Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii P w KDPW

Komentarze

Transkrypt

Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii P w KDPW
Raport bieżący 61/2015
Data publikacji: 26-10-2015r godz: 20:39
Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii P w KDPW
Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej:
"Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2015 z dnia 16 października 2015 r. oraz
raportu bieżącego nr 60/2015 z dnia 22 października 2015 r., podaje do publicznej wiadomości,
że zgodnie z wydanym w dniu dzisiejszym komunikatem Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A., w dniu 27 października 2015 r. nastąpi rejestracja i oznaczenie
12.000.000 (dwunastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P Emitenta kodem
PLELMTL00017.
Podstawa prawna:
1. Art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382);
2. § 34 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133).
Osoby reprezentujące Spółkę:
Prezes Spółki – Paweł Jarski
Wiceprezes Spółki – Jarosław Michalik

Podobne dokumenty