1.
Filozofia
0909104000
2.
3.
Psychologia
0909105001 Podstawowe dyskursy
współczesności
prof. dr hab.
Krzysztof
Baranowski
prof. dr hab.
Krzysztof
Baranowski
prof. dr hab.
Krzysztof
Baranowski
30
30
2
30
30
2
30
30
2
30
2
60
5
75
6
Przedmioty obieralne
3.
1021030200 Procesy oczyszczania
gazów
dr inż. Anna
Wolborska
dr hab. inż.
Andrzej Chacuk
dr hab. inż.
Andrzej Chacuk
dr inż. Hanna
KierzkowskaPawlak
dr inż. Marek
Stelmachowski
4.
1023030300 Termiczne przekształcanie
odpadów
dr inż. Grzegorz
Wielgosiński
30
30
2
5.
1062030100 Bezpieczeństwo
mikrobiologiczne
dr inż. Teresa
Jamróz
15
15
2
1022030300
Technologie oczyszczania
ścieków
1.
1015030100
Inżynieria reakcji
chemicznych
2.
1032030200
6.
Biotechnologia środowiska
1022030400
Mikrobiologiczna analiza
wody
7.
8.
1032030100 Biologiczne metody
zagospodarowania
odpadów
1032030400
Biologiczne metody
oczyszczania ścieków
9.
prof. dr hab. inż.
Stanisław
Ledakowicz
mgr inż. Barbara
Sencio
dr inż. Teresa
Jamróz
mgr inż. Barbara
Sencio
dr hab. inż.
Liliana Krzystek
dr inż. Teresa
Jamróz
mgr inż. Barbara
Sencio
30
E
30
30
E
30
15
E
30
30
30
60
4
15
30
45
2
15
30
2
15
75
5
15
E
30
Zal.
W
30
Semestr VII
L.p. Kod
Nazwa przedmiotu
1012030300
1.
BHP. Ergonomia.
Kierownik
przedmiotu
dr hab. inż. Adam
Markowski
mgr inż. Henryk
Pawlak
dr inż. Paweł
Budzyński
dr inż. Barbara
Kozłowska
Ć
L
P
S
30
Godz. ECTS
30
1
60
3
15
1
2.
1071030200 Ekonomia i zarządzanie
3.
1071030100 Podstawy prawa ochron
środowiska
4.
1088030100 Seminarium dyplomowe*
5.
1098030100 Praca dyplomowa
15
6.
1096030101 Praktyki – 4 tygodnie***
4
E
30
30
15
30
30
2
67
7.
Przedmioty obieralne
8
Ogółem:
135
22
30
2
30
2
15
2
Przedmioty obieralne
1.
1015030200 Rozdzielanie mieszanin
2.
1023030400 Gospodarka odpadami
niebezpiecznymi
dr inż. Elwira
Tomczak
dr hab. inż. Adam
Markowski
3.
1063030200 Transport substancji
niebezpiecznych
dr inż. Sławomir
Kuberski
15
4.
1019030100 Akwizycja danych i
sterowanie
dr inż. Jan
Stawczyk
15
15
30
2
5.
1015030300 Techniki membranowe
15
15
30
2
15
15
30
2
45
2
30
2
1022030500
6.
Techniki napowietrzania
ścieków
7.
1028030100 Odnawialne źródła energii
8.
1062030200 Ekotoksykologia
*)
dr inż. Elwira
Tomczak
dr inż. Jarosław
Sowiński
dr inż. Henryk
Fidos
prof. dr hab. inż.
Marek Dziubiński
dr inż. Sławomir
Kuberski
15
15
30
30
15
15
15
zajęcia w formie seminarium
godziny niekontaktowe
**)
Objaśnienia: W- wykład, Ć – ćwiczenia audytoryjne, L – ćwiczenia laboratoryjne, P – ćwiczenia projektowe, S - seminarium
- Ogółem 2520 godz. kontaktowych + 150 godz. na wykonanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu
dyplomowego.
*** 4 tygodnie praktyk, do odbycia do VII semestru
68
Kierunek: Inżynieria Środowiska
Studia niestacjonarne I-go stopnia
Semestr I
L.p. Kod
1.
2.
3.
Nazwa przedmiotu
1002040100
Fizyka sem.1z
1012043000
Inżynieria środowiska
sem.1z
2101104703
Matematyka I
1004040400
Rys. tech. i geometr.
wykreślna sem.1z
4.
5.
2101001803
Wstęp do analizy
matematycznej
Kierownik
przedmiotu
dr hab. inż. Piotr
Kazimierski
dr inż. Marek
Stelmachowski
dr Andrzej Wrzesień
dr Joanna Kucner
prof. dr hab. inż.
Piotr Wodziński
dr inż. Marek
Tomalczyk
dr Joanna Kucner,
dr Bożena Świątek
Godz.
ECTS
30
60
8
10
10
20
3
20
30
50
9
30
3
20
2
180
25
Zal.
W
Ć
E
30
E
L
P
S
30
20
Ogółem:
Semestr II
L.p. Kod
1.
2.
1004040100
1003040100
Nazwa przedmiotu
Kierownik
przedmiotu
Biologia sem.2z
dr Alicja
Zawadzka
Chemia sem.2z
dr inż. Longin
Chruściński
3.
2291000026
Język obcy m.2.6
4.
2101202003
Matematyka II
dr Andrzej
Wrzesień
dr Joanna Kucner
1004040900
Materiałoznawstwo
sem.2z
dr inż. Krzysztof
Szulc
1012040100
Technologia
informacyjna sem.2z
dr inż. Robert
Adamski
5.
6.
Zal.
W
Ć
L
P
S
30
E
E
20
20
Godz. ECTS
30
4
10
30
6
20
20
1
20
40
7
30
2
30
3
180
23
30
30
Ogółem:
Semestr III
L.p. Kod
1.
2.
1003040300
Nazwa przedmiotu
Chemia fizyczna 3z
dr inż. Elwira
Tomczak
1004041300
Hydrologia i nauka o
Ziemi 3z
dr hab. Jerzy
Skrzypski
1004040500
Informatyczne
podstawy
projektowania I 3z
3.
4.
2291000036
Język obcy m.3.6
5.
2101302303
Matematyka III
1004041000
Mechanika i
wytrzymałość
6.
Kierownik
przedmiotu
dr hab. inż. Andrzej
Chacuk
Zal.
W
Ć
E
10
10
L
P
S
Godz. ECTS
20
6
30
30
2
30
30
4
20
20
1
dr Andrzej Wrzesień
dr Joanna Kucner
10
20
30
5
dr inż. Tadeusz
Gluba
20
10
30
3
69
materiałów 3z
1004040300
Ochrona środowiska
3z
7.
dr inż. Tomasz
Olejnik
dr inż. Marek
Stelmachowski
dr inż. Mirosław
Imbierowicz
E
30
Ogółem:
30
3
190
24
Semestr IV
L.p. Kod
Nazwa przedmiotu
1003040400
1.
Chemia analityczna
1004040600
Informatyczne
podstawy
projektowania II
2.
1024040200
3.
Instalacje i aparatura
Kierownik
przedmiotu
Zal.
dr inż. Jacek Miller
dr inż. Mirosław
Imbierowicz,
dr inż. Maria
Troszkiewicz,
dr Alicja Zawadzka
W
4
dr hab. inż. Czesław
Kuncewicz
mgr inż. Marek
Pietrzykowski
10
2291000046
Język obcy m.4.6
5.
1004040800
Mechanika płynów
dr hab. inż. Tomasz
Kiljański
dr inż. Wojciech
Strzelecki
E
15
Termodynamika
techniczna
prof. dr hab. Maria
Mucha
mgr inż. Urszula
Cywińska
E
30
6.
L
P
S
16
4
30
30
4
10
30
6
20
1
20
45
6
15
45
6
190
27
10
20
10
Godz. ECTS
20
dr inż. Marek
Tomalczyk
dr inż. Tadeusz
Gluba,
dr inż. Andrzej
Obraniak,
mgr inż. Marek
Pietrzykowski,
dr inż. Marek
Solecki,
dr inż. Jacek
Stelmach
4.
1004040700
Ć
Ogółem:
Semestr V
L.p. Kod
Nazwa przedmiotu
1004040200
1.
2.
3.
70
Ekologia
2291000056
1021040100
Kierownik
przedmiotu
Zal.
dr hab. Jerzy
Skrzypski
dr Alicja Zawadzka
W
30
Język obcy m.5.6
Ochrona powietrza
dr inż. Grzegorz
Wielgosiński
dr inż. Hanna
KierzkowskaPawlak
Ć
E
10
L
P
S
Godz. ECTS
30
3
20
20
1
20
30
5
4.
1011040500
Środowiskowa
inżynieria procesowa
prof. dr hab. inż.
Władysław
Kamiński
dr inż. Kamil
Kamiński
5.
1022040100
Technologie wody i
ścieków
dr inż. Anna
Wolborska
20
E
10
20
20
IŚ nz1 Łódź
humanizujące
6.
Ogółem:
30
4
40
7
30
2
180
22
Przedmiot humanizujący
0909103000
1.
Filozofia
prof. dr hab.
Krzysztof
Baranowski
30
30
2
2.
0909104000
Psychologia
prof. dr hab.
Krzysztof
Baranowski
30
30
2
3.
0909105001
Podstawowe dyskursy
współczesności
prof. dr hab.
Krzysztof
Baranowski
30
30
2
Semestr VI
L.p. Kod
1.
2.
Nazwa przedmiotu
Zal.
W
1012040300
BHP i ergonomia
dr hab. inż. Adam
Markowski
mgr inż. Henryk
Pawlak
1071040200
Ekonomia i
zarządzanie
dr inż. Magdalena
Orczykowska
dr inż. Paweł
Budzyński
dr inż. Barbara
Kozłowska
dr inż. Katarzyna
Paździor
E
20
dr inż. Anna
Wolborska
E
15
3.
1023040100
Gospodarka odpadami
4.
1022040200
Gospodarka wodna i
ochrona wód
5.
2291000066
Język obcy m.6.6
6.
1041040100
Ogrzewnictwo,
wentylacja i
klimatyzacja
7.
1071040100
Podstawy prawa
ochrony środowiska
1011040600
Środowiskowa
inżynieria procesowa lab
8.
Kierownik
przedmiotu
20
10
Ć
L
P
20
dr inż. Barbara
Kozłowska
20
prof. dr hab. inż.
Władysław
Kamiński
dr inż. Kamil
Kamiński
2
20
30
5
10
30
4
30
6
20
1
30
4
20
2
15
3
195
27
15
Ogółem:
10
15
Godz. ECTS
20
20
dr inż. Paweł
Wawrzyniak
mgr inż. Zdzisław
Bartczak
S
71
Semestr VII
L.p. Kod
Nazwa przedmiotu
1.
0616040500
Budownictwo I
2.
2291000500
Język obcy egzamin
m.0.0
3.
2291000076
Język obcy m.7.6
1032040300
Mikrobiologia
środowiska
5.
1063040100
Ochrona przed hałasem
i wibracjami
6.
1012040200
4.
Kierownik
przedmiotu
Zal.
dr inż. Jan Jeruzal
mgr inż. Iwona Szer
W
Ć
L
20
P
S
10
Godz. ECTS
30
E
3
1
20
20
1
30
5
dr inż. Teresa
Jamróz
mgr inż. Barbara
Sencio
10
dr inż. Jan
Stawczyk
prof. dr hab.
Oleksiy Piddubnyak
20
20
2
Ochrona własności
intelektualnej
mgr inż. Zbigniew
Bałczewski
10
10
1
dr hab. inż. Jerzy
Sęk
dr inż. Henryk
Fidos,
dr inż. Jarosław
Sowiński
20
5
20
7.
1024040100
Sieci i instalacje
sanitarne
8.
1096040101
Praktyki – 4 tygodnie
4
IŚ nz1 przedmioty
obieralne sem.7
11
9.
E
10
10
Ogółem:
130
29
36
5
30
4
10
30
6
10
14
2
30
5
Przedmioty obieralne
1.
2.
3.
1032040400
1032040200
1021040200
Biologiczne metody
oczyszczania ścieków
10
20
20
prof. dr hab. inż.
Stanisław
Ledakowicz
mgr inż. Barbara
Sencio
E
10
Procesy oczyszczania
gazów odlotowych
dr inż. Marek
Stelmachowski
dr hab. inż. Andrzej
Chacuk
dr inż. Hanna
KierzkowskaPawlak
E
10
dr inż. Teresa
Jamróz
dr hab. inż. Liliana
Krzystek,
mgr inż. Barbara
Sencio
4
dr hab. inż. Lech
Nowicki
20
Biotechnologia
środowiska
4.
1032040100
Biologiczne metody
zagospodarowania
odpadów
5.
1015040100
Inżynieria reakcji
chemicznych
72
dr inż. Teresa
Jamróz
10
10
6
Semestr VIII
L.p. Kod
Nazwa przedmiotu
1.
1052040200
Analiza instrumentalna
2.
1016040100
Podstawy
projektowania i
realizacji inwestycji
3.
1098040100
Praca dyplomowa
4.
1088040100
Seminarium
dyplomowe
Kierownik
przedmiotu
Zal.
W
Ć
dr inż. Sławomir
Kuberski
dr inż. Marek
Stelmachowski,
dr inż. Maria
Troszkiewicz
L
P
S
Godz. ECTS
20
dr hab. inż. Tadeusz
Urban
10
20
4
10
1
15
15
15
IŚ nz1 przedmioty
obieralne sem.8
5.
2
10
Ogółem:
45
32
30
3
20
3
20
2
20
3
20
2
30
3
Przedmioty obieralne
1.
1061040100
Bezpieczeństwo
przemysłowe
dr hab. inż. Adam
Markowski
20
dr inż. Teresa
Jamróz
mgr inż. Barbara
Sencio
10
10
2.
1022040400
Mikrobiologiczna
analiza wody
3.
1015040300
Techniki membranowe
dr inż. Elwira
Tomczak
10
4.
1022040300
Technologie
oczyszczania ścieków
dr inż. Anna
Wolborska
dr hab. inż. Andrzej
Chacuk
20
5.
1023040400
Gospodarka odpadami
niebezpiecznymi
dr inż. Sławomir
Kuberski
10
6.
1028040100
Odnawialne źródła
energii
prof. dr hab. inż.
Marek Dziubiński
dr inż. Jarosław
Sowiński
20
7.
1022040500
Techniki
napowietrzania
ścieków
prof. dr hab. inż.
Marek Dziubiński
20
20
2
8.
1023040300
Termiczne
przekształcanie
odpadów
dr inż. Grzegorz
Wielgosiński
20
20
2
10
10
10
10
Objaśnienia: W- wykład, Ć – ćwiczenia audytoryjne, L – ćwiczenia laboratoryjne, P – ćwiczenia projektowe
73
Kierunek: Inżynieria Środowiska
Studia niestacjonarne II-go stopnia
Semestr I
L.p. Kod
1.
2.
Nazwa przedmiotu
Kierownik
przedmiotu
1019060100
Automatyka i
sterowanie sem.1m.uz
dr inż. Jan
Stawczyk
1003060100
Chemia środowiska
sem.1m.uz
dr inż. Longin
Chruściński
1011050100
Meteorologia i
klimatologia
sem.1m.uz
dr hab. Jerzy
Skrzypski
Niezawodność i
bezpieczeństwo
sem.1m.uz
3.
1004060100
4.
Zal.
W
Ć
P
S
3
30
3
10
20
2
dr inż. Marek
Tomalczyk
15
15
2
10
30
2
30
30
3
1026060100
Technologie
proekologiczne
sem.1m.uz
dr inż. Mirosław
Imbierowicz
6.
1004060200
Zarządzanie
środowiskiem
sem.1m.uz.
dr inż. Barbara
Kozłowska
E
20
Godz. ECTS
30
5.
10
L
30
10
20
E
IŚ nz2 Łódź obieralne
1
7.
1
Ogółem:
155
16
Przedmiot obieralny
1017060200
1.
2.
1062060100
Metody numeryczne
prof. dr hab. inż.
Władysław
Kamiński
10
10
1
Zagrożenia naturalne
sem.1m.uz
dr inż. Magdalena
Orczykowska
10
10
1
Nazwa przedmiotu
Kierownik
przedmiotu
Modelowanie matem.
w ochr.środ.
sem.2m.uz
dr inż. Hanna
KierzkowskaPawlak
Semestr II
L.p. Kod
1017060100
1.
1025060100
2.
1025050200
3.
4.
5.
6.
0633040800
1001060100
Monitoring
środowiska
sem.2m.uz
dr inż. Mirosław
Imbierowicz
E
W
L
P
S
Godz. ECTS
22
30
3
10
20
30
3
20
2
15
2
30
3
dr hab. inż.
Grzegorz
Wielgosiński
8
Planowanie
przestrzenne
dr inż. Renata
Mikielewicz
15
dr hab. inż. Jerzy
Petera
15
Statystyka sem.2m.uz
Ć
8
Oceny oddział.na
środowisko
sem.2m.uz.
12
15
IŚ nz2 Łódź obieralne
2
1
Ogółem:
Przedmiot obieralny
74
Zal.
125
14
1.
2.
3.
4.
1026060200
1023050101
1027060100
1023050100
Kataliza w ochronie
środowiska
dr hab. inż. Lech
Nowicki
Migration Of
Contamination In
Soils
dr hab. inż. Jerzy
Sęk
Energia jądrowa
Migracje
zanieczyszczeń w
glebie sem.2m.uz
dr inż. Sławomir
Kuberski
dr hab. inż. Jerzy
Sęk
10
10
1
10
10
1
10
10
1
10
10
1
40
5
40
5
Specjalność: Wentylacja i klimatyzacja
1.
1041060300
Wentylacja ogólna
dr inż. Paweł
Wawrzyniak
mgr inż. Zdzisław
Bartczak
E
16
12
12
Ogółem:
Specjalność: Zintegrowane zarządzanie w gospodarce komunalnej
1.
2.
1062050200
0631040700
Nadzwyczajne zagroż.
w miastach sem2m.uz
Organizacja robót
instalacyjnych
dr inż. Tomasz
Adamiak
E
8
12
20
2
8
12
20
3
40
5
Ogółem:
Semestr III
L.p. Kod
Nazwa przedmiotu
Kierownik
przedmiotu
Zal.
W
Ć
E
16
12
L
P
S
Godz. ECTS
Specjalność: Wentylacja i klimatyzacja
1041060100
Aparaty i urządzenia
mgr inż. Zdzisław
Bartczak
dr inż. Krzysztof
Ciesielski
2.
1041060600
Komputerowe
wspomaganie
projektowania
systemów wentylacji
dr inż. Tomasz
Olejnik
dr inż. Andrzej
Obraniak
mgr inż. Marek
Pietrzykowski
8
3.
1027060300
Odzysk ciepła w
układach wentylacji
przemysł
dr inż. Andrzej
Obraniak
8
1.
4.
1041060200
Systemy klimatyzacji
dr inż. Krzysztof
Ciesielski
mgr inż. Zdzisław
Bartczak
5.
1041060500
Wentylacja pożarowa
dr inż. Dorota
Brzezińska
8
1041060400
Wentylacja
przemysłowa
dr inż. Paweł
Wawrzyniak
mgr inż. Zdzisław
Bartczak
8
6.
Ogółem:
E
12
40
5
20
2
20
3
12
50
6
12
20
3
10
40
5
190
24
12
12
24
14
12
10
75
Specjalność: Zintegrowane zarządzanie w gospodarce komunalnej
1.
1023060200
Gospodarka odpadami
komunalnymi
dr inż. Barbara
Kozłowska
dr hab. inż. Jerzy
Sęk
dr inż. Henryk
Fidos
dr inż. Jarosław
Sowiński
8
E
8
12
3
20
2
20
3
40
5
2.
1024060100
Instalacje komunalne
3.
1025060400
Kształtowanie
środowiska miejskiego
dr inż. Barbara
Kozłowska
8
4.
1021060100
Rozprzestrzenianie się
zanieczyszczeń w
atmosferze
dr inż. Grzegorz
Wielgosiński
8
5.
1062060300
Środowiskowe
zagrożenia zdrowia
dr Alicja
Zawadzka
8
12
20
2
6.
1025060300
Zarządzanie ochroną
powietrza
dr hab. Jerzy
Skrzypski
8
12
20
3
7.
1022060100
Zarządzanie zasobami
wodnymi
dr inż. Anna
Wolborska
16
14
30
5
170
23
E
12
20
12
12
20
Ogółem:
Semestr IV
L.p. Kod
1.
2.
Nazwa
przedmiotu
1071060300
Teoria organizacji i
zarządzania
1027060200
Termo renowacja i
audyty cieplne
Kierownik
przedmiotu
Zal.
W
Ć
L
P
S
Godz. ECTS
10
dr inż. Henryk
Fidos
8
12
Ogółem:
10
2
20
2
30
4
150
20
10
2
20
4
10
2
190
28
150
20
10
2
20
4
10
2
190
28
Specjalność: Wentylacja i klimatyzacja
1.
1098060200
Praca dyplomowa
2.
1071060100
Prawo europejskie
3.
1088060200
Seminarium
dyplomowe
4.
1012060100
Źródła informacji
naukowej
150
dr inż. Barbara
Kozłowska
10
20
dr inż. Grzegorz
Rogacki
10
Ogółem:
Specjalność: Zintegrowane zarządzanie w gospodarce komunalnej
1.
1098060100
Praca dyplomowa
2.
1071060100
Prawo europejskie
3.
1088060100
Seminarium
dyplomowe
4.
1012060100
Źródła informacji
naukowej
150
dr inż. Barbara
Kozłowska
10
20
dr inż. Grzegorz
Rogacki
10
Ogółem:
Objaśnienia: W- wykład, Ć – ćwiczenia audytoryjne, L – ćwiczenia laboratoryjne, P – ćwiczenia projektowe
76
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Kierunek: Inżynieria Bezpieczenstwa Pracy
Międzywydziałowe studia stacjonarne I-go stopnia
Semestr I
Kod
10 03 0701 00
21 02 1021 00
04 33 4006 00
02 03 0144 00
21 01 1037 00
04 07 4007 00
09 10 1410 00
04 06 4016 00
21 01 0001 00
Nazwa przedmiotu
Zal. W. Ćw. Lab. P. G./tydz. Punkty Wydział
Chemia i technologia
2
2
3
WIPOŚ
chemiczna
Fizyka I
2
2
3
CNMiF
Grafika
1
1
1
3
4
WTMiWT
Informatyka
1
2
3
4
WEEIiA
Matematyka I
E
3
2
5
6
CNMiF
Mechanika techniczna
E
2
1
3
3
WTMiWT
Podstawy socjologii i
2
1
3
3
WOIZ
psychologii
Technologie informacyjne
1
1
2
2
WTMiWT
Wstęp do analizy
2
2
2
CNMiF
matematycznej
Ogółem: 375 godz.
25
30
Semestr II
Kod
10 32 0701 00
10 03 0702 00
02 05 0263 00
21 02 2015 00
21 01 2025 00
02 01 0395 00
04 07 4008 00
09 40 7460 00
10 12 0701 00
22 91 0000 21
23 92 0000 21
Nazwa przedmiotu
Zal. W. Ćw. Lab.
Mikrobiologia
2
1
Chemia
2
Elektrotechnika i elektronika
E
2
Fizyka
2
Matematyka II
E
1
2
Statystyka i probabilistyka
1
1
Mechanika techniczna II
1
Podstawy zarządzania
E
2
1
Mechanika płynów
2
1
Język obcy
2
WF
2
Ogółem: 375 godz.
P. G./tydz. Punkty Wydział
3
4
WIPOŚ
2
3
WIPOŚ
2
3
WEEIiA
2
3
CNMiF
3
4
CNMiF /
WEEIiA
2
2
1
2
WTMiWT
3
4
OIZ
3
4
WIPOŚ
2
1
SPNJO
2
0
SWFS
25
30
Nazwa przedmiotu
Automatyka
Ekologia i ochrona
środowiska
Elektrotechnika
Język obcy
P.
Semestr III
Kod
02 66 0564 00
10 11 0701 00
02 05 0566 00
22 91 0000 31
22 91 0000 32
04 33 4007 00
09 40 7480 00
09 50 1690 00
09 21 1321 00
10 04 0701 00
10 61 0701 00
23 92 0000 31
Maszynoznawstwo
Prawo ochrony pracy
Przedmiot humanistycznoekonomiczny
Termodynamika
Nauka o bezpieczeństwie
WF
Ogółem: 375 godz.
Zal. W. Ćw. Lab.
1
1
E
2
1
2
4
E
E
G./tydz. Punkty
2
3
3
4
Wydział
WEEIiA
WIPOŚ
2
4
3
2
WEEIiA
SPNJO
2
2
3
1
3
2
3
4
3
4
WTMiWT
WOiZ
WOiZ
1
2
1
2
2
1
25
3
4
0
30
WIPOŚ
WIPOŚ
SWFS
1
77
Semestr IV
Kod
02 81 0575 00
10 62 0707 00
02 81 0577 00
04 34 4022 00
10 62 0701 00
04 34 4023 00
09 10 1420 00
22 91 0000 41
22 91 0000 42
10 62 0702 00
23 92 0000 41
Nazwa przedmiotu
Czynniki zagrożeń –
oświetlenie
Czynniki zagrożeń
biologicznych
Czynniki zagrożeń
elektrycznych
Czynniki zagrożeń
mechanicznych
Czynniki zagrożeń
chemicznych
Czynniki zagrożeń
pożarowych
Fizjologia pracy
Język obcy
Toksykologia i higiena
przemysłowa
WF
Ogółem: 375godz.
Zal. W. Ćw. Lab.
1
1
P.
G./tydz. Punkty
2
3
Wydział
WEEIiA
1
1
2
3
WIPOŚ
2
1
3
4
WEEIiA
2
1
3
4
WTMiWT
1
1
2
3
WIPOŚ
1
1
2
3
WTMiWT
3
4
4
2
WOIZ
SPNJO
3
4
WIPOŚ
1
25
0
30
SWFS
E
2
E
2
1
4
1
1
Semestr V
Kod
09 74 1390 00
22 91 0000 51
22 91 0005 00
04 33 4008 00
10 63 0701 00
10 63 0702 00
10 63 0703 00
10 63 0704 00
09 71 1140 00
04 34 4024 00
23 92 0000 51
Nazwa przedmiotu
Ergonomia
Język obcy
Egzamin
Niezawodność techniczna i ludzka
Badania wypadków i awarii
Ocena ryzyka
Ochrona przeciwpożarowa
Ratownictwo techniczne
i medyczne
Systemy zarządzania jakością i
ocena zgodności
Środki bezpieczeństwa i ochrony I
WF
Ogółem: 405 godz
Zal W.
E
Lab
P.
G./tydz Punkt
y
3
5
2
2
Wydział
WOIZ
SPNJO
E
E
Semestr VI
Kod
Nazwa przedmiotu
Zal.
09 74 1370 00 Metodyka pracy służb bhp
10 96 0701 00 Praca przejściowa
W tabeli poniżej wg bloków Przedmioty
programowych
fakultatywne
09 74 1400 00 Systemy zarządzania
E
bezpieczeństwem i ochroną
środowiska
09 74 1380 00 Szkolenie w bhp
04 34 4025 00 Środki bezpieczeństwa i ochrony
E
II
Ogółem: 375 godz.
78
2
Ć
w
1
2
1
1
2
1
2
2
1
1
2
2
4
2
3
3
3
5
2
3
WTMiWT
WIPOŚ
WIPOŚ
WIPOŚ
WIPOŚ
1
1
2
3
WOIZ
3
2
2
5
2
27
4
WTMiWT
SWFS
W.
2
1
1
Ćw. Lab.
1
P.
2
4
2
1
2
3
1
2
4
1
30
G./tydz Punkty
3
4
2
3
10
10
Wydział
WOIZ
2
5
WOIZ
/WIPOŚ
3
5
3
5
WOIZ
WTMiWT
25
30
Bloki programowe dla semestru VI
Blok EEIiA
Kod
02 24 2186 00
02 24 2187 00
Blok IPOS
Kod
10 25 0701 00
10 62 0703 00
10 11 0702 00
09 09 1060 00
Blok TMiWT
Kod
04 20 4014 00
04 20 4015 00
04 20 4019 00
04 20 4022 00
Blok OiZ
Kod
09 33 1350 00
09 10 1460 00
09 74 1480 00
09 40 7890 00
Nazwa przedmiotu
Bezpieczeństwo w instalacjach
energetycznych
Użytkowanie urządzeń
łączeniowych i
energoelektornicznych
Zal. W. Ćw. Lab.
30 15
30
Nazwa przedmiotu
Monitoring środowiska pracy
Bezpieczeństwo w operacjach
jednostkowych inżynierii
chemicznej
Techniki ochrony środowiska
naturalnego
Organizacja stanowiska pracy
Zal. W. Ćw. Lab.
15
15
30 15
15
Nazwa przedmiotu
Drgania i hałas
Tekstronika w ochronie zdrowia
Komputerowe wspomaganie prac
inżynierskich
Przeciw wypadkowe
zabezpieczenia pracy
Zal. W. Ćw. Lab. P. Godz. Punkty Wydział
15
30
45
3
WTMiWT
15
30
45
3
WTMiWT
30
30
2
WTMiWT
30
15
P.
30
Godz. Punkty Wydział
75
5
WEEIiA
75
P.
30
15
15
30
P.
30
2
WIPOS
30
2
WOiZ
2
Nazwa przedmiotu
Praktyka
4 tygodnie = 160 godz.
Zal. W. Ćw. Lab.
P.
WTMiWT
Godz. Punkty Wydział
30
2
WOiZ
45
2
WOiZ
45
4
WOiZ
30
2
WOiZ
Semestr VII
Kod
Nazwa przedmiotu
Zal. W. Ćw. Lab. P. G./tydz. Punkty
10 98 0701 00
Praca dyplomowa
15
W tabeli poniżej Przedmioty fakultatywne
6
2
4
12
13
wg bloków
programowych
10 88 0701 00
Seminarium dyplomowe
3
3
2
Ogółem: Praca dypl. 150 godz.+ 225 godz =375 godz.
15
30
Kod
10 96 0702 00
WEEIiA
Godz. Punkty Wydział
30
2
WIPOS
60
4
WIPOS
30
Nazwa przedmiotu
Zal. W. Ćw. Lab.
Metody statystyczne w BHP
15
15
Społeczne i organizacyjne aspekty
15 30
pracy
Systemy zarządzania
15
30
bezpieczeństwem pracy wg PNN-18001
Zarządzanie kadrami
15
15
5
Godz. Punkty
4
Wydział
Wydział
79
Bloki programowe dla semestru VII
Blok EEIiA
Kod
02 83 2188 00
02 27 2189 00
02 37 2190 00
02 13 2191 00
Blok IPOS
Kod
10 62 0704 00
10 63 0705 00
10 62 0705 00
10 62 0706 00
Blok TMiWT
Kod
04 20 4017 00
04 20 4018 00
04 20 4016 00
04 20 4020 00
Blok OiZ
Kod
09 74 1490 00
09 74 1500 00
09 74 1510 00
09 40 7900 00
09 74 1520 00
Nazwa przedmiotu
Elektrotechnologie utylizacji
odpadów i odzysku surowców
Kompatybilność
elektromagnetyczna
Elektroniczne systemy ochrony
obiektów
Pomiary i monitorowanie
zagrożeń przemysłowych
Zal. W. Ćw. Lab.
15 15
15
P.
30
15
45
4
WEEIiA
30
15
45
2
WEEIiA
30
15
45
4
WEEIiA
Nazwa przedmiotu
Zal. W. Ćw. Lab. P. Godz. Punkty Wydział
Transport materiałów
15
15
30
2
WIPOS
niebezpiecznych
Zapobieganie stratom w
15 30
45
3
WIPOS
przedsiebiorstwie
Analiza zagrożeń procesowych
30 15
30
75
6
WIPOS
Standardy prawno-proceduralne
15 15
0
30
2
WIPOS
w przemyśle procesowym
Nazwa przedmiotu
Materiały tekstylne na wyroby
BHP
Materiały filtrosorpcyjne
Techniki multimedialne
Ekonomiczne aspekty
bezpieczeństwa pracy
Zal. W. Ćw. Lab. P. Godz. Punkty Wydział
15
15
30
2
WTMiWT
Nazwa przedmiotu
Dokumentacja zarządzania
jakością, środowiskowego i
bezpieczeństwa
Komputerowe wspomaganie
zarządzania bezpieczeństwem
Szkolenie audytorów
wewnętrznych –
bezpieczeństwo i higiena pracy
Zarządzanie środowiskowe
Zasady i metody poprawy
warunków pracy
Zal. W. Ćw. Lab.
15
30
30
15
30
30
30
15
60
60
30
P.
30
15
30
30
30
WEEIiA – Wydział Elektrotechniki, Elektronik, Informatyki i Automatyki (W2)
WIMiWT – Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów (W4)
WOiZ – Wydział Organizacji i Zarządzania (W9)
WIPOŚ – Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (W10)
CNMiF – Centrum Nauk Matematyczno-Fizycznych
80
Godz. Punkty Wydział
45
3
WEEIiA
4
5
2
WTMiWT
WTMiWT
WTMiWT
Godz. Punkty Wydział
45
3
WOiZ
30
2
WOiZ
45
4
WOiZ
30
30
2
2
WOiZ
WOiZ
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Kierunek: Inżynieria Bezpieczenstwa Pracy,
międzywydziałowe studia zaoczne inżynierskie
Semestr I
Kod
Nazwa przedmiotu
21 02 1036 03
Fizyka I
30
02 03 0645 00
Informatyka
15
21 01 1037 03
Matematyka I
09 10 2250 00
Podstawy socjologii i
psychologii
Wstęp do analizy
matematycznej
21 01 0012 03
Zal.
E
Razem
Semestr II
Kod
10 03 0801 00
W.
Ćw. Lab.
P.
30
Suma
godz.
30
Punkty
Wydział
3
CNMiF
45
4
WEEIiA
45
30
75
6
CNMiF
10
10
20
3
WOIZ
20
20
2
CNMiF
190
18
100
60
30
Suma
godz.
30
Punkty
Wydział
3
WIPOŚ
30
4
WTMiWT
45
4
WTMiWT
30
3
CNMiF
30
45
4
CNMiF
20
20
1
SPNJO
10
10
20
4
WOIZ
Razem
80
90
50
220
23
Godz. narastająco
180
150
80
410
41
Nazwa przedmiotu
04 33 8010 00
Chemia i technologia
chemiczna
Grafika
04 07 8007 00
Mechanika techniczna I
21 02 2023 03
Fizyka
21 01 2085 03
Matematyka II
21 91 0000 26
Język obcy
09 40 7490 00
Podstawy zarządzania
Zal.
W.
Ćw. Lab.
P.
30
10
E
15
20
30
30
E
E
Semestr III
Kod
Nazwa przedmiotu
10 32 0801 00
Mikrobiologia
10 03 0802 00
Chemia
02 05 2180 00
Elektrotechnika i elektronika
02 01 2182 00
Statystyka i probabilistyka
04 07 8008 00
Mechanika techniczna II
10 12 0801 00
Mechanika płynów
21 91 0000 36
Język obcy
02 66 2183 00
Automatyka
04 33 8008 00
04 06 8017 00
Zal.
15
W.
Ćw. Lab.
Punkty
Wydział
15
Suma
godz.
45
4
WIPOŚ
30
30
2
WIPOŚ
10
3
WEEIiA
15
30
2
WEEIiA
15
15
2
WIiMT
10
10
4
WIPOŚ
20
20
1
SPNJO
10
10
3
WEEIiA
Maszynoznawstwo
10
10
4
WTMiWT
Technologie informacyjne
10
20
30
2
WTMiWT
30
E
10
15
P.
Razem
75
30
105
210
27
Godz. narastająco
265
180
175
620
68
81
Semestr IV
Kod
Nazwa przedmiotu
Zal.
02 05 2181 00
Elektrotechnika i elektronika
21 91 0000 46
Język obcy
09 40 2840 00
Prawo ochrony pracy
09 21 1320 00
10 04 0801 00
Przedmiot humanistycznoekonomiczny
Termodynamika
10 61 0801 00
Nauka o bezpieczeństwie
04 34 8022 00
10 62 0801 00
Czynniki zagrożeń
mechanicznych
Czynniki zagrożeń chemicznych
09 10 2260 00
Fizjologia pracy
W.
Ćw. Lab.
P.
Suma
godz.
10
Punkty
Wydział
3
WEEIiA
20
1
SPNJO
10
3
WOIZ
20
4
WOIZ
10
10
3
WIPOŚ
30
30
4
WIPOŚ
10
20
E
10
10
E
E
10
10
10
20
4
WTMiWT
10
10
20
3
WIPOŚ
45
4
WOIZ
30
15
Razem
110
45
30
185
29
Godz. narastająco
375
225
205
805
97
Przedmiot humanistyczno-ekonomiczny
1 Mikroekonomia k-98 2 Marketing organizacji k-92
Semestr V
Kod
Nazwa przedmiotu
02 81 2184 00
Czynniki zagrożeń - oświetlenie
10
10 62 0807 00
04 34 8023 00
Czynniki zagrożeń
biologicznych
Czynniki zagrożeń
elektrycznych
Czynniki zagrożeń pożarowych
21 91 0000 56
Język obcy
10 62 0802 00
E
10 63 0803 00
Toksykologia i higiena
przemysłowa
Niezawodność techniczna i
ludzka
Ochrona przeciwpożarowa
09 74 1430 00
Ergonomia
E
02 81 2185 00
04 33 8009 00
82
Zal.
W.
Ćw. Lab.
P.
Punkty
Wydział
10
Suma
godz.
20
3
WEEIiA
10
10
20
3
WIPOŚ
10
10
20
4
WEEIiA
10
10
20
3
WIiMT
20
1
SPNJO
45
4
WIPOŚ
10
3
WTMiWT
10
2
WIPOŚ
15
5
WOIZ
20
15
15
5
5
5
15
5
10
5
Razem
75
25
60
20
180
28
Godz. narastająco
450
250
265
20
985
125
Semestr VI
Kod
Nazwa przedmiotu
10 63 0804 00
10 63 0801 00
Ratownictwo techniczne i
medyczne
Badania wypadków i awarii
10 63 0802 00
Ocena ryzyka
09 71 1150 00
21 91 0000 66
Systemy zarządzania jakością i
ocena zgodności
Język obcy
10 11 0801 00
Ekologia i ochrona środowiska
04 34 8024 00
Środki bezpieczeństwa i
ochrony I
Szkolenie w bhp
0 974 2190 00
Zal.
Ćw. Lab.
W.
20
E
10
Suma
godz.
30
Punkty
Wydział
3
WIPOŚ
15
15
30
3
WIPOŚ
15
15
30
5
WIPOŚ
5
10
3
WOIZ
20
20
1
SPNJO
10
4
WIPOŚ
5
E
P.
10
15
15
15
45
4
WTMiWT
10
10
10
30
3
WOIZ
Razem
90
60
55
205
26
Godz. narastająco
540
310
75
1190
151
265
Semestr VII
Kod
Nazwa przedmiotu
09 74 1450 00
Metodyka pracy służb bhp
10 96 0801 00
Praca przejściowa
Przedmioty fakultatywne
W tabeli poniżej wg bloków
programowych
Język obcy
09 74 1460 00
04 34 8025 00
Systemy zarządzania
bezpieczeństwem i ochroną
środowiska
Środki bezpieczeństwa i
ochrony II
Razem
Zal.
Ćw. Lab.
30
P.
Suma
godz.
45
Punkty
Wydział
4
WOIZ
10
10
3
20
90
10
20
2
SPNJO
15
40
20
E
10
20
E
15
15
15
45
5
WOIZ
/WIPOŚ
E
15
15
15
45
5
WTMiWT
100
85
10
60
255
29
640
395
275
135
1445
180
160
4
Suma
godz.
Punkty
Wydział
5
WEEIiA
5
WEEIiA
Godz. narastająco
10 96 0802 00
W.
Praktyki
co najmniej 4 tygodniowe
Bloki programowe dla semestru VII
Blok EEIiA
Kod
02 24 2192 00
02 24 2193 00
Nazwa przedmiotu
Bezpieczeństwo w
instalacjach energetycznych
Użytkowanie urządzeń
łączeniowych i
energoelektronicznych
Zal.
W. Ćw. Lab.
18
18
18
6
2
4
P.
12
83
Blok IPOS
Kod
10 25 0801 00
10 62 0803 00
Nazwa przedmiotu
09 09 2060 00
Monitoring środowiska pracy
Bezpieczeństwo w operacjach
jednostkowych
Techniki ochrony środowiska
naturalnego
Organizacja stanowiska pracy
Blok TMiWT
Kod
Nazwa przedmiotu
10 11 0802 00
04 20 8014 00
04 20 8015 00
04 20 8019 00
04 20 8022 00
Blok OiZ
Kod
09 33 2250 00
09 10 2270 00
09 74 2200 00
09 40 2850 00
Punkty
Wydział
2
4
WIPOS
WIPOS
10
10
2
WIPOS
10
10
2
WOiZ
Suma
godz.
45
45
Punkty
Wydział
3
3
WTMiWT
WTMiWT
30
2
WTMiWT
30
2
WTMiWT
Suma
godz.
30
Punkty
Wydział
2
WOiZ
45
2
WOiZ
W.
E
10
10
Zal.
Drgania i hałas
Tekstronika w ochronie
zdrowia
Komputerowe
wspomaganie prac
inżynierskich
Przeciwwypadkowe
zabezpieczenia racy
Nazwa przedmiotu
Suma
godz.
15
15
Zal.
Ćw. Lab.
P.
5
5
W. Ćw. Lab.
15
15
P.
30
30
30
30
Zal.
Metody statystyczne w
BHP
Społeczne i organizacyjne
aspekty pracy
Systemy zarządzania
bezpieczeństwem pracy wg
PN-N-18001
Zarządzanie kadrami
W.
Ćw. Lab.
15
15
P.
15
30
15
30
45
4
WOiZ
15
15
30
2
WOiZ
Suma
godz.
90
Punkty
Semestr VIII
Kod
Nazwa przedmiotu
10 98 0801 00
Przedmioty fakultatywne
W tabeli poniżej wg
bloków programowych
Praca dyplomowa
10 88 0801 00
Seminarium dyplomowe
84
Zal.
W.
60
Ćw. Lab.
10
10
P.
10
13
15
20
20
2
Razem
60
30
10
10
110
30
Godz. narastająco
680
375
315
145
1515
210
Wydział
Bloki programowe dla semestru VIII
Blok EEIiA
Kod
Nazwa przedmiotu
02 83 2194 00
02 27 2195 00
02 37 2196 00
02 13 2197 00
Blok IPOS
Kod
10 62 0804 00
10 63 0805 00
10 62 0805 00
10 62 0806 00
Blok TMiWT
Kod
04 20 8017 00
04 20 8018 00
04 20 8016 00
04 20 8020 00
Blok OiZ
Kod
09 74 2210 00
09 74 2220 00
09 74 2230 00
09 40 2860 00
09 74 2240 00
Zal.
Elektrotechnologie
utylizacji odpadów i
odzysku surowców
Kompatybilność
Elektromagnetyczna
Elektroniczne systemy
ochrony obiektów
Pomiary i monitorowanie
zagrożeń przemysłowych
Nazwa przedmiotu
Zal.
Transport materiałów
niebezpiecznych
Zapobieganie stratom w
przedsiębiorstwie
Analiza zagrożeń
procesowych
Standardy prawnoproceduralne w przemyśle
procesowym
Nazwa przedmiotu
Dokumentacja
zarządzania jakością,
środowiskowego i
bezpieczeństwa
Komputerowe
wspomaganie zarządzania
bezpieczeństwem
Szkolenie audytorów
wewnętrznych –
bezpieczeństwo i higiena
pracy
Zarządzanie
środowiskowe
Zasady i metody poprawy
warunków pracy
Ćw.
Lab.
Punkty
Wydział
9
Suma
godz.
27
9
9
3
WEEIiA
18
9
27
4
WEEIiA
9
9
18
2
WEEIiA
18
9
27
4
WEEIiA
Suma
godz.
20
Punkty
Wydział
2
WIPOS
10
3
WIPOS
40
6
WIPOS
20
2
WIPOS
W.
Ćw.
Lab.
10
P.
P.
10
10
Zal.
Materiały tekstylne na
wyroby BHP
Materiały filtrosorpcyjne
Techniki multimedialne
Ekonomiczne aspekty
bezpieczeństwa pracy
Nazwa przedmiotu
W.
10
10
10
10
W.
Ćw.
20
Lab.
P.
Suma
godz.
15
Punkty
Wydział
2
WTMiWT
15
10
30
30
15
4
5
2
WTMiWT
WTMiWT
WTMiWT
P.
Punkty
Wydział
10
Suma
godz.
20
3
WOiZ
10
10
2
WOiZ
10
20
4
WOiZ
20
20
2
WOiZ
20
20
2
WOiZ
15
Zal.
15
10
15
10
W.
Ćw.
10
10
Lab.
85
STUDIA PODYPLOMOWE
Studia Podyplomowe „Ochrona Środowiska”
16 edycja – rok akademicki 2009/2010
Kierownik Studiów dr hab. Jerzy Skrzypski, prof. ndzw. PŁ
Organizator: Katedra Systemów Inżynierii Środowiska oraz Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa
Pracy.
Program: liczba godzin zajęć wynosi 240 i obejmuje dwa semestry, w ramach których przewidziane
jest przeprowadzenie: wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych (informatyka, analiza instrumentalna) oraz
praktyk terenowych (zajęcia połączone z odwiedzaniem m.in. oczyszczalni ścieków, wysypisk
odpadów stałych, kopalni węgla brunatnego, elektrowni oraz rezerwatów i parków krajobrazowych).
Program jest systematycznie uaktualniany i dostosowywany do wymogów związanych z wymogami
Unii Europejskiej. Bezpośrednią opiekę nad studiami sprawuje mgr inż. Anna Aulak. W szesnastej
edycji studiów uczestniczyło 27 osób.
Absolwenci: 438 (od 1993 roku)
Semestr I
Lp. Nazwa przedmiotu, prowadzący
Liczba godzin
1 Wybrane zagadnienia z biotechnologii – prof. S. Ledakowicz
10
2 Zagrożenia i ochrona wód – dr J. Burchard
10
3 Podstawy środowiska geograficznego – dr J. Nalewajko
10
4 Gleboznawstwo, degradacja i ochrona gleb – prof. S. Laskowski
10
5 Zdrowotne aspekty ochrony środowiska – promieniowanie – dr E. Bem
6
6 Zarządzanie środowiskiem. Kształtowanie świadomości ekologicznej – dr B. Kozłowska
14
7 Prawne aspekty ochrony środowiska – dr B. Kozłowska
10
8 Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska – dr A. Rzeńca
10
9 Zdrowotne aspekty ochrony środowiska – toksykologia – dr S. Kuberski
12
10 Konserwatorskie metody ochrony środowiska – prof. J. Siciński
8
Razem sem I
100
Semestr II
Lp. Nazwa przedmiotu
Liczba godzin
1 Ekologiczna ocena cyklu życia produktu, czyste wytwarzanie – dr. A. Cieślak
10
2 Kartografia a systemy informacji przestrzennej – prof . M. Czochański
10
3 Geograficzny System Informacji – dr J. Czajkowski
10
4 Klimat i zanieczyszczenia powietrza, ochrona atmosfery – dr hab. J. Skrzypski, prof. PŁ
10
5 Niekonwencjonalne źródła energii – prof . M. Dziubiński
8
6 Unieszkodliwianie odpadów stałych, lokalizacja obiektów uciążliwych – dr B. Kozłowska
10
7 Technologia uzdatniania wody, oczyszczanie ścieków – dr A. Wolborska
16
8 Monitoring środowiska – dr M. Imbierowicz
6
9 Informatyka w ochronie środowiska – dr P. Pustelnik
10
10 Bezpieczeństwo i ryzyko przemysłowe – dr P. Pustelnik
8
11 Seminaria przedmiotowe. Praktyki w terenie – dr hab. J. Skrzypski, prof. PŁ
42
Razem sem II
140
240
Łącznie
86
Studia Podyplomowe „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”
5 edycja – rok akademicki 2009/2010
Kierownik Studiów: dr hab. inż. G. Wielgosiński.
Program: studiów jest realizowany przez najlepszych polskich specjalistów w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz higieny przemysłowej, pracowników naukowych Politechniki
Łódzkiej oraz Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.
Zajęcia: 312 godz. wykładowych + 68 godz. zajęć praktycznych (ćwiczenia, laboratoria, projekty), 2
semestry, 11 zjazdów w semestrze w systemie wieczorowym (piątek po południu, sobota, niedziela)
Absolwenci: Studia uzyskują uprawnienia (przewidziane w Rozporządzeniu Rady Ministrów w
sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy) audytora wewnętrznego systemów zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy - ISO 18001.
Na pięciu dotychczasowych edycjach wykształciło się ok. 240 osób.
Lp.
Nazwa przedmiotu
1 Prawna ochrona pracy
2 Podstawy statystyki
3 Toksykologia i ekotoksykologia, chemiczne i
mikrobiologiczne zagrożenia zdrowia
4 Fizyczne zagrożenie zdrowia (pył,
promieniowanie, hałas, wibracje)
5 Podstawy ergonomii i fizjologii pracy
6 Podstawy psychologii i socjologii
7 Nowoczesne metody analityczne
8 Analiza i ocena zagrożeń
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Bezpieczeństwo reaktorowe
Przepływy jedno i wielofazowe
Techniczne bezpieczeństwo pracy
Wymagania bhp dla budynków i pomieszczeń
(normy budowlane, wentylacja)
Ochrona przeciwpożarowa
Analiza przyczyn wypadków przy pracy i
chorób zawodowych
Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Podstawy elektrotechniki
Elementy ochrony środowiska
Liczba
godzin
30
6
24
Formy
pracy
wykład
wykład
wykład
20
wykład
16
10
16
16
6
8
30
10
wykład
wykład
wykład
wykład,
ćwiczenia
wykład
wykład
wykład
wykład
12
20
wykład
wykład
10
10
20
wykład
wykład
wykład
18 Ryzyko zawodowe
12
19 Pierwsza pomoc przedmedyczma
14
20 Szkolenie i popularyzacja zagadnień bhp,
21 Systemy zarządzania jakością, środowiskiem i
bhp.
22 Dydaktyka dla wykładowców tematyki bhp
6
4
60
23 Kurs audytora wewnętrznego
20
Razem
Prowadzący
mgr K. Olejnicka
dr inż. W. Strzelecki (PŁ)
prof. dr hab. J. Gromadzińska
(IMP) dr inż. T. Jamróz (PŁ)
doc. A. Staniszewska (IMP)
prof. dr hab. A. Bortkiewicz (IMP)
dr M. Waszkowska (IMP)
dr inż. E. Gromadzińska (IMP)
mgr inż. H. Pawlak (PŁ)
dr inż. T. Olewski
prof. dr hab. M. Dziubiński (PŁ)
dr inż. S. Krauze (IIMW)
dr inż. J. Kozicki (PŁ)
młodszy bryg. T. Sęk (PSP)
dr inż. M. Imbierowicz (PŁ)
dr inż. Zbigniew Chelchman (PŁ)
dr inż. A. Kobyłecki (PŁ)
dr hab. inż. G. Wielgosiński (PŁ)
dr hab. J. Skrzypski, prof. PŁ (PŁ)
wykład, dr inż. S. Krauze (IIMW)
ćwiczenia
wykład, lek. med. A. Sikora
ćwiczenia
wykład dr inż. K. Sikora-Łępicka (PŁ)
wykład mgr inż. K. Żykwińska-Rouba (PŁ)
wykład, dr M. Znajmiecka-Sikora
ćwiczenia
wykład, mgr S. Narusiewicz
ćwiczenia
380
87
KRONIKA TOWARZYSKA
JUBILEUSZE PROFESORSKIE
W tym roku byliśmy świadkami dwóch ważnych Jubileuszy – w lutym - 80 urodzin
profesora Czesława Strumiłło, a czerwcu 70-lecia profesora Romana Zarzyckiego. Obydwie
uroczystości swoją obecnością uświetniło wielu znakomitych gości, którzy przybyli z
najdalszych stron kraju.
XX SEMINARIUM STUDENCKIE „PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA” –
19.03.10
To już coroczna tradycja, że w marcu odbywa się na naszym Wydziale seminarium
studencko-uczniowskie. Kolejny - dwudziesty już raz – gościliśmy młodzież ze szkół
ponadgimnazjalnych, która przygotowała ciekawe referaty oraz niezwykle interesujące prace
plastyczne.
88
PIOTR PUSTELNIK ZDOBYWCĄ KORONY HIMALAJÓW
W dniu 27 kwietnia Piotr Pustelnik zdobył szczyt
Annapurny (8.091 m n.p.m.), co dało Mu
upragnioną Koronę Himalajów. W Jego karierze to
czternasty ośmiotysięcznik.
Na wierzchołku stanął wraz z Peterem Hamorem ze
Słowacji. Z polskich alpinistów Koronę Himalajów
osiągnęli: Jerzy Kukuczka (1987) i Krzysztof
Wielicki (1996).
KOLEJNY JUŻ – X FESTIWAL NAUKI, TECHNIKI I SZTUKI ORAZ PIKNIK
NAUKOWY
Tym razem hasło festiwalu brzmiało jak wyzwanie - "Bądź najlepszy!". Wykłady, które
zapoczątkowały tę imprezę były tego doskonałym przykładem. Naprawdę w fascynujący, ale i
przystępny sposób w świat nauki wprowadzili nas zarówno nasi wykładowcy, jak i
doktoranci. Swoje referaty prelegenci wzbogacili o ciekawe prezentacje multimedialne, które
- spotykając się z zainteresowaniem młodzieży - ubarwiły pokazy.
Piknik Naukowy w Manufakturze, kolejny raz udowodnił pomysłowość, zaangażowanie oraz
wiedzę naszej młodzieży.
PIERWSZA KATEGORIA DLA NASZEGO WYDZIAŁU W OCENIE JEDNOSTEK
NAUKOWYCH
W dniu 30 września br. na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się
komunikat o ustalonych, w wyniku parametryzacji za lata 2005-2009, kategoriach jednostek
naukowych. Zdobyliśmy kategorię A!
89
Jesteśmy
najlepszym
wydziałem
na
PŁ
pod
względem
efektywności,
a w grupie jednorodnej G7 zajęliśmy najwyższe miejsce pośród wydziałów inżynierii
środowiska w Polsce.
NAJLEPSZA STUDENTKA, NAJLEPSZY NAUCZYCIEL!
Podczas uroczystej immatrykulacji na Politechnice Łódzkiej w dniu 1 października wręczone
zostały dwie ważne nagrody, których zwycięzcy związani są z naszym Wydziałem.
Jedną z laureatek Ogólnouczelnianego Konkursu na Najlepszego Studenta została Renata
Zapart – studentka V roku kierunku „inżynierii chemicznej i procesowej” i jednocześnie III
roku „nanotechnologii” na Wydziale Chemicznym. Otrzymała ona tytuł Najlepszego Studenta
na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Średnia Jej ocen za cale studia to
4,71. Drugą z nagród – już po raz czwarty – odebrał profesor Czesław Kuncewicz. W kolejnej
bowiem edycji przyznany Mu został tytuł Nauczyciela Roku 2010.
PROFESOR ANDRZEJ GÓRAK CZŁONKIEM RADY NARODOWEGO CENTRUM
BADAŃ I ROZWOJU
W grudniu prof. dr hab. inż. Andrzej Górak został wybrany na Członka Rady Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju (przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Wybór cieszy tym bardziej, iż kandydatura Profesora była jedną z ponad 400 nadesłanych
zgłoszeń!
90
WIGILIA WYDZIAŁOWA 2010
Tym razem nasze wydziałowe spotkanie wigilijne różniło się od pozostałych. Przede
wszystkim miejscem, gdzie odbywało się składanie życzeń, jak i samo biesiadowanie.
Tradycyjnie profesor Stanisław Ledakowicz podsumował mijający rok, dziękując wszystkim
za zespołową pracę i dobre wyniki, które były podstawą przyznania kategorii A dla naszego
Wydziału. Występ Studenckiego Koła Teatralnego (zwanego Katedrą Procesów Teatralnych)
jest z roku na rok coraz lepszy i zbiera zasłużone brawa! Z dużą przyjemnością obejrzeliśmy
„Wigilię u Boryny” o żartobliwym zabarwieniu.
Gospodarzem i organizatorem tegorocznej Wigilii była Katedra Termodynamiki Procesowej,
która ze swej roli wywiązała się perfekcyjnie! Była okazja do posłuchania ciekawostek nt.
zwyczajów i obrzędów świąteczno-wigilijnych, wierszy oraz pięknej interpretacji kolęd (tak
w wykonaniu profesor Marii Muchy, jak i zespołu muzycznego z solistą Pawłem Kubiakiem
na czele!)
91
92
DOROBEK
NAUKOWY
2010
93
Monografie naukowe, podręczniki akademickie
1.
Dziubiński Marek, Prywer Jerzy: Mechanika płynów dwufazowych. Warszawa, WNT,
2010, 685 s. ISBN 978-83-204-3519-1.
2.
Kamiński Władysław, Kubiak Paweł: Biopaliwo i środowisko. Łódź: Wydział Inżynierii
Procesowej i Ochrony Środowiska, 2009, 24 s. ISBN 978-83-61997-16-0.
3.
Krzystek Liliana: Stechiometria i kinetyka bioprocesów. Wydawnictwo Politechniki
Łódzkiej, s. 177, 2010, ISBN 978-83-7283-336-5.
4.
Mucha Maria: Chitozan wszechstronny polimer ze źródeł odnawialnych. Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne WNT, 2010, red. Dudek Anna; s.206, ISBN 978-83-294-3566-5.
5.
Rogacki Grzegorz: Aktywacja termiczna reakcji hydrotermalnych. (rozprawa
habilitacyjna) Oddział Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, Komisja Ochrony Środowiska,
Łódź, 2010, 95 s. ISBN 978-83-86492-57-2.
6.
Skrzypski Jerzy, Kamiński Władysław, Jach-Szakiel Emilia: Zarządzanie jakością
powietrza i bezpieczeństwem ekologicznym jako element zrównoważonego rozwoju
dużych miast. PAN, Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony Środowiska. Łódź, 2010, ISBN
978-83-86492-58-9.
7.
Stelmachowski Marek: Analiza termodynamiczna i ekologiczna oraz modelowanie
termicznego i termokatalitycznego procesu konwersji odpadów polimerów do paliw
płynnych oraz energii elektrycznej, PAN, Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony
Środowiska. Łódź, 2010, ISBN 978-83-86492-60-2.
8.
Zarzycki Roman: Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska. WNT Warszawa
2010, ISBN 978-83-204-3666-2.
Rozdziały w monografiach
1.
Chacuk Andrzej, Imbierowicz Mirosław: Mathematical modelling of wet oxidation of
excess sludge in counter-current bubble columns, Environmental Engineering III. (ed.
Pawłowski L., Dudzińska, M.R. Pawłowski A.), Vol. 3, , Taylor & Francis Group,
London 2010, s. 273-277.
Publikacje w wydawnictwach zwartych
1. Ćwiąkalski Władysław., Skrzypski Jerzy: Rola błędów w prowadzeniu instalacji do
termicznego przekształcania odpadów generowaniu nadmiernych emisji zanieczyszczeń
powietrza. Rozdział w monografii Współczesne osiągnięcia w ochronie powietrza
atmosferycznego. (red. J. Rutkowski, A. Musialik-Piotrowska), PZiTS, Wrocław 2010, 10
Konferencji Naukowo-Technicznej „POL-EMIS 2010 - Współczesne osiągnięcia w
ochronie powietrza atmosferycznego”, Polanica, czerwiec 2010, s 73-80.
94
2.
Dziubiński Marek: Energetyka słoneczna. Inwestowanie w energetykę odnawialną. Praca
zbiorowa pod redakcją Ewy Kochańskiej. Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych
Pro-Akademia, Łódź 2010, s. 260, s. 31-46.
3.
Dziubiński Marek: Energetyka wiatrowa, Inwestowanie w energetykę odnawialną. Praca
zbiorowa pod redakcją Ewy Kochańskiej. Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych
Pro-Akademia, Łódź 2010, s. 47-62.
4.
Dziubiński Marek: Od klasycznej reologii do mikroreologii, w: Dziubiński Marek,
Antosik Krzysztof: Reologia-teoria i zastosowanie. Warszawa EKMA Krzysztof Antosik,
2010, 207 s. 9-28.
5.
Fidos Henryk: Technologie i urządzenia dla farm wiatrowych. Praca zbiorowa pod
redakcją Ewy Kochańskiej. Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia,
Łódź 2010, s. 185-202.
6.
Fidos Henryk: Sposoby unikania błędów przy opracowywaniu wyników badań
reometrycznych, w: Reologia-teoria i zastosowanie, [ed.] Dziubiński Marek, Antosik
Krzysztof: Warszawa EKMA Antosik Krzysztof, 2010, s. 49-70.
7.
Głuszcz Paweł, Ledakowicz Stanisław, Wagner-Doebler Irene: Industrial installation for
integrated bioremediation of wastewater contaminated with ionic mercury, in:
Environmental Engineering III, Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski [eds], Taylor &
Francis Group, London 2010, s. 179-184.
8.
Heim Andrzej, Tomalczyk Marek, Bartczak Zdzisław: Constructions and investigation of
a wet air deduster. w: Environmental Engineering III. [ed.] Pawłowski Lucjan, Dudzińska
Marzenna i Pawłowski Artur. Wyd. Londyn, Taylor & Francis Group, Londyn, 2010, s.
25-29.
9.
Kierzkowska–Pawlak Hanna, Chacuk Andrzej: Absorpcja CO2 w nowym
rozpuszczalniku – wodnym roztworze MDEA aktywowanym AEEA/EMEA, rozdział w
„Ochrona powietrza w teorii i praktyce”, red. J. Konieczyński, tom 2, ISBN – 83-6087748-2, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Zabrze, 2010,
(Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ochrona powietrza w teorii i praktyce” 14-16
października 2010, Zakopane), s. 131 –138.
10. Kierzkowska–Pawlak Hanna, Chacuk Andrzej: Pressure swing absorption of carbon
dioxide in physical solvents. Environmental Engineering III, ed. L. Pawłowski, M. R.
Dudzińska & A. Pawłowski, CRC Press, Taylor & Francis Group, London, 2010, s. 31 –
36.
11. Kiljański Tomasz: Zasady doboru układu pomiarowego podczas badań reometrycznych,
W: Dziubiński Marek, Antosik Krzysztof: Reologia-teoria i zastosowanie. Warszawa
EKMA Antosik Krzysztof, 2010, s. 91-108.
12. Kozłowska Barbara, Kawełczyk Dominik: Gospodarka zużytymi oponami w Polsce. W:
Zarządzanie Gospodarką Odpadami; Red. Łucja Fukas-Płonka; Wyd. Polskie Zrzeszenie
Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddz. Wielkopolski, Poznań, 2010, s.203-225.
13. Kozłowska Barbara: Ewolucja systemów gospodarki odpadami. W: Zarządzanie
Gospodarką Odpadami. Techniczo-organizacyjno-prawne aspekty gospodarki odpadami.
Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddz. Wielkopolski,
Poznań, 2010, s.89-98.
14. Kozłowska Barbara: Extended producer responsibility as a challenge for companies in the
XXI century as an example of electrical and electronic industry. W: Sources of
95
Competitive Advantage for Enterprises. Publ. House of Poznan University of Technology
Poznan, Poznań, 2010, ISBN 978-83-7143-930-8, s. 85-102.
15. Kozłowska Barbara: Korzyści z wdrażania i utrzymania systemu zarządzania
środowiskowego w wybranych przedsiębiorstwach. w: Audit Narzędziem Utrzymania i
Doskonalenia Znormalizowanych Systemów Zarządzania; red. Alina MatuszakFlejszman; Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddz.
Wielkopolski, Poznań, 2010, s.113-136.
16. Ledakowicz Stanisław, Kacprzak A., Krzystek Liliana: Konwersja BiOB na paliwa
gazowe. Fermentacja metanowa. Nowoczesne technologie pozyskiwania i
energetycznego wykorzystywania biomasy. Instytut Energetyki, Warszawa, 2010, s. 244259.
17. Modrzejewska Zofia, Zarzycki Roman, Sielski Jan.: Synthesis of silver nanoparticles in
chitosan solution, Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives,
volume XV,2010, s. 63-72.
18. Modrzejewska Zofia, Zarzycki Roman, Skwarczyńska Agata: Process kinetics and
equilibrium in Cu2+ sorption in hydrogel chitosan granules, Environmental Engineering,
Taylor & Francis, 2010, s. 213-219.
19. Modrzewski Remigiusz, Wodziński Piotr: Przesiewanie drobnoziarniste na sicie
przesiewacza dwuczęstościowego. W: Paliwa-Bezpieczeństwo-Środowisko. Innowacyjne
Techniki i Technologie. Ed. Klich Adam, Kozieł Antoni. Gliwice: Instytut Techniki
Górniczej KOMAG, 2010, s. 175-184.
20. Orczykowska Magdalena, Dziubiński Marek, Budzyński Paweł: Analiza zastosowania
pomiarów właściwości reologicznych do oceny oddziaływań międzycząsteczkowych
w roztworach, W: Dziubiński Marek, Antosik Krzysztof: Reologia-teoria i zastosowanie.
Warszawa EKMA Antosik Krzysztof, 2010, s. 109-130.
21. Sęk Jerzy: Przewidywanie właściwości lepkich emulsji za pomocą modeli reologicznych,
W: Dziubiński Marek, Antosik Krzysztof: Reologia-teoria i zastosowanie. Warszawa
EKMA Antosik Krzysztof, 2010, s. 131-152.
22. Skrzypski Jerzy, Kotynia Agata, Jach-Szakiel Emilia: Fuzzy logic prediction model as a
tool air quality management In large cities. Applications of System Science. Wrocław
University of Technology. ed.: Grzech A., Świątek P., Brzostowski K., Academic
Publishing House EXIT, Warszawa 2010, s. 373-383.
23. Ślęzak Radosław, Krzystek Liliana, Ledakowicz Stanisław: The influence of aeration rate
on production of leachate and biogas in aerobic landfills. Environmental Engineering III,
[ed.] L. Pawłowski, M.R. Dudzińska, A. Pawłowski, CRC Press/Balkema, Taylor and
Francis Group, London, 2010, s. 331-338.
24. Stelmachowski Marek, Słowiński Krzysztof: Feedstock recycling of plastic wastes and
scrap rubber via thermal cracking, Environmental Engineering III F. (ed. Pawłowski L.,
Dudzińska, M.R. Pawłowski A.), CRC Press Taylor and Francis Group, London 2010, s.
317-323.
25. Wasilewski Jarosław, Kiljański Tomasz: Geometryczny i reologiczny czynnik ryzyka
miażdżycy, W: Dziubiński Marek, Antosik Krzysztof: Reologia-teoria i zastosowanie.
Warszawa EKMA Antosik Krzysztof, 2010, s. 197-207.
26. Wielgosiński Grzegorz, Łechtańska Patrycja: Emisja dioksyn z procesów
metalurgicznych - rozdział w monografii Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce, (red. J.
96
Konieczyński), Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze, 2010,
(Ogólnopolska Konferencji „Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce”, Zakopane,
październik 2010), s. 373-383.
27. Wielgosiński Grzegorz, Łechtańska Patrycja.: Emisja zanieczyszczeń z procesu spalania
biomasy, w: Współczesne osiągnięcia w ochronie powietrza atmosferycznego, red. J.
Rutkowski, A. Musialik-Piotrowska, PZiTS, Wrocław 2010, X Konferencja NaukowoTechniczna „POL-EMIS 2010, Polanica czerwiec 2010, s. 391-400.
28. Wielgosiński Grzegorz: Oceny oddziaływania na środowisko, w: "Inwestowanie w
energetykę odnawialną” (praca zbiorowa), PAN, Łodź, SDG ProAkademia, Łodź, s. 83100.
29. Zarzycki Roman, Modrzejewska Zofia, Nawrotek Katarzyna: Charakterystyka
strukturalna termowrażliwych hydrożeli chitozanowych, w: Membrany i Procesy
Membranowe w Ochronie Środowiska, Monografia nr 66, (VIII Konferencja Naukowa
Zakopane 09-12.06.2010 r.) s. 347-358.
30. Zarzycki Roman, Modrzejewska Zofia, Nawrotek Katarzyna: Kinetyka uwalniania
albuminy z termowrażliwych hydrożeli chitozanowych, Membrany i Procesy
Membranowe w Ochronie Środowiska, 2010, 66, VIII Konferencja Naukowa Zakopane
09-12.06.2010 r., s. 359-368.
31. Zarzycki Roman, Modrzejewska Zofia, Nawrotek Katarzyna, Rogacki Grzegorz,
Teoretyczny model adsorpcji na cząstkach pyłu, w: Ochrona powietrza w teorii i
praktyce, red. J. Konieczyński, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze,
2010,
Ogólnopolska
Konferencja
„Ochrona
Powietrza
w Teorii i Praktyce”, Zakopane, październik 2010), s.385-390.
32. Zarzycki Roman: Metody dyfuzyjne w opisie procesów ochrony środowiska-rys
historyczny. Rozdział w monografii Współczesne osiągnięcia w ochronie powietrza
atmosferycznego (red. J. Rutkowski, A. Musialik-Piotrowska), PZiTS, Wrocław 2010, X
Konferencja Naukowo-Techniczna „POL-EMIS 2010 - Współczesne osiągnięcia
w ochronie powietrza atmosferycznego”, Polanica, czerwiec 2010, s. 407-410.
33. Zawadzka
Alicja,
Imbierowicz
Mirosław:
Biogaz,
w:
Inwestowanie
w energetykę odnawialną, PAN Łodź, SDG ProAkademia, Łodź, s. 17-30.
34. Zawadzka Alicja, Imbierowicz Mirosław: Rośliny energetyczne oraz technologie
i urządzenia dla przetwórstwa biomasy, w: Inwestowanie w energetykę odnawialną,
PAN Łodź, SDG Proakademia, Łodź, s. 169-184.
35. Zawadzka Alicja, Imbierowicz Mirosław: Technologie i narzędzia energetyki
odnawialnej, w: Inwestowanie w energetykę odnawialną, PAN Łodź, SDG Proakademia,
Łodź, s. 153-184.
Publikacje w czasopismach umieszczonych na liście filadelfijskiej
1. Bizukojć Marcin, Dietz D., Sun J., Zeng A-P.: Metabolic modelling of syntrophic-like
growth of a 1,3-propanediol producer, Clostridium butyricum, and a methanogenic
archeon, Methanosarcina mazei, under anaerobic conditions. Bioprocess and Biosystems
Engineering, 2010, 33, s. 507-523
97
2. Bizukojć Marcin, Ledakowicz Stanisław: The morphological and physiological evolution
of Aspergillus terreus mycelium in the submerged culture and its relation to the formation
of secondary metabolites. World J. Microbiol. Biotechnol., 2010, 26, s. 41-54.
3. Błędzka Dorota, Gmurek Marta, Gryglik Dorota, Olak Magdalena, Miller Jacek S.,
Ledakowicz Stanisław: Photodegradation and advanced oxidation of endocrine disruptors
in aqueous solutions, Catalysis Today, 2010, 151, s. 125-130.
4. Błędzka Dorota, Gryglik Dorota, Olak Magdalena, Gębicki Jerzy L., Miller Jacek S.:
Degradation of n-butylparaben and 4-tert-octylphenol in H2O2/UV system. Radiation
Physics and Chemistry, 2010, 79 (4), s. 409-416.
5. Ciesielski Krzysztof, Zbicinski Ireneusz: Evaluation of Environmental Impact of the
Spray-Drying Process. Drying Technology - Special Issue: Selected Papers from the 6th
Asia-Pacific Drying Conference, 2010, vol. 28, issue 9, s. 1091-1096.
6. Costa-Corredor A., Pakowski Zdzisław, Lenczewski Tomasz, Gou P.: Simulation of
simultaneous water and salt diffusion in dry fermented sausages by the Stefan--Maxwell
equation. Journal of Food Engineering 2010, 97, 3, s. 311-318.
7. Głuszcz Paweł, Petera Jerzy, Ledakowicz Stanisław: Mathematical modeling of the
integrated process of mercury bioremediation in the industrial bioreactor, Bioprocess
Biosyst. Eng., published, 2010, DOI 10.1007/s00449-010-0469-8.
8. Gryglik Dorota, Olak Magdalena, Miller Jacek S.: Photodegradation kinetics of
androgenic steroids boldenone and trenbolone in aqueous solution. Journal of
Photochemistry & Photobiology A: Chemistry, 2010, 212, s.14-19.
9. Heim Andrzej, Obraniak Andrzej, Gluba Tadeusz: Change in the properties of beads
granulates in disc granulators. Physicochemical Problems of Mineral Processing 2010, 44,
s. 53-62.
10. Kacprzak Anna, Krzystek Liliana, Ledakowicz Stanisław: Co-digestion of agricultural and
industrial wastes. Chemical Papers, 2010, 64 (2), s. 127-131.
11. Kierzkowska-Pawlak Hanna, Chacuk Andrzej: Carbon Dioxide Desorption from Saturated
Organic Solvents, Chem. Eng. Technol., 2010, 33, 1, s. 74 – 81.
12. Kierzkowska-Pawlak Hanna, Chacuk Andrzej: Carbon Dioxode Removal from Flue
Gases by Absorption/Desorption in Aqueous Diethanolamine Solutions, Journal of the Air
and Waste Menagement Assotiation, 2010, vol. 60, s. 925 – 931.
13. Klepacz-Smólka Anna, Sójka-Ledakowicz Jadwiga, Paździor Katarzyna, Ledakowicz
Stanisław: Application of anaerobic fixed film and aerobic CSTR bioreactor in treatment
of nanofiltration concentrate of real textile wastewater. Chemical Papers, 2010, 64, s. 230236.
14. Kuncewicz Czesław, Pietrzykowski Marek: A 3D/2D hybrid model for flat blade
impellers operating in the laminar flow regime. Chemical and Process Engineering 2010,
31, z.2, s. 289-302.
15. Kuncewicz Czesław, Pietrzykowski Marek: Verification of a 3D/2D hybrid model for
laminar mixing range. Chemical and Process Engineering 2010, 31, z.2, s. 303-315.
16. Kurasiński Tomasz, Kuncewicz Czesław, Stelmach Jacek: Distribution of values of the
volumetric mass transfer coefficient during aeration of liquid coefficient using a selfaspirating impeller. Chemical and Process Engineering 2010, 31, z.3, s. 505-514.
98
17. Lota Grzegorz, Tyczkowski Jacek, Kapica Ryszard, Lota Katarzyna, Frąckowiak Elżbieta:
Carbon materials modified by plasma treatment as electrodes for supercapacitors. Journal
of Power Sources 2010, vol.195, s.7535-7539.
18. Ludwiczak Sylwia, Mucha Maria: Modeling of Water Sorption Isotherms of Chitosan
Blends. Carbohydrate Polymers, 2010, vol.79, s. 34-39.
19. Łodyga-Chruścińska Elżbieta, Sochacka E., Smuga D., Chruściński Longin, Micera G.,
Sanna D., Turek M., Gąsiorkiewicz M.: Histamine modified 20-deoxyriboadenosine
– Potential copper binding site in DNAzymes, J. Inorg. Biochem, 2010, 104, s. 570-575.
20. Markowski Adam S., Mannan M. Sam, Kotynia Agata, Siuta Dorota: Uncertainty aspects
in process safety analysis, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2010, 23,
s. 446-454.
21. Markowski Adam S., Mannan M. Sam: ExSys-LOPA for the chemical process industry,
Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2010, 23, s. 688-696.
22. Menshutina Natalia V., Gordienko Maria G., Voinovskiy Alexei A., Zbicinski Ireneusz:
Spray Drying of Probiotics: Process Development and Scale-Up. Drying Technology
2010, vol. 28, issue 10, s. 1170-1177.
23. Modrzewski Remigiusz, Wodziński Piotr: The results of process investigations of a
double - frequency screen. Physicochemical Problems of Mineral Processing 2010, 44,
s.169-178.
24. Olejnik Tomasz Piotr: Kinetics of grinding ceramic bulk considering grinding media
contact points. Physicochemical Problems of Mineral Processing 2010, 44, s.187-194
25. Orczykowska Magdalena, Dziubiński Marek, Budzyński Paweł: Wpływ temperatury na
stabilność skrobiowych kleików tiksotropowych w obecności środka zagęszczającego.
Acta Agrophysica 2010, 16(2), s. 401-411.
26. Piddubniak Olexa, Piddubniak Nadia: Sound radiation from roundabout, Archives of
Acoustics, 2010, 35, 3, bibl. 20, s. 437-456.
27. Piotr Domagalski, Marek Dziubiński: Ekonomiczne techniki wytwarzania mikrokanałów.
Przemysł Chemiczny 2010, 89/7, s. 949-953.
28. Skalska Kinga, Miller Jacek S., Ledakowicz Stanisław: Effectiveness of nitric oxide
ozonation, Chemical Papers, 2010, (on-line).
29. Skalska Kinga, Miller Jacek S., Ledakowicz Stanisław: Kinetics of nitric oxide
oxidation", Chemical Papers, 2010,64(2), s. 269-272.
30. Skalska Kinga, Miller Jacek S., Ledakowicz Stanisław: Trends in NOx abatement: a
review. Science of the Total Environment, 2010, 408, s. 3976-3989.
31. Ślęzak Radosław, Krzystek Liliana., Ledakowicz Stanisław: Simulation of aerobic
landfill in laboratory scale lysimeters – effect of aeration rate, Chemical Papers, vol. 64
(2), 2010, s. 223-229.
32. Sójka-Ledakowicz Jadwiga, Żylla Romuald, Mrozinska Zofia, Pazdzior Katarzyna,
Klepacz-Smólka Anna, Ledakowicz Stanisław: Application of membrane processes in
closing of technolgical water cycle in a textile dye-house, Desalination, 2010, 250, s. 634638.
33. Stelmachowski Marek: Thermal conversion of waste polyolefins to the mixture of
hydrocarbons in the reactor with molten metal bed, Energy Conversion and Management,
99
2010, 51(10), s. 2016-2024.
34. Tyczkowski Jacek, Krawczyk-Kłys Iwona, Kuberski Sławomir, Makowski Przemysław.:
Chemical nature of adhesion: Plasma modified styrene-butadiene elastomer and
polyurethane adhesive joints. European Polymer Journal 2010, vol.46, s.767-773.
35. Tyczkowski Jacek: Charge Carrier Transfer: A Neglected Process in Chemical
Engineering. Industrial & Engineering Chem. Research 2010, vol.49, s. 9565-9579.
36. Wasilewski Jarosław, Kljański Tomasz, Głowacki Jan: Geometryczny czynnik ryzyka i
zaburzenia przepływu w procesie miażdżycowym. Kardiochirurgia i Torakochirurgia
Polska 2010, 7 (3), s. 325-330.
37. Wojtowicz Elżbieta, Zawirska-Wojtasik Renata, Adamiec Janusz, Wąsowicz Erwin,
Przygońaski Krzysztof, Remiszewski Marian: Odor Active Compounds Content in Spices
and Their Microencapsulated Powders Measured by SPME. Journal of Food Science, vol.
75, 8, 2010, s. 441-445.
38. Zawadzka Alicja, Krzystek Liliana, Ledakowicz Stanisław: Autothermal biodrying of
municipal solid wastes with high moisture content. Chemical papers, 2010, 64 (2), s. 266268.
39. Zawadzka Alicja, Krzystek Liliana, Stolarek Paweł, Ledakowicz Stanisław: Biodrying of
Organic Fraction of Municipal Solid Waste. Drying Technology, 2010, 28, s. 1220-1226.
40. Zbiciński Ireneusz, Rabaeva Julia: Analysis of Gas Admixing Foam Spray-Drying
Process. Drying Technology, 2010, vol. 28, issue 1, s. 103-110.
41. Żarczyński Andrzej, Stopczyk Anna, Zaborowski Marcin, Gorzka Zbigniew, Kaźmierczak
Marek: Usuwanie związków chloroorganicznych ze ścieków przemysłowych ze
szczególnym uwzględnieniem metody termokatalitycznego utleniania. Ochrona
Środowiska 2010, vol. 32, 1, s. 49-54.
Artykuły w recenzowanych czasopismach zagranicznych i krajowych
1. Adamski Robert, Pakowski Zdzisław: Pomiar współczynnika oporu i czynnika kształtu
cząstek typu flok. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2010, 3, s. 15-16.
2. Balcerzak Jacek, Mucha Maria: Analysis of Model Drug Release Kinetics from Complex
Matrices of Polylactide-Chitosan. w: Progress on Chemistry and Application of Chitin
and Its Derivatives, 2010, s. 117-125.
3. Balcerzak Jacek, Mucha Maria: PLA Microgranules Used as Carriers of Active
Substabces Prepared by Emulsification in Chitosan Solution, w: Progress on Chemistry
and Application of Chitin and Its Derivatives, 2009, s. 102-110.
4. Brzezińska Dorota, Machowski Krzysztof: Ochrona przed zadymieniem klatek
schodowych, Ochrona Przeciwpożarowa, 1/2010, s. 29-34.
5. Brzezińska Dorota, Ratajczak Dariusz: Wentylacja oddymiająca w garażach, Ochrona
Przeciwpożarowa, 2010, 3, s. 18-23.
6. Brzezińska Dorota, Smardz Piotr: Próby odbiorowe z użyciem gorącego dymu, Ochrona
Przeciwpożarowa, 2010, 2, s. 26-30.
100
7. Brzezińska Dorota: Oddymianie atriów, cz.1. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja,
2010, 9, s. 323-327.
8. Brzezińska Dorota: Oddymianie atriów cz.2. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2010, 11, s. 424-428.
9. Brzezińska Dorota: Oddymianie hal widowiskowo-sportowych,
Ogrzewnictwo, Wentylacja, 2010, 12, s. 467-472.
Ciepłownictwo,
10. Brzezińska Dorota: Oddymianie obiektów po nowelizacji przepisów technicznobudowlanych, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 2010, 7-8, s. 279-282.
11. Budzyński Paweł: Stopień zatrzymania gazu w barbotażowej kolumnie pulsacyjnej.
Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2010, 3, s. 29-30.
12. Ciesielski Krzysztof, Zbiciński Ireneusz: Zastosowanie oceny cyklu życia produktu
(LCA) do analizy procesów inżynierii chemicznej na przykładzie procesu suszenia.
Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2010, 3, s. 31-32.
13. Cieślak Andrzej: Argumenty na rzecz samodzielnego raportowania o bezpieczeństwie
przez zakłady dużego ryzyka. Chemia Przemysłowa, 2010, 6, nr 476, s. 46-48.
14. Dziubiński Marek, Domagalski Piotr: Wpływ prędkości przepływu oraz właściwości
cieczy na mechanizm ogniskowania strugi cieczy w węźle mikrokanałów. Inżynieria i
Aparatura Chemiczna, 2010, 2, s. 39-40.
15. Dziubiński Marek, Morawiak Anna: Struktury przepływu mieszanin dwufazowych cieczciecz w mikrokanałach. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2010, 1, s. 35-36.
16. Fidos Henryk, Wajman Radosław, Banasiak Robert, Sowiński Jarosław, Sankowski
Dominik: Application of electrical capacitance tomography system for non-invasive
phases distribution detection in gas-liquid mixtures. Automatyka, 2010, t.14, z. 3/2,
s. 671-680.
17. Gurgenova Karina, Wawrzyniak Paweł, Kalemba Danuta: Volatile oil isolation by
continuous supercritical extraction. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2010, 1, s. 47-48.
18. Heim Andrzej, Tomalczyk Marek: Konstrukcja wałów mieszadeł stosowanych w
suszarkach fluidalnych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych PAN, Postęp w
inżynierii żywności, 2010, z. 546, s.113-117.
19. Kacprzak Anna, Krzystek Liliana, Ledakowicz Stanisław: Badania biochemicznego
potencjału metanogennego wybranych roślin energetycznych. Inżynieria i Aparatura
Chemiczna, 2010, 4, s. 32-33.
20. Kamiński Kamil, Amanda Bachtel, Jerzy Petera: Ekstrakcja w obecności pola
elektrostatycznego o wysokiej różnicy potencjałów w układzie ciecz jonowa - mieszanina
cieczy organicznych; Inżynieria i Aparatura Chemiczna , 2010, 2, s. 61-62.
21. Kamiński Władysław, Tomczak Elwira: Globalne ocieplenie – natura czy działalność
człowieka? Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2010, 1, s. 55-56.
22. Kierzkowska-Pawlak Hanna, Chacuk Andrzej, Kinetics of Carbon Dioxide Absorption
into Aqueous MDEA Solutions, Ecological Chemistry and Engineering S, 2010, vol. 17,
4, s. 58 – 70.
23. Kiljański Tomasz: Zastosowanie pomiarów lepkości do kontroli i sterowania reaktorem
przepływowym. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2010, 2, s. 65-66.
24. Kozłowska Barbara: Mówmy poprawnie! Recykling, 2010, 6 (114), s. 39-41.
101
25. Kozłowska Barbara: Rozszerzona odpowiedzialność producenta jako wyzwanie dla
przedsiębiorstw w XXI wieku. Marketing i Rynek, 2010, 12, s. 53-55.
26. Krempski-Smejda Michał, Stawczyk Jan: Instalacja procesu suszenia niskotemperaturowego w złożu fluidalnym. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2010, 4,
s. 44-45.
27. Krokos Rafał, Dziubiński Marek, Fidos Henryk: Wypływy typu jet z instalacji
procesowych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2010, 3, s. 61-62.
28. Krykun Mykola, Piddubniak Olexa: The Volynian manor of Lavryn Pisochynskyj (the
acquision of the village Kunev and the protection of his ownership rights to it). Socium:
An Almanac of Social History (Kyiv), 2010, 9, s. 97-135.
29. Kuncewicz Czesław, Stelmach Jacek: Zastosowanie autokorelacji do określania prędkości
pęcherzyków gazu na podstawie zdjęć z podwójną ekspozycją". Inżynieria i Aparatura
Chemiczna 2010, 49 (41), 1, s. 63-64.
30. Lewandowski Artur, Zbiciński Ireneusz: Badanie zjawiska koalescencji podczas zderzeń
strug cieczy. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2010, 3, s. 67-68.
31. Li Xuan-You, Zbicinski Ireneusz and Wu Jing: A Scaling-up Approach from
Experimental Tunnel to Spray Dryer. International Journal of Food Engineering, 2010,
vol. 6, issue 1, article 11; Available at: http://www.bepress.com/ijfe/vol6/iss1/art11, DOI:
10.2202/1556-3758.183.
32. Markowski Adam S., Kotynia-Bigoszewskia Agata: “Bow-tie” model in Layer of
Protection Analysis, Proceedings of 13th International Symposium on Loss Prevention,
Brugga, 6-9. 06.2010, vol. 1, s.121-128.
33. Markowski Adam S., Mannan M. Sam, Kotynia Agata: Application of fuzzy logic to
explosion risk assessment, Proceedings of 2010 International Symposium Mary Kay
O’Connor Process Safety Symposium, TAMU, College Station, USA, 25-26 October
2010, s.181-203.
34. Markowski Adam S., Sanders R.E., Mannan M.Sam: Using Layers of Protection
Analysis: The Do’s and the Views, Proceedings of 2010 International Symposium Mary
Kay O’Connor Process Safety Symposium, TAMU, College Station, USA, 25-26 October
2010, s. 90-105.
35. Markowski Adam S., Siuta Dorota: Determination of uncertainty in modeling of
accidental releases of dangerous chemical substances, Proceedings of 13th International
Symposium on Loss Prevention , Brugga, 6-9. 06.2010, vol. 1 pp. 309-316.
36. Michajłowski Adam, Kiljański Tomasz: Mieszanie dyspersji pęcherzy gazowych w płynie
plastyczno lepkim. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2010, 4, s. 48-49.
37. Michalak Iwona, Traczyk Dariusz, Mucha Maria: Kinetics of active substance from flat
biopolymer multilayer films, Monograph, Progress on Chemistry and Application of
Chitin and its Derivatives, Polish Chitin Society, 2010. s. 107-116.
38. Michalska K., Miazek K., Krzystek Liliana, Ledakowicz Stanisław: Hydroliza materiału
roślinnego z gatunku Miscanthus giganteus pod wpływem termochemicznej obróbki.
Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2010, 4, s. 50-51.
39. Modrzejewska Zofia, Skwarczyńska Agata, Zarzycki Roman, Sielski Jan: Układy
chitozanowo-hydroksyapatytowe do zastosowań biomedycznych, Inżynieria i Aparatura
102
Chemiczna, nr 4, 2010 (XX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i
Procesowej, Gdańsk, wrzesień 2010), s. 54-55.
40. Modrzejewska Zofia, Zarzycki Roman, Sielski Jan: Synthesis of silver nanoparticles in a
chitosan solution. Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives
2010, vol.15, s. 63-72.
41. Modrzewski Remigiusz, Wodziński Piotr: Przesiewacz dwuczęstościowy do przesiewania
chalcedonitu. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechnika Wrocławska 2010, nr
130, Górnictwo i geologia XIII, Seria: Studia i Materiały, 37, s. 171-181.
42. Modrzewski Remigiusz, Wodziński Piotr: Przesiewacze dwuczęstościowe w przemyśle
surowców skalnych. Surowce i maszyny budowlane 2010, 2, s. 44-49.
43. Modrzewski Remigiusz, Wodziński Piotr: Ruch drgający rzeszota przesiewacza
dwuczęstościowego. Górnictwo i geoinżynieria 2010, 34, 4/1, s. 193-202.
44. Modrzewski Remigiusz, Wodziński Piotr: Segregacja odpadów mineralnych na
przesiewaczu dwuczęstościowym. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 2010, 49 (41), 2,
s. 83-84.
45. Mucha Maria, Michalak I., Balcerzak Jacek: Comparison of Ibuprofen Release from
Dibutyrylchitin and Polylactic. w: Progress on Chemistry and Application of Chitin and
Its Derivatives, 2009, s. 158-165.
46. Mucha Maria: W obronie plastików. Ważenie-Dozowanie-Pakowanie. 2010, 4(40), rok X,
s. 58-59.
47. Obraniak Andrzej, Gluba Tadeusz: Wpływ parametrów procesowych na efekt okresowej
granulacji nawozu Lubofoska. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 2010, 49(41), 1, s.77-78.
48. Obraniak Andrzej, Gluba Tadeusz: Wpływ parametrów strugi nawilżania na kinetykę
procesu bębnowej granulacji nawozu wieloskładnikowego. Inżynieria i Aparatura
Chemiczna 2010, 49 (41), 1, s. 79-80.
49. Olejnik Tomasz P.: Wpływ liczby punktów kontaktu na szybkość rozdrabniania
wybranych surowców mineralnych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 2010, 49 (41), 1,
s. 81-82.
50. Orczykowska Magdalena, Budzyński Paweł, Dziubiński Marek: Ocena stabilności
zawiesiny tiksotropowej w obecności środka zagęszczającego. Inżynieria i Aparatura
Chemiczna, 2010, 2, s. 93-94.
51. Petera Jerzy, Kaminski Kamil, Kotynia Monika: A Generalized Viscoelastic Maxwell
Model For Semi-Solid Thixotropic Alloys. Int. J. Material Forming, 2010, SpringerVerlag, vol. 3 Suppl 1: s. 775-778.
52. Piątkowski Marcin, Zbiciński Ireneusz: Płomieniowe suszenie rozpyłowe. Inżynieria i
Aparatura Chemiczna, 2010, 1, s. 87-88.
53. Piddubniak Olexa P.: Stressed state of a circular hollow porous liquid-saturated cylinder
rotating around its axis with constant angular velocity. - Journal of Mathematical
Sciences, 2010, 167,2, s. 182-196.
54. Piddubniak Olexa P.: Reliability of devices: Conspectus of lectures. Part 1 / For the
students of Institute for Computer Technology, Automatics and Metrology of speciality
7.090901 “Devices of Precise Mechanics”; National University “Lvivska Politechnika”. –
Lviv: Lvivska Politechnika Press, 2010, s. 83
103
55. Piddubniak Olexa P.: Reliability of devices: Conspectus of lectures. Part 2 / For the
students of Institute for Computer Technology, Automatics and Metrology of speciality
7.090901 “Devices of Precise Mechanics”; National University “Lvivska Politechnika”. –
Lviv: Lvivska Politechnika Press, 2010, s. 78
56. Piddubniak Olexa, Piddubniak Nadia: Analysis of acoustical field radiated from two
moving trains. - In: DIPED-2010: XVth Int. Seminar/Workshop on Direct and Inverse
Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory: Proceedings. Tbilisi, Sept. 2730, 2010 / IEEE MTT/ED/AP/EMC Georgian Chapter; IEEE MTT/ED/AP/CPMT/SSC
West Ukraine Chapter. Lviv; Tbilisi, 2010, bibl. 10, s. 223-230.
57. Polańczyk Andrzej, Stefańczyk Ludomir, Zbiciński Ireneusz: Symulacje komputerowe
jako metoda oceny ryzyka wystąpienia zakrzepu po zabiegu wszczepienia protezy
wewnątrznaczyniowej u pacjentów z tętniakiem brzusznego odcinka aorty. Inżynieria i
Aparatura Chemiczna, 2010, 2, s. 103-104.
58. Rabaeva Julia, Zbiciński Ireneusz: Gas-admixing foam spray drying of skin-forming and
porous materials. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2010, 4, s. 62-63.
59. Sęk Jerzy, Błaszczyk Mariola, Przybysz Łukasz: Opis procesu nasiąkania struktur
porowatych za pomocą równania kinetycznego. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2010,
1, s. 97-98.
60. Sęk Jerzy, Plaskota Dorota: Badanie procesu sorpcji jonów chromu i żelaza w strukturach
porowatych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2010, 3, s. 107-108.
61. Sęk Jerzy, Stopczyk Anna, Browarski Tomasz: Badanie procesu przesiąkania wody przez
warstwy ziarniste w warunkach nieustalonych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2010,
2, s. 111-112.
62. Siuta Dorota: Przegląd metod analizy zagrożeń, Magazyn EX, 2010, 1–2, s. 17–18.
63. Ślęzak Radosław, Krzystek Liliana, Ledakowicz Stanisław: Kinetyka aerobowego
rozkładu materii organicznej w odpadach komunalnych, Inżynieria i Aparatura
Chemiczna, 2010, 3, s. 113-114.
64. Sowiński Jarosław, Fidos Henryk: Wpływ ciśnienia na hydrodynamikę przepływu
mieszaniny dwufazowej ciecz-gaz w mini kanale. Inżynieria i Aparatura Chemiczna,
2010, 4, s. 72-73.
65. Stelmach Ewa, Stelmach Jacek, Krzystek Liliana, Ledakowicz Stanisław: Wpływ
zawartości węgla i azotu na szybkość produkcji biogazu z organicznej frakcji stałych
odpadów komunalnych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 2010, 49(41), 1, s. 107-108.
66. Stelmach Ewa, Stelmach Jacek, Krzystek Liliana, Ledakowicz Stanisław: Wpływ
zawartości węgla I azotu na szybkość produkcji biogazu z organicznej frakcji odpadów
komunalnych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2010, 1, s. 107- 108.
67. Stelmach Jacek: Określanie prędkości pęcherzyków gazu na wysokości samozasysającego
mieszadła tarczowego. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 2010, 49(41), 1, s. 105-106.
68. Stolarek Marcin, Paździor Katarzyna, Krzystek Liliana, Ledakowicz Stanisław:
Makrokinetyka utleniania metanu w biofiltrach. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2010,
1, , s. 109-110.
69. Tomczak Elwira, Sulikowski Rafał; Opis równowagi I kinetyki sorpcji jonów metali
ciężkich na klinoptyloicie; Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2010, 1, s.113-114.
104
70. Tomczak Elwira, Szczerkowska Dominika: Równowaga sorpcyjna jonów metali ciężkich
na sorbentach pochodzenia roślinnego. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2010, 1, s. 115116.
71. Tomczak Elwira, Szczerkowska Dominika: Sorption From Multicomponent Solutions On
Freeze-Dried Chitosan, W: Ecological Chemistry and Engineering A, 2010, vol. 17, 2-3,
s. 313-322.
72. Tylman Michał, Mucha Maria: Porous chitosan structures for medical applications,
Monograph, Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives, Polish
Chitin Society, 2010, s. 97-105.
73. Veshkina Natalia, Zbiciński Ireneusz, Obidowski Damian: Modeling of pulsating flow in
a collapsible wall. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2010, 1, s. 117-118.
74. Wielgosiński Grzegorz: Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych - Nowa
Energia, 2010, 13 (1), s. 79-94.
75. Wodziński Piotr: Przesiewacze bębnowe w przesiewaniu surowców wtórnych. Recykling
2010, 5, s. 12-14.
76. Wymysłowski Mariusz, Łuczak Małgorzata, Zawadzka Alicja, Chacuk Andrzej,
Imbierowicz Mirosław: Methane Fermantation of Polutry Slaughterhouse Waste. Pol. J.
Chem. Techn., 2010, 12(3), s. 15-18.
77. Zarzycki Roman, Modrzejewska Zofia, Nawrotek Katarzyna: Drug release from hydrogel
matrices, Ecological Chemistry and Engineering S, 2010, 17, 2, s. 117-136.
78. Zawadzka Alicja, Krzystek Liliana, Stolarek Paweł, Ledakowicz Stanisław: Biologiczne
suszenie odadów ściekowych i odpadów stałych w reaktorze okresowym. Inżynieria i
Aparatura Chemiczna,. 2010, 3, s. 121-122.
Materiały konferencyjne
Referaty na konferencjach organizowanych za granicą
1.
Adamiec Janusz, Zawirska Wojtasiak Renata, Wojtowicz Ewa: Evaluation of Laboratoryscale Spray Dryer for Microencapsulation Process. W: DRYING 2010 – Proceedings of
the 17th International Drying Symposium (IDS 2010), Magdeburg, Germany, 3-6 October
2010, Eds. Evangelos Tsotsas, Thomas Metzger, Mirko Peglow, Series Ed. Arun S.
Mujumdar, Vol. C, ISBN 978-3-86912-036-2, s.2075-2081.
2.
Adamski Robert, Pakowski Zdzisław: Prediction of the Drying rate in Superheated Steam
Drying Process. W: DRYING 2010 – Proceedings of the 17th International Drying
Symposium (IDS 2010), Magdeburg, Germany, 3-6 October 2010, Eds. Evangelos
Tsotsas, Thomas Metzger, Mirko Peglow, Series Ed. Arun S. Mujumdar, Vol. A, (ISBN
978-3-86912-036-2) s. 207-213.
3.
Ciesielski Krzysztof, Stawczyk Jan, Krempski Michał: Kinetic of Atmospheric Freeze
Drying in a Fluidized Bed. W: DRYING 2010 – Proceedings of the 17th International
Drying Symposium (IDS 2010), Magdeburg, Germany, 3-6 October 2010, Eds.
Evangelos Tsotsas, Thomas Metzger, Mirko Peglow, Series Ed. Arun S. Mujumdar, Vol.
B, ISBN 978-3-86912-036-2, s. 847-849.
105
4.
Gluba Tadeusz, Obraniak Andrzej: "Penetration of binding liquid in fine-grained material
during disk granulation". W: CHISA 2010. 7th European Congress of Chemical
Engineering and 17th International Congress of Chemical and Process Engineering.
Praha, Czech Republic, 28 August-1 September 2010, CD-ROM, D:\Index.html\Author
Index, P3. 320, s.1-12.
5.
Gurgenova Karina, Shironin Alexander: Optimalization of Freeze-dryer Process for
Hepatoprotective Drug Production. W: DRYING 2010 – Proceedings of the 17th
International Drying Symposium (IDS 2010), Magdeburg, Germany, 3-6 October 2010,
Eds. Evangelos Tsotsas, Thomas Metzger, Mirko Peglow, Series Ed. Arun S. Mujumdar,
Vol. C, (ISBN 978-3-86912-036-2) s.2201-2205.
6.
Kierzkowska-Pawlak Hanna, Chacuk Andrzej: Performance of CO2 absorption in mixed
aqueous solution of MDEA, Proceedings of the 37st International Conference of Slovak
Society of Chemical Engineering, Tatranske Matliare (Slovakia), 24-28. 05. 2010, s. 165,
(artykuł na płycie CD).
7.
Ledakowicz Stanisław, Krzystek Liliana., Stelmach Ewa, Zawadzka Agnieszka, Stelmach
Jacek, Kahle J. H.: "Recovery and biological utilization of organic waster from landfills".
W: 3rd International Conference on Engineering for Waste and Biomas Valorisation.
Beijing, China, 17-19 may, 2010, Pendrive s. 1-6.
8.
Li Sheng, Su W., Stawczyk Jan, Fu X., Meng H.: Proposal of an Innovative Freeze
Concentration Atmospheric Spray Freeze Dryer (FCASFD) System. W: DRYING 2010 –
Proceedings of the 17th International Drying Symposium (IDS 2010), Magdeburg,
Germany, 3-6 October 2010, Eds. Evangelos Tsotsas, Thomas Metzger, Mirko Peglow,
Series Ed. Arun S. Mujumdar, Vol. C, ISBN 978-3-86912-036-2, s.2151-2156.
9.
Dziubiński Marek, Domagalski Piotr: Structure of hydrodynamically focused streams In a
intersection of microchannels. Euromech Fluid Mechanics Conference – 8, September
13-16, 2010, Bad Reichenhall Niemcy, Book of Abstracts, s. S8-16.
10. Markowski Adam S., Kotynia Agata: “Bow-tie” model in Layer of Protection Analysis:
13th International Symposium on Loss Prevention, Brugga, 6-9. 06.2010.
11. Markowski Adam S., Siuta Dorota: Determination of uncertainty in modeling of
accidental releases of dangerous chemical substances. 13th International Symposium on
Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries, Brugga, Belgium 6-9.
06.2010.
12. Markowski Adam S.: LOPA as a paramount PHA method for the chemical industry,
CHISA 2010, ECCE 7, .Symposium on safety in chemical industry’, paper F2.3.
13. Markowski Adam S.: LOPA for Explosion Risk Workplace Assessment, Safety
Symposium TAMUQ, Quatar, Doha 15-16.03.2010.
http://chen.qatar.tamu.edu/assets/PDFs/Markowski__TAMUQ_SafetySymposium_final.pdf
14. Mucha Maria: Degradation of biopolymer in nanocomposites. W: 6th International
Conference on Modification, Degradation and Stabilization of Polymers, MoDeSt 2010
05-09.10.2010, Athens, Greece, Materiały Konferencyjne, s.1-2.
15. Obraniak Andrzej, Gluba Tadeusz: The effect of equipment and process parameters on
energy consumption in the range of nukleation granule growth. W: CHISA 2010.
7th European Congress of Chemical Engineering and 17th International Congress of
Chemical and Process Engineering. Praha, Czech Republic, 28 August – 1 September
2010, CD-ROM, D:\Index.html\Author Index, P3. 319, s.1-9.
106
16. Olejnik Tomasz Piotr, Heim Andrzej: Influence of grinding media contact points' number
in a ball mill on disintegration rate of grains of small size. W: Proceeding of
Comminution'10. Cape Tawn, South Africa, 13-16.04, 2010, CD-ROM, D:\ Draft
Papers\Session1-Heim&Olejnik.pdf, s. 1-9.
17. Olejnik Tomasz Piotr: Description rate of chosen rock materials considering statistical
moment distribution, w: CHISA 2010. 7th European Congress of Chemical Engineering
and 17th International Congress of Chemical and Process Engineering. Praha, Czech
Republic, 28 August – 1 September 2010, CD-ROM, D:\Index.html\Author Index,
P3. 297, s.1-8.
18. Olejnik Tomasz Piotr: Milling rate of chosen mineral materials in a ball mill under
changing apparatus-process conditions; w: Proceeding of Comminution'10. Cape Tawn,
South Africa, 13-16.04, 2010, CD-ROM, D:\Draft Papers\Session5-Olejnik.pdf, s. 1-11.
19. Petera Jerzy, Kaminski Kamil, Kotynia Monika: A Generalized Viscoelastic Maxwell
Model For Semi-Solid Thixotropic Alloys. Int. J. Material Forming, 2010, vol. 3 Suppl
1:775-778, Springer-Verlag, France 2010 The 13th International ESAFORM Conference
on Material Forming – ESAFORM 2010, University of Brescia - Brescia - Italy - April 79, 2010.
20. Piddubniak Olexa, Piddubniak Nadia.: Analysis of acoustical field radiated from two
moving trains. In: DIPED-2010: XVth Int. Seminar/Workshop on Direct and Inverse
Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory: Proceedings. Tbilisi, Sept. 2730, 2010 / IEEE MTT/ED/AP/EMC Georgian Chapter; IEEE MTT/ED/AP/CPMT/SSC
West Ukraine Chapter. Lviv; Tbilisi, 2010, 223-230, bibl. 10.
21. Podyma Marek, Zbiciński Ireneusz, Wawrzyniak Paweł, Bartczak Zdzisław, Rabaeva
Julia: Modelling of Air Flow in a Industrial Counter Current Spray Drying Tower. w:
DRYING 2010 – Proceedings of the 17th International Drying Symposium (IDS 2010),
Magdeburg, Germany, 3-6 October 2010, Eds. Evangelos Tsotsas, Thomas Metzger,
Mirko Peglow, Series Ed. Arun S. Mujumdar, vol. B, ISBN 978-3-86912-036-2,
s. 1209-1214.
22. Puczyńska Iwona, Skrzypski Jerzy, Imbierowicz Mirosław, Troszkiewicz Maria: Study of
heat effect measurement method during oxidation of organic compounds in sub-critical
water, Procesni Technika, 2010, s. 72.
23. Rabaeva Julia, Strumiłło Czesław, Piątkowski Marcin: Gas-admixing Foam Spray Drying
Kinetics. w: DRYING 2010 – Proceedings of the 17th International Drying Symposium
(IDS 2010), Magdeburg, Germany, 3-6 October 2010, Eds. Evangelos Tsotsas, Thomas
Metzger, Mirko Peglow, Series Ed. Arun S.Mujumdar, vol.A, s. 383-386.
24. Skrzypski Jerzy, Kotynia Agata, Jach-Szakiel Emilia: Fuzzy logic prediction model as a
tool for air quality management in large cities. XVII International Conference on Systems
Science 2010, Wrocław, wrzesień 2010.
25. Stawczyk Jan, Lewandowski Artur: On-line Product Quality Measurement and Analysis
in a Spray Drying Process. W: DRYING 2010 – Proceedings of the 17th International
Drying Symposium (IDS 2010), Magdeburg, Germany, 3-6 October 2010, Eds.
Evangelos Tsotsas, Thomas Metzger, Mirko Peglow, Series Ed. Arun S. Mujumdar, Vol.
A, ISBN 978-3-86912-036-2, s. 608-611.
26. Stawczyk Jan: Real- Time Logging and Historical Data Retrieval in the Process of Pork
Sausage Drying. W: Proceedings of the 37th International Conference of Slovak Society
107
of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, 24-28 May 2010, Ed. J. Markoš,
s.268, ISBN 978-80-227-3290-1, (pełny tekst na CD, 101, s.1255-1259).
27. Tyczkowski Jacek: New Materials For Innovative Energy Systems Produced By LowTemperature Plasma Techniques. W. Conference Materials NMS-VI & FCFP-XX,
Wuhan, s. 103. 6th IUPAC International Symposium on Novel Materials and their
Synthesis(NMS-VI) & 20th International Symposium on Fine Chemistry and Functional
Polymers (FCFP-XX) 10-14 October, 2010, Wuhan, China.
28. Weatherley L.R., Petera Jerzy, Zheyan Qiu: Energy Challenges and the Role of Process
Intensification; Conference Proceedings - 2010 Aiche Annual Meeting, Salt Lake City,
Utah, November 7-12, 2010, ISBN 978-0-8169-1065-6, s.1-37, na CD.
29. Wielgosiński Grzegorz: Spalarnia odpadów komunalnych elementem systemu
zaopatrzenia miasta w ciepło - referat na konferencji „ODPADY 21”, Ostrava (Rep.
Czeska) maj 2010 - tekst w materiałach konferencyjnych.
30. Zheyan Qiu, Petera Jerzy, Weatherley L.R.: Biodiesel Production Using an Intensified
Spinning Disc Reactor; Conference Proceedings - 2010 Aiche Annual Meeting, Salt
Lake City, Utah, November 7-12, 2010, ISBN 978-0-8169-1065-6, s.1-28, na CD.
Materiały na CD, streszczenia i komunikaty z konferencji organizowanych za granicą
1.
Błędzka Dorota, Gmurek Marta., Olak Magdalena, Miller Jacek S.: Photodegradation of nbutylparaben in natural water from Sulejow Reservoir. 37th Conference of Slovak Society
of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, 24-28th May 2010, Slovakia
2.
Budzyński Paweł, Dziubiński Marek: Hydrodynamics of gas bubble flow in a pulse
kolumn. 7th European Congress of Chemical Engineering 7; 19th International Congress
of Chemical and Process Engineering CHISA 2010, 28 August-1 September, Praga.
Process Engineering Publisher, Ing. Jan Novosad, Krohova 75/2212, 160 00 Praha, Czech
Republic, s. 1032-1033.
3.
Domagalski Piotr, Dziubiński Marek: The 3D characteristics of hydrodynamic focusing
in rectangular microchannels, 7th European Congress of Chemical Engineering 7; 19th
International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2010, 28 August-1
September, Praga. Process Engineering Publisher, Ing. Jan Novosad, Krohova 75/2212,
160 00 Praha, Czech Republic, s. 1075.
4.
Dziubiński Marek, Fidos Henryk, Przelazły Łukasz: Emergency dis charge of liquids
from vessels and pressure pipelines through orifices of irregular shapes. 13th
International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion In the Process
Industries. 6th-9th June 2010, Brugge, G. Suter, Swiss Institute for the Promotion of
Safety and Security Basel, Switzerland, Vol. II.
5.
Gluba Tadeusz, Obraniak Andrzej: Penetration of binding liquid in fine-grained material
during disk granulation. w: CHISA 2010. 7th European Congress of Chemical
Engineering 7, 19thInternational Congress of Chemical and Process Engineering (28
August – 1 September 2010, Praha, Czech Republic). Ed. Jan Novosad. Wyd. Process
Engineering Publisher. Summaries 3: Hydrodynamic processes and system engineering,
2010, P3.320, s.1003.
108
6.
Gmurek Marta., Miller Jacek S., Mosinger J.: Photosensitized oxidation of n-butylparaben
using immobilized sensitizer in polyurethane nanofibers. XXIII-th IUPAC Symposium on
Photochemistry, Ferrara, Italy, July 11 – 16, 2010.
7.
Kacprzak Anna, Krzystek Liliana, Ledakowicz Stanisław, Ksieżak J.: Evaluation of
biochemical methane potential (bmp) of various energy crops. 3rd International
Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorization, 17-19 May 2010,
Beijing, China, Conference Materials, 221, 2010, CD ROM Proceedings, 208-C, 1-6,
ISBN 978-2-9511591-8-1.
8.
Kacprzak Anna, Krzystek Liliana, Ledakowicz Stanisław: 37th Conference of Slovak
Society of Chemical Engineering. Tatranské Matliare, May 24 - 28, Slovakia, Abstracts,
327, 2010, CD ROM Proceedings of the 37th International Conference of Slovak Society
of Chemical Engineering, 283, 1511–1514, ISBN 978-80227-3290-1.
9.
Kacprzak Anna, Krzystek Liliana, Ledakowicz Stanisław: Methane production through
anaerobic digestion of chosen energy crops grown in Poland, 37th Inter. Conference of
Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranske Matliare, Slovakia, May 24-28,
2010, Proceedings, p. 327.
10. Kazimierski Piotr, Jóźwiak Łukasz, Kapica Ryszard: Novel Cu and Co oxide based
catalysts for PEMFC obtained by plasma-enhanced metal-organic chemical vapor
deposition PEMOCVD. 7th International Conference on Reactive Plasmas, October 4-8,
Paris, France. Red. Gene D. Sprouse, APS Meetings Department W: Bulletin of The
American Physical Society October 2010, Vol. 55, No.7, s. 73.
11. Klepacz-Smółka Anna, Pazdzior K., Ledakowicz Stanisław: Kinetics of azo dyes
decolourisation by anaerobic sludge under different environmental conditions, 37th Inter.
Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranske Matliare, Slovakia,
May 24-28, 2010, Proceedings, p. 113.
12. Krzystek Liliana, Zawadzka Alicja, Stolarek Paweł, Ledakowicz Stanisław: Biological
drying of municipal solid waste and sewage sludge: mass and energy balances. Third
International Symposium on Energy from Biomass and Waste, Venice, Italy, 8-11
November, 2010, CD-ROM Proceedings, 1-7, CISA Publisher, Environmental Sanitary
Engineering Centre, Italy, ISBN 978-88-6265-008-3.
13. Ledakowicz Stanisław, Kacprzak Anna, Krzystek Liliana: General characteristics and
biochemical methane potentials (bmp) of various energy crops grown in Poland. Third
International Symposium on Energy from Biomass and Waste, Venice, Italy, 8-11
November, 2010, CISA Publisher, Environmental Sanitary Engineering Centre, Italy,
CD-ROM Proceedings, 1-5, ISBN 978-88-6265-008-3.
14. Ledakowicz Stanisław, Krzystek Liliana, Stelmach Ewa, Zawadzka Alicja, Stelmach
Jacek, Kahle H.-J.: Recovery and biological utilization of organic wastes from landfills.
3rd International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorization,
17-19 May 2010, Beijing, China, Conference Materials, 222, 2010, CD ROM
Proceedings, 209-B, 1-6, ISBN 978-2-9511591-8-1.
15. Ledakowicz Stanisław, Krzystek Liliana., Stelmach Ewa, Zawadzka Agnieszka, Stelmach
Jacek, Kahle J. H.: Recovery and biological utilization of organic waster from landfills.
w: 3rd International Conference on Engineering for Waste and Biomas Valorisation.
Beijing, China, 17-19 may, 2010. Book of Abstracts. Ed. A. Nzihou & H. Liu. Albi,
France: Ecole des Mines d’Albi Carmaux, 2010, s. 222.
109
16. Ledakowicz Stanisław: Systems biotechnology a chance for integration of biology and
engineering, - plenary lecture at 37th Inter. Conference of Slovak Society of Chemical
Engineering, Tatranske Matliare, Slovakia, May 24- 28, 2010, Proceedings, s. 229.
17. Liwarska-Bizukojc Ewa, Biernacki R., Olejnik Dorota, Ledakowicz Stanisław:
Application of a Complex Activated Sludge Model to Improve the Effectiveness of
Nutrients Removal from Wastewater. 14th International Biotechnology Symposium and
Exhibition, 14-18 Sept, 2010, Rimini, Italy. Journal of Biotechnology, DOI:
10.1016/j.jbiotec. 2010.09.030.
18. Łodyga-Chruścińska Elżbieta, Sochacka E, Smuga D., Chruściński Longin, Micera G.,
Sanna D., Turek M., Misiak M., Ołdziej S.: Impact of histidine residue on chelating
ability of nucleosides. 7th International Copper Meeting Copper in Biology (Copper 10)
Alghero, Sardinia, October 16-20, 2010.
19. Obraniak Andrzej, Gluba Tadeusz: The effect of equipment and process parameters on
energy consumption in the range of nukleation granule growth. w: CHISA 2010. 7th
European Congress of Chemical Engineering and 17th International Congress of
Chemical and Process Engineering (28 August – 1 September 2010, Praha, Czech
Republic). Ed. Jan Novosad. Wyd. Process Engineering Publisher. Summaries 3:
Hydrodynamic processes and system engineering, 2010, P3.319 , s.1002.
20. Olejnik Tomasz Piotr: "Description rate of chosen rock materials considering statistical
moment distribution". W: CHISA 2010. 7th European Congress of Chemical Engineering
and 17th International Congress of Chemical and Process Engineering (28 August
– 1 September 2010, Praha, Czech Republic). Ed. Jan Novosad. Wyd. Process
Engineering Publisher. Summaries 3: Hydrodynamic processes and system engineering,
2010, P3.297, s.976.
21. Pawłowska Beata, Ledakowicz Stanisław: Media optimisation for pigments production
by Monascus purpureus, 37th Inter. Conference of Slovak Society of Chemical
Engineering, Tatranske Matliare, Slovakia, May 24-28, 2010, Proceedings, p. 21.
22. Skalska Kinga, Ledakowicz Stanisław, Wilk M., Miller Jacek S.: Oxidation of nox in flue
gases by ozone and UV radiation. XXIII IUPAC Symposium on Photochemistry. July 1116, 2010, Ferrara, Italy.
23. Skalska Kinga, Miller Jacek S., Ledakowicz Stanisław: Effectiveness of nitric oxide
ozonation, 37th Inter. Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranske
Matliare, Slovakia, May 24-28, 2010, Proceedings, s. 115.
24. Sójka-Ledakowicz Jadwiga, Olczyk Joanna, Tyczkowski Jacek: Surface modification of
fabrics made of polyester fibres by low-temperature plasma and micronized metal oxide.
W: A Campione. From Textile Chemistry To Fashion: Multifunctionality, Sustainability,
Competitivity 22nd IFATCC International Congress Italy, Stresa, May 5-7. 2010, s.58.
25. Ślęzak Radosław, Krzystek Liliana, Ledakowicz Stanisław: Optimisation of the processes
occuring in aerobic landfill – simulation in lysimeters. 3rd International Conference on
Engineering for Waste and Biomass Valorization, 17-19 May 2010, Beijing, China,
Conference Materials, 65, 2010, CD ROM Proceedings, 184-B, 1-6, ISBN 978-29511591-8-1.
26. Wielgosiński Grzegorz: Municipal waste management and waste-to-energy projects in
Poland - referat na 1st WtERT Meeting Europe, Brno, October, 2010.
110
27. Zarzycki Roman, Modrzejewska Zofia, Nawrotek Katarzyna: Bovine Serum Albumin
Release Mechanism from Thermosensitive Chitosan Chloride Salt. Polymer Chemistry
Conference 2010, Meksyk, Puerto Morelos, 19-22 listopada 2010.
28. Zawadzka Alicja, Krzystek Liliana, Stolarek Paweł, Ledakowicz Stanisław: Biodrying of
municipal solid waste and sewage sludge of high moisture content. 3rd International
Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorization, 17-19 May 2010,
Beijing, China, Conference Materials, 26, 2010, CD ROM Proceedings, 183-B, 1-6,
ISBN 978-2-9511591-8-1.
29. Żyłła Romuald, Sójka-Ledakowicz Jadwiga, Kos L., Michalska Karina, Ledakowicz
Stanisław: Integration of the Fenton process with vacuum filtration in textile wastewater
treatment to close water circulation. Membranes on Drinking & Industrial Water
Treatment, MDIW 2010, 27-30 June, 2010, NTNU – Trondheim, Norway, Book of
abstract, p. 76.
30. Żyłła Romuald, Sójka-Ledakowicz Jadwiga, Kos L., Michalska Karina, Ledakowicz
Stanisław: Water reuse in the textile industry using integrated wastewater treatmentprocesses, IWA MTWR 2010, Istambul, Turkey18-22 October 2010.
Referaty z konferencji organizowanych w Polsce
1.
Brzezińska Dorota, Kopciński Robert: Zagrożenia wybuchowe w energetyce, IX
Konferencja Naukowo – Techniczna „Bezpieczeństwo techniczne. Atmosfery
wybuchowe w przemyśle”, org. BMP, 11-12.10.2010. s. 9-13.
2. Holc Jerzy, Cybulska Maria, Kuberski Sławomir: Badania tekstyliów zabytkowych dla
potrzeb konserwacji na przykładzie arrasu „Budowa Wieży Babel” z kolekcji Muzeum
Zamku Królewskiego na Wawelu. Rola Nauki w Zachowaniu Dziedzictwa Kulturowego.
27 listopada, 2010, Łódź. Red. Bogusław Więcek, Jan Perkowski. Materiały
Konferencyjne. W: Rola Nauki w Zachowaniu Dziedzictwa Kulturowego. Współpraca
miedzy uczelniami wyższymi a muzeami, archiwami i służbami konserwatorskimi na
terenie regionu łódzkiego. Łódź, 2010 s. 87-94.
3.
Kacprzak Anna, Krzystek Liliana, Ledakowicz Stanisław: Optymalny skład surowców do
wytwarzania wysokometanowego biogazu z surowców roślinnych i odpadów przemysłu
rolno-spożywczego. Konferencja Naukowa p.t. Nowoczesne technologie pozyskiwania i
energtycznego wykorzystania biomasy, Instytut Energetyki Pułtusk 31.08- 03 .09 2010.
4.
Kozłowska Barbara: Koszty selektywnej zbiórki. W: Materiały II Ogólnopolskiej
Konferencji Szkoleniowej Selektywna zbiórka i recykling odpadów „Systemy zbiórki
odpadów”, 25-26 marca 2010, Poznań; Wyd. Abrys Sp. z o.o., Poznań, 2010, ISBN 8389018-15-2, s.90-98.
5.
Kozłowska Barbara: Rozwój projektów w zakresie suszenia i termicznego
przekształcania osadów w Łodzi. W: Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej
„Suszenie i Termiczne Przekształcanie Osadów Ściekowych”, 22-24 września 2010,
Łódź; Wyd. Abrys Sp. z o.o., Poznań, 2010, ISBN83-89018-70-5, s. 49-56.
6.
Kozłowska Barbara: Termiczne przekształcanie odpadów w Krajowym Planie
Gospodarki Odpadami – założenia i realizacja. W: Forum Ochrony Środowiska.
Termiczne unieszkodliwianie odpadów komunalnych w systemie gospodarki odpadami –
111
materiały konferencyjne Przysiek, 2 września 2010; Wyd. Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Minikowie, ISBN 978-83-61862-13-0, s.23-30.
7.
Kozłowska Barbara: Zakłady Gospodarki Odpadami jako elementy realizacji priorytetów
Unii Europejskiej. W: Materiały XIV Ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej
Kompleksowa Gospodarka Odpadami. Produkty z odpadów – kompost, paliwa, surowce.
8-10 września 2010, Lublin; Wyd. Abrys Sp. z o.o., Poznań, 2010, ISBN 83-89018-55-1,
s.203-225.
8. Krawczyk-Kłys Iwona, Tyczkowski Jacek, Wójcik Justyna, Woźniak Bogusław:
Nowoczesna Metoda Modyfikacji Elastomerów w Kierunku Poprawy Ich Właściwości
Adhezyjnych. Referat na konferencji: XI konferencja naukowa MAT ECO SHOES 2010,
Kraków. Materiały, nanotechnologia i ekologia w przemyśle skórzanym, 2010 s. 182191.
9. Kuberski Sławomir M., Cybulska Maria: Techniki analizy instrumentalnej w badaniach
tkanin zabytkowych. Rola Nauki w Zachowaniu Dziedzictwa Kulturowego. 27 listopada,
2010, Łódź. Red. Bogusław Więcek, Jan Perkowski. Materiały Konferencyjne. W: Rola
Nauki w Zachowaniu Dziedzictwa Kulturowego. Współpraca miedzy uczelniami
wyższymi a muzeami, archiwami i służbami konserwatorskimi na terenie regionu
łódzkiego. Łódź, 2010 s. 101-103.
10. Łuczak M, Zawadzka Alicja, Imbierowicz Mirosław, Chacuk Andrzej: Termohydroliza
odpadów zwierzęcych. VIII Konferencja – Technologie Bezodpadowe i
Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie, Międzyzdroje, 15-18. 06. 2010.
Mat. Konf. Wydanie książkowe, ISBN 978-83-7663-040-3, s. 103-106.
11. Markowski Adam S., Kotynia Agata, Pietrzykowski Marek: Półilościowa ocena ryzyka
procesowego dla zakładów ZZR i ZDR za pomocą programu AWZ. IX Konferencja
Naukowo – Techniczna „Bezpieczeństwo techniczne. Atmosfery wybuchowe w
przemyśle”, org. BMP, 11-12.10.2010. s. 20-26.
12. Marszałek Joanna, Kamiński Władysław: Perwaporacyjne zatężanie biobutanolu.
W: Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska, 2010, Red. Bodzek
Michał, Pelczar Jacek, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, vol. 66, tom 2, ISBN 97883-89293-91-6, s. 35-40.
13. Miazek Krystian, Michalska Karina, Krzystek Liliana, Ledakowicz Stanisław: Kinetyka
hudrolizy i kofermentacji metanowej biomasy i odpadów biodegradowalnych.
Konferencja Naukowa pt. Nowoczesne technologie pozyskiwania i energtycznego
wykorzystania biomasy, Instytut Energetyki, Pułtusk 31.08- 03 .09.2010.
14. Michalak Iwona, Mucha Maria; Uwalnianie substancji czynnej z cienkich membran
biopolimerowych. W: Materiały Polimerowe’2010, Wydawnictwo Uczelniane
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010, tom I,
ISBN 978-83-7663-046-5, s. 427-430.
15. Modrzejewska Zofia, Nawrotek K., Zarzycki Roman: Thermosensitive Chitosan
Hydrogels as Bovine Serum Albumin Carriers. XVI Seminarium Robocze PTChit. pt.
„Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych”, Zakopane, 22-24
wrzesień 2010.
16. Modrzejewska Zofia, Skwarczyńska Agata: „Termowrażliwe żele chitozanowe
zawierające wapń i fosfor jako scaffoldy” XVI Seminarium Robocze PTChit. pt. „Nowe
aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych”, Zakopane, 22-24 wrzesień
2010.
112
17. Modrzejewska Zofia: Modeling of albumine release from thermosensitive chitosan
hydrogels. Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Rytro, październik, 2010.
18. Modrzewski Remigiusz, Wodziński Piotr: Przesiewanie odpadów pohutniczych i
mineralnych na przesiewaczach dwuczęstościowych. w: Teoretyczne i praktyczne
problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych. Ed. Nowakowski
Jerzy. Kraków: Fundacja „Metale Nieżelazne-Tradycja i Rozwój”, 2010, s. 75-84.
19. Naglak Agnieszka, Obraniak Andrzej: Wymagania prawne w ochronie Środowiska, w:
Materiały II Seminarium Koła Naukowego „Żyjesz w Środowisku”. Kalisz:
Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010, s. 108-113.
20. Siuta Dorota, Markowski Adam S.: Bezpieczeństwo instalacji LNG. IX Konferencja
Naukowo – Techniczna „Bezpieczeństwo techniczne. Atmosfery wybuchowe w
przemyśle”, org. BMP, Bronisławów, Polska, 11-12.10.2010. s. 31-38.
21. Skwarczyńska Agata, Modrzejewska Zofia: Thermosensitive chitosan hydrogels whitch
contain Ca, P for biomedical applications” Biomaterials in Medicine and Veterinary
Medicine, Rytro, październik, 2010.
22. Słowikowski Maciej: Application of Microfiltration Membrane Module for Ammonia
Removal Process, w: Proceedings of ECOpole; 2010, Ed. Wacławek Maria, Kraitr
Milan, Skrzypski Jerzy, Wacławek Witold, Kłos Andrzej, ECOpole, Towarzystwo
Chemii i Inżynierii Procesowej, 2010, vol. 4, No.1, ISBN 1898-617X, s. 79-83.
23. Ślęzak Radosław., Krzystek Liliana, Ledakowicz Stanisław: Przyspieszony rozkład
materii organicznej w składowiskach odpadów komunalnych – składowisko aerobowe.
VIII Konferencja Dla Miasta i Środowiska – Problemy unieszkodliwiania odpadów,
Warszawa, 29 listopad 2010, Materiały Konferencyjne, s. 13-16.
24. Tomczak Elwira, Kamiński Władysław; Zastosowanie odwróconej osmozy do usuwania
pestycydów z roztworów wodnych. W: Zaopatrzenie w Wodę, Jakość i Ochrona Wód,
2010, Red. Lemański Jan, Zabawa Sergiusz; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników
Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań 2010, tom I, ISBN 978-83-89696-33-9,
s. 571-581.
25. Tomczak Elwira: Ultrafiltracyjne usuwanie związków humusowych z wody.
W: Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska, 2010, Red. Bodzek
Michał, Pelczar Jacek, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, vol. 66, tom 2, ISBN 97883-89293-91-6, s. 255-264.
26. Tomczak Elwira; Ocena jakości wód podziemnych i powierzchniowych w powiecie
bełchatowskim; W: Zaopatrzenie w Wodę, Jakość i Ochrona Wód, 2010, Red. Lemański
Jan, Zabawa Sergiusz, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział
Wielkopolski; Poznań 2010, tom I, ISBN 978-83-89696-33-9, s.151-159.
27. Wawrzyniak Paweł: Suszenie osadów ściekowych – wybór technologii. W: Materiały IV
Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Suszenie i Termiczne Przekształcanie
Osadów Ściekowych”, 22-24 września 2010, Łódź; Wyd. Abrys Sp. z o.o., Poznań, 2010,
ISBN83-89018-70-5, s. 29-41.
28. Wielgosiński Grzegorz: Pułapki i zagrożenia w termicznym unieszkodliwianiu osadów
ściekowych - referat na IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Suszenie i
termiczne przekształcanie osadów ściekowych”, Łódź, 22-24 września 2010, tekst w
materiałach konferencyjnych.
29. Wielgosiński Grzegorz: Spalarnia odpadów komunalnych jako element systemu
113
zaopatrzenia miasta w ciepło - referat na konferencji Zielonych, Łódź, maj 2010 - tekst w
materiałach konferencyjnych.
30. Wielgosiński Grzegorz: Spalarnia odpadów w systemie gospodarki odpadami
komunalnymi – referat na IX Forum Ochrony Środowiska, Przysiek, wrzesień 2010 –
tekst w materiałach konferencyjnych: Termiczne unieszkodliwianie odpadów w systemie
gospodarki odpadami.
31. Wymysłowski Mateusz, Zawadzka Alicja, Imbierowicz Mirosław, Chacuk Andrzej:
Fermentacja metanowa odpadów zwierzęcych, VIII Konferencja – Technologie
Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie, Międzyzdroje,
15–18. 06.2010. Mat. Konf. Wydanie książkowe, ISBN 978-83-7663-040-3, s. 115-118.
Materiały na CD, streszczenia i komunikaty z konferencji organizowanych w Polsce
1. Adamiec Janusz, Ambroziak Wojciech: Stabilność przeciwutleniająca mikroenkapsułowanych preparatów polifenoli otrzymywanych z wybranych soków i win
owoców kolorowych. W: Materiały II Sympozjum Inżynierii Żywności. Red. Ewa
Jakubczyk, Wyd. SGGW, Warszawa, 2010, ISBN 978-83-7583-204-4, s.17.
2. Anna Morawiak, Marek Dziubiński: Udziały objętościowe faz mieszanin dwufazowych
ciecz-ciecz w mikrokanałach. II Krajowa Konferencja NANO- i MIKROMECHANIKI,
Krasiczyn, 6-8 lipca 2010 Materiały Konferencyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7199-611-5, s. 159.
3. Brzezińska Dorota, Smardz Piotr: Testy systemów oddymiania z wykorzystaniem
gorącego dymu, Seminarium dla rzeczoznawców, Zakopane, 17-20.03.2010. materiały na
płycie CD.
4. Brzezińska Dorota: Bezpieczeństwo techniczne Atmosfery wybuchowe w przemyśle, IX
Konferencja Naukowo - Techniczna, Bronisławów, 11-12 października 2010 r. materiały
na płycie CD.
5. Brzezińska Dorota: Wykorzystanie narzędzi CFD do weryfikacji skuteczności i
poprawności działania urządzeń przeciwpożarowych, "Zmiana sposobu użytkowania
obiektów pofabrycznych. Zabezpieczenia przeciwpożarowe", Łódź, 21-22 października
2010. materiały na płycie CD.
6. Cieślak Andrzej: Podstawy efektywnego raportowania o bezpieczeństwie przez zakłady
dużego ryzyka, referat na IX Konferencji Naukowo Technicznej - Bezpieczeństwo
Techniczne. Atmosfery wybuchowe w przemyśle, Bronisławów 11-12 października 2010.
materiały na płycie CD.
7. Dziubiński Marek, Domagalski Piotr: Hydrodynamika ogniskowania strugi cieczy w
mikrokanałach. II Krajowa Konferencja NANO- i MIKROMECHANIKI, Krasiczyn, 6-8
lipca 2010 Materiały Konferencyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej,
ISBN 978-83-7199-611-5, s. 15-16.
8. Heim Andrzej, Marek Solecki: Uwalnianie białka z komórek drożdży w młynie
mieszalnikowym. W: II Sympozjum Inżynierii Żywności (9-11.06.2010). Warszawa:
Wydawnictwo SGGW, 2010, s. 54.
9. Łodyga-Chruścińska Elżbieta, Sochacka E., Smuga D., Chruściński Longin, Micera G.,
Sanna D., Turek M., Misiak M.: Impact of histidine residue on chelating ability of 2’-
114
deoxyriboadenosine. XI International Symposium on Inorganic Biochemistry Challenge
for all Generations 4-8 September 2010 Kudowa Zdrój, Poland.
10. Łodyga-Chruścińska Elżbieta, Turek M., Misiak M., Kaczmarek K., Chruściński Longin,
Micera G., Sanna D.: Coordination ability of enkefalin analogues. XI International
Symposium on Inorganic Biochemistry Challenge for all Generations 4-8 September 2010
Kudowa Zdrój, Poland.
11. Magdalena Orczykowska, Marek Dziubiński, Paweł Budzyński: Struktury przepływu i
udział objętościowy faz przy przepływie dwufazowym cieczy nienewtonowskich w mini
kanałach. II Krajowa Konferencja NANO- i MIKROMECHANIKI, Krasiczyn, 6-8 lipca
2010 Materiały Konferencyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN
978-83-7199-611-5, s. 161.
12. Markowski Adam S., Pawlak Henryk, Pietrzykowski Marek: Półilościowa ocena ryzyka
wybuchowego (ATEX) za pomocą programu ExAWZ. IX Konferencja Naukowo –
Techniczna „Bezpieczeństwo techniczne. Atmosfery wybuchowe w przemyśle”, BMP,
11-12.10.2010. materiały na płycie CD.
13. Markowski Adam S.: Zarządzanie ryzykiem w procesach przemysłowych (jako narzędzie
zapewnienia ciągłości i opłacalności biznesu). „ Konferencja ‘Analiza i ocena stopnia
dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach
rynku”, org. Kapitał Ludzki, EGO, Łódź, 20.10.2010. materiały na płycie CD.
14. Markowski Adam S.: Zarządzanie ryzykiem wystąpienia poważnej awarii w zakładach
dużego i zwiększonego ryzyka. Konferencja „Przeciwdziałanie Poważnym Awariom„ org.
KW PSP – Poznań, Targi POLEKO, 24.11.2010. materiały na płycie CD.
15. Modrzewski Remigiusz, Wodziński Piotr: Przesiewanie drobnoziarniste na sicie
przesiewacza dwuczęstościowego, w: Paliwa-Bezpieczeństwo-Środowisko. Innowacyjne
Techniki i Technologie. Dodatek. Ed. Klich Adam, Kozieł Antoni. Gliwice: Instytut
Techniki Górniczej KOMAG, 2010, s. 67.
16. Skrzypski Jerzy, Wielgosiński Grzegorz: Spalarnia odpadów – elementem systemu
gospodarki odpadami komunalnymi. Referat na XVI Ogólnopolskiej Konferencji
„Gospodarka odpadami komunalnymi” Gdańsk – Sztokholm – Tallinn - Ryga, maj 2010.
17. Sowiński Jarosław, Dziubiński Marek: Badanie przepływu dwufazowego ciecz
nienewtonowska-gaz w mini kanałach, II Krajowa Konferencja NANO- i
MIKROMECHANIKI, Krasiczyn, 6-8 lipca 2010 Materiały Konferencyjne, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7199-611-5, s. 165.
18. Wielgosiński Grzegorz: Dioksyny w gospodarce odpadami. Referat na XVI
Ogólnopolskiej Konferencji „Gospodarka odpadami komunalnymi” Gdańsk – Sztokholm
– Tallinn - Ryga, maj 2010.
19. Wielgosiński Grzegorz: Dioxin formation in combustion processes and the methods of
emission reduction. - referat na XXI International Symposium on Combustion Processes,
Międzyzdroje, September, 2010 - streszczenie w materiałach konferencyjnych.
20. Wielgosiński Grzegorz: Nowoczesne technologie termicznego przekształcania odpadów
komunalnych - referat na II ogólnopolskiej konferencji „Termiczne Przekształcanie
Odpadów Komunalnych”, Sosnowic, luty 2010.
21. Wielgosiński Grzegorz: Założenia nowoczesnej gospodarki odpadami komunalnymi w
Polsce. Referat na II ogólnopolskiej konferencji „Termiczne Przekształcanie Odpadów
Komunalnych”, Sosnowic, luty 2010.
115
22. Zbiciński Ireneusz, Rabaeva Julia: Spray drying of foamed materials (plenary lecture). W:
Materiały II Sympozjum Inżynierii Żywności. Red. Ewa Jakubczyk, Wyd. SGGW,
Warszawa, 2010, ISBN 978-83-7583-204-4, s.137.
Udział w redagowaniu czasopism i monografii
1.
Chemical Engineering Journal (IF’09=2.816, last 5 years 2.918) Member of Editorial
Board: Jerzy Petera (Technical University of Lodz, Poland).
2.
Materials Science. [kwartalnik]. Red. Nacz. Sigitas Tamalevicius, Editors: Prof.
Liudvikas PRANEVIČIUS (Vytautas Magnus University, Lithuania), Prof. Arvydas
VITKAUSKAS (Kaunas University of Technology, Lithuania), Member of Editorial
Board: Prof. Jacek Tyczkowski (Technical University of Lodz, Poland).
3.
Inżynieria Chemiczna i Procesowa (Chemical and Process Engineering). [Kwartalnik].
Red. Nacz. Koch Roman. Rada Redakcyjna: Heim Andrzej [i in.]. Wrocław: Politechnika
Wrocławska, 2010.
4.
Inżynieria Mineralna. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin.
[Półrocznik]. Red. Nacz. Blaschke Zofia. Rada redakcyjna: Wodziński Piotr [i in.].
Kraków: Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, 2010.
5.
Physicochemical Problems of Mineral Processing. [Rocznik]. Red. Nacz. Sadowski
Zygmunt. Rada Redakcyjna: Heim Andrzej [i in.]. Wrocław: Politechnika Wrocławska,
2010.
6.
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, seria: Monografie. Red.: Wodziński Piotr.
Łódź: Politechnika Łódzka, 2010.
7.
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, seria: Rozprawy naukowe. Red.: Wodziński
Piotr. Łódź: Politechnika Łódzka, 2010.
116

Podobne dokumenty