OŚWIADCZENIE Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na

Komentarze

Transkrypt

OŚWIADCZENIE Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na
Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego marki
Ford Connect 230 1,8 TDCi LWB Van nr rej. LKR 11420 - rok produkcji 2012
dotychczas użytkowany przez Straż Miejską Gminy Miasta Kraśnik
......................................................................................................................................
Nabywca (imię i nazwisko lub nazwa firmy)
.....................................................................................................................................................
NIP, REGON (jeśli dotyczy) lub nr dowodu osobistego w przypadku osób fizycznych
......................................................................................................................................................
Adres nabywcy lub adres siedziby firmy (kod, miejscowość, ulica, nr domu)
.....................................................................................................................................................
Dane kontaktowe (telefon, faks, e-mail)
...................................................................................................................................................
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do podpisania umowy oraz jej funkcja, w przypadku gdy nabywcą jest osoba prawna
Przystępując do udziału w pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż
samochodu służbowego marki Ford Connect 230 1,8 TDCi LWB Van nr rej. LKR 11420 rok produkcji 2012 dotychczas użytkowany przez Straż Miejską Gminy Miasta Kraśnik
oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z warunkami i regulaminem przetargu oraz wszystkimi jego
załącznikami, a w szczególności z projektem umowy i nie wnoszę żadnych uwag.
2. Zapoznałem się ze stanem prawnym i technicznym pojazdu będącego przedmiotem
licytacji i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.
3. Informuję jednocześnie, że zgodnie z wymogami dokonałem wpłaty wadium
w wysokości 700,00 zł i przedstawiam w załączeniu dowód wpłaty.
4. Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku wygrania licytacji do zawarcia umowy
w terminie do 7 dni od dnia zamknięcia przetargu
.
.................................................
Podpis
(Imię, nazwisko nabywcy lub
osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania)

Podobne dokumenty