ul. Kolberga 9 - Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sopocie

Komentarze

Transkrypt

ul. Kolberga 9 - Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sopocie
~
Nauczycielska Sp6ldzielnia Mieszkaniowa w Sopocie
ul. Kolberga 9
I zatrudni
I
-
OGRODNIKA f KONSERWATORA ZIELENI
,
Zakres obowictzk6w:
- piel~gnacja i konserwacja terenow zielonych,
- dba!osc, 0 c.zystos6 i porzqpek w otoczeniu zieleni,
- obs1uga sprz~tu zmechanizowanego (np. kosiarka) ,
"\Nymagania:
- wykszta!cenie ogrodnicze,
- doswiadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- dobra sprawnosc fizyczna,
- niekaralnosc.
i
Oferty zawierajC\ce cv i list motywacyjny naleZy skladac w siedzibie Sp6!dzielni
1-881 Sopot, u1. Kotberga 9
l?
'

Podobne dokumenty