OPIS STANOWISKA PRACY PRACOWNIKA

Komentarze

Transkrypt

OPIS STANOWISKA PRACY PRACOWNIKA
OPIS STANOWISKA PRACY
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie
Lp.
Nazwa stanowiska
1.
Miejsce w strukturze
organizacyjnej urzędu
Krótka charakterystyka i cel
istnienia stanowiska
Podstawowy zakres
obowiązków
2.
3.
4.
Zakres uprawnień
5.
Zakres odpowiedzialności
6.
Powiązania z innymi
stanowiskami, w tym
przełożeni i podwładni
7.
Warunki pracy: miejsce i czas
pracy
8.
Wymagania formalne:
-wykształcenie: poziom i
kierunek
- kwalifikacje:
- wymagane uprawnienia,
- egzaminy zawodowe,
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Rajgrodzie
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
jednostka organizacyjna Gminy Rajgród
Prowadzenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Rajgrodzie
kierowanie pracą i nadzór nad zadaniami
realizowanymi przez Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie (ZGKiM),
zgodnie z statutem ZGKiM;
reprezentowanie ZGKiM na zewnątrz;
prowadzenie gospodarki finansowej i rozliczanie się
z budżetem gminy;
opracowywanie rocznych planów działalności
merytorycznej i finansowej ZGKiM;
dokonywanie czynności prawnych zgodnie z
udzielonym przez Burmistrza pełnomocnictwem;
wykonywanie obowiązków pracodawcy – zgodnie z
kodeksem pracy, w stosunku do zatrudnionych w
ZGKiM pracowników;
organizowanie i podział pracy wewnątrz ZGKiM;
nadzór i kontrola nad wykonywaniem zadań przez
pracowników ZGKiM.
Podstawowe uprawnienia regulują przepisy ustawy o
pracownikach samorządowych, niektóre przepisy
ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz
przepisy Kodeksu Pracy
Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna za
naruszenie obowiązków pracownika samorządowego,
majątkowa za szkody wyrządzone ZGKiM, karna za
naruszenie tajemnicy państwowej, służbowej i
skarbowej
Współpraca ze wszystkimi stanowiskami pracy w
ZGKiM oraz pracownikami Urzędu nadzorującymi
funkcjonowanie Zakładu
Przełożeni: Burmistrz
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Rajgrodzie,
Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 –
15:00
wykształcenie: wyższe pierwszego lub drugiego
stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie
wyższym,
staż pracy - co najmniej 5-letni staż pracy zgodny z
wymaganiami na danym stanowisku,
umiejętności
- doświadczenie
9.
kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania
pracy na w/w stanowisku,
obywatelstwo polskie,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz
korzystanie z pełni praw publicznych,
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
Wymagania dodatkowe
praktyczna znajomość następujących aktów
prawnych:
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.),
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.),
ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce
komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236),
ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o
pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223,
poz. 1458 z późn. zm.),
doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
dyspozycyjność, komunikatywność,
odpowiedzialność, terminowość,
umiejętności organizacyjno-menedżerskie,
nieposzlakowana opinia.