wniosek o umieszczenie reklamy

Komentarze

Transkrypt

wniosek o umieszczenie reklamy
_________________________
Nazwisko i imię
__________________________
data
_________________________
adres
Urząd Miasta i Gminy
w Górze
Wniosek
na umieszczenie reklamy na terenach zielonych stanowiących własność gminy
Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie części terenu zielonego w celu umieszczenia
tablicy reklamowej.
Rodzaj nośnika /kaseton podświetlany ,tablica płaska /,wymiary zewnętrzne oraz treść:
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Adres/lokalizacja /tablicy reklamowej.............................................................................
.................................................................................................................................
Przedkładam następujące załączniki :
1.projekt reklamy
2.mapę z trwale zaznaczoną lokalizacją reklamy wraz z podaniem nr działki i naniesionym
stanem władania
..........................................
/podpis wnioskodawcy/

Podobne dokumenty