Znak sprawy : D.37-3.2013 ZMIANA TREŚĆI SIWZ Zamawiający

Komentarze

Transkrypt

Znak sprawy : D.37-3.2013 ZMIANA TREŚĆI SIWZ Zamawiający
Znak sprawy : D.37-3.2013
ZMIANA TREŚĆI SIWZ
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dokonuje zmiany Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego pn.: ”Dostawa i montaż wyposażenia do Biblioteki
Publicznej Gminy i Miasta Zduny” w ramach projektu : „W Zdunach – tylko nowoczesne
biblioteki” .
Zakres zmian jest następujący:
Rozdział VI punkt 5 podpunkt 3) przyjmuje następujące brzmienie :
„kosztorys ofertowy uwzględniający cały zakres dostaw wraz z montażem, wynikający z
załączonego przez Zamawiającego załącznika nr 7 do SIWZ; należy do niego dołączyć :
karty produktowe, zdjęcia, foldery produktów (odpowiadających wymaganiom) opisanych
w następujących punktach opisu przedmiotu zamówienia : 5-B1, 6-B2, 7-BK1, 8-SZ1, 11WP01 (biurko, szafka z kontenerem), 14-F1,
15-F2, 16-F3, 17- F4, 18-K1, 19-S1, 20-S2,
21-S3, 22-S4, 23-S5, 24-T1, 25-T2, 27-L1, 28-L2, 29-L4, 36-W1”.
Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W pozostałym zakresie SIWZ zostaje bez zmian.
Powyższe zmiany nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Dyrektor
Mirosława Szymczak

Podobne dokumenty