Pobierz raport bieżący nr 33/2016

Komentarze

Transkrypt

Pobierz raport bieżący nr 33/2016
WIELTON S.A.
RB 33 2016
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
33
/
2016
2016-09-05
Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Zawarcie z BGŻ BNP PARIBAS S.A. aneksów do dwóch umów kredytowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2013 z dnia 1 października 2013 roku dotyczącego umów kredytowych,
Zarząd Wielton S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 5 września 2016 roku otrzymał od Banku BGŻ BNP
PARIBAS S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) obustronnie podpisane z Emitentem aneksy odpowiednio do
poniższych umów:
- umowy kredytu rewolwingowego przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej
udzielonego przez Bank w sierpniu 2008 roku, przyznającej Spółce kredyt do kwoty 17,9 mln zł
- umowy kredytu obrotowego z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb udzielonego przez Bank w
grudniu 2006 roku, przyznającej Spółce kredyt do kwoty 5 mln zł
na mocy, których to aneksów okres kredytowania został wydłużony do dnia 28 września 2016 r.
Emitent informuje, że jest w trakcie renegocjacji warunków ww. umów kredytowych, których odnowienie nastąpi w
terminie obowiązywania przedmiotowych aneksów.
WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIELTON S.A.
Przemysł motoryzacyjny
(skróc ona nazwa emitenta)
98-300
(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)
WIELUŃ
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
Rymarkiewic z
6
(ulica)
(numer)
0438434510
0438431273
(telefon)
(fax)
[email protected] om.pl
www.wielton.c om.pl
(e-mail)
(www)
899-24-62-770
932842826
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
Podpis
2016-09-05
Mariusz Golec
Prezes Zarządu
Mariusz Golec
2016-09-05
Tomasz Śniatała
Wic eprezes Zarządu
Tomasz Śniatała
Komisja Nadzoru Finansowego
1

Podobne dokumenty