Zasilacz Buforowy ZB 1220

Komentarze

Transkrypt

Zasilacz Buforowy ZB 1220
Zasilacz Buforowy ZB 1220
IT - Informacja Techniczna
IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY ZB 1220
Strona 2 z 9
1 - PRZEZNACZENIE WYROBU
Napięcie [V]
Zasilacz buforowy typu ZB 1220 przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń i systemów napięciem 12VDC
- od 12 do 15 V w zależności od temperatury baterii akumulatorów. Buforowy układ pracy zasilacza polega na
równoległym podłączeniu na zaciskach wyjściowych zasilacza akumulatora - zarówno małej jak i dużej pojemności (do
200 Ah), dla którego producent dopuszcza początkowy prąd ładowania na poziomie 15A.
15
Przy obecności zasilania podstawowego - 230VAC - zasilacz dostarcza
energię do odbiorników i równocześnie ładuje podłączony akumulator
skompensowanym termicznie napięciem. Dlatego przy pracy buforowej
napięcie wyjściowe zasilacza zależy od temperatury sondy
temperaturowej, która powinna być przymocowana możliwie blisko
14
akumulatora.
13,8
Zasilacz może również stanowić źródło normalnego napięcia DC o
wysokim współczynniku stabilizacji z możliwością ustawienia napięcia
wyjściowego w granicach 11÷15V. W takim przypadku sondę
temperaturową należy zastąpić rezystorem 680 Ohm.
13
-20
0
20
+20 Zasilacz ZB 1220 może być łączony szeregowo lub równolegle, a w
Temperatura [°C]
połączeniu z falownikiem FP 400 może stanowić urządzenie
Charakterystyka zależności napięcia wyjściowego długookresowego zasilania awaryjnego w zależności od pojemności
w funkcji temperatury akumulatora
przyłączonej baterii akumulatorów.
Zasilacz ZB 1220 może być również montowany w specjalnych stojakach (wieszakach) zawierających połączenia
kablowe między przetwornicą, akumulatorem, siecią i odbiornikami.
2 - BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA
Zasilacz ZB 1220 jest wysokosprawną przetwornicą PWM (Pulse Width Modulation - przetwornica pracująca z
regulacją współczynnika wypełnienia impulsów) posiadającą zabezpieczenie zwarciowe, przeciążeniowe, oraz
wyposażona jest opcjonalnie w układ sygnalizacyjny (LED’y i zaciski przekaźników sygnalizacyjnych) informujący o
stanie akumulatora (napięcie poniżej 10,5V) i awarii. Przetwornica posiada wbudowane zabezpieczenie termiczne
zatrzymujące jej pracę w sytuacji, gdy temperatura powietrza w bezpośrednim otoczeniu przekroczy 80ºC - po
obniżeniu się temperatury otoczenia przetwornica wraca do normalnej pracy.
Aby zabezpieczyć akumulator przed zniszczeniem na skutek zbyt dużego rozładowania można wykorzystać
przekaźnik sygnalizacyjny PB(Uacu>10,5V) do sterowania wysokoprądowego przekaźnika zewnętrznego o napięciu
zasilania cewki 12V w celu odłączenia jednego z przewodów podłączeniowych akumulatora.
Warunki bezpiecznej eksploatacji - uwagi:
1. W podłączonym do sieci 230V urządzeniu występują niebezpieczne napięcia.
2. Podłączenia elektryczne należy wykonywać przy wyłączonym napięciu zasilania 230V.
3. Zacisk oznaczony jako PE musi być podłączony do przewodu ochronnego instalacji elektrycznej.
4. Nie wolno dopuszczać aby przez szczeliny i otwory obudowy do wnętrza urządzenia dostała się woda (lub
inne płyny) a także jakikolwiek obce przedmioty.
5. Zasilacz nie posiada wymuszonego obiegu powietrza i dlatego wokół ażuru obudowy należy zapewnić
minimum 10 cm wolnej przestrzeni.
3 - DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania:
Napięcie wyjściowe:
190 - 240V AC 300W (układ ograniczenia prądu startu przetwornicy do 4A)
13,8V * (przy 20°C), w przypadku sondy temperaturowej przymocowanej do
akumulatora napięcie zmienia się w funkcji temperatury zgodnie z
charakterystyką zalecaną przez producentów akumulatorów.
Maksymalna moc wyjściowa:
250 W
Ograniczenie prądu wyjściowego:
15÷17,5A
Sygnalizacja optyczna (LED):
LED „SIEĆ 230V AC” świeci - obecność napięcia 230V AC na zaciskach L, N
LED „PRACA” świeci - informacja o prawidłowym przetwarzaniu przez
urządzenie napięcia wejściowego na wyjściowe
LED „Uacu>10,5V” świeci - napięcie na wyjściu zasilacza powyżej 10,5V
(zarówno przy podłączonym jak i nie podłączonym akumulatorze)
Przekaźniki sygnalizacyjne:
wyprowadzone zaciski dwóch przekaźników przełącznych, których stan
kotwicy zmienia się odpowiednio do zmiany sygnalizacji LED „praca” i
„Uacu>10,5V” Stan normalnej pracy (podłączona sieć 230V AC, podłączony
akumulator, napięcie na wyjściu zasilacza >10,5V) - świecą wszystkie LED'y,
zwarte styki 1 i 2 przekaźników PA(PRACA) i PB(Uacu>10,5V).
Waga:
2,4 kg
Wymiary:
166x87x300mm
TELETROM ul. Gliwicka 282, 40-862 KATOWICE, tel: 0-32-2544567, 0-32-2542343 tel. Kolejowy: 58-56
IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY ZB 1220
Obudowa:
Zaciski - funkcje:
Zaciski - dane elektryczne:
Temperatura pracy:
Strona 3 z 9
metalowa malowana proszkowo lub cynkowana
+, - napięcie wyjściowe (wszystkie zaciski oznaczone „+” są zwarte,
wszystkie zaciski oznaczone „-” są zwarte)
S
- synchronizacja sygnalizacji Uacu>10,5V z falownikiem FP 400
T1, T2 - podłączenie sondy temperaturowej (selekcjonowanej diody
krzemowej)
L, N, PE - napięcie zasilania sieci 230V AC
pojedynczy zacisk - przewód 2,5 mm2, obciążenie 10A (12A)
-20°C do +40°C
300 mm
4 - RYSUNKI
80 mm
86 mm
166 mm
rys1. Zasilacz Buforowy ZB 1220 - wymiary główne
TELETROM ul. Gliwicka 282, 40-862 KATOWICE, tel: 0-32-2544567, 0-32-2542343 tel. Kolejowy: 58-56
IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY ZB 1220
Strona 4 z 9
5 - KONSERWACJA
Producent nie przewiduje specjalnych czynności konserwujących. W zależności od warunków zainstalowania
zasilacza można okresowo skontrolować wartość napięcia wyjściowego oraz stan złączy śrubowych (poluzowane
zaciski).
6 - INSTALOWANIE
Podłączenia elektryczne należy wykonywać przy wyłączonym napięciu zasilania.
Zainstalowanie zasilacza ZB 1220 należy dokonać według poniższego schematu postępowania oraz załączonego
rysunku podłączeniowego (dodatkowe schematy podłączeń - patrz Informacja Techniczna zasilacza ZB 1220):
1. Wyciągnąć zasilacz z opakowania.
2. Wybrać taką lokalizację zasilacza, aby był blisko akumulatora oraz aby był możliwy swobodny przepływ
powietrza wokół zasilacza - dla poprawnego chłodzenia. Uwaga! Zasilacz nie posiada wymuszonego obiegu
powietrza i dlatego wokół ażuru obudowy należy zapewnić minimum 10 cm wolnej przestrzeni.
3. Podłączyć zasilacz do odbiornika zgodnie z oznaczeniami (opis wyprowadzeń i odpowiadające im przewody
i złącza) oraz rysunkiem podłączenia i instrukcją obsługi odbiornika.
4. Przy pracy z akumulatorem, jeżeli to wymagane podłączyć diodę stanowiącą sondę temperaturową na kablu,
który podłącza akumulator do zasilacza (jak najbliżej akumulatora). Jeżeli nie jest wymagana kompensacja
napięcia ładowania w funkcji temperatury akumulatora dioda powinna pozostać w złączu zasilacza.
5. Podłączyć zasilacz do sieci 230V AC. UWAGA!!! Zacisk oznaczony jako PE musi być podłączony do
przewodu ochronnego instalacji elektrycznej.
6. Ustawić żądane napięcie wyjściowe zasilacza za pomocą potencjometru dostępnego przez otwór w czołówce
zasilacza (pomiędzy złączami). Pomiaru i ustawienia napięcia wyjściowego należy wykonać na złączach
wyjściowych zasilacza przy odłączonym akumulatorze i odbiornikach. Sonda temperaturowa podczas regulacji
powinna mieć ustabilizowaną temperaturę - w tym celu należy po instalacji zasilacza i akumulatora odczekać
taką ilość czasu aby ich temperatura wyrównała się z otoczeniem.
7. W przypadku pracy zasilacza jako źródło normalnego napięcia DC o wysokim współczynniku stabilizacji
z możliwością ustawienia napięcia wyjściowego w granicach 11÷15V sondę temperaturową (diodę) należy
zastąpić rezystorem 680 Ohm i pozostawić w złączu zasilacza.
7 - URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE
1. Akumulator
2. Falownik PWM – FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V AC o częstotliwości 50
Hz w sytuacjach zaniku napięcia w sieci 230V AC. Urządzenie zostało zaprojektowane tak aby mogło zasilać również
odbiorniki energii elektrycznej o charakterze indukcyjnym.
TELETROM ul. Gliwicka 282, 40-862 KATOWICE, tel: 0-32-2544567, 0-32-2542343 tel. Kolejowy: 58-56
IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY ZB 1220
Strona 5 z 9
8 - PRZYKŁADOWE SCHEMATY PODŁĄCZEŃ
Schemat podłączeń przetwornicy ZB 1220
Ustawić napięcie wyjściowe = 13,8 V przy 20°C
Dla innej temp. porównać z charakterystyką
akumulatora. Sprawdzić napięcie po
ustabilizowaniu się warunków pracy
SIEĆ 230V AC
ZB 1220
PRACA
Uacu>10,5V
1
NC
S
PA
2
3
1
PB
2
3
T1 T2
L
N
PE
zacisk
obudowy
podłączenie
zestyków
przekaźników
sygnalizacyjnych
według projektu
instalacji lokalnej
do
odbiorników
DC 12V
razem Imax=15A
230 V AC
Sondy temperaturowe
(selekcjonowane diody krzemowe).
Dopuszcza się montaż sondy
temperaturowej na kablu,
który podłącza akumulator (jak
najbliżej akumulatora).
ACCU
Linka 2,5 mm2 (np. LGY 2,5mm2)
Linka max 2,5 mm2 (np. LGY 2,5mm2)
Przewód OMY 2x0,5 mm2
Linka 1,5 mm2 (np. LGY 1,5mm2)
TELETROM ul. Gliwicka 282, 40-862 KATOWICE, tel: 0-32-2544567, 0-32-2542343 tel. Kolejowy: 58-56
IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY ZB 1220
Strona 6 z 9
Przykład zabezpieczenia akumulatora przed zniszczeniem na skutek zbyt dużego rozładowania - wykorzystanie
przekaźnika sygnalizacyjnego PB(Uacu>10,5V) do sterowania wysokoprądowego przekaźnika zewnętrznego o
napięciu zasilania cewki 12V w celu odłączenia jednego z przewodów podłączeniowych akumulatora.
SIEĆ 230V AC
ZB 1220
PRACA
Uacu>10,5V
1
NC
S
T1 T2
PA
2
3
1
PB
2
3
L
N
PE
zacisk
obudowy
do
odbiorników
DC 12V
razem Imax=15A
230 V AC
ACCU
TELETROM ul. Gliwicka 282, 40-862 KATOWICE, tel: 0-32-2544567, 0-32-2542343 tel. Kolejowy: 58-56
IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY ZB 1220
Strona 7 z 9
Schemat podłączeń zespołu przetwornic ZB 1220 i FP 400
Ustawić napięcie wyjściowe = 13,8 V przy 20°C
Dla innej temp. porównać z charakterystyką
akumulatora. Sprawdzić napięcie po
ustabilizowaniu się warunków pracy
ZB 1220
SIEĆ 230V AC
230V AC
PRACA
zacisk
obudowy
Uacu>10,5V
PB
PA
S
NC
T1 T2
L
N
PE
FP 400
1220
SIEĆ 230V AC
MOC
Uacu>10,5V
S
B1
B2
L1 N1
G
L2 N2
PE
zacisk
obudowy
do odbiornika
230 V AC
Sondy temperaturowe
(selekcjonowane diody krzemowe).
Dopuszcza się montaż sondy
temperaturowej na kablu,
który podłącza akumulator (jak
najbliżej akumulatora).
ACCU
Zewnętrzny monostabilny przycisk
odblokowania po zatrzymaniu pracy
falownika z powodu przeciążenia. Stała
zwora na zaciskach B1 i B2 powoduje
automatyczne odblokowanie po 3 sec.
Linka 2,5 mm2 (np. LGY 2,5mm2)
Przewód OMY 2x0,5 mm2
Linka 1,5 mm2 (np. LGY 1,5mm2)
TELETROM ul. Gliwicka 282, 40-862 KATOWICE, tel: 0-32-2544567, 0-32-2542343 tel. Kolejowy: 58-56
IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY ZB 1220
Strona 8 z 9
Schemat połączenia szeregowego przetwornic ZB 1220
Ustawić napięcie wyjściowe = 13,8 V przy 20°C
Dla innej temp. porównać z charakterystyką
akumulatora. Sprawdzić napięcie po
ustabilizowaniu się warunków pracy
ZB 1220
230 V AC
zacisk
obudowy
ZB 1220
SIEĆ 230V AC
PRACA
PRACA
Uacu>10,5V
Uacu>10,5V
PA
S
NC
SIEĆ 230V
AC
PB
T1 T2
PA
L
N
PE
NC
S
T1 T2
PB
L
N
PE
Ustawić napięcie wyjściowe = 13,8 V przy 20°C
Dla innej temp. porównać z charakterystyką
akumulatora. Sprawdzić napięcie po
ustabilizowaniu się warunków pracy
do
odbiorników
DC 24V
razem Imax=15A
Sondy temperaturowe
(selekcjonowane diody krzemowe).
Dopuszcza się montaż sondy
temperaturowej na kablu,
który podłącza akumulator (jak
najbliżej akumulatora).
Sondy temperaturowe
(selekcjonowane diody krzemowe).
Dopuszcza się montaż sondy
temperaturowej na kablu,
który podłącza akumulator (jak
najbliżej akumulatora).
ACCU
ACCU
Linka 2,5 mm2 (np. LGY 2,5mm2)
Przewód OMY 2x0,5 mm2
Linka max 2,5 mm2 (np. LGY 2,5mm2)
Linka 1,5 mm2 (np. LGY 1,5mm2
TELETROM ul. Gliwicka 282, 40-862 KATOWICE, tel: 0-32-2544567, 0-32-2542343 tel. Kolejowy: 58-56
IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY ZB 1220
Strona 9 z 9
Schemat połączenia równoległego zespołu przetwornic ZB 1220
Ustawić napięcie wyjściowe = 13,8 V przy 20C
Dla innej temp. porównać z charakterystyką
akumulatora. Sprawdzić napięcie po
ustabilizowaniu się warunków pracy.
ZB1220
SIEĆ 230V AC
PRACA
Uacu>10,5V
1
NC
PA
2 3
PB
2 3
1
S T1 T2
L N PE
zacisk obudowy
230V AC
3x1,5mmkw
ZB1220
SIEĆ 230V AC
PRACA
Uacu>10,5V
1
NC
6x2,5mmkw
PA
2 3
1
S T1 T2
PB
2 3
L N PE
zacisk obudowy
230V AC
3x1,5mmkw
Ustawić napięcie wyjściowe = 13,8 V przy 20C
Dla innej temp. porównać z charakterystyką
akumulatora. Sprawdzić napięcie po
ustabilizowaniu się warunków pracy
6x2,5mmkw
2x2,5mmkw
Do odbiorników
DC 12V
razem Imax=30A
2x2,5mmkw
2x2,5mmkw
Sondy temperaturowe (selekcjonowane diody krzemowe).
Dopuszcza się montaż sondy temperaturowej na kablu,
który podłącza akumulator (jak najbliżej akumulatora).
Zacisk S w ZB1220 jest zaciskiem wejściowym. W sytuacji równoległego łączenia zasilaczy zewnętrzny sygnalizator o zbyt niskim napięciu akumulatora (10,5) należy
podłączyć do wybranego przekaźnika PB
TELETROM ul. Gliwicka 282, 40-862 KATOWICE, tel: 0-32-2544567, 0-32-2542343 tel. Kolejowy: 58-56

Podobne dokumenty