UMOWA NR 001/BB/03

Komentarze

Transkrypt

UMOWA NR 001/BB/03
UMOWA NR
zawarta w dniu
/ 08
o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2007 rok
w Zduńskiej Woli pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli, ul. Królewska
29, 98-220 Zduńska Wola, reprezentowanym przez:
- Dyrektora Zespołu,
zwanym dalej „Zleceniodawcą”,
a
, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem
oraz do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , reprezentowaną przez:
zwaną dalej ”Zleceniobiorcą”
§ 1. Przedmiot umowy.
1. Zleceniodawca zleca, mając na względzie przepisy art. 66 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września
1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694 z późn. zm.), zwaną dalej
„Ustawą o rachunkowości”, a Zleceniobiorca przeprowadzi badanie sprawozdania
finansowego Zleceniodawcy. Badanie to dotyczyć będzie okresu od 01 stycznia 2007roku
do dnia 31.12.2007 roku i przeprowadzone zostanie stosownie do Ustawy o rachunkowości
oraz norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta ustalonych przez Krajową Radę
Biegłych Rewidentów.
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest wyrażenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego
rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno
przedstawia sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność
Zleceniodawcy. Dla celów wyrażenia opinii biegłego rewidenta Zleceniobiorca może
sprawdzić prawidłowość rozliczeń z Urzędem Skarbowym, lecz tylko w zakresie niezbędnym
do wyrażenia takiej opinii.
3. Opis Warunków Zamówienia i kserokopia oferta Zleceniobiorcy stanowią załączniki
odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej umowy.
§ 2. Zobowiązania ogólne.
Obie strony dołożą wszelkich starań w celu wypełnienia swoich zobowiązań, tak aby badanie
zakończyło się w terminie umożliwiającym Zleceniobiorcy sporządzenie i podpisanie ostatecznej
wersji opinii i raportu do dnia podanego w załączniku 3 do umowy.
§ 3. Zobowiązania Zleceniodawcy.
1. Zleceniodawca oświadcza, że:
1) sporządzenie oraz zapewnienie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego
włącznie z informacją dodatkową jest jego obowiązkiem;
2) jego obowiązkiem jest dobór właściwych zasad rachunkowości oraz utrzymywanie
odpowiednich mechanizmów wewnętrznej kontroli księgowej;
3) zgodnie z jego najlepszą wiedzą, stosowane mechanizmy wewnętrznej kontroli
księgowej i system księgowy zapewniają rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji
majątkowej
i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności Zleceniodawcy;
4) przedstawi do badania księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe, które, według jego
najlepszej wiedzy, zawierają, zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie
o rachunkowości i innych przepisach prawa, wszystkie zdarzenia mające wpływ
na prawidłowość i rzetelność sprawozdania finansowego;
5) zawierając niniejszą umowę posiada odpowiednie umocowanie organu uprawnionego
do wyboru biegłego rewidenta mającego przeprowadzić badanie sprawozdania
finansowego na mocy art. 66 Ustawy o rachunkowości.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się:
1) dostarczyć Zleceniobiorcy harmonogram zamknięcia ksiąg i sporządzenia sprawozdania
finansowego;
2) upoważnić Zleceniobiorcę do uzyskiwania od banków, kontrahentów i doradców
prawnych Zleceniodawcy wszelkich informacji, które Zleceniobiorca uzna za niezbędne
do przeprowadzenia badania;
3) umożliwić Zleceniobiorcy korzystanie z pomocy pracowników Zleceniodawcy przy
wykonywanym przez niego zleceniu i zapewnić Zleceniobiorcy podczas badania
możliwość kontaktowania się z organami naczelnymi Zleceniodawcy, jak dyrektor
i główny księgowy;
4) udostępnić Zleceniobiorcy na czas badania miejsce pozwalające na swobodny dostęp
do dokumentacji księgowej i pracowników prowadzących tę dokumentację;
5) udostępnić Zleceniobiorcy sprawozdanie finansowe do zbadania, księgi rachunkowe,
zestawienia, a także wszelkie inne dokumenty wymagane przez Zleceniobiorcę oraz
udzielić wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień w takim terminie, aby umożliwić
mu przeprowadzenie badania oraz sporządzenie opinii biegłego rewidenta i raportu
z badania zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 3 do umowy;
6) do złożenia przez Dyrekcję Zleceniodawcy, przed podpisaniem opinii i raportu przez
Zleceniobiorcę, oświadczeń na temat kompletności ujęcia danych w księgach
rachunkowych, ujawnienia wszelkich zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym,
a także innych ważnych zdarzeń, które mogłyby mieć wpływ na rzetelność i kompletność
sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych.
§ 4. Zobowiązania Zleceniobiorcy.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego w taki
sposób, aby:
1) warunki niniejszej umowy wypełnione zostały z należytą starannością i etyką zawodową,
zgodnie z harmonogramem przedstawionym w Załączniku nr 3 do umowy;
2) wszystkie informacje finansowe i inne, uzyskane przez Zleceniobiorcę w trakcie badania,
traktowane były poufnie i nie były udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej
pisemnej zgody Zleceniodawcy. Zastrzeżenie to obowiązywać będzie przez 5 lat i nie
będzie się odnosić do informacji, które:
a) są lub staną się ogólnie dostępne bez naruszenia przez Zleceniobiorcę zobowiązania
określonego w tym paragrafie,
b) uzyskane zostaną od osoby trzeciej, która nie ma żadnych zobowiązań względem
Zleceniodawcy odnośnie zachowania tych informacji w tajemnicy;
c) muszą zostać ujawnione przez Zleceniobiorcę na mocy obowiązujących przepisów
prawnych;
3) dokumentacja badania przechowywana była przez niego przez 5 lat od daty podpisania
opinii i raportu.
2. Zleceniobiorca zaplanuje i przeprowadzi badanie z należytą starannością, aby uzyskać
zadowalającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów. Badanie
obejmuje sprawdzenie metodą losową materiału stanowiącego podstawę kwot i objaśnień
zawartych w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje również ocenę stosowanych
zasad rachunkowości, znaczących oszacowań przychodów i kosztów dokonanych przez
Dyrekcję Zleceniodawcy oraz ocenę sposobu ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.
Zleceniobiorca potwierdza, że badanie przeprowadzone przez niego zgodnie z normami
wykonywania zawodu biegłego rewidenta dostarczy niezbędnych przesłanek dla wyrażenia
opinii.
§ 5. Pozostałe uzgodnienia stron.
1. Strony ustalają, że zatwierdzają kopię ostatecznej wersji opinii do celów jej
rozpowszechniania.
2. Jeżeli z powodu nieprzestrzegania przez Zleceniodawcę obowiązków wynikających
z przepisów Ustawy o rachunkowości lub z niniejszej umowy – wykonanie tej umowy
w terminie określonym w Załączniku nr 3 do umowy nie będzie możliwe, Zleceniobiorca
może wezwać Zleceniodawcę do zaprzestania lub zaniechania działania sprzecznego
z umową. Strony niezwłocznie podejmą wszelkie działania w celu zapewnienia wykonania
umowy, w szczególności ustalą nowy termin zakończenia badania.
3. Strony ustalają co następuje:
1) Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę o zamiarze przeprowadzenia pełnej lub
częściowej inwentaryzacji w okresie obowiązywania niniejszej umowy
z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby umożliwić Zleceniobiorcy udział
w inwentaryzacji w charakterze obserwatora. Zleceniobiorca może zażądać
przeprowadzenia inwentaryzacji w koniecznych przypadkach.
2) Zleceniobiorca może zatrudnić do przeprowadzenia całości lub części badania
sprawozdania finansowego podwykonawców będących polskimi biegłymi
rewidentami. Zleceniobiorca za każdym razem uzgodni ze Zleceniodawcą
zatrudnienie tego rodzaju podwykonawców i Zleceniodawca wyrazi zgodę na ich
zatrudnienie. W przypadkach zatrudnienia podwykonawców Zleceniobiorca za ich
działania odpowiada jak za swoje i pokrywa koszty ich zatrudnienia.
3) Przedmiotem niniejszej umowy jest badanie sprawozdania finansowego na dzień
określony w § 1. Nie obejmuje ona zbadania ani rozwiązania jakichkolwiek
problemów powstałych w latach obrotowych, w których Zleceniobiorca nie był
biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie sprawozdania finansowego,
i które nie znalazły pełnego i rzetelnego odzwierciedlenia w bilansie otwarcia.
Odnosi się to w szczególności do spraw nie wykazanych lub zaniżonych zobowiązań
podatkowych.
4) Przedmiotem niniejszej umowy nie jest rozwiązywanie przez Zleceniobiorcę
problemów natury księgowej lub wynikłych z innych przyczyn. Problemy księgowe
rozpatrywane będą jedynie w zakresie niezbędnym do zapoznania się z systemem
wewnętrznej kontroli księgowej dla potrzeb badania.
4. Zleceniodawca zobowiązuje się:
1) że w okresie jednego roku nie zatrudni i w żaden inny sposób nie zaangażuje obecnych
lub byłych pracowników Zleceniobiorcy, którzy badali sprawozdanie finansowe
Zleceniodawcy na podstawie niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zleceniobiorcy;
2) że w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie zawrze umowy o podobnym
charakterze z innymi jednostkami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych;
3) złożyć sporządzone sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta zgodnie
z wymogami prawa;
4) ogłosić sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta zgodnie z wymogami
prawa.
§ 6. Opłata za badanie i zasady jej uiszczania.
Opłata za usługi określone w § 1 i Załączniku nr 3 do umowy uiszczona zostanie zgodnie
z postanowieniami Załącznika nr 4 do umowy.
§ 7. Rozwiązanie umowy.
1. Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana w formie pisemnej przez Zleceniodawcę
w dowolnym czasie z zachowaniem przynajmniej trzydziestodniowego okresu
wypowiedzenia. W takim przypadku Zleceniodawca zapłaci uzasadnione i udokumentowane
koszty poniesione w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy do dnia rozwiązania
umowy.
2. Zleceniobiorca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, w razie gdy:
1) Zleceniodawca kilkakrotnie dostarczył Zleceniobiorcy nierzetelnych informacji dla
celów badania,
2) Zleceniodawca uchyla się od udzielenia Zleceniobiorcy informacji potrzebnych do
wykonania badania,
3) Zleceniodawca nie pozwala Zleceniobiorcy na przeprowadzenie niezbędnych czynności
rewizyjnych.
O wypowiedzeniu umowy i przyczynach podjęcia takiej decyzji Zleceniobiorca powinien
zawiadomić Zleceniodawcę na piśmie.
§ 8. Odpowiedzialność.
1. Sporządzenie sprawozdania finansowego jest obowiązkiem Zleceniodawcy. Obowiązkiem
Zleceniobiorcy jest wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu na podstawie przeprowadzonego
badania. Zgodnie z przyjętymi w Polsce normami badania sprawozdań finansowych,
Zleceniobiorca dołoży wszelkich starań, aby zaplanować swoje badanie w sposób
umożliwiający wykrycie tych błędów i nieprawidłowości, które mogłyby mieć istotny wpływ
na sprawozdanie finansowe. Z uwagi jednak na to, że Zleceniobiorca nie jest w stanie zbadać
wszystkich operacji gospodarczych, które nastąpiły w danym roku obrotowym, jego badanie
nie może dostarczyć absolutnej pewności, że takie błędy i nieprawidłowości, włączając
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
w to działania sprzeczne z prawem, zostaną wykryte. Zleceniobiorca poinformuje
Zleceniodawcę o zauważonych w trakcie badania istotnych nieprawidłowościach.
Zleceniobiorca nie będzie odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek niewykrycia
wszystkich błędów i nieprawidłowości, o których mowa powyżej.
Przeprowadzając badania Zleceniobiorca weźmie pod uwagę to, że mogły wystąpić czyny
sprzeczne z prawem. Zleceniobiorca dołoży wszelkich starań, aby zaplanować swoje badanie
w sposób umożliwiający wykrycie czynów sprzecznych z prawem, które mają bezpośredni
wpływ na sprawozdanie finansowe. Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę
o zauważonych w trakcie badania istotnych naruszeniach prawa i przepisów. Zleceniobiorca
nie będzie odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek niewykrycia wszystkich czynów
sprzecznych z prawem, o których mowa powyżej.
Opinia i raport sporządzone przez Zleceniobiorcę przeznaczone są do wyłącznego użytku
statutowego organu Zleceniodawcy uprawnionego do wyboru biegłego rewidenta mającego
przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego Zleceniodawcy i nie powinny być
ujawnione osobom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy obowiązujące Zleceniodawcę
lub Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej osoby
trzeciej, której raport ten zostanie przedstawiony lub w której posiadaniu się znajdzie. Opinie
i, o ile Załącznik nr 3 do umowy nie stanowi inaczej, także raport biegłego rewidenta
powinno się przedstawić jedynie wraz z pełnym, oryginalnym i podpisanym przez
odpowiednie osoby sprawozdaniem finansowym zbadanym przez Zleceniobiorcę.
Zleceniobiorca nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny za jakiekolwiek straty, szkody
lub koszty wynikające z czynów niedozwolonych albo świadomych uchybień ze strony
Zleceniodawcy, członków jego organów, pracowników lub przedstawicieli. Zleceniobiorca
nie odpowiada za rzetelność opinii biegłego rewidenta, jeżeli wyjdzie na jaw niezgodność ze
stanem faktycznym treści oświadczeń, o których mowa w § 3 ust 2 pkt 6, zaś Zleceniodawca
o tej niezgodności wiedział lub z łatwością mógł się o niej dowiedzieć przed dostarczeniem
opinii i raportu. W takim wypadku ewentualna nieścisłość w opinii biegłego rewidenta nie
będzie stanowić przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy
przez Zleceniobiorcę.
Żadne ustne stwierdzenia ani wstępne korespondencje, opinie i raporty, które dostarczy
Zleceniobiorca, nie będą stanowić ostatecznych opinii ani wniosków.
Zleceniobiorca zobowiązuje się wypłacić odszkodowanie z tytułu strat wynikających
z naruszenia postanowień niniejszej umowy lub zaniedbania ze swojej strony w odniesieniu
do usług świadczonych na podstawie niniejszej umowy lub z niej wynikających.
Ewentualne roszczenia wynikające z niniejszej umowy wygasają z upływem 2 lat licząc
od dnia, w którym strona umowy dowiedziała się, lub wedle wszelkiego prawdopodobieństwa
winna się dowiedzieć, o faktach mogących rodzić jej ewentualne roszczenia. Roszczeń
związanych z wykonaniem niniejszej umowy nie można jednak dochodzić, jeżeli od daty
zdarzenia mogącego rodzić ewentualne roszczenia upłynęły co najmniej 4 lata.
Zleceniobiorca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i aktualną
polisę ubezpieczeniową dostarczy Zleceniodawcy w dniu podpisania niniejszej umowy, pod
rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 9. W przypadku wygaśnięcia polisy
ubezpieczeniowej Zleceniobiorca jest zobowiązany przedstawić Zleceniodawcy nową polisę
ubezpieczeniową w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia dotychczasowej polisy, pod rygorem
zapłaty kary umownej określonej w ust.9.
W razie zwłoki w wykonaniu umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy,
Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wartości
umowy za każdy dzień zwłoki. Nie tracąc prawa do kary umownej, Zleceniodawca w razie
zwłoki Zleceniobiorcy w wykonaniu umowy, może wyznaczyć Zleceniobiorcy dodatkowy
termin do jej wykonania, a gdyby zwłoka przekroczyła 20 dni, od umowy odstąpić.
Roszczenie i zapłata kar umownych nie powoduje utraty przez Zleceniodawcę prawa do
dochodzenia swoich roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.
§ 9. Arbitraż.
Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów mogących powstać w wyniku realizacji niniejszej
umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
§ 10. Postanowienia końcowe.
1. Do spraw nie uregulowanych odrębnie niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 734-749 w związku z art. 750.
2. Załączniki nr 1,2,3,4 stanowią integralne części niniejszej umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
4. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej za jakiekolwiek niedopełnienie
warunków umowy spowodowane siłą wyższą.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zleceniodawca
Zleceniobiorca
Załącznik nr 3
Z dnia
do Umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawartej dnia
w Zduńskiej Woli pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
w Zduńskiej Woli a
.
1. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone zostanie zgodnie z następującym
harmonogramem:
1) badanie wstępne rozpocznie się
dnia
2) badanie końcowe rozpocznie się
dnia
3) projekt sprawozdań finansowych opatrzony na każdej stronie
parafą Głównego Księgowego zostanie przekazany biegłym
dnia
4) badanie końcowe zakończy się
dnia
5) udokumentowane noty księgowe wykazujące zmiany
w przedstawionym sprawozdaniu finansowym w stosunku
do jego projektu zostaną przekazane biegłym
do dnia
6) sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności zostanie podpisane
przez Dyrekcję Zleceniodawcy
do dnia
2. Zleceniodawca otrzyma ponadto 2 egzemplarze opinii i raportu biegłego rewidenta w ciągu
10 dni od dostarczenia Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę 3 egz. podpisanych sprawozdań
finansowych i 1 egz. sprawozdania z działalności. Zleceniobiorca przygotuje dla
Zleceniodawcy odpowiednią liczbę dokumentów w zestawach.
3. Niniejsza umowa dotyczy wyłącznie badania sprawozdania finansowego Zleceniodawcy
i konsultacji w trakcie współpracy a nie uwzględnia żadnych dodatkowych prac.
Załącznik 4
Z dnia
do Umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawartej dnia
w Zduńskiej Woli pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej w Zduńskiej Woli a
1.
opłata za usługi określone w § 1 Umowy uiszczona zostanie w złotych polskich w kwocie
zł + 22% podatku VAT (słownie złotych: plus 22% VAT) w sposób przedstawiony poniżej:
Z chwilą dostarczenia opinii i raportu zostanie zapłacona kwota w
wysokości (słownie) dziesięć tysięcy złotych
polskich + 22% podatku VAT
+ 22% VAT
Razem:
+ 22% podatku VAT
+ 22% VAT
2. Powyższa opłata dotyczy włącznie badania sprawozdania finansowego i konsultacji
w trakcie współpracy i obejmuje wszelkie koszty związane z dojazdami, dietami, noclegami
itp.
3. Zleceniobiorca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada nr identyfikacyjny
NIP:.
Zleceniodawca jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT i posiada nr identyfikacyjny
NIP:.
Nadto upoważnia Zleceniobiorcę –
, do wystawiania faktur VAT bez podpisu
Zleceniodawcy.
4. Płatności dokonane zostaną w następujący sposób:
1)
Jeżeli wystawiona przez Zleceniodawcę faktura nie zostanie zapłacona w ciągu
dni, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wszelkich roszczeń z tytułu odsetek za
zwłokę zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

Podobne dokumenty