SYLABUS - ćwiczenia - Instytut Socjologii i Kognitywistyki UwB

Komentarze

Transkrypt

SYLABUS - ćwiczenia - Instytut Socjologii i Kognitywistyki UwB
SYLABUS - ćwiczenia
B. Informacje szczegółowe
Elementy składowe sylabusu
Nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu
Nazwa kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek
Język przedmiotu
Rok studiów/ semestr
Opis
Wydział Historyczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii
Socjologia
Studia pierwszego stopnia
Ogólnoakademicki
Polski
II i III rok, semestr IV i VI
30 godzin konwersatorium
Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz
forma prowadzenia zajęć
3
Liczba punktów ECTS
Mgr Ewa Dąbrowska
Prowadzący
Treści
1. Zajęcia organizacyjne.
merytoryczne
2. Pojęcie dyskursu a analiza zasobów internetowych.
przedmiotu
- Teun van Dijk, Dyskurs jego struktura i proces, Warszawa 2001, s.9-43
3. Analiza blogów.
- Jill Rettberg, Blogowanie, Warszawa 2012, s.136-152
4. Konsultacje projektu 1
5. Konsultacje projektu 1
6. Świat obrazków. Demotywatory / Kwejk
- Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek (red.), Komunikowanie się w mediach
elektronicznych- język, edukacja, semiotyka, Warszawa 2009, s.127-144
7. Muzyka, filmiki, czyli jak analizować youtube
- Jean Burgess, Joshua Green, Youtube-wideo online a kultura uczestnictwa,
Warszawa 2011, s.23-39
8. Konsultacje projektu 2
9. Konsultacje projektu 2
10. Gry komputerowe w internecie. Analiza struktury i form komunikacyjnych.
- Piotr Mańkowski, Cyfrowe marzenie-historia gier komputerowych i wideo,
Warszawa 2010, s.263-346
11. Krytyczna analiza dyskursu internetowego.
- Seweryn Leszczyński, Krytyczna analiza dyskursu wybranych stron
internetowych, Ogrody Nauki i Sztuki nr 3/2013, s.225-236
12. Analiza portali społecznościowych na przykładzie facebooka.
-Anita Zbieg, Błażej Żak, Obserwacja wpływu funkcjonalności serwisów
społecznościowych w internecie na interakcje społeczne z perspektywy analizy
sieciowej, Nowe Media nr 1/2010, s.123-140
13. Konsultacje projektu 3
14. Konsultacje projektu 3
15. Social media a dyskurs internetowy.
- Evan Bailyn, Przechytrzyć social media, Gliwice 2013, s.107-144
Efekty kształcenia
wraz ze sposobem
ich weryfikacji
W1. Posiada wiedzę na temat praktycznego zastosowania analizy
treści do badania zasobów internetowych oraz zna podstawowe
elementy procesu badawczego.
U1. Posiada umiejętności merytorycznego argumentowania z
wykorzystaniem poglądów różnych autorów oraz potrafi
rozstrzygać z wykorzystaniem zdobytej wiedzy, dylematy etyczne
podczas wykonywania zadań praktycznych polegających na
Ocena na zajęciach, projekty
Ocena na zajęciach, projekty
wykorzystaniu źródeł internetowych.
U2. Potrafi w sposób poprawny łączyć ze sobą różne ujęcia
teoretyczne i zagadnienia związane z problematyką badania oraz
metodologicznych wymogów związanych z analizą zasobów
internetowych w aspekcie postawionego problemu badawczego
przy analizie źródeł.
U3. Umie dokonać prawidłowego doboru zasobów internetowych
oraz postawić i dokonać weryfikacji postawionych hipotez podczas
wykonywania zadań praktycznych oraz przedstawić wyniki analizy
w grupie.
K1. Potrafi pracować w grupach, realizując zadania praktyczne.
Forma i warunki
przedmiotu
K2. Jest zdeterminowany samodzielnie zdobywać wiedzę i
rozwijać praktyczne umiejętności badawcze w aspekcie analizy
zasobów internetowych kierując się wskazówkami opiekuna
naukowego.
Warunki zaliczenia:
zaliczenia
Forma zaliczenia: projekty, obecności
Ocena na zajęciach, projekty
Ocena na zajęciach, projekty
Ocena na zajęciach, referat,
projekty
Ocena na zajęciach, referat,
projekty
-Obecności na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest 1
nieobecność w semestrze. Większą liczbę nieobecności trzeba zaliczyć u
prowadzącego w ciągu 2 tygodni od nieobecności-po przekroczeniu
terminu naliczane są punkty ujemne za każdy tydzień zwłoki (-1 punkt
za każdy tydzień). Zaliczenie odbywa się na dyżurze. Zaliczenie polega
na wykazaniu się znajomością i rozumieniem zadanych na dane zajęcia
tekstów. Przekroczenie 6 nieobecności skutkuje otrzymaniem przez
studenta oceny niedostatecznej.
-Projekty ( 3 projekty po max .5 punktów) Przygotowanie projektu i
wykonanie badań z wybranych przez studentów tematów z zakresy
dyskursu internetowego. Praca w parach.
Punktacja – oceny ćwiczenia:
Maksymalnie można uzyskać 15 punktów
•
•
•
•
Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej
Poniżej 5-ocena niedostateczna
5- 7-ocena dostateczna
8- 11-ocena dobra
12-15- ocena bardzo dobra
Literatura podstawowa:
- Teun van Dijk, Dyskurs jego struktura i proces, Warszawa 2001
- Jill Rettberg, Blogowanie, Warszawa 2012
-Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek (red.), Komunikowanie się w
mediach elektronicznych- język, edukacja, semiotyka, Warszawa 2009
-Jean Burgess, Joshua Green, Youtube-wideo online a kultura
uczestnictwa, Warszawa 2011
- Piotr Mańkowski, Cyfrowe marzenie-historia gier komputerowych i
wideo, Warszawa 2010
- Seweryn Leszczyński, Krytyczna analiza dyskursu wybranych stron
internetowych, Ogrody Nauki i Sztuki nr 3/2013
-Anita Zbieg, Błażej Żak, Obserwacja wpływu funkcjonalności
serwisów społecznościowych w internecie na interakcje społeczne z
perspektywy analizy sieciowej, Nowe Media nr 1/2010
- Evan Bailyn, Przechytrzyć social media, Gliwice 2013
Literatura dodatkowa:
- Jon Dovey, Helen Kennedy, Kultura gier komputerowych, Kraków
2011
-David Krikpatrick, Efekt facebooka, Warszawa 2011
……………………………….
podpis osoby składającej sylabus

Podobne dokumenty