WZÓR Do Sądu Rejonowego w Otwocku I Wydział Cywilny Powód

Komentarze

Transkrypt

WZÓR Do Sądu Rejonowego w Otwocku I Wydział Cywilny Powód
WZÓR
Do Sądu Rejonowego w Otwocku
I Wydział Cywilny
Powód ……………………………………………………………
(imię i nazwisko, adres PESEL)
Pozwani:
1) ……………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, PESEL)
POZEW O PRZYWRÓCENIE NARUSZONEGO POSIADANIA
Wnoszę o przywrócenie naruszonego posiadania przez pozwanych co do działki nr. ……………………..
(lub jej części , którą należy opisać) o powierzchni …………………………… położonej w …………………………….
poprzez:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….Zobowiązanie pozwanych do zaniechania w przyszłości naruszeń posiadania przedmiotowej
nieruchomości. Zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów postępowania wg. norm
przypisanych.
Wnoszę o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków mogących potwierdzić powyższe okoliczności
naruszenia posiadania.
Świadkowie:
1) ……………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, adres)
2) ……………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, adres)
UZASADNIENIE
………………………………………………………..
(podpis powoda )

Podobne dokumenty