7/2007 Rejestracja akcji serii H ATLANTA POLAND SA w Krajowym

Komentarze

Transkrypt

7/2007 Rejestracja akcji serii H ATLANTA POLAND SA w Krajowym
7/2007 Rejestracja akcji serii H ATLANTA POLAND S.A. w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych S.A.
Zgodnie z §34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych, Zarząd "ATLANTA POLAND" S.A. informuje, że Zarząd Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w dniu 20 marca 2007 roku podjął uchwałę nr 214/07,
zgodnie z którą postanowił zarejestrować w depozycie oraz dokonać asymilacji 91.904 akcji serii H
z akcjami Spółki oznaczonymi kodem PLATLPL00018. Akcje objęte asymilacją otrzymają kod
PLATLPL00018.
W następstwie asymilacji kodem PLATLPL00018 oznaczonych będzie 5.991.904 akcji zwykłych
na okaziciela Spółki.
Zgodnie z ww. uchwałą Zarządu KDPW rejestracja oraz asymilacja nastąpi pod warunkiem
wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym, na którym zostały wprowadzone inne
akcje Spółki oznaczone kodem PLATLPL00018, nie wcześniej niż w dniu wskazanym w decyzji
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wprowadzeniu akcji serii H do obrotu.

Podobne dokumenty