SIWZ - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie

Komentarze

Transkrypt

SIWZ - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a
tel./fax. 261 183 501
NIP 712 – 010 – 50 – 82
REGON 430268824
www.rzilublin.wp.mil.pl
Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i uruchomienie zespołów
prądotwórczych do kompleksów wojskowych znajdujących się w rejonie działania RZI w
Lublinie – woj. podkarpackie, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 – ze zm.), zwanej dalej
ustawą oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy z dnia 23.04.1964r. –
Kodeks cywilny (tj. z 2016r. poz. 380). Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, ul. Lipowa 1
a, 20 – 020 Lublin – Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) na stronie internetowej www.rzilublin.wp.mil.pl
I.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
nr sprawy: (ZP/PN/46/WGSI/2016)
CPV: 31122000-7 jednostki prądotwórcze;
Lp.
Nazwa materiału
J.m.
Ilość
1
Zespół spalinowo- elektryczny 250 kVA w kontenerze
szt.
1
2
Zespół spalinowo- elektryczny 125 kVA w obudowie
szt.
1
3
Zespół spalinowo- elektryczny 50 kVA w obudowie
szt.
1
a) wymagania techniczno - jakościowe;
ƒ spełnienie parametrów techniczno – jakościowych zgodnie z załączonymi
wymaganiami eksploatacyjno - technicznymi- załącznik nr 1, 2, 3 do SIWZ
ƒ W związku z koniecznością spełnienia wymagań norm wypracowanych w ramach
porozumienia
NATO
-normy
STANAG
4107,
NO-02-A080-2008,
WYKONAWCA zobowiązany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobów
będących przedmiotem umowy oraz ich opakowań. Kod kreskowy powinien
zawierać informacje zgodnie z § 4 ust. 1 Załącznika do Decyzji Nr 3/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia2014 r. w sprawie wytycznych
określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów
dostarczanych do resortu obrony narodowej -Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia
2014 r. poz.11. Przedmiot umowy zakwalifikowany jest do grupy materiałowej 5.
Kod kreskowy umieszczony na opakowaniu jednostkowym wyrobu powinien
mieć wymiary zgodne z globalnym międzynarodowym i międzybranżowym
systemem GS1 (ang. Global System One). Specyfikacja generalna GS1 oraz
dokumenty pomocnicze dla dostawcy dostępne są na stronach
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
1
internetowych www.gs1.orgi www.gs1pl.org. Wykonawca najpóźniej 14 dni
przed dostawą towaru dostarczy Zamawiającemu na nośniku CD-DVD w
wersji elektronicznej (format MS Excel) karty wszystkich dostarczanych
wyrobów. Wzór karty określa załącznik nr 6 do Decyzji Nr 3/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku.
W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem danego wyrobu, obowiązek
pozyskania niezbędnych danych do wypełnienia karty wyrobu spoczywa na
Wykonawcy. Wyrób oznakowany nieprawidłowo nie zostanie przyjęty do
magazynu Zamawiającego.
b) rodzaj dokumentu potwierdzającego parametry eksploatacyjno- techniczne
wymaganego od Wykonawcy do oferty:
- opis parametrów techniczno-jakościowych – zał. nr 2, 3, 4
- oświadczenie gwarancyjne – zał. nr 5,
Do dostawy Wykonawca dołączy dokumentację zawierającą:
- szczegółową instrukcję budowy i użytkowania, obsługiwania, konserwacji,
serwisową napraw, przechowywania,
- książkę gwarancyjną,
- katalog części zamiennych silnika, prądnicy i układów automatyki, wykonaną w
wydaniu książkowym oraz na nośniku komputerowym CD-ROM w języku
polskim.
I.2 Ogólne warunki dostawy:
Wykonawca najpóźniej 14 dni przed dostawą towaru dostarczy Zamawiającemu na
nośniku CD - DVD w wersji elektronicznej (format MS Excel) kartę dostarczanego
wyrobu. Wzór karty określa załącznik nr 6 do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest
producentem danego wyrobu, obowiązek pozyskania niezbędnych danych do
wypełnienia karty wyrobu spoczywa na Wykonawcy. Wyrób oznakowany
nieprawidłowo nie zostanie przyjęty do magazynu Zamawiającego.
Dostarczony sprzęt powinien być oznakowany kodem kreskowym wg systemu GS1
zgodnie z Decyzją Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w
sprawie Wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem
kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej.
Wykonawca zobowiąże się do zorganizowania dostawy towaru określonego w umowie
własnym transportem i na własny koszt wraz z rozładunkiem do n/w miejsc od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00:
TABELA DOSTAW
Lp.
Nazwa materiału
1
2
Zespół spalinowo - elektrycznymoc 250 kVA
Zespół spalinowo - elektrycznymoc 125 kVA
1
2
Ilość
szt.
3
Imię, Nazwisko i nr
tel. do kontaktu w
miejscu dostawy
4
1
1
Adres dostawy
5
37-400 Nisko
ul. Sandomierska 10
37-700 Przemyśl
ul. 29 Listopada 2
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
2
3
budynek nr 37
ZSE wewnątrz
budynku. Rzut budynku
z wymiarami dołączony
do Opisu przedmiotu
zamówienia nr 2
37-710 Żurawica
Zespół spalinowo - elektryczny1
ul. Wojska Polskiego
moc 50 kVA
22 budynek nr 99
Dostawa może być podzielona na partie (na podstawie dokumentów Wydania
Zewnętrznego z magazynu Wykonawcy - WZ). Z każdej dostawy musi być
sporządzony protokół odbioru.
Istnieje możliwość wizji lokalnej miejsc docelowego ustawienia ZSE.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji przedstawiają:
a)
b)
c)
d)
wymagania eksploatacyjno – techniczne – zał. nr 1, 2, 3 do SIWZ
klauzula kodyfikacyjna - zał. nr 4 do SIWZ
klauzula jakościowa- zał. nr 5 do SIWZ
wzór umowy – zał. nr 6 do SIWZ
I.3 Ogólne warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się w ciągu 5 (pięciu) dni od podpisania umowy
wystąpić do Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji o
wyznaczenie Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego. Zamawiający
powiadomi wykonawcę o wyznaczonym RPW z podaniem adresu, pisemnie w
ciągu 7 dni od momentu wyznaczenia RPW przez Wojskowego Centrum
Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. Zamawiający prześle do wyznaczonego RPW
dokumentacje związaną z odbiorem (umowa, WET)
2. WYKONAWCA zgodnie z ustawą „o systemie oceny zgodności wyrobów
przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa” (Dz. U. nr
235, poz. 1700 z dnia 17.11.2006 z późniejszymi zmianami art. 6 ust. 1 pkt. 1 ) i
Rozporządzeniem MON (Ustawa z dnia 11.01.2013 poz. 136 § 6.1) umożliwi
przedstawicielowi Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego (RPW) dokonania
oceny zgodności i odbioru przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami
wskazanymi w załączniku nr 1, 2, 3 do wniosku
3. WYKONAWCA zapewni dostęp przedstawicielowi RPW do specyfikacji
technicznej wyrobu i/lub dokumentów potwierdzających zgodność przedmiotu
umowy z wymaganiami Zamawiającego
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
3
4. Wszystkie wymagania jakościowe umowy podlegają nadzorowaniu jakości
realizowanemu przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe zgodnie z
wymaganiami AQAP 2130.
- O terminie dostawy Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego z
14 - dniowym wyprzedzeniem, tel. …………… lub pisemnie na fax: ……………
- Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru
podpisany przez komisję Zamawiającego, przedstawicieli użytkownika i
Wykonawcę w miejscu dostawy.
W/w komisja dokona protokolarnego odbioru przedmiotu umowy
poprzez :
1. odbiór jakościowo-ilościowy wykonany przez RPW na dostarczony przedmiot
umowy
2. sprawdzenie dokumentacji załączonej do ZSE wymienionej w pkt I b) SIWZ
3. sprawdzenie zgodności numerów identyfikujący ZSE
4. sprawdzenie montażu w miejscu docelowym z podłączeniem linią kablową
sieci energetycznej oraz odbiorników do rozdzielni i próbnym uruchomieniu
agregatu. W tym celu WYKONAWCA zapewni niezbędną ilość paliwa.
5. sprawdzenie protokołu ze szkolenia stanowiskowego pracowników
użytkownika z zakresu obsługi, eksploatacji i podstawowych napraw wyrobu
- W przypadku braku możliwości podłączenia do sieci energetycznej i rozdzielni
komisja dokona protokolarnego odbioru przedmiotu umowy
poprzez :
1. odbiór jakościowo-ilościowy wykonany przez RPW na dostarczony przedmiot
umowy
2. sprawdzenie dokumentacji załączonej do ZSE wymienionej w pkt I b) SIWZ
3. sprawdzenie zgodności numerów identyfikujący ZSE
4. sprawdzenie montażu w miejscu docelowym i próbnym uruchomieniu agregatu.
W tym celu WYKONAWCA zapewni niezbędną ilość paliwa.
5. sprawdzenie protokołu ze szkolenia stanowiskowego pracowników
użytkownika z zakresu obsługi, eksploatacji i podstawowych napraw wyrobu
ƒ Zakończenie dostawy i podpisanie protokołu odbioru bez uwag, będzie podstawą
do wystawienia faktury VAT.
Podstawą wystawienia faktury jest:
1. odbiór agregatów przez RPW potwierdzony protokołem odbioru spisanym
przez przedstawicieli RPW i WYKONAWCY
2. komisyjny odbiór dokumentacji (wymienionej w pkt I b) SIWZ przez 3osobową komisję zamawiającego i przedstawiciela użytkownika potwierdzony
protokołami odbioru dokumentacji
3. podłączenie wraz z rozruchem ZSE przez wykonawcę potwierdzone
protokołem uruchomienia podpisanym przez 3-osobową komisję
zamawiającego, przedstawiciela użytkownika i WYKONAWCĘ
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
4
4. przeprowadzenie przez WYKONAWCĘ szkolenia stanowiskowego dla
czterech pracowników użytkownika w miejscu dostawy potwierdzone
protokołem szkolenia podpisanym przez 3-osobową komisję zamawiającego,
przedstawiciel użytkownika i WYKONAWCĘ.
5. sporządzenie protokołu końcowego podpisanego przez 3-osobową komisję
zamawiającego, przedstawiciela użytkownika i WYKONAWCĘ
- Zamawiający dokona sprawdzenia towaru w dniu dostawy, o stwierdzonych
wadach powiadomi Wykonawcę wyznaczając termin na ich usunięcie.
Okres rękojmi i gwarancji:
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego
2. Wykonawca udzieli gwarancji na poprawność pracy ZSE zgodnie z
Wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi na minimum 2 lata.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na powłoki lakiernicze zewnętrzne i wewnętrzne
kontenera na 5 lat
4. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonym
towarze oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Wykonawca jest
również odpowiedzialny względem zamawiającego, jeżeli dostarczony towar:
a) Stanowi własność osoby trzeciej, albo jest obciążony prawem osoby trzeciej,
b) Ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność, wynikającą z jego
przeznaczenia, albo nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego.
5. Wykonawca wystawi książkę gwarancyjną w języku polskim ze wskazanym
okresem gwarancji, jakim jest objęty ZSE oraz powłoka lakiernicza kontenera.
6. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte na podstawie
karty gwarancyjnej.
7. Warunki i tryb zgłaszania reklamacji muszą być zawarte w karcie gwarancyjnej.
8. Wszelkie koszty oraz odpowiedzialność związane z reklamacjami ponosi
Wykonawca.
9. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu
gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę zataił.
10. Z chwilą podpisania protokołu odbioru ZSE przez komisję Zamawiającego i
Użytkownika sprawy związane z przeglądami, naprawami gwarancyjnymi i innymi
roszczeniami są w gestii właściciela ZSE.
I.4
Wstęp OBCOKRAJOWCÓW do obiektów wojskowych może być realizowany wyłącznie na
podstawie POZWOLEŃ wydanych na zasadach określonych w decyzji nr 21/MON z dnia 10
lutego 2012 r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć
współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 33).
Powyższe ma również zastosowanie do czynności OTWARCIA OFERT OBCOKRAJOWCY będą wpuszczani do obiektów wojskowych na otwarcie ofert po uzyskaniu
w/w POZWOLEŃ.
I.5 WYKONAWCA NIERZETELNY
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
5
1. Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy WYKLUCZY z postępowania
o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w
szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający wykaże
za pomocą dowolnych środków dowodowych.
2. Zamawiający NIE WYKLUCZY z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy,
który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe,
które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków
zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia
obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
II.
ZamawiającyNIE DOPUSZCZA możliwości składania OFERT CZĘŚCIOWYCH
III.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej
oferty, Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez Wykonawcę.
IV.
TERMIN REALIZACJI:
- rozpoczęcie – data zawarcia umowy.
- zakończenie – maksymalnie do dnia 02.12.2016r.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia
podwykonawcy musi wskazać on w ofercie część zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
X.
WARUNKI UDZIAŁU w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
6
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Ocena spełnienia przez Wykonawców w/w warunków dokonana będzie zgodnie z formułą,
spełnia – nie spełnia, na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. XVIISIWZ.
Zasady spełniania warunków udziału w postępowaniu w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia opisane są w pkt.XII SIWZ.
UWAGA:
Jeżeli Wykonawca – potwierdzając spełnianie warunków udziału w postępowaniu - będzie
polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków – w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia –
o treści określonej we wzorze dołączonym do SIWZ – w oryginale.
Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z
2015r, poz. 184 ze zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy,
ODPOWIADA SOLIDARNIE z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- Wykonawca i inny podmiot na zasoby którego powołuje się Wykonawca przy wykazaniu
spełniania warunków udziału w postępowaniu ponoszą pełną odpowiedzialność za ochronę
informacji niejawnych, w posiadanie których weszli w związku z realizacją niniejszej
umowy.
Z treści załączonych dokumentów oraz oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki
Wykonawca spełnił. Jeżeli Wykonawca nie wykaże spełnienia chociażby jednego z w/w
warunków zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.
XI.
WADIUM
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5 500,00 zł; (słownie: pięć
tysięcypięćset złotych 00/100)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
7
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, konto nr:
92 1010 1339 0043 0113 9120 0000
Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 1300 dnia 2016-08-09r.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym
terminie znajdzie się na rachunku bankowym Rejonowego Zarządu Infrastruktury
w Lublinie.
4. Wadium w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w
ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć
oddzielnie w formie oryginału w pok. nr 103 (kancelaria), w siedzibie Rejonowego
Zarządu Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, najpóźniej do
godz. 1300 dnia 2016-08 - 09r.
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać:
a. jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez
upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien
być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z
imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
b. bezwarunkowe - na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Rejonowy Zarząd
Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, w terminie związania
ofertą - zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Rejonowemu Zarządowi
Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną
formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za
odrzuconą.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ustawy prawo
zamówień publicznych.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
8
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
XII.
Informacja dotycząca oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia tj. w
szczególności do złożenia oferty, oświadczeń i zawiadomień albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia
publicznego.
2. Pełnomocnictwo do reprezentacji i zawarcia umowy musi być wystawione przez
wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem
(liderem),
4. Wypełniając ofertę, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę"; w
miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące spółki cywilnej
lub konsorcjum oraz pełnomocnika (lidera) upoważnionego do reprezentowania spółki
cywilnej lub konsorcjum.
5. W odniesieniu do wymagań postawionych wobec Wykonawcy:
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
9
a. każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład spółki cywilnej lub konsorcjum
musi oddzielnie udokumentować, że:
o nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
o Wpisany jest do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Ponadtow odniesieniu do przedsiębiorców działających na zasadach określonych w
ustawie z dnia 15 września 2000r., Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013r. poz.
1030 ze zm.), którzy wchodzą w skład konsorcjum, każdy z przedsiębiorców oddzielnie
musi udokumentować, iż:
o nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o
ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2015 poz.184 ze zm.) lub złożyć
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający
może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych wykonawców określającą strony umowy, cel działania,
okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do
wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej
odpowiedzialności Wykonawców).
XIII.
Sposób przygotowania oferty.
1. Oferta winna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji
Istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie
z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta powinna być
sporządzona w języku polskim, napisana; piórem, długopisem, na maszynie do pisania lub
komputerze.
3. Oferta wraz z oświadczeniami winna być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami do oferty
były ponumerowane kolejnymi numerami i spięte (zszyte) w sposób uniemożliwiający
dekompletację. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o
ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
10
XIV.
Informacja o jawności ofert
1. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, informuje iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień
publicznych
oferty
składane
w
postępowaniu
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien załączyć do oferty (wg
wzoru załączonego do SIWZ), w którym wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa..
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu
nieuczciwej
konkurencji
(tekst
jednolity
Dz.
U.
z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one
udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
3. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy prawo
zamówień publicznych.
XV.
Miejsce, termin składania ofert
1. Ofertę – sporządzoną według wzoru - należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie
Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, ul. Lipowa la, pokój nr 103
(kancelaria) do dnia 2016.08.09 r., do godz. 1300.
Oferty nadesłane pocztą również obowiązuje w/w termin.
2. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w kopercie zapieczętowanej, która będzie
zaadresowana na adres Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie oraz będzie
posiadać oznaczenia:
„OFERTA – ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa i uruchomienie ZSE – nie otwierać przed
dniem 2016-08-09r., godz. 1330”
Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta powinna posiadać nazwę i adres
Wykonawcy.
3. Wszystkie oferty otrzymane przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie po
terminie podanym wyżej zostaną bez otwierania niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
11
4. Wykonawca ma prawo wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje, uzupełnienia do
Oferty złożonej przez siebie, pod warunkiem, że Rejonowy Zarząd Infrastruktury w
Lublinie otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian.
5. Oferta uwzględniająca wprowadzone zmiany zostanie przygotowana wg takich samych
zasad jak składana oferta, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „OFERTA
ZMIANA” i będzie złożona przed upływem terminu składania ofert, tj.: 2016-08-09r.,
godz. 1300.
6. Koperta oznakowana dopiskiem „OFERTA ZMIANA" zostanie otwarta przy otwieraniu
oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian, zostanie dołączona do oferty.
7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
8. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu
składania ofert.
XVI.
Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2016-08-09 r., o godz. 1330 w siedzibie Rejonowego
Zarządu Infrastruktury w Lublinie, ul. Lipowa 1a, w pokoju nr 117.
1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwierania ofert zostaną podane: nazwy Wykonawców i ich adresy, a także
informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego,
warunków płatności zawartych w ofercie.
4. Po otwarciu ofert, Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie zamieści na swojej
stronie internetowej www.rzilublin.wp.mil.plinformacje zawarte w pkt. 2 i 3.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny
wniosek Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie przekaże informacje zawarte w pkt.
2 i 3.
6. W toku badania i oceny ofert – Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie może żądać
od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
7. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie poprawi w treści oferty oczywiste omyłki
pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
12
9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu
zamówienia.
10. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z
odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
1) Oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DZ. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm. ).
2) Pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
11. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający równocześnie
zawiadomi - faksem lub emailem a następnie pismem -wykonawców, którzy złożyli
oferty o:
Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści - na stronie
internetowej www.rzilublin.wp.mil.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie tj.: hol
Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, ul. Lipowa 1a –informacje, o których
mowa w punkcie 10.
XVII.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy zamówienia w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz przez oferowane
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo
zamówień publicznych - według wzoru załączonego do SIWZ .
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
13
2. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej – według wzoru załączonego do
SIWZ .
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych - według
wzoru załączonego do SIWZ .
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej , w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
6miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy
Wykonawca oddzielnie składa oświadczenia określone w pkt. 2 , 3 i 4.
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, tj. w szczególności do złożenia
oferty, oświadczeń i zawiadomień albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia.
6. Opis parametrów techniczno - jakościowych - wg wzoru załączonego do SIWZ
7. Jeżeli
Wykonawca,
wykazując
spełnienie
warunków
udziału
w postępowaniu – o których mowa w ar. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b
ustawy, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami
innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz
oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów – zamawiający żąda przedstawienia oryginału pisemnego
zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, ze wskazaniem zakresu dostępnych
wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego
podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki
będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
UWAGA: treść zobowiązania innego podmiotu powinna jednoznacznie określać: kto
jest wykonawcą przyjmującym zasoby. Zasoby (czego konkretnie dotyczy
zobowiązanie) oraz w jaki sposób to zobowiązanie będzie wykonane, a także na jaki
okres potencjał innego podmiotu zostanie udostępniony .
8. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia przedkłada także dokumenty określone w pkt. XVII ppkt. 3, 4, SIWZ
dotyczące tego podmiotu w zakresie i na zasadach wymaganych dla wykonawcy.
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, na każdej zapisanej stronie dokumentu.
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
14
Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a) i b), zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.
Dokumenty o których mowa w pkt. a) i b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
prawo zamówień publicznych, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w
którym upłynął termin składania ofert.
Zgodnie z art. 26 ust. 2d i 3 Zamawiający wzywa Wykonawcę, który nie złożył listy podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji o tym, że nie należy do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(tj. Dz. U. z 2015 poz. 184 ze zm.), do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
Ponadto zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących powiązań istniejących między przedsiębiorcami należącymi do tej samej grupy
kapitałowej którzy złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, w celu ustalenia, czy
zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy prawo
zamówień publicznych, chyba że wykażą, że istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą
do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
15
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 umowy, co powodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę, na każdej zapisanej stronie dokumentu.
XVIII.
Opis sposobu obliczania ceny oferty.
Forma Wynagrodzenia – ryczałt;
1. Cenę ofertowa należy określić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia.
2. Cenę ofertową należy przedstawić w kwotach netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług
VAT) wyrażając wartość cyframi i słownie.
Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia w tym :
a) cena zespołu spalinowo-elektrycznego
b) koszty transportu do wskazanego miejsca i rozładunek.
c) podłączenia sieci energetycznej oraz odbiorników do rozdzielni linią kablową.
d) szkolenie teoretyczne oraz praktyczne operatorów z zakresu obsługi, eksploatacji i
podstawowych napraw wyrobu w miejscu zamontowania ZSE.
3. Tak skalkulowana cena ryczałtowa nie będzie podlegać żadnym zmianom,
4. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą: Zamawiający będzie rozliczał przedmiot umowy w PLN.
XIX.
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów
przyznanych według niżej wymienionych kryteriów :
1. Cena oferty – waga oceny 60%
2. Okres gwarancji – waga oceny 25%
3. Termin realizacji zamówienia – waga oceny 15%
Oferta oceniana według kryterium „cena oferty” otrzyma liczbę punktów wg poniższego
wzoru:
Cmin
Pc= ------------ x 60 , gdzie:
Co
Pc - liczba punktów przyznana ofercie w kryterium - cena,
Cmin - cena brutto oferty z najniższą ceną,
Co - cena brutto oferty ocenianej.
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
16
Oferta oceniana według kryterium „Okres gwarancji” otrzyma liczbę punktów wg poniższe
tabeli:
Liczba lat gwarancji
Przyznana liczba punktów Pg
2
10
3
15
4
20
5
25
Pg – Liczba punktów przyznana ofercie według kryterium „okres gwarancji”
ƒ Najkrótszy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 2 lata.
ƒ Maksymalny okres gwarancji uwzględniany do oceny wynosi 5 lat.
ƒ Wykonawca w ofercie złoży zobowiązanie o długości okresu gwarancji wg wzoru
załączonego do SIWZ
Oferta oceniana według kryterium „Termin realizacji zamówienia” otrzyma liczbę punktów
wg poniższego tabeli:
Termin realizacji zamówienia
Przyznana liczba punktów Pt
02.12.2016
5
25.11.2016
10
18.11.2016
15
Pt - liczba punktów przyznana ofercie w kryterium – termin realizacji,
Tmin - najmniejsza ilość dni roboczych realizacji zamówienia wg otrzymanych ofert,
To - ilość dni roboczych realizacji zamówienia oferty ocenianej.
Ostatecznie wybrana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wynikającą ze
wzoru:
P = Pc+Pg +Pt , gdzie:
P – suma końcowa liczby punktów przyznana ofercie,
Pc – liczba punktów z kryterium – cena oferty,
Pg–Liczba punktów z kryterium okres gwarancji,
Pt – liczba punktów z kryterium – termin realizacji zamówienia.
Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów, Zamawiający z pośród tych
ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
XX.
Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących publicznego zaproszenia do składania ofert
oraz porozumiewania się z wykonawcami.
1. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie określa, iż wszelkie oświadczenia,
wnioski,
zawiadomienia
oraz
informacje
Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, oraz za pomocą faksu, jeżeli ich treść dotarła do
adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie – pismo
winno być nadane w tej samej dacie co faks.
2. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, ul. Lipowa 1a – Zamawiający udostępnia
specyfikacje istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na stronie internetowej
www.rzilublin.wp.mil.pl
3. Wykonawca może zwrócić się do Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie o
wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
17
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 02.08.2016r.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami - bez ujawniania źródła zapytania - Zamawiający
przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, oraz udostępni na stronie internetowej
www.rzilublin.wp.mil.pl
W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Rejonowy Zarząd
Infrastruktury w Lublinie –Zamawiającymoże zmienić treść dokumentów składających się na
specyfikację istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający
niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, oraz udostępni na
stronie.
XXI.
XXII.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
Zawarcie umowy
1. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsza zobowiązany jest do
Podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Rejonowy Zarząd
Infrastruktury w Lublinie.
2. Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w
ofercie.
3. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia publicznego objętego niniejszą specyfikacją
ujęte zostały w projekcie umowy stanowiącym część składową specyfikacji.
4. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę terminu wykonania zamówienia w
przypadku gdy termin odbioru ZSDE przez RPW uniemożliwi wykonanie zamówienia
w wyznaczonym terminie, nie dłużej jednak jak do dnia 15.12.2016r.. W takim
przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania, iż opóźnienie w
realizacji przedmiotu umowy wynika z przyczyn od niego niezależnych.
XXIII. Środki ochrony prawnej
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych.
XXIV.
XXV.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych – mgr Magdalena Sochacka
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 29.04.2004r. – Prawo zamówień publicznych
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
18
( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 – tekst jednolity z późn. zm.)
ZAŁĄCZNIKI:
¾ Wymagania eksploatacyjno - techniczne – załącznik nr 1, 2, 3.
¾ Klauzula kodyfikacyjna – załącznik nr 4.
¾ Klauzula jakościowa – załącznik nr 5,
¾ Wzór umowy – załącznik nr 6,
¾ Wzór Oferty – załącznik.
¾ Wzór opisu parametrów techniczno – jakościowych - załącznik
¾ Wzór zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa – załącznik
¾ Wzór oświadczenia gwarancyjnego - załącznik
¾ Wzór Oświadczenia w trybie art. 22, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych załącznik.
¾ Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.
24, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych – załącznik
¾ Wzór Informacji o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia opracowała komisja powołana rozkazem
dziennym Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie nr 134 z dnia 22/07/2016 r., a
zatwierdził w dniu 25.07.2016r.
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
19
Załącznik nr 1
WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE
na dostawę zespołu spalinowo elektrycznego dużej mocy
1.
WSTĘP.
Niniejsze wymagania eksploatacyjno-techniczne (WET) dotyczą zakupu wysokowydajnego
zespołu spalinowo – elektrycznego (ZSE) o mocy 200 kW (250kVA),
zainstalowanego w kontenerze 20 stopowym 1 CC wg PN – ISO 668/1999.
2.
WYMAGANIA TECHNICZNE.
Zamawiany ZSE musi spełniać wymagania:
• NO-61-A208:2013 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego z silnikami
spalinowymi - Wymagania ogólne i metody badań.
• PN – EN 60034 – 1:2011E: Maszyny elektryczne wirujące. Dane znamionowe i parametry.
2.1.
Podstawowe parametry i wymiary.
2.1.1. Warunki pracy.
ZSE będzie. Pracował w polskich warunkach klimatycznych na wolnym powietrzu,
posadowiony na podłożu niewymagającym specjalnych fundamentów.
2.1.2. Dane wyjściowe (techniczne) zespołu spalinowo – elektrycznego.
1. moc ciągła uzyskiwana na zaciskach wyjściowych zespołu nie mniej niż 200 kW
(250kVA)z możliwością przeciążenia o 10 % przez 1 godzinę w ciągu 12 godzin pracy;
2. napięcie znamionowe UN= 400/230 V;
3. tolerancja napięcia od znamionowego w czasie 15 min w przedziale od -10% do +5%;
4. fazy 3/N/PE
5. częstotliwość znamionowa50Hz;
6. tolerancja częstotliwości z max. odchyleniem od -0,5% Hz do + 0,5 % Hz;
7. znamionowy współczynnik mocy cos ϕ N ≥ 0,8
8. współczynnik odkształcenia napięcia nie większy niż 8% i zawartość poszczególnych
harmonicznych w napięciu nie przekraczająca 5% harmonicznej podstawy;
9. stopień ochrony obudowy (kontenera) IP 43 ( przy otwartych żaluzjach czerpni i wyrzutni),
IP45 ( przy zamkniętych żaluzjach czerpni wyrzutni);
10. silnik wysokoprężny chłodzony cieczą, wyposażony w rozruch elektryczny.
2.1.3. Sprzężenie techniczne z innymi rodzajami wyrobów.
Wykonawca dokona podłączenia sieci energetycznej oraz odbiorów do istniejącej
przygotowanej do podłączenia rozdzielni linią kablową mogącą przenieść moc min. 110%
mocy znamionowej ZSE, która znajduje się obok przyszłościowego kontenera z ZSE.
Montaż w miejscu docelowego posadowienia nie podlega odbiorowi RPW. Powyższe prace
wykonawca wykona na własny koszt.
2.1.4. Rodzaj zasilania, wielkość zużycia energii lub paliwa.
Do napędu prądnicy powinien być zastosowany silnik wysokoprężny o mocy i zużyciu
paliwa na jednostkę pracy zgodnie z parametrami oferowanymi przez producenta. Układ
paliwowy i zbiornik paliwa powinien być wyposażony we wlew paliwa, korek spustowy,
króciec zasilania silnika oraz powrotu (przelewu) z silnika. Ponadto powinien umożliwiać
tankowanie agregatu w trakcie pracy, nie częściej niż co 24 godziny przy 100% obciążeniu.
2.1.5. Czas przygotowania do pracy.
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
20
Czynności niezbędne do uruchomienia zespołu i uzyskania mocy znamionowej,
w trakcie gotowości do pracy awaryjnej – nie powinien przekraczać 120 sekund.
2.2.
Wymagania konstrukcyjno-techniczne.
2.2.1.
Ogólne wymagania konstrukcyjne.
1. ZSE powinien być wyposażony w:
a) układ pomiaru mocy oraz poboru energii elektrycznej;
b) układ pomiaru napięcia i prądu dla każdej z trzech faz;
c) stanowisko obsługi i dozoru.
2. Prądnica bezszczotkowa, samowzbudna, samoregulująca, synchroniczna z wewnętrznymi
obwodami tłumiącymi, odporna na obciążenia asymetryczne do 30% z wewnętrznym
regulatorem napięcia;
3. Klasa izolacji uzwojeń prądnicy – H (125°C), stopień ochrony co najmniej IP 21;
4. ZSE stanowiący całość funkcjonalną w kontenerze powinien być wyposażony
w rozdzielnię z zabezpieczeniem nadmiarowo prądowym oraz zwarciowym;
5. Wszystkie zamki zastosowane w ZSE powinny być zamykane jednym kluczem
(w systemie „MASTER KEY”). Kontener powinien być wyposażony w 3 klucze.
2.2.2. Wymagania dotyczące wyglądu zewnętrznego, powłoki ochronnej i barwy powłok
ochronnych.
Ściany zewnętrzne kontenera stanowiącego bazę dla zespołu powinny być pomalowane w
kolorze RAL-6006 ciemny półmat. Powłoki ochronne stosowane na ZSE oraz wykończenie
ścian wewnętrznych kontenera przyjąć zgodnie z ofertą producenta.
2.2.3. Wymagania dotyczące wymiarów gabarytowych i masy.
Wyrób pod względem gabarytów powinien spełniać normy obowiązujące dla kontenera 20
stopowego 1 CC wg PN-ISO 668/1999. Masę wyrobu przyjąć zgodnie z warunkami
producenta.
2.2.4. Wymagania dotyczące izolacji elektrycznej.
Prądnica jak w ppkt, 2.2.1., pozostała instalacja napięcia oraz kable przyłączeniowe
400/230V nie mniej niż 750V.
2.2.5. Wymagania dotyczące zasilania w energię elektryczną.
Układ 12 lub 24 V z alternatorem i elektrycznym rozrusznikiem, baterią dużej pojemności
oraz układem jej ładowania w trakcie pracy agregatu.
2.2.6. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
ZSE powinien być:
• wyposażony w system sygnalizacji pożarowej i układy automatycznego gaszenia pożaru
oraz podręczny sprzęt ppoż.;
• zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych do urządzeń sterowniczych
i innych podzespołów (drzwi, schowki, wlew paliwa);
• posiadać wewnętrzną instalację oświetlenia awaryjnego na min. 2 godz. pracy, przy
natężeniu oświetlenia o wartości 100% natężenia oświetlenia podstawowego;
• lampę przenośną z przewodem o długości min. 10 m;
• wyposażony w min. dwa zaciski ochronne (uziomowe) do podłączenia przewodu
uziomowego z uziomem i uziomy w ilości niezbędnej do spełnienia wymagań
normatywnych;
• wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa.
2.2.7. Wymagania ergonomiczne.
Kontener powinien:
• mieć izolowane termicznie i wyciszone ściany;
• posiadać wewnętrzną instalację oświetlenia podstawowego;
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
21
• mieć łatwy dostęp do akumulatorów;
• mieć łatwy dostęp do wlewów zbiornika paliwa i chłodnicy;
• posiadać podczas czuwania (ZSE podłączony do sieci) wewnętrzny system ogrzewania i
wentylacji sterowany automatycznie zapewniający utrzymanie temperatury w zakresie +
5°C do + 30°C;
• zapewnić tłumienie głośności do 73 dB na zewnątrz kontenera, z odległości 7 m na biegu
bez obciążenia;
• być wyposażony w sprzęt ochronny elektroizolacyjny.
2.3. Wymagania odnośnie odporności całkowitej oraz wytrzymałości i odporności na
oddziaływanie czynników środowiskowych.
2.3.1.
Wymagania dotyczące oddziaływań mechanicznych.
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być tak zamocowane, aby podczas za
i wyładunku oraz w trakcie transportu nie ulegały przemieszczaniu. Zestaw silnik-prądnica
powinien być mocowany do ramy poprzez wibroizolatory, eliminujące konieczność
stosowania specjalnych fundamentów.
2.3.2.
Wymagania dotyczące oddziaływań klimatycznych.
Zespół powinien być przystosowany do pracy w zakresie temperatur od -30°C do +40°C.
Powinien posiadać zabezpieczenie czerpni i wyrzutni powietrza przed wpływem czynników
atmosferycznych i zanieczyszczeniami.
2.4. Wymagania niezawodnościowe.
2.4.1.
Wymagania dotyczące nieuszkadzalności.
Czas pracy do naprawy głównej nie mniej niż 20 000 mth.
2.4.2.
Wymagania dotyczące trwałości (zasób pracy).
ZSE musi być przeznaczony do pracy ciągłej i zapewnić moc nie niższą niż 200 kW
(250kVA).
2.4.3.
Wymagania dotyczące podatności na przechowywanie i/lub transport.
Wyrób powinien być przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu
i spełniać warunki transportowe przewidziane dla kontenerów.
2.4.4.
Wymagania dotyczące naprawialności-podatności na naprawę.
Wszelkie naprawy prowadzone przez serwis producenta.
2.5. Zestaw (komplet).
2.5.1.
Wykaz kompletności wyrobu.
Zespół poza wcześniej określonym wyposażeniem powinien posiadać:
1. kompletną instalację paliwową i elektryczną;
2. rozrusznik elektryczny z akumulatorem;
3. monitor parametrów pracy silnika z alarmem dźwiękowym;
4. panel monitorujący (woltomierz, amperomierz, miernik częstotliwości, licznik
motogodzin; wskaźnik paliwa, wskaźnik poboru mocy i energii);
5. regulator elektroniczny napięcia;
6. wyłączniki awaryjne działające przy:
a) niskim ciśnieniu oleju;
b) wysokiej temperaturze cieczy chłodzącej;
c) zbyt wysokich obrotach;
d) zbyt wysokim i niskim napięciu;
e) przeciążeniu i przegrzaniu generatora.
2.5.2. Wykaz dokumentów wchodzących w skład dokumentacji eksploatacyjnej.
Do egzemplarza zespołu Dostawca dołączy dokumentację zawierającą: szczegółową
instrukcję budowy i użytkowania, obsługiwania, konserwacji, serwisową napraw,
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
22
przechowywania, książkę gwarancyjną oraz katalog części zamiennych silnika, prądnicy i
układów automatyki, wykonaną wydaniu książkowym oraz na nośniku komputerowym CDROM w języku polskim.
2.6. Cechowanie.
2.6.1. Miejsce nanoszenia cechowania (np. na wyrobie, przywieszkach, opakowaniach);
Tabliczki znamionowe charakteryzujące wyrób i zespoły, powinny znaleźć się na silniku
spalinowym i prądnicy w miejscu wskazanym przez producentów. Za cały wyrób na środku
drzwi wejściowych do kontenera (dopuszcza się inne miejsce mocowania tabliczki
znamionowej proponowane przez producenta).
2.6.2. Treść cechowania.
Według ustaleń producenta. Treść wszystkich napisów (tabliczki znamionowe,
informacyjne, menu monitoringu, opisy mierników ) ma być wykonana w języku polskim.
3.
ZASADY ODBIORU.
3.1. Klauzula kodyfikacyjna i jakościowa będąca załącznikiem do niniejszych WET stanowi
ich integralną część.
3.2. Ocenę zgodności wyrobu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
przeprowadzić zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006r. „o systemie oceny zgodności
wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa”
3.3. Odbiór sprzętu będzie prowadzony na zasadach odbioru wojskowego przez właściwe dla
siedziby dostawcy Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe, na zasadach określonych w
klauzuli jakościowej.
4.
4.1.
TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE.
Warunki transportu z wymaganiami dotyczącymi doboru rodzaju środków
transportu.
Kontener powinien być przystosowany do przewożenia bez konieczności demontażu
elementów z zachowaniem odpowiednich skrajni:
1. Transportem drogowym po drogach publicznych na pojazdach przystosowanych do
przewozu nadwozi budowlanych oraz na ramach podkontenerowych podwozi
samochodowych;
2. Transportem kolejowym bezpośrednio na platformach;
4.2. Wymagania dotyczące mocowania wyrobu na środkach transportu.
Zespól powinien spełniać wszystkie wymagania związane z przeładunkiem (posiadać
zintegrowane uchwyty załadunkowe) oraz mocowania przysługujące kontenerom.
4.3. Terminy przeglądów okresowych.
Wg zaleceń producenta.
4.4. Wymagania dotyczące konserwacji, rozkonserwowania i przekonserwowania.
Wg zaleceń producenta.
5. ZASADY EKSPLOATACJI.
5.1.
Wymagania dotyczące pracy i obsługi urządzeń chłodzących i
podgrzewających oraz środków zabezpieczenia przed wilgocią, jak również
amortyzacji i uziemienia.
ZSE w kontenerze powinien być przystosowany do ustawienia na wyrównanej, poziomej
powierzchni terenu. Posiadać zaciski do podłączenia uziemienia oraz instalację
uziemiająca zgodnie z wcześniej określonymi kryteriami. Posiadać układ podgrzewania
bloku silnika i ładowania akumulatorów, układ ogrzewania i wentylacji kontenera jak w
ppkt, 2.2.7
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
23
5.2.
5.3.
Wymagania dotyczące minimalnego czasu pracy przy danym źródle zasilania.
ZSE powinien być przystosowany do pracy ciągłej. Pojemność zbiornika paliwa powinna
być tak dobrana, aby spełniony był warunek 24 godzinnej pracy bez uzupełniania paliwa
(przy 100% obciążenia). Zastosowane w zespole materiały pędne i smary mają być
uzgodnione z Szefostwem Służb Materiałowych Logistyki Inspektoratu Wsparcia SZ i
przedstawione do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
Wymagania dotyczące dozoru technicznego, atestowania oraz legalizacji przyrządów
pomiarowych, mających wpływ na proces użytkowania wyrobu.
Dostarczony sprzęt ochronny elektroizolacyjny powinny posiadać odpowiedni atest.
6. GWARANCJA DOSTAWY I SPOSÓB SERWISOWANIA.
6.1. Obowiązki dostawcy (producenta) w zakresie zgodności dostarczonego wyrobu
z wymaganiami technicznymi i dokumentacją eksploatacyjną.
1) Dostawca w okresie gwarancyjnym zapewni przeglądy i naprawy urządzeń na własny
koszt w każdym miejscu, gdzie będzie pracował zespół. W okresie trwania gwarancji,
dostawca
zapewni obsługę serwisową w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od
chwili zgłoszenia awarii przez użytkownika.
2) Po upływie okresu gwarancji Dostawca wskaże podmioty uprawnione do płatnej obsługi
serwisowej oraz zapewni dostęp do części zamiennych na okres minimum 10 lat od daty
zakończenia gwarancji.
3) Dostawca dostarczy sprzęt do użytkownika na własny koszt.
4) Dostawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie teoretyczne oraz praktyczne
operatorów z zakresu obsługi, eksploatacji i podstawowych napraw wyrobu w miejscu
zamontowania ZSE. Szkolenie należy zakończyć egzaminem. Każda ze szkolonych osób
powinna otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w przypadku uzyskania
pozytywnego wyniku z egzaminu.
6.2. Rodzaj gwarancji oraz okres obowiązywania gwarancji i termin początku jego
liczenia.
Okres gwarancji na poprawność pracy zespołu minimum 24 miesiące od daty przekazania
wyrobów użytkownikowi, bez limitu ilości mg.
WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE
Zatwierdzone przez
SZEFA INFRASTRUKTURY INSPEKTORATU WSPARCIA SZ
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
24
Załącznik nr 2
WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE
na dostawę zespołu spalinowo elektrycznego dużej mocy
7.
WSTĘP.
Niniejsze wymagania eksploatacyjno-techniczne (WET) dotyczą zakupu wysokowydajnego
zespołu spalinowo – elektrycznego (ZSE) o mocy 100 kW (125kVA),
zainstalowanego w obudowie stalowej, wyciszonej.
8.
WYMAGANIA TECHNICZNE.
Zamawiany ZSE musi spełniać wymagania:
• NO-61-A208:2013 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego z silnikami
spalinowymi - Wymagania ogólne i metody badań.
• PN – EN 60034 – 1:2011E: Maszyny elektryczne wirujące. Dane znamionowe i parametry.
8.1.
Podstawowe parametry i wymiary.
8.1.1. Warunki pracy.
ZSE będzie. Pracował w polskich warunkach klimatycznych na wolnym powietrzu,
posadowiony na podłożu niewymagającym specjalnych fundamentów.
8.1.2. Dane wyjściowe (techniczne) zespołu spalinowo – elektrycznego.
11. moc ciągła uzyskiwana na zaciskach wyjściowych zespołu nie mniej niż 100 kW (125
kVA)z możliwością przeciążenia o 10 % przez 1 godzinę w ciągu 12 godzin pracy;
12. napięcie znamionowe UN= 400/230 V;
13. tolerancja napięcia od znamionowego w czasie 15 min w przedziale od -10% do +5%;
14. fazy 3/N/PE
15. częstotliwość znamionowa50Hz;
16. tolerancja częstotliwości z max. odchyleniem od -0,5% Hz do + 0,5 % Hz;
17. znamionowy współczynnik mocy cos ϕ N ≥ 0,8
18. współczynnik odkształcenia napięcia nie większy niż 8% i zawartość poszczególnych
harmonicznych w napięciu nie przekraczająca 5% harmonicznej podstawy;
19. stopień ochrony obudowy (kontenera) IP 53 ( przy otwartych żaluzjach czerpni i wyrzutni),
IP55 ( przy zamkniętych żaluzjach czerpni wyrzutni);
20. silnik spalinowy, wysokoprężny.
8.1.3. Sprzężenie techniczne z innymi rodzajami wyrobów.
ZSE, stanowi odrębną całość w obudowie, powinien posiadać przyłącza do automatyki
sieciowej, przeznaczone do współpracy z siecią energetyczną z zastosowaniem układu SZR.
Sposób, miejsce montażu układu SZR uzgodnią zamawiający –wykonawca. Nie zakłada się
oddawania mocy do sieci energetyki zawodowej. Wykonawca dokona podłączenia sieci
energetycznej oraz odbiorów do istniejącej przygotowanej do podłączenia rozdzielni linią
kablową mogącą przenieść moc min. 110% mocy znamionowej ZSE. Montaż w miejscu
docelowego posadowienia nie podlega odbiorowi RPW. Powyższe prace wykonawca
wykona na własny koszt.
8.1.4. Rodzaj zasilania, wielkość zużycia energii lub paliwa.
Do napędu prądnicy powinien być zastosowany silnik wysokoprężny o mocy i zużyciu
paliwa na jednostkę pracy zgodnie z parametrami oferowanymi przez producenta. Układ
paliwowy i zbiornik paliwa powinien być wyposażony we wlew paliwa, korek spustowy,
króciec zasilania silnika oraz powrotu (przelewu) z silnika. Ponadto powinien umożliwiać
tankowanie agregatu w trakcie pracy, nie częściej niż co 24 godziny przy 100% obciążeniu.
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
25
8.1.5. Czas przygotowania do pracy.
Czynności niezbędne do uruchomienia zespołu i uzyskania mocy znamionowej,
w trakcie gotowości do pracy awaryjnej – nie powinien przekraczać 120 sekund.
8.2.
Wymagania konstrukcyjno-techniczne.
8.2.1.
Ogólne wymagania konstrukcyjne.
6. ZSE powinien być wyposażony w:
a) układ pomiaru mocy oraz poboru energii elektrycznej;
b) układ pomiaru napięcia i prądu dla każdej z trzech faz;
c) stanowisko obsługi i dozoru.
7. Prądnica bezszczotkowa, samowzbudna, samoregulująca, synchroniczna z wewnętrznymi
obwodami tłumiącymi, odporna na obciążenia asymetryczne do 30% z wewnętrznym
regulatorem napięcia;
8. Klasa izolacji uzwojeń prądnicy – H (125°C), stopień ochrony co najmniej IP 21;
9. ZSE stanowiący całość funkcjonalną w obudowie powinien być wyposażony
w rozdzielnię z zabezpieczeniem nadmiarowo prądowym oraz zwarciowym, układ
automatyki SZR wyposażony w blokadę elektryczną i mechaniczną;
10. Wszystkie zamki zastosowane w ZSE powinny być zamykane jednym kluczem
(w systemie „MASTER KEY”) - komplet 3 klucze.
11. Kompletny układ wydechowy.
8.2.2. Wymagania dotyczące wyglądu zewnętrznego, powłoki ochronnej i barwy powłok
ochronnych.
Ściany zewnętrzne obudowy powinny być pomalowane w kolorze RAL-6006 półmat.
Powłoki ochronne stosowane na ZSE oraz wykończenie ścian wewnętrznych obudowy
przyjąć zgodnie z ofertą producenta.
8.2.3. Wymagania dotyczące wymiarów gabarytowych i masy.
Masę wyrobu przyjąć zgodnie z warunkami producenta.
8.2.4. Wymagania dotyczące izolacji elektrycznej.
Prądnica jak w ppkt, 2.2.1., pozostała instalacja napięcia oraz kable przyłączeniowe
400/230V nie mniej niż 750V.
8.2.5. Wymagania dotyczące zasilania w energię elektryczną.
Układ 12 lub 24 V z alternatorem i elektrycznym rozrusznikiem, baterią dużej pojemności
oraz układem jej ładowania w trakcie pracy agregatu.
8.2.6. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
ZSE powinien być:
• wyposażony w system sygnalizacji pożarowej i układy automatycznego gaszenia pożaru
oraz podręczny sprzęt ppoż.;
• zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych do urządzeń sterowniczych i
innych podzespołów (drzwi, schowki, wlew paliwa);
• posiadać wewnętrzną instalację oświetlenia awaryjnego na min. 2 godz. pracy, przy
natężeniu oświetlenia o wartości 100% natężenia oświetlenia podstawowego;
• lampę przenośną z przewodem o długości min. 10 m;
• wyposażony w min. dwa zaciski ochronne (uziomowe) do podłączenia przewodu
uziomowego z uziomem i uziomy w ilości niezbędnej do spełnienia wymagań
normatywnych;
• wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa.
8.2.7. Wymagania ergonomiczne.
Obudowa powinna:
• mieć izolowane termicznie i wyciszone ściany;
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
26
•
•
•
•
•
•
8.3.
8.3.1.
8.3.2.
8.4.
8.4.1.
8.4.2.
8.4.3.
8.4.4.
8.5.
8.5.1.
posiadać wewnętrzną instalację oświetlenia podstawowego;
mieć łatwy dostęp do akumulatorów;
mieć łatwy dostęp do wlewów zbiornika paliwa i chłodnicy;
posiadać podczas czuwania (ZSE podłączony do sieci) wewnętrzny system ogrzewania i
wentylacji sterowany automatycznie zapewniający utrzymanie temperatury w zakresie +
5°C do + 30°C;
zapewnić tłumienie głośności do 73 dB na zewnątrz , z odległości 7 m na biegu bez
obciążenia;
być wyposażony w sprzęt ochronny elektroizolacyjny.
Wymagania odnośnie odporności całkowitej oraz wytrzymałości i odporności na
oddziaływanie czynników środowiskowych.
Wymagania dotyczące oddziaływań mechanicznych.
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być tak zamocowane, aby podczas za
i wyładunku oraz w trakcie transportu nie ulegały przemieszczaniu. Zestaw silnik-prądnica
powinien być mocowany do ramy poprzez wibroizolatory, eliminujące konieczność
stosowania specjalnych fundamentów.
Wymagania dotyczące oddziaływań klimatycznych.
Zespół powinien być przystosowany do pracy w zakresie temperatur od -30°C do +40°C.
Powinien posiadać zabezpieczenie czerpni i wyrzutni powietrza przed wpływem czynników
atmosferycznych i zanieczyszczeniami.
Wymagania niezawodnościowe.
Wymagania dotyczące nieuszkadzalności.
Czas pracy do naprawy głównej nie mniej niż 20 000 mth.
Wymagania dotyczące trwałości (zasób pracy).
ZSE musi być przeznaczony do pracy ciągłej i zapewnić moc nie niższą niż 100 kW
(125kVA).
Wymagania dotyczące podatności na przechowywanie i/lub transport.
Wyrób powinien być przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu.
Wymagania dotyczące naprawialności-podatności na naprawę.
Wszelkie naprawy prowadzone przez serwis producenta.
Zestaw (komplet).
Wykaz kompletności wyrobu.
Zespół poza wcześniej określonym wyposażeniem powinien posiadać:
7. kompletną instalację paliwową i elektryczną;
8. rozrusznik elektryczny z akumulatorem;
9. monitor parametrów pracy silnika z alarmem dźwiękowym;
10. panel automatyki sieciowej wraz z układem samoczynnego załącznika rezerwy (SZR)
11. panel monitorujący (woltomierz, amperomierz, miernik częstotliwości, licznik
motogodzin; wskaźnik paliwa, wskaźnik poboru mocy i energii);
12. regulator elektroniczny napięcia;
13. wyłączniki awaryjne działające przy:
f) niskim ciśnieniu oleju;
g) wysokiej temperaturze cieczy chłodzącej;
h) zbyt wysokich obrotach;
i) zbyt wysokim i niskim napięciu;
j) przeciążeniu i przegrzaniu generatora.
8.5.2. Wykaz dokumentów wchodzących w skład dokumentacji eksploatacyjnej.
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
27
Do egzemplarza zespołu Dostawca dołączy dokumentację zawierającą: szczegółową
instrukcję budowy i użytkowania, obsługiwania, konserwacji, serwisową napraw,
przechowywania, książkę gwarancyjną oraz katalog części zamiennych silnika, prądnicy i
układów automatyki, wykonaną wydaniu książkowym oraz na nośniku komputerowym CDROM w języku polskim.
8.6. Cechowanie.
8.6.1. Miejsce nanoszenia cechowania (np. na wyrobie, przywieszkach, opakowaniach);
Tabliczki znamionowe charakteryzujące wyrób i zespoły, powinny znaleźć się na silniku
spalinowym i prądnicy w miejscu wskazanym przez producentów.
8.6.2. Treść cechowania.
Według ustaleń producenta. Treść wszystkich napisów (tabliczki znamionowe,
informacyjne, menu monitoringu, opisy mierników np. ) ma być wykonana w języku
polskim.
9.
ZASADY ODBIORU.
3.4. Klauzula kodyfikacyjna i jakościowa będąca załącznikiem do niniejszych WET stanowi
ich integralną część.
3.5. Ocenę zgodności wyrobu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
przeprowadzić zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006r. „o systemie oceny zgodności
wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa”
3.6. Odbiór sprzętu będzie prowadzony na zasadach odbioru wojskowego przez właściwe dla
siedziby dostawcy Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe, na zasadach określonych w
klauzuli jakościowej.
10.
TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE.
10.1. Warunki transportu z wymaganiami dotyczącymi doboru rodzaju środków
transportu.
ZSE powinien być przystosowany do przewożenia bez konieczności demontażu elementów.
10.2. Wymagania dotyczące mocowania i okrywania wyrobu na środkach transportu.
Zespól powinien spełniać wszystkie wymagania związane z przeładunkiem
(posiadać
zintegrowane uchwyty załadunkowe).
10.3. Terminy przeglądów okresowych.
Wg zaleceń producenta.
10.4. Wymagania dotyczące konserwacji, rozkonserwowania i przekonserwowania.
Wg zaleceń producenta.
11. ZASADY EKSPLOATACJI.
11.1.
Wymagania dotyczące pracy i obsługi urządzeń chłodzących i
podgrzewających oraz środków zabezpieczenia przed wilgocią, jak również
amortyzacji i uziemienia np.
ZSE powinien posiadać zaciski do podłączenia uziemienia oraz instalację uziemiająca
zgodnie z wcześniej określonymi kryteriami. Posiadać układ podgrzewania bloku silnika i
ładowania akumulatorów
11.2. Wymagania dotyczące minimalnego czasu pracy przy danym źródle zasilania.
ZSE powinien być przystosowany do pracy ciągłej. Pojemność zbiornika paliwa powinna
być tak dobrana, aby spełniony był warunek 24 godzinnej pracy bez uzupełniania paliwa
(przy 100% obciążenia). Zastosowane w zespole materiały pędne i smary mają być
uzgodnione z Szefostwem Służb Materiałowych Logistyki Inspektoratu Wsparcia SZ i
przedstawione do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
28
11.3. Wymagania dotyczące dozoru technicznego, atestowania oraz legalizacji przyrządów
pomiarowych, mających wpływ na proces użytkowania wyrobu.
Dostarczony sprzęt ochronny elektroizolacyjny powinny posiadać odpowiedni atest.
12. GWARANCJA DOSTAWY I SPOSÓB SERWISOWANIA.
12.1. Obowiązki dostawcy (producenta) w zakresie zgodności dostarczonego wyrobu z
wymaganiami technicznymi i dokumentacją eksploatacyjną.
1) Dostawca w okresie gwarancyjnym zapewni przeglądy i naprawy urządzeń na własny
koszt w każdym miejscu, gdzie będzie pracował zespół. W okresie trwania gwarancji,
dostawca
zapewni obsługę serwisową w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od
chwili zgłoszenia awarii przez użytkownika.
2) Po upływie okresu gwarancji Dostawca wskaże podmioty uprawnione do płatnej obsługi
serwisowej oraz zapewni dostęp do części zamiennych na okres minimum 10 lat od daty
zakończenia gwarancji.
3) Dostawca dostarczy sprzęt do użytkownika na własny koszt.
4) Dostawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie teoretyczne oraz praktyczne
operatorów z zakresu obsługi, eksploatacji i podstawowych napraw wyrobu w miejscu
zamontowania ZSE. Szkolenie należy zakończyć egzaminem. Każda ze szkolonych osób
powinna otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w przypadku uzyskania
pozytywnego wyniku z egzaminu.
12.2. Rodzaj gwarancji oraz okres obowiązywania gwarancji i termin początku jego
liczenia.
Okres gwarancji na poprawność pracy zespołu minimum 24 miesiące od daty przekazania
wyrobów użytkownikowi, bez limitu ilości mg.
WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE
Zatwierdzone przez
SZEFA INFRASTRUKTURY INSPEKTORATU WSPARCIA SZ
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
29
Załącznik nr 3
WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE
na dostawę zespołu spalinowo elektrycznego dużej mocy
13. WSTĘP.
Niniejsze wymagania eksploatacyjno-techniczne (WET) dotyczą zakupu wysokowydajnego
zespołu spalinowo – elektrycznego (ZSE) o mocy 40 kW (50kVA), zainstalowanego
w obudowie stalowej, wyciszonej.
14. WYMAGANIA TECHNICZNE.
Zamawiany ZSE musi spełniać wymagania:
• NO-61-A208:2013 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego z silnikami
spalinowymi - Wymagania ogólne i metody badań.
• PN – EN 60034 – 1:2011E: Maszyny elektryczne wirujące. Dane znamionowe i parametry.
14.1.
Podstawowe parametry i wymiary.
14.1.1. Warunki pracy.
ZSE będzie. Pracował w polskich warunkach klimatycznych na wolnym powietrzu,
posadowiony na podłożu niewymagającym specjalnych fundamentów.
14.1.2. Dane wyjściowe (techniczne) zespołu spalinowo – elektrycznego.
21. moc ciągła uzyskiwana na zaciskach wyjściowych zespołu nie mniej niż 40 kW (50 kVA)z
możliwością przeciążenia o 10 % przez 1 godzinę w ciągu 12 godzin pracy;
22. napięcie znamionowe UN= 400/230 V;
23. tolerancja napięcia od znamionowego w czasie 15 min w przedziale od -10% do +5%;
24. fazy 3/N/PE
25. częstotliwość znamionowa50Hz;
26. tolerancja częstotliwości z max. odchyleniem od -0,5% Hz do + 0,5 % Hz;
27. znamionowy współczynnik mocy cos ϕ N ≥ 0,8
28. współczynnik odkształcenia napięcia nie większy niż 8% i zawartość poszczególnych
harmonicznych w napięciu nie przekraczająca 5% harmonicznej podstawy;
29. stopień ochrony obudowy (kontenera) IP 53 ( przy otwartych żaluzjach czerpni i wyrzutni),
IP55 ( przy zamkniętych żaluzjach czerpni wyrzutni);
30. silnik spalinowy, wysokoprężny.
14.1.3. Sprzężenie techniczne z innymi rodzajami wyrobów.
Wykonawca dokona podłączenia sieci energetycznej oraz odbiorów do istniejącej
przygotowanej do podłączenia rozdzielni linią kablową mogącą przenieść moc min. 110%
mocy znamionowej ZSE. Montaż w miejscu docelowego posadowienia nie podlega
odbiorowi RPW. Powyższe prace wykonawca wykona na własny koszt.
14.1.4. Rodzaj zasilania, wielkość zużycia energii lub paliwa.
Do napędu prądnicy powinien być zastosowany silnik wysokoprężny o mocy i zużyciu
paliwa na jednostkę pracy zgodnie z parametrami oferowanymi przez producenta. Układ
paliwowy i zbiornik paliwa powinien być wyposażony we wlew paliwa, korek spustowy,
króciec zasilania silnika oraz powrotu (przelewu) z silnika. Ponadto powinien umożliwiać
tankowanie agregatu w trakcie pracy, nie częściej niż co 24 godziny przy 100% obciążeniu.
14.1.5. Czas przygotowania do pracy.
Czynności niezbędne do uruchomienia zespołu i uzyskania mocy znamionowej,
w trakcie gotowości do pracy awaryjnej – nie powinien przekraczać 120 sekund.
14.2.
Wymagania konstrukcyjno-techniczne.
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
30
14.2.1.
Ogólne wymagania konstrukcyjne.
12. ZSE powinien być wyposażony w:
a) układ pomiaru mocy oraz poboru energii elektrycznej;
b) układ pomiaru napięcia i prądu dla każdej z trzech faz;
c) stanowisko obsługi i dozoru.
13. Prądnica bezszczotkowa, samowzbudna, samoregulująca, synchroniczna z wewnętrznymi
obwodami tłumiącymi, odporna na obciążenia asymetryczne do 30% z wewnętrznym
regulatorem napięcia;
14. Klasa izolacji uzwojeń prądnicy – H (125°C), stopień ochrony co najmniej IP 21;
15. ZSE stanowiący całość funkcjonalną w obudowie powinien być wyposażony
w rozdzielnię z zabezpieczeniem nadmiarowo prądowym oraz zwarciowym.
16. Wszystkie zamki zastosowane w ZSE powinny być zamykane jednym kluczem
(w systemie „MASTER KEY”) - komplet 3 klucze.
17. Kompletny układ wydechowy.
14.2.2. Wymagania dotyczące wyglądu zewnętrznego, powłoki ochronnej i barwy powłok
ochronnych.
Ściany zewnętrzne obudowy powinny być pomalowane w kolorze RAL-6006 półmat.
Powłoki ochronne stosowane na ZSE oraz wykończenie ścian wewnętrznych obudowy
przyjąć zgodnie z ofertą producenta.
14.2.3. Wymagania dotyczące wymiarów gabarytowych i masy.
Masę wyrobu przyjąć zgodnie z warunkami producenta.
14.2.4. Wymagania dotyczące izolacji elektrycznej.
Prądnica jak w ppkt, 2.2.1., pozostała instalacja napięcia oraz kable przyłączeniowe
400/230V nie mniej niż 750V.
14.2.5. Wymagania dotyczące zasilania w energię elektryczną.
Układ 12 lub 24 V z alternatorem i elektrycznym rozrusznikiem, baterią dużej pojemności
oraz układem jej ładowania w trakcie pracy agregatu.
14.2.6. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
ZSE powinien być:
• wyposażony w system sygnalizacji pożarowej i układy automatycznego gaszenia pożaru
oraz podręczny sprzęt ppoż.;
• zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych do urządzeń sterowniczych i
innych podzespołów (drzwi, schowki, wlew paliwa);
• posiadać wewnętrzną instalację oświetlenia awaryjnego na min. 2 godz. pracy, przy
natężeniu oświetlenia o wartości 100% natężenia oświetlenia podstawowego;
• lampę przenośną z przewodem o długości min. 10 m;
• wyposażony w min. dwa zaciski ochronne (uziomowe) do podłączenia przewodu
uziomowego z uziomem i uziomy w ilości niezbędnej do spełnienia wymagań
normatywnych;
• wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa.
14.2.7. Wymagania ergonomiczne.
Obudowa powinna:
• mieć izolowane termicznie i wyciszone ściany;
• posiadać wewnętrzną instalację oświetlenia podstawowego;
• mieć łatwy dostęp do akumulatorów;
• mieć łatwy dostęp do wlewów zbiornika paliwa i chłodnicy;
• zapewnić tłumienie głośności do 73 dB na zewnątrz , z odległości 7 m na biegu bez
obciążenia;
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
31
• być wyposażony w sprzęt ochronny elektroizolacyjny.
14.3. Wymagania odnośnie odporności całkowitej oraz wytrzymałości i odporności na
oddziaływanie czynników środowiskowych.
14.3.1.
Wymagania dotyczące oddziaływań mechanicznych.
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być tak zamocowane, aby podczas za
i wyładunku oraz w trakcie transportu nie ulegały przemieszczaniu. Zestaw silnik-prądnica
powinien być mocowany do ramy poprzez wibroizolatory, eliminujące konieczność
stosowania specjalnych fundamentów.
14.3.2.
Wymagania dotyczące oddziaływań klimatycznych.
Zespół powinien być przystosowany do pracy w zakresie temperatur od -30°C do +40°C.
Powinien posiadać zabezpieczenie czerpni i wyrzutni powietrza przed wpływem czynników
atmosferycznych i zanieczyszczeniami.
14.4. Wymagania niezawodnościowe.
14.4.1.
Wymagania dotyczące nieuszkadzalności.
Czas pracy do naprawy głównej nie mniej niż 20 000 mth.
14.4.2.
Wymagania dotyczące trwałości (zasób pracy).
ZSE musi być przeznaczony do pracy ciągłej i zapewnić moc nie niższą niż 40 kW (50kVA).
14.4.3.
Wymagania dotyczące podatności na przechowywanie i/lub transport.
Wyrób powinien być przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu.
14.4.4.
Wymagania dotyczące naprawialności-podatności na naprawę.
Wszelkie naprawy prowadzone przez serwis producenta.
14.5. Zestaw (komplet).
14.5.1.
Wykaz kompletności wyrobu.
Zespół poza wcześniej określonym wyposażeniem powinien posiadać:
14. kompletną instalację paliwową i elektryczną;
15. rozrusznik elektryczny z akumulatorem;
16. monitor parametrów pracy silnika z alarmem dźwiękowym;
17. panel monitorujący (woltomierz, amperomierz, miernik częstotliwości, licznik
motogodzin; wskaźnik paliwa, wskaźnik poboru mocy i energii);
18. regulator elektroniczny napięcia;
19. wyłączniki awaryjne działające przy:
k) niskim ciśnieniu oleju;
l) wysokiej temperaturze cieczy chłodzącej;
m) zbyt wysokich obrotach;
n) zbyt wysokim i niskim napięciu;
o) przeciążeniu i przegrzaniu generatora.
14.5.2. Wykaz dokumentów wchodzących w skład dokumentacji eksploatacyjnej.
Do egzemplarza zespołu Dostawca dołączy dokumentację zawierającą: szczegółową
instrukcję budowy i użytkowania, obsługiwania, konserwacji, serwisową napraw,
przechowywania, książkę gwarancyjną oraz katalog części zamiennych silnika, prądnicy i
układów automatyki, wykonaną wydaniu książkowym oraz na nośniku komputerowym CDROM w języku polskim.
14.6. Cechowanie.
14.6.1. Miejsce nanoszenia cechowania (np. na wyrobie, przywieszkach, opakowaniach);
Tabliczki znamionowe charakteryzujące wyrób i zespoły, powinny znaleźć się na silniku
spalinowym i prądnicy w miejscu wskazanym przez producentów.
14.6.2. Treść cechowania.
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
32
Według ustaleń producenta. Treść wszystkich napisów (tabliczki znamionowe,
informacyjne, menu monitoringu, opisy mierników np. ) ma być wykonana w języku
polskim.
15. ZASADY ODBIORU.
3.7. Klauzula kodyfikacyjna i jakościowa będąca załącznikiem do niniejszych WET stanowi
ich integralną część.
3.8. Ocenę zgodności wyrobu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
przeprowadzić zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006r. „o systemie oceny zgodności
wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa”
3.9. Odbiór sprzętu będzie prowadzony na zasadach odbioru wojskowego przez właściwe dla
siedziby dostawcy Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe, na zasadach określonych w
klauzuli jakościowej.
16.
TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE.
16.1. Warunki transportu z wymaganiami dotyczącymi doboru rodzaju środków
transportu.
ZSE powinien być przystosowany do przewożenia bez konieczności demontażu elementów.
16.2. Wymagania dotyczące mocowania i okrywania wyrobu na środkach transportu.
Zespól powinien spełniać wszystkie wymagania związane z przeładunkiem
(posiadać zintegrowane uchwyty załadunkowe).
16.3. Terminy przeglądów okresowych.
Wg zaleceń producenta.
16.4. Wymagania dotyczące konserwacji, rozkonserwowania i przekonserwowania.
Wg zaleceń producenta.
17. ZASADY EKSPLOATACJI.
17.1.
Wymagania dotyczące pracy i obsługi urządzeń chłodzących i
podgrzewających oraz środków zabezpieczenia przed wilgocią, jak również
amortyzacji i uziemienia np.
ZSE powinien posiadać zaciski do podłączenia uziemienia oraz instalację uziemiająca
zgodnie z wcześniej określonymi kryteriami. Posiadać układ podgrzewania bloku silnika i
ładowania akumulatorów
17.2. Wymagania dotyczące minimalnego czasu pracy przy danym źródle zasilania.
ZSE powinien być przystosowany do pracy ciągłej. Pojemność zbiornika paliwa powinna
być tak dobrana, aby spełniony był warunek 24 godzinnej pracy bez uzupełniania paliwa
(przy 100% obciążenia). Zastosowane w zespole materiały pędne i smary mają być
uzgodnione z Szefostwem Służb Materiałowych Logistyki Inspektoratu Wsparcia SZ i
przedstawione do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
17.3. Wymagania dotyczące dozoru technicznego, atestowania oraz legalizacji przyrządów
pomiarowych, mających wpływ na proces użytkowania wyrobu.
Dostarczony sprzęt ochronny elektroizolacyjny powinny posiadać odpowiedni atest.
18. GWARANCJA DOSTAWY I SPOSÓB SERWISOWANIA.
18.1. Obowiązki dostawcy (producenta) w zakresie zgodności dostarczonego wyrobu z
wymaganiami technicznymi i dokumentacją eksploatacyjną.
1) Dostawca w okresie gwarancyjnym zapewni przeglądy i naprawy urządzeń na własny
koszt w każdym miejscu, gdzie będzie pracował zespół. W okresie trwania gwarancji,
dostawca
zapewni obsługę serwisową w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
33
2)
3)
4)
18.2.
chwili zgłoszenia awarii przez użytkownika.
Po upływie okresu gwarancji Dostawca wskaże podmioty uprawnione do płatnej obsługi
serwisowej oraz zapewni dostęp do części zamiennych na okres minimum 10 lat od daty
zakończenia gwarancji.
Dostawca dostarczy sprzęt do użytkownika na własny koszt.
Dostawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie teoretyczne oraz praktyczne
operatorów z zakresu obsługi, eksploatacji i podstawowych napraw wyrobu w miejscu
zamontowania ZSE. Szkolenie należy zakończyć egzaminem. Każda ze szkolonych osób
powinna otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w przypadku uzyskania
pozytywnego wyniku z egzaminu.
Rodzaj gwarancji oraz okres obowiązywania gwarancji i termin początku jego
liczenia.
Okres gwarancji na poprawność pracy zespołu minimum 24 miesiące od daty przekazania
wyrobów użytkownikowi, bez limitu ilości mg.
WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE
Zatwierdzone przez
SZEFA INFRASTRUKTURY INSPEKTORATU WSPARCIA SZ
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
34
Załącznik nr 6
(WZÓR)
UMOWA
Nr ZP/PN/46/…/WGSI/2016
Zawarta w dniu .................. w Lublinie pomiędzy:
Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Lublinie, ul. Lipowa 1a, 20 – 020 Lublin, NIP
712 010 50 82 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
SZEFA Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie –
………………………………………………………………………………………..……………..
a
.......................................
PESEL:
............................
zamieszkały,
………..
NIP:...................................REGON:......................działającym
na
podstawie
wpisu
do
…………………………………………. pod numerem ……………………………….………,
zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………..………..
o następującej treści:
§1
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i uruchomienie
zespołów spalinowo – elektrycznych do kompleksów wojskowych znajdujących się w
rejonie działania RZI w Lublinie – woj. podkarpackie prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego – art. 39 prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. z 2015r.
poz. 2164 – ze zm.), rozstrzygniętego w dniu …………..2016r., Zamawiający zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania: dostawę i uruchomienie zespołów spalinowo –
elektrycznych do kompleksów wojskowych znajdujących się w rejonie działania RZI w
Lublinie – woj. podkarpackie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, SIWZ i ofertą w
zakresie jak niżej:
Lp.
Nazwa materiału
J.m.
Ilość
1
Zespół spalinowo- elektryczny 250 kVA w kontenerze
szt.
1
2
Zespół spalinowo- elektryczny 125 kVA w obudowie
szt.
1
3
Zespół spalinowo- elektryczny 50 kVA w obudowie
szt.
1
wymagania techniczno - jakościowe;
- spełnienie parametrów techniczno – jakościowych zgodnie z załączonymi wymaganiami
eksploatacyjno - technicznymi- załącznik nr 1, 2, 3
- W związku z koniecznością spełnienia wymagań norm wypracowanych w ramach
porozumienia NATO -normy STANAG 4107, NO-02-A080-2008, WYKONAWCA
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
35
zobowiązany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobów będących przedmiotem umowy
oraz ich opakowań. Kod kreskowy powinien zawierać informacje zgodnie z § 4 ust. 1 Załącznika
do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia2014 r. w sprawie
wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów
dostarczanych do resortu obrony narodowej -Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014 r. poz.11.
Przedmiot umowy zakwalifikowany jest do grupy materiałowej 5. Kod kreskowy umieszczony
na opakowaniu jednostkowym wyrobu powinien mieć wymiary zgodne z globalnym
międzynarodowym i międzybranżowym systemem GS1 (ang. Global System One). Specyfikacja
generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla dostawcy dostępne są na stronach internetowych
www.gs1.orgi www.gs1pl.org.
- W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem danego wyrobu, obowiązek pozyskania
niezbędnych danych do wypełnienia karty wyrobu spoczywa na Wykonawcy. Wyrób
oznakowany nieprawidłowo nie zostanie przyjęty przez Zamawiającego.
§21
1. Termin wykonania przedmiotu umowy: maksymalnie do dnia 02/12/2016.2
1
2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się w ciągu 5 (pięciu) dni od podpisania umowy
wystąpić do Inspektoratu Uzbrojenia o wyznaczenie Rejonowego Przedstawicielstwa
Wojskowego. Zamawiający powiadomi wykonawcę o wyznaczonym RPW z podaniem
adresu, pisemnie w ciągu 7 dni od momentu wyznaczenia RPW przez Inspektorat
Uzbrojenia. Zamawiający prześle do wyznaczonego RPW dokumentacje związaną z
odbiorem (umowa, WET)
3. WYKONAWCA zgodnie z ustawą „o systemie oceny zgodności wyrobów
przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa” (Dz. U. nr 235,
poz. 1700 z dnia 17.11.2006 z późniejszymi zmianami art. 6 ust. 1 pkt. 1 ) i
Rozporządzeniem MON (Ustawa z dnia 11.01.2013 poz. 136 § 6.1) umożliwi
przedstawicielowi Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego (RWP) dokonania oceny
zgodności i odbioru przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami wskazanymi w
wymaganiach eksploatacyjno - technicznych
4. WYKONAWCA zapewni dostęp przedstawicielowi RPW do specyfikacji technicznej
wyrobu i/lub dokumentów potwierdzających zgodność przedmiotu umowy z
wymaganiami Zamawiającego
5. Wszystkie wymagania jakościowe umowy podlegają nadzorowaniu jakości
realizowanemu przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe- RPW, zgodnie z
wymaganiami AQAP 213032
6. Wszystkie wymagania jakościowe umowy podlegają nadzorowaniu jakości
realizowanemu przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - RPW, oraz GQAR z
Państwa dostawcy w ramach procesu Rządowego Zapewnienie Jakości (GQA), zgodnie z
wymaganiami AQAP 2070 lub podpisanym Memorandum o Porozumieniu (MoU),
koordynowanemu przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, 00-909
Warszawa, ul. Krajewskiego 1a, które powiadomi (zamawiający wpisuje przed
1
treść §2 pkt. 5, 6, 7 zostanie dostosowana w zależności od kraju dostawcy
treść umowy zostanie dopasowana zgodnie z treścią oferty
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
2
36
podpisaniem umowy nazwę i adres właściwej Instytucji Narodowej państwa będącego
dostawcą) o działaniach prowadzonych zgodnie z wymaganiami AQAP 2130.
7. Wszystkie wymagania jakościowe umowy podlegają nadzorowaniu jakości
realizowanemu przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe – RPW, w zakresie
dotyczącym zapewnienia jakości w produkcji na zgodność z wymaganiami umowy.
8. RPW dokona odbioru ZSE zgodnie z wymaganiami technicznymi i jakościowymi
zawartymi w załącznikach do umowy stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
9. Dostawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu
zamówienia.
10. Dostawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia siłami własnymi / z udziałem
podwykonawcy w zakresie…………………3
§3
1. O terminie dostawy WYKONWCA ma obowiązek powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO z
14 - dniowym wyprzedzeniem (tel. ……………..).
2. Wykonawca zobowiąże się do zorganizowania dostawy towaru określonego w umowie
własnym transportem i na własny koszt wraz z rozładunkiem do n/w miejsc od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00:
TABELA DOSTAW
Lp.
Nazwa materiału
1
2
Zespół spalinowo - elektrycznymoc 250 kVA
Ilość
szt.
3
Imię, Nazwisko i nr
tel. do kontaktu w
miejscu dostawy
4
Adres dostawy
5
37-400 Nisko
1
1
ul. Sandomierska 10
37-700 Przemyśl
ul. 29 Listopada 2
budynek nr 37
Zespół spalinowo - elektrycznyZSE wewnątrz
2
1
budynku. Rzut budynku
moc 125 kVA
z wymiarami dołączony
do Opisu przedmiotu
zamówienia nr 2
37-710 Żurawica
Zespół spalinowo - elektryczny3
1
ul. Wojska Polskiego
moc 50 kVA
22 budynek nr 99
3. Dostawa może być podzielona na partie (na podstawie dokumentów Wydania
Zewnętrznego z magazynu Wykonawcy - WZ). Z każdej dostawy musi być sporządzony
protokół odbioru.
4. . Wykonawca najpóźniej 14 dni przed dostawą towaru dostarczy Zamawiającemu na
nośniku CD - DVD w wersji elektronicznej (format MS Excel) kartę dostarczanego
wyrobu. Wzór karty określa załącznik nr 6 do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony
3
treść umowy zostanie dopasowana zgodnie z treścią oferty
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
37
Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest
producentem danego wyrobu, obowiązek pozyskania niezbędnych danych do wypełnienia
karty wyrobu spoczywa na Wykonawcy. Wyrób oznakowany nieprawidłowo nie zostanie
przyjęty do magazynu Zamawiającego.
Dostarczony sprzęt powinien być oznakowany kodem kreskowym wg systemu GS1 zgodnie z
Decyzją Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie
Wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów
dostarczanych do resortu obrony narodowej.
§4
1. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy niżej wymienione dokumenty:
a.
b.
c.
szczegółową instrukcję budowy i użytkowania, obsługiwania, konserwacji, serwisową
napraw, przechowywania
książkę gwarancyjną
katalog części zamiennych silnika, prądnicy i układów automatyki, wykonaną w
wydaniu książkowym oraz na nośniku komputerowym CD-ROM w języku polskim
2. Dostawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie teoretyczne oraz praktyczne operatorów
z zakresu obsługi, eksploatacji i podstawowych napraw wyrobu w miejscu zamontowania
ZSE.
§5
1. Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany
przez komisję Zamawiającego, przedstawicieli użytkownika i Wykonawcę w miejscu dostawy.
W/w komisja dokona protokolarnego odbioru przedmiotu umowy poprzez :
a) odbiór jakościowo-ilościowy wykonany przez RPW na dostarczony przedmiot umowy
b) sprawdzenie dokumentacji załączonej do ZSE tj. szczegółową instrukcję budowy i
użytkowania, obsługiwania, konserwacji, serwisową napraw, przechowywania, książkę
gwarancyjną, katalog części zamiennych silnika, prądnicy i układów automatyki,
wykonaną w wydaniu książkowym oraz na nośniku komputerowym CD-ROM w języku
polskim.
c) sprawdzenie zgodności numerów identyfikujący ZSE
d) sprawdzenie montażu w miejscu docelowym z podłączeniem linią kablową sieci
energetycznej oraz odbiorników do rozdzielni i próbnym uruchomieniu agregatu. W tym
celu WYKONAWCA zapewni niezbędną ilość paliwa.
e) sprawdzenie protokołu ze szkolenia stanowiskowego pracowników użytkownika z
zakresu obsługi, eksploatacji i podstawowych napraw wyrobu
2. W przypadku braku możliwości podłączenia do sieci energetycznej i rozdzielni komisja
dokona protokolarnego odbioru przedmiotu umowy poprzez :
a) odbiór jakościowo-ilościowy wykonany przez RPW na dostarczony przedmiot umowy
b) sprawdzenie dokumentacji załączonej do ZSE tj. szczegółową instrukcję budowy i
użytkowania, obsługiwania, konserwacji, serwisową napraw, przechowywania, książkę
gwarancyjną, katalog części zamiennych silnika, prądnicy i układów automatyki,
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
38
wykonaną w wydaniu książkowym oraz na nośniku komputerowym CD-ROM w języku
polskim.
c) sprawdzenie zgodności numerów identyfikujący ZSE
d) sprawdzenie montażu w miejscu docelowym i próbnym uruchomieniu agregatu. W tym
celu WYKONAWCA zapewni niezbędną ilość paliwa.
e) sprawdzenie protokołu ze szkolenia stanowiskowego pracowników użytkownika z
zakresu obsługi, eksploatacji i podstawowych napraw wyrobu
3. Zakończenie dostawy i podpisanie protokołu odbioru bez uwag, będzie podstawą do
wystawienia faktury VAT.
Podstawą wystawienia faktury jest:
a) odbiór agregatu przez RPW potwierdzony protokołem odbioru spisanym przez
przedstawicieli RPW i WYKONAWCY
b) komisyjny odbiór dokumentacji przez 3-osobową komisję zamawiającego i
przedstawiciela użytkownika potwierdzony protokołami odbioru dokumentacji tj.
szczegółową instrukcję budowy i użytkowania, obsługiwania, konserwacji, serwisową
napraw, przechowywania, książkę gwarancyjną, katalog części zamiennych silnika,
prądnicy i układów automatyki, wykonaną w wydaniu książkowym oraz na nośniku
komputerowym CD-ROM w języku polskim.
c) podłączenie wraz z rozruchem ZSE przez wykonawcę potwierdzone protokołem
uruchomienia podpisanym przez 3-osobową komisję zamawiającego, przedstawiciela
użytkownika i WYKONAWCĘ
d) przeprowadzenie przez WYKONAWCĘ szkolenia stanowiskowego dla czterech
pracowników użytkownika w miejscu dostawy potwierdzone protokołem szkolenia
podpisanym przez 3-osobową komisję zamawiającego, przedstawiciela użytkownika i
WYKONAWCĘ.
e) sporządzenie protokołu końcowego podpisanego przez 3-osobową komisję
zamawiającego, przedstawiciela użytkownika i WYKONAWCĘ
4. Zamawiający dokona sprawdzenia towaru w dniu dostawy, o stwierdzonych wadach
powiadomi Wykonawcę wyznaczając termin na ich usunięcie.
§6
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na
zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony towar na okres ………lat4, na
warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym stanowiącym załącznik do niniejszej
umowy.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na powłoki lakiernicze zewnętrzne i wewnętrzne kontenera na
5 lat
4. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonym towarze oraz
ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Wykonawca jest również odpowiedzialny
względem zamawiającego, jeżeli dostarczony towar:
a) Stanowi własność osoby trzeciej, albo jest obciążony prawem osoby trzeciej,
4
treść umowy zostanie dopasowana zgodnie z treścią oferty
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
39
b) Ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność, wynikającą z jego
przeznaczenia, albo nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego.
5. Wykonawca wystawi książkę gwarancyjną w języku polskim ze wskazanym okresem
gwarancji, jakim jest objęty ZSE oraz powłoka lakiernicza kontenera.
6. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte na podstawie karty
gwarancyjnej.
7. Warunki i tryb zgłaszania reklamacji muszą być zawarte w karcie gwarancyjnej.
8. Wszelkie koszty oraz odpowiedzialność związane z reklamacjami ponosi Wykonawca.
9. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji,
jeżeli Wykonawca wadę zataił.
10. Z chwilą podpisania protokołu odbioru ZSE przez komisję Zamawiającego i Użytkownika
sprawy związane z przeglądami, naprawami gwarancyjnymi i innymi roszczeniami są w
gestii właściciela ZSE .
§7
1. Wynagrodzenie umowne - określa się na kwotę:
NETTO: …………. zł
/słownie: ……………………………………………………………. złotych/
BRUTTO: …………… zł
/słownie: ……………………………………………………………. złotych /
w tym podatek VAT …….. %,zgodnie z przyjętą ofertą .
2. Powyższa cena jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty związane
z przedmiotem zamówienia w tym koszt towaru wraz z opakowaniem oraz koszt
dostawy wraz z rozładunkiem do poszczególnych miejsc dostawy, podłączenie sieci
energetycznej oraz odbiorników do rozdzielni linią kablową oraz szkolenie teoretyczne
oraz praktyczne operatorów z zakresu obsług, eksploatacji i podstawowy napraw
wyrobu na miejscu zamontowania ZSE.
3. Zapłata za wykonanie umowy nastąpi przelewem, z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi, do pokoju nr 103 (kancelaria Zamawiającego) RZI w
Lublinie, ul. Lipowa 1a.Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez
komisję ze strony Zamawiającego protokołów odbioru bez wad i usterek.
4. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca dostarczy fakturę na całość przedmiotu umowy do RZI w Lublinie na adres ul.
Lipowa 1a w ciągu 7 dni od daty zakończenia realizacji przedmiotu umowy lecz nie później
niż do dnia. 13.12.2016r..
6. Zamawiający ma prawo zwrócić Wykonawcy fakturę VAT wystawioną niezgodnie z Ustawą
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 177
poz. 1054 z późn. zm.), lub fakturę bez dokumentów rozliczeniowych.
§8
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy określonego w §7 ust. 1 umowy w
formie: ……………., w kwocie ………, słownie .………………………………………złotych.
2. Strony postanawiają, że, 100%wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
jest przeznaczone jako gwarancja należytego wykonania umowy.
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
40
3. Zabezpieczenie gwarantujące zgodne z umową wykonanie przedmiotu zamówienia
zostanie zwrócone (zwolnione) w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane .
Zabezpieczenie zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy5.
4. W przypadku przedłużenia terminów realizacji zamówienia, wynikającego z
przedłużających się terminów otrzymania uzgodnień itp. z przyczyn nie będących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia
wniesionego w formie innej niż pieniężna o analogiczny okres, o który został przedłużony termin
zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Warunkiem zawarcia przez Zamawiającego aneksu
zmieniającego termin wykonania przedmiotu umowy jest dostarczenie przez Wykonawcę
najpóźniej w dacie podpisania aneksu przedłużonego lub nowego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
§9
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od
terminu określonego w § 2 umowy.
b) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za
każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
c) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1.
2. Wykonawca w przypadku naruszenia przez jego pracowników zasad obowiązujących na
terenie jednostki przepisów w zakresie wejścia i wjazdu do jednostki oraz parkowania
pojazdów zapłaci kary umowne w wysokości 200,00 zł /dwieście złotych / za każdy
stwierdzony przypadek.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania należności z tytułu kar umownych,
z należności Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku dostarczenia przez
Wykonawcę wadliwych wyrobów i nie dotrzymania określonego przez Zamawiającego
terminu ich wymiany na towar o odpowiedniej jakości z jednoczesnym naliczeniem kary
umownej przewidzianej w § 9 ust. 1 pkt. c). Odstąpienie od umowy nastąpi w formie
pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach
uzasadniających odstąpienie.
§10
1. Wstęp OBCOKRAJOWCÓW do obiektów wojskowych może być realizowany wyłącznie na
wydanych
na
zasadach
określonych
w
decyzji
podstawie
POZWOLEŃ
nr 21/MON z dnia 10 lutego 2012 r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie planowania i
5
Zapis obowiązuje przy formie pieniężnej zabezpieczenia
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
41
realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.
Urz. MON poz. 33).
2. Zakazuje się używania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) typu „Dron” itp., nad
obiektami wojskowymi.
§ 11
1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w tytule XV kodeksu
cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących
przypadkach;
a) zostanie złożony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy lub rozwiązanie firmy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostawy lub nie kontynuuje
jej, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,
d) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację dostawy i nie realizuje jej przez okres 14
dni,
e) Wykonawca wykonuje dostawę niezgodnie z umową,
§12
1. Wszystkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 prawa zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 – tekst jednolity z późn. zm)
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144ust. 1 prawa zmówień publicznych
podlega unieważnieniu.
§13
Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji ani przelewu wierzytelności należnych mu od
Zamawiającego bez jego zgody.
§14
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy
miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień
publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
§16
Umowę niniejszą sporządzono w (4) czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego (3) trzy
egzemplarze dla Zamawiającego i (1) jeden egzemplarz dla Dostawcy.
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY STANOWIĄCE JEJ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
¾ Wymagania eksploatacyjno techniczne– załącznik nr 1,2, 3
¾ Klauzula kodyfikacyjna – załącznik nr 4
¾ Klauzula jakościowa – załącznik nr 5
¾ Opis parametrów techniczno – jakościowych – załącznik nr 7,8,9
¾ Oświadczenie gwarancyjne – załącznik nr 10
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
42
ZAMAWIAJACY
DOSTAWCA
…………………………
…………………….
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
43
Załącznik nr 7
………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy)
…………………….
(miejscowość i data)
WZÓR
OPISU PARAMETRÓW TECHNICZNO-JAKOŚCIOWYCH
parametry wymagane w PN:
parametry oferowane:6
Zespół spalinowo-elektryczny 250kVA
19. WYMAGANIA TECHNICZNE.
Zamawiany ZSE musi spełniać wymagania:
NO-61-A208:2013 Zespoły prądotwórcze prądu
przemiennego z silnikami spalinowymi. Wymagania
ogólne i metody badań.
• PN – EN 60034 – 1:2011E: Maszyny elektryczne
wirujące. Dane znamionowe i parametry.
19.1.
Podstawowe parametry i wymiary.
•
19.1.1. Dane wyjściowe (techniczne) zespołu spalinowo –
elektrycznego.
31. moc ciągła uzyskiwana na zaciskach wyjściowych zespołu
nie mniej niż 200 kW (250kVA)z możliwością
przeciążenia o 10 % przez 1 godzinę w ciągu 12 godzin
pracy;
32. napięcie znamionowe UN= 400/230 V;
33. tolerancja napięcia od znamionowego w czasie 15 min w
przedziale od -10% do +5%;
34. fazy 3/N/PE
35. częstotliwość znamionowa50Hz;
36. tolerancja częstotliwości z max. odchyleniem od -0,5% Hz
do + 0,5 % Hz;
37. znamionowy współczynnik mocy cos ϕ N ≥ 0,8
38. współczynnik odkształcenia napięcia nie większy niż 8% i
zawartość poszczególnych harmonicznych w napięciu nie
przekraczająca 5% harmonicznej podstawy;
39. stopień ochrony obudowy (kontenera) IP 43 ( przy
otwartych żaluzjach czerpni i wyrzutni), IP45 ( przy
zamkniętych żaluzjach czerpni wyrzutni);
40. silnik wysokoprężny chłodzony cieczą, wyposażony w
rozruch elektryczny.
6
Należy wpisać słowo „spełnia” lub oferowane parametry sprzętu
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
44
19.1.2. Rodzaj zasilania, wielkość zużycia energii lub paliwa.
Do napędu prądnicy powinien być zastosowany silnik
wysokoprężny o mocy i zużyciu paliwa na jednostkę pracy
zgodnie z parametrami oferowanymi przez producenta.
Układ paliwowy i zbiornik paliwa powinien być
wyposażony we wlew paliwa, korek spustowy, króciec
zasilania silnika oraz powrotu (przelewu) z silnika. Ponadto
powinien umożliwiać tankowanie agregatu w
trakcie
pracy, nie częściej niż co 24 godziny przy 100%
obciążeniu.
19.1.3. Czas przygotowania do pracy.
Czynności niezbędne do uruchomienia zespołu i uzyskania
mocy znamionowej, w trakcie gotowości do pracy
awaryjnej – nie powinien przekraczać 120 sekund
19.2.
Wymagania konstrukcyjno-techniczne.
19.2.1.
Ogólne wymagania konstrukcyjne.
18. ZSE powinien być wyposażony w:
a) układ pomiaru mocy oraz poboru energii elektrycznej;
b) układ pomiaru napięcia i prądu dla każdej z trzech faz;
c) stanowisko obsługi i dozoru.
19. Prądnica bezszczotkowa, samowzbudna, samoregulująca,
synchroniczna z wewnętrznymi obwodami tłumiącymi,
odporna na obciążenia asymetryczne do 30% z
wewnętrznym regulatorem napięcia;
20. Klasa izolacji uzwojeń prądnicy – H (125°C), stopień
ochrony co najmniej IP 21;
21. ZSE stanowiący całość funkcjonalną w kontenerze
powinien
być
wyposażony
w rozdzielnię z zabezpieczeniem nadmiarowo prądowym
oraz zwarciowym;
22. Wszystkie zamki zastosowane w ZSE powinny być
zamykane
jednym
kluczem
(w systemie „MASTER KEY”). Kontener powinien być
wyposażony w 3 klucze
19.2.2. Wymagania dotyczące wyglądu zewnętrznego,
powłoki ochronnej i barwy powłok ochronnych.
Ściany zewnętrzne kontenera stanowiącego bazę dla zespołu
powinny być pomalowane w kolorze RAL-6006 ciemny
półmat.
19.2.3. Wymagania dotyczące wymiarów gabarytowych i
masy.
Wyrób pod względem gabarytów powinien spełniać normy
obowiązujące dla kontenera 20 stopowego 1 CC wg PNISO 668/1999. Masę wyrobu przyjąć zgodnie z warunkami
producenta.
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
45
19.2.4. Wymagania dotyczące izolacji elektrycznej.
Prądnica jak w ppkt, 2.2.1., pozostała instalacja napięcia
oraz kable przyłączeniowe 400/230V nie
mniej
niż
750V.
19.2.5. Wymagania
dotyczące
zasilania
w
energię
elektryczną.
Układ 12 lub 24 V z alternatorem i elektrycznym
rozrusznikiem, baterią dużej pojemności oraz układem jej
ładowania w trakcie pracy agregatu.
19.2.6. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
ZSE powinien być:
• wyposażony w system sygnalizacji pożarowej i układy
automatycznego gaszenia pożaru oraz podręczny sprzęt
ppoż.;
• zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych do
urządzeń
sterowniczych
i innych podzespołów (drzwi, schowki, wlew paliwa);
• posiadać wewnętrzną instalację oświetlenia awaryjnego
na min. 2 godz. pracy, przy natężeniu oświetlenia o
wartości 100% natężenia oświetlenia podstawowego;
• lampę przenośną z przewodem o długości min. 10 m;
• wyposażony w min. dwa zaciski ochronne (uziomowe) do
podłączenia przewodu uziomowego z uziomem i uziomy
w ilości niezbędnej do spełnienia wymagań
normatywnych;
• wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa.
19.2.7. Wymagania ergonomiczne.
Kontener powinien:
• mieć izolowane termicznie i wyciszone ściany;
• posiadać
wewnętrzną
instalację
oświetlenia
podstawowego;
• mieć łatwy dostęp do akumulatorów;
• mieć łatwy dostęp do wlewów zbiornika paliwa i
chłodnicy;
• posiadać podczas czuwania (ZSE podłączony do sieci)
wewnętrzny system ogrzewania i wentylacji sterowany
automatycznie zapewniający utrzymanie temperatury w
zakresie + 5°C do + 30°C;
• zapewnić tłumienie głośności do 73 dB na zewnątrz
kontenera, z odległości 7 m na biegu bez obciążenia;
• być wyposażony w sprzęt ochronny elektroizolacyjny.
19.3. Wymagania odnośnie odporności całkowitej oraz wytrzymałości i odporności
na oddziaływanie czynników środowiskowych.
19.3.1.
Wymagania
mechanicznych.
dotyczące
oddziaływań
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
46
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być tak
zamocowane,
aby
podczas
za
i wyładunku oraz w trakcie transportu nie ulegały
przemieszczaniu. Zestaw silnik-prądnica powinien być
mocowany do ramy poprzez wibroizolatory, eliminujące
konieczność stosowania specjalnych fundamentów.
19.3.2.
Wymagania
dotyczące
oddziaływań
klimatycznych.
Zespół powinien być przystosowany do pracy w zakresie
temperatur od -30°C do +40°C. Powinien posiadać
zabezpieczenie czerpni i wyrzutni powietrza przed
wpływem
czynników
atmosferycznych
i
zanieczyszczeniami.
19.4. Wymagania niezawodnościowe.
19.4.1.
Wymagania dotyczące nieuszkadzalności.
Czas pracy do naprawy głównej nie mniej niż 20 000
mth.
19.4.2.
Wymagania dotyczące trwałości (zasób pracy).
ZSE musi być przeznaczony do pracy ciągłej i zapewnić
moc nie niższą niż 200 kW (250kVA).
19.4.3. Wymagania dotyczące podatności na przechowywanie
i/lub transport.
Wyrób powinien być przystosowany do przechowywania
na wolnym powietrzu i spełniać warunki transportowe
przewidziane dla kontenerów.
19.5. Zestaw (komplet).
19.5.1.
Wykaz kompletności wyrobu.
Zespół poza wcześniej określonym wyposażeniem
powinien posiadać:
20. kompletną instalację paliwową i elektryczną;
21. rozrusznik elektryczny z akumulatorem;
22. monitor parametrów pracy silnika z alarmem
dźwiękowym;
23. panel monitorujący (woltomierz, amperomierz,
miernik częstotliwości, licznik motogodzin; wskaźnik
paliwa, wskaźnik poboru mocy i energii);
24. regulator elektroniczny napięcia;
25. wyłączniki awaryjne działające przy:
p) niskim ciśnieniu oleju;
q) wysokiej temperaturze cieczy chłodzącej;
r) zbyt wysokich obrotach;
s) zbyt wysokim i niskim napięciu;
t) przeciążeniu i przegrzaniu generatora.
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
47
19.6. Cechowanie.
19.6.1. Miejsce nanoszenia cechowania (np. na wyrobie,
przywieszkach, opakowaniach);
Tabliczki znamionowe charakteryzujące wyrób i zespoły,
powinny znaleźć się na silniku spalinowym i prądnicy w
miejscu wskazanym przez producentów. Za cały wyrób na
środku drzwi wejściowych do kontenera (dopuszcza się
inne miejsce mocowania tabliczki znamionowej
proponowane przez producenta).
19.6.2. Treść cechowania.
Treść wszystkich napisów (tabliczki znamionowe,
informacyjne, menu monitoringu, opisy mierników ) ma
być wykonana w języku polskim.
20.
TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE.
20.1. Warunki transportu z wymaganiami dotyczącymi
doboru rodzaju środków transportu.
Kontener powinien być przystosowany do przewożenia bez
konieczności demontażu elementów z zachowaniem
odpowiednich skrajni:
3. Transportem drogowym po drogach publicznych na
pojazdach przystosowanych do przewozu nadwozi
budowlanych oraz na ramach podkontenerowych
podwozi samochodowych;
4. Transportem kolejowym bezpośrednio na platformach;
20.2. Wymagania dotyczące mocowania wyrobu na
środkach transportu.
Zespól powinien spełniać wszystkie wymagania
związane z przeładunkiem (posiadać
zintegrowane
uchwyty załadunkowe) oraz mocowania przysługujące
kontenerom.
21. ZASADY EKSPLOATACJI.
21.1. Wymagania dotyczące pracy i obsługi urządzeń
chłodzących i podgrzewających oraz środków
zabezpieczenia
przed
wilgocią, jak
również
amortyzacji i uziemienia.
ZSE w kontenerze powinien być przystosowany do
ustawienia na wyrównanej, poziomej powierzchni terenu.
Posiadać zaciski do podłączenia uziemienia oraz
instalację uziemiająca zgodnie z wcześniej określonymi
kryteriami. Posiadać układ podgrzewania bloku silnika i
ładowania akumulatorów, układ ogrzewania i wentylacji
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
48
kontenera
21.2. Wymagania dotyczące minimalnego czasu pracy przy
danym źródle zasilania.
ZSE powinien być przystosowany do pracy ciągłej.
Pojemność zbiornika paliwa powinna być tak dobrana,
aby spełniony był warunek 24 godzinnej pracy bez
uzupełniania paliwa (przy 100% obciążenia).
21.3. Wymagania
dotyczące
dozoru
technicznego,
atestowania
oraz
legalizacji
przyrządów
pomiarowych,
mających
wpływ
na
proces
użytkowania wyrobu.
Dostarczony sprzęt ochronny elektroizolacyjny powinny
posiadać odpowiedni atest.
……………………………………………………….
(podpisy i pieczęcie upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
49
Załącznik nr 8
………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy)
…………………….
(miejscowość i data)
WZÓR
OPISU PARAMETRÓW TECHNICZNO-JAKOŚCIOWYCH
parametry wymagane w PN:
parametry oferowane:7
Zespół spalinowo-elektryczny 125kVA
22. WYMAGANIA TECHNICZNE.
Zamawiany ZSE musi spełniać wymagania:
NO-61-A208:2013 Zespoły prądotwórcze prądu
przemiennego z silnikami spalinowymi. Wymagania
ogólne i metody badań.
• PN – EN 60034 – 1:2011E: Maszyny elektryczne
wirujące. Dane znamionowe i parametry.
22.1.
Podstawowe parametry i wymiary.
•
22.1.1. Dane wyjściowe (techniczne) zespołu spalinowo –
elektrycznego.
41. moc ciągła uzyskiwana na zaciskach wyjściowych zespołu
nie mniej niż 100 kW (125kVA)z możliwością
przeciążenia o 10 % przez 1 godzinę w ciągu 12 godzin
pracy;
42. napięcie znamionowe UN= 400/230 V;
43. tolerancja napięcia od znamionowego w czasie 15 min w
przedziale od -10% do +5%;
44. fazy 3/N/PE
45. częstotliwość znamionowa50Hz;
46. tolerancja częstotliwości z max. odchyleniem od -0,5% Hz
do + 0,5 % Hz;
47. znamionowy współczynnik mocy cos ϕ N ≥ 0,8
48. współczynnik odkształcenia napięcia nie większy niż 8% i
zawartość poszczególnych harmonicznych w napięciu nie
przekraczająca 5% harmonicznej podstawy;
49. stopień ochrony obudowy IP 53 ( przy otwartych żaluzjach
czerpni i wyrzutni), IP55 ( przy zamkniętych żaluzjach
czerpni wyrzutni);
50. silnik spalinowy, wysokoprężny.
7
Należy wpisać słowo „spełnia” lub oferowane parametry sprzętu
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
50
22.1.2. Rodzaj zasilania, wielkość zużycia energii lub paliwa.
Do napędu prądnicy powinien być zastosowany silnik
wysokoprężny o mocy i zużyciu paliwa na jednostkę pracy
zgodnie z parametrami oferowanymi przez producenta.
Układ paliwowy i zbiornik paliwa powinien być
wyposażony we wlew paliwa, korek spustowy, króciec
zasilania silnika oraz powrotu (przelewu) z silnika. Ponadto
powinien umożliwiać tankowanie agregatu w
trakcie
pracy, nie częściej niż co 24 godziny przy 100%
obciążeniu.
22.1.3. Czas przygotowania do pracy.
Czynności niezbędne do uruchomienia zespołu i uzyskania
mocy znamionowej, w trakcie gotowości do pracy
awaryjnej – nie powinien przekraczać 120 sekund
22.2.
Wymagania konstrukcyjno-techniczne.
22.2.1.
Ogólne wymagania konstrukcyjne.
23. ZSE powinien być wyposażony w:
a) układ pomiaru mocy oraz poboru energii elektrycznej;
b) układ pomiaru napięcia i prądu dla każdej z trzech faz;
c) stanowisko obsługi i dozoru.
24. Prądnica bezszczotkowa, samowzbudna, samoregulująca,
synchroniczna z wewnętrznymi obwodami tłumiącymi,
odporna na obciążenia asymetryczne do 30% z
wewnętrznym regulatorem napięcia;
25. Klasa izolacji uzwojeń prądnicy – H (125°C), stopień
ochrony co najmniej IP 21;
26. ZSE stanowiący całość funkcjonalną w kontenerze
powinien
być
wyposażony
w rozdzielnię z zabezpieczeniem nadmiarowo prądowym
oraz zwarciowym;
27. Wszystkie zamki zastosowane w ZSE powinny być
zamykane
jednym
kluczem
(w systemie „MASTER KEY”) – komplet 3 klucze
22.2.2. Wymagania dotyczące wyglądu zewnętrznego,
powłoki ochronnej i barwy powłok ochronnych.
Ściany zewnętrzne kontenera stanowiącego bazę dla zespołu
powinny być pomalowane w kolorze RAL-6006 półmat.
22.2.3. Wymagania dotyczące izolacji elektrycznej.
Prądnica jak w ppkt, 2.2.1., pozostała instalacja napięcia
oraz kable przyłączeniowe 400/230V nie
mniej
niż
750V.
22.2.4. Wymagania
dotyczące
zasilania
w
energię
elektryczną.
Układ 12 lub 24 V z alternatorem i elektrycznym
rozrusznikiem, baterią dużej pojemności oraz układem jej
ładowania w trakcie pracy agregatu.
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
51
22.2.5. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
ZSE powinien być:
• wyposażony w system sygnalizacji pożarowej i układy
automatycznego gaszenia pożaru oraz podręczny sprzęt
ppoż.;
• zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych do
urządzeń
sterowniczych
i innych podzespołów (drzwi, schowki, wlew paliwa);
• posiadać wewnętrzną instalację oświetlenia awaryjnego
na min. 2 godz. pracy, przy natężeniu oświetlenia o
wartości 100% natężenia oświetlenia podstawowego;
• lampę przenośną z przewodem o długości min. 10 m;
• wyposażony w min. dwa zaciski ochronne (uziomowe) do
podłączenia przewodu uziomowego z uziomem i uziomy
w ilości niezbędnej do spełnienia wymagań
normatywnych;
• wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa.
22.2.6. Wymagania ergonomiczne.
Obudowa powinna:
• mieć izolowane termicznie i wyciszone ściany;
• posiadać
wewnętrzną
instalację
oświetlenia
podstawowego;
• mieć łatwy dostęp do akumulatorów;
• mieć łatwy dostęp do wlewów zbiornika paliwa i
chłodnicy;
• posiadać podczas czuwania (ZSE podłączony do sieci)
wewnętrzny system ogrzewania i wentylacji sterowany
automatycznie zapewniający utrzymanie temperatury w
zakresie + 5°C do + 30°C;
• zapewnić tłumienie głośności do 73 dB na zewnątrz
kontenera, z odległości 7 m na biegu bez obciążenia;
• być wyposażony w sprzęt ochronny elektroizolacyjny.
22.3. Wymagania odnośnie odporności całkowitej oraz wytrzymałości i odporności
na oddziaływanie czynników środowiskowych.
22.3.1.
Wymagania
dotyczące
oddziaływań
mechanicznych.
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być tak
zamocowane,
aby
podczas
za
i wyładunku oraz w trakcie transportu nie ulegały
przemieszczaniu. Zestaw silnik-prądnica powinien być
mocowany do ramy poprzez wibroizolatory, eliminujące
konieczność stosowania specjalnych fundamentów.
22.3.2.
Wymagania
dotyczące
oddziaływań
klimatycznych.
Zespół powinien być przystosowany do pracy w zakresie
temperatur od -30°C do +40°C. Powinien posiadać
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
52
zabezpieczenie czerpni i wyrzutni powietrza przed
wpływem
czynników
atmosferycznych
i
zanieczyszczeniami.
22.4. Wymagania niezawodnościowe.
22.4.1.
Wymagania dotyczące nieuszkadzalności.
Czas pracy do naprawy głównej nie mniej niż 20 000
mth.
22.4.2.
Wymagania dotyczące trwałości (zasób pracy).
ZSE musi być przeznaczony do pracy ciągłej i zapewnić
moc nie niższą niż 100 kW (125kVA).
22.4.3. Wymagania dotyczące podatności na przechowywanie
i/lub transport.
Wyrób powinien być przystosowany do przechowywania
na wolnym powietrzu.
22.5. Zestaw (komplet).
22.5.1.
Wykaz kompletności wyrobu.
Zespół poza wcześniej określonym wyposażeniem
powinien posiadać:
26. kompletną instalację paliwową i elektryczną;
27. rozrusznik elektryczny z akumulatorem;
28. monitor parametrów pracy silnika z alarmem
dźwiękowym;
29. panel automatyki sieciowej wraz z układem
samoczynnego załącznika rezerwy (SZR) ;
30. panel monitorujący (woltomierz, amperomierz,
miernik częstotliwości, licznik motogodzin; wskaźnik
paliwa, wskaźnik poboru mocy i energii);
31. regulator elektroniczny napięcia;
32. wyłączniki awaryjne działające przy:
u) niskim ciśnieniu oleju;
v) wysokiej temperaturze cieczy chłodzącej;
w) zbyt wysokich obrotach;
x) zbyt wysokim i niskim napięciu;
y) przeciążeniu i przegrzaniu generatora.
22.6. Cechowanie.
22.6.1. Miejsce nanoszenia cechowania (np. na wyrobie,
przywieszkach, opakowaniach);
Tabliczki znamionowe charakteryzujące wyrób i zespoły,
powinny znaleźć się na silniku spalinowym i prądnicy w
miejscu wskazanym przez producentów.
22.6.2. Treść cechowania.
Treść wszystkich napisów (tabliczki znamionowe,
informacyjne, menu monitoringu, opisy mierników ) ma
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
53
być wykonana w języku polskim.
23.
TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE.
23.1. Warunki transportu z wymaganiami dotyczącymi
doboru rodzaju środków transportu.
ZSE powinien być przystosowany do przewożenia bez
konieczności demontażu elementów:
23.2. Wymagania dotyczące mocowania i okrywania
wyrobu na środkach transportu.
Zespól powinien spełniać wszystkie wymagania
związane z przeładunkiem (posiadać
zintegrowane
uchwyty załadunkowe)
24. ZASADY EKSPLOATACJI.
24.1. Wymagania dotyczące pracy i obsługi urządzeń
chłodzących i podgrzewających oraz środków
zabezpieczenia
przed
wilgocią, jak
również
amortyzacji i uziemienia.
ZSE powinien posiadać zaciski do podłączenia
uziemienia oraz instalację uziemiająca zgodnie z
wcześniej określonymi kryteriami. Posiadać układ
podgrzewania bloku silnika i ładowania akumulatorów,
24.2. Wymagania dotyczące minimalnego czasu pracy przy
danym źródle zasilania.
ZSE powinien być przystosowany do pracy ciągłej.
Pojemność zbiornika paliwa powinna być tak dobrana,
aby spełniony był warunek 24 godzinnej pracy bez
uzupełniania paliwa (przy 100% obciążenia).
24.3. Wymagania
dotyczące
dozoru
technicznego,
atestowania
oraz
legalizacji
przyrządów
pomiarowych,
mających
wpływ
na
proces
użytkowania wyrobu.
Dostarczony sprzęt ochronny elektroizolacyjny powinny
posiadać odpowiedni atest.
……………………………………………………….
(podpisy i pieczęcie upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
54
Załącznik nr 9
………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy)
…………………….
(miejscowość i data)
WZÓR
OPISU PARAMETRÓW TECHNICZNO-JAKOŚCIOWYCH
parametry wymagane w PN:
parametry oferowane:8
Zespół spalinowo-elektryczny 50kVA
25. WYMAGANIA TECHNICZNE.
Zamawiany ZSE musi spełniać wymagania:
NO-61-A208:2013 Zespoły prądotwórcze prądu
przemiennego z silnikami spalinowymi. Wymagania
ogólne i metody badań.
• PN – EN 60034 – 1:2011E: Maszyny elektryczne
wirujące. Dane znamionowe i parametry.
25.1.
Podstawowe parametry i wymiary.
•
25.1.1. Dane wyjściowe (techniczne) zespołu spalinowo –
elektrycznego.
51. moc ciągła uzyskiwana na zaciskach wyjściowych zespołu
nie mniej niż 40 kW (50kVA)z możliwością przeciążenia
o 10 % przez 1 godzinę w ciągu 12 godzin pracy;
52. napięcie znamionowe UN= 400/230 V;
53. tolerancja napięcia od znamionowego w czasie 15 min w
przedziale od -10% do +5%;
54. fazy 3/N/PE
55. częstotliwość znamionowa50Hz;
56. tolerancja częstotliwości z max. odchyleniem od -0,5% Hz
do + 0,5 % Hz;
57. znamionowy współczynnik mocy cos ϕ N ≥ 0,8
58. współczynnik odkształcenia napięcia nie większy niż 8% i
zawartość poszczególnych harmonicznych w napięciu nie
przekraczająca 5% harmonicznej podstawy;
59. stopień ochrony obudowy IP 53 ( przy otwartych żaluzjach
czerpni i wyrzutni), IP55 ( przy zamkniętych żaluzjach
czerpni wyrzutni);
60. silnik spalinowy, wysokoprężny.
8
Należy wpisać słowo „spełnia” lub oferowane parametry sprzętu
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
55
25.1.2. Rodzaj zasilania, wielkość zużycia energii lub paliwa.
Do napędu prądnicy powinien być zastosowany silnik
wysokoprężny o mocy i zużyciu paliwa na jednostkę pracy
zgodnie z parametrami oferowanymi przez producenta.
Układ paliwowy i zbiornik paliwa powinien być
wyposażony we wlew paliwa, korek spustowy, króciec
zasilania silnika oraz powrotu (przelewu) z silnika. Ponadto
powinien umożliwiać tankowanie agregatu w
trakcie
pracy, nie częściej niż co 24 godziny przy 100%
obciążeniu.
25.1.3. Czas przygotowania do pracy.
Czynności niezbędne do uruchomienia zespołu i uzyskania
mocy znamionowej, w trakcie gotowości do pracy
awaryjnej – nie powinien przekraczać 120 sekund
25.2.
Wymagania konstrukcyjno-techniczne.
25.2.1.
Ogólne wymagania konstrukcyjne.
28. ZSE powinien być wyposażony w:
a) układ pomiaru mocy oraz poboru energii elektrycznej;
b) układ pomiaru napięcia i prądu dla każdej z trzech faz;
c) stanowisko obsługi i dozoru.
29. Prądnica bezszczotkowa, samowzbudna, samoregulująca,
synchroniczna z wewnętrznymi obwodami tłumiącymi,
odporna na obciążenia asymetryczne do 30% z
wewnętrznym regulatorem napięcia;
30. Klasa izolacji uzwojeń prądnicy – H (125°C), stopień
ochrony co najmniej IP 21;
31. ZSE stanowiący całość funkcjonalną w kontenerze
powinien
być
wyposażony
w rozdzielnię z zabezpieczeniem nadmiarowo prądowym
oraz zwarciowym;
32. Wszystkie zamki zastosowane w ZSE powinny być
zamykane
jednym
kluczem
(w systemie „MASTER KEY”) – komplet 3 klucze
25.2.2. Wymagania dotyczące wyglądu zewnętrznego,
powłoki ochronnej i barwy powłok ochronnych.
Ściany zewnętrzne kontenera stanowiącego bazę dla zespołu
powinny być pomalowane w kolorze RAL-6006 półmat.
25.2.3. Wymagania dotyczące izolacji elektrycznej.
Prądnica jak w ppkt, 2.2.1., pozostała instalacja napięcia
oraz kable przyłączeniowe 400/230V nie
mniej
niż
750V.
25.2.4. Wymagania
dotyczące
zasilania
w
energię
elektryczną.
Układ 12 lub 24 V z alternatorem i elektrycznym
rozrusznikiem, baterią dużej pojemności oraz układem jej
ładowania w trakcie pracy agregatu.
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
56
25.2.5. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
ZSE powinien być:
• wyposażony w system sygnalizacji pożarowej i układy
automatycznego gaszenia pożaru oraz podręczny sprzęt
ppoż.;
• zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych do
urządzeń
sterowniczych
i innych podzespołów (drzwi, schowki, wlew paliwa);
• posiadać wewnętrzną instalację oświetlenia awaryjnego
na min. 2 godz. pracy, przy natężeniu oświetlenia o
wartości 100% natężenia oświetlenia podstawowego;
• lampę przenośną z przewodem o długości min. 10 m;
• wyposażony w min. dwa zaciski ochronne (uziomowe) do
podłączenia przewodu uziomowego z uziomem i uziomy
w ilości niezbędnej do spełnienia wymagań
normatywnych;
• wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa.
25.2.6. Wymagania ergonomiczne.
Obudowa powinna:
• mieć izolowane termicznie i wyciszone ściany;
• posiadać
wewnętrzną
instalację
oświetlenia
podstawowego;
• mieć łatwy dostęp do akumulatorów;
• mieć łatwy dostęp do wlewów zbiornika paliwa i
chłodnicy;
• zapewnić tłumienie głośności do 73 dB na zewnątrz
kontenera, z odległości 7 m na biegu bez obciążenia;
• być wyposażony w sprzęt ochronny elektroizolacyjny.
25.3. Wymagania odnośnie odporności całkowitej oraz wytrzymałości i odporności
na oddziaływanie czynników środowiskowych.
25.3.1.
Wymagania
dotyczące
oddziaływań
mechanicznych.
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być tak
zamocowane,
aby
podczas
za
i wyładunku oraz w trakcie transportu nie ulegały
przemieszczaniu. Zestaw silnik-prądnica powinien być
mocowany do ramy poprzez wibroizolatory, eliminujące
konieczność stosowania specjalnych fundamentów.
25.3.2.
Wymagania
dotyczące
oddziaływań
klimatycznych.
Zespół powinien być przystosowany do pracy w zakresie
temperatur od -30°C do +40°C. Powinien posiadać
zabezpieczenie czerpni i wyrzutni powietrza przed
wpływem
czynników
atmosferycznych
i
zanieczyszczeniami.
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
57
25.4. Wymagania niezawodnościowe.
25.4.1.
Wymagania dotyczące nieuszkadzalności.
Czas pracy do naprawy głównej nie mniej niż 20 000
mth.
25.4.2.
Wymagania dotyczące trwałości (zasób pracy).
ZSE musi być przeznaczony do pracy ciągłej i zapewnić
moc nie niższą niż 40 kW (50kVA).
25.4.3. Wymagania dotyczące podatności na przechowywanie
i/lub transport.
Wyrób powinien być przystosowany do przechowywania
na wolnym powietrzu.
25.5. Zestaw (komplet).
25.5.1.
Wykaz kompletności wyrobu.
Zespół poza wcześniej określonym wyposażeniem
powinien posiadać:
33. kompletną instalację paliwową i elektryczną;
34. rozrusznik elektryczny z akumulatorem;
35. monitor parametrów pracy silnika z alarmem
dźwiękowym;
36. panel monitorujący (woltomierz, amperomierz,
miernik częstotliwości, licznik motogodzin; wskaźnik
paliwa, wskaźnik poboru mocy i energii);
37. regulator elektroniczny napięcia;
38. wyłączniki awaryjne działające przy:
z) niskim ciśnieniu oleju;
aa) wysokiej temperaturze cieczy chłodzącej;
bb) zbyt wysokich obrotach;
cc) zbyt wysokim i niskim napięciu;
dd) przeciążeniu i przegrzaniu generatora.
25.6. Cechowanie.
25.6.1. Miejsce nanoszenia cechowania (np. na wyrobie,
przywieszkach, opakowaniach);
Tabliczki znamionowe charakteryzujące wyrób i zespoły,
powinny znaleźć się na silniku spalinowym i prądnicy w
miejscu wskazanym przez producentów.
25.6.2. Treść cechowania.
Treść wszystkich napisów (tabliczki znamionowe,
informacyjne, menu monitoringu, opisy mierników ) ma
być wykonana w języku polskim.
26.
TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE.
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
58
26.1. Warunki transportu z wymaganiami dotyczącymi
doboru rodzaju środków transportu.
ZSE powinien być przystosowany do przewożenia bez
konieczności demontażu elementów:
26.2. Wymagania dotyczące mocowania i okrywania
wyrobu na środkach transportu.
Zespól powinien spełniać wszystkie wymagania
związane z przeładunkiem (posiadać
zintegrowane
uchwyty załadunkowe)
27. ZASADY EKSPLOATACJI.
27.1. Wymagania dotyczące pracy i obsługi urządzeń
chłodzących i podgrzewających oraz środków
zabezpieczenia
przed
wilgocią, jak
również
amortyzacji i uziemienia.
ZSE powinien posiadać zaciski do podłączenia
uziemienia oraz instalację uziemiająca zgodnie z
wcześniej określonymi kryteriami. Posiadać układ
podgrzewania bloku silnika i ładowania akumulatorów,
27.2. Wymagania dotyczące minimalnego czasu pracy przy
danym źródle zasilania.
ZSE powinien być przystosowany do pracy ciągłej.
Pojemność zbiornika paliwa powinna być tak dobrana,
aby spełniony był warunek 24 godzinnej pracy bez
uzupełniania paliwa (przy 100% obciążenia).
27.3. Wymagania
dotyczące
dozoru
technicznego,
atestowania
oraz
legalizacji
przyrządów
pomiarowych,
mających
wpływ
na
proces
użytkowania wyrobu.
Dostarczony sprzęt ochronny elektroizolacyjny powinny
posiadać odpowiedni atest.
……………………………………………………….
(podpisy i pieczęcie upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
59
Załącznik nr 10
„WZÓR”
OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE
Wykonawca:
Firma:………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………
Telefon:……………………,e-mil…………………………,Fax…………….…….
Udziela gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy na okres …. lat, licząc od dnia
podpisania protokołu końcowego odbioru montażu zespołu spalinowo elektrycznego bez wad i
usterek.
Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty montażowe oraz zainstalowane
urządzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego ZSE za
wyjątkiem powłok lakierniczych kontenera na które Wykonawca udziela 5 letniej gwarancji .
1. Z urządzeń będzie korzystać:
34 WOG Rzeszów (zwany dalej Właścicielem)
który będzie zgłaszał ewentualne wady, usterki i awarie.
2. Wykonawca w okresie gwarancyjnym zapewni przeglądy i naprawy urządzeń na własny
koszt w każdym miejscu, gdzie będzie pracował zespół.
3. W okresie gwarancji w przypadku ujawnienia się wady/usterki
Właściciel dokona
zgłoszenia Wykonawcy tego faktu zgodnie z warunkami i trybem zgłaszania zawartymi w
karcie gwarancyjnej. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną
usterkę w terminie wynikającym z pkt 6 ppkt. 6.1 ust. 1. Wymagań technicznoeksploatacyjnych
4. Po upływie okresu gwarancjiWykonawcawskaże podmioty uprawnione do płatnej obsługi
serwisowej oraz zapewni dostęp do części zamiennych na okres minimum 10 lat od daty
zakończenia gwarancji.
5. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po
dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy się na nowo. W innych
wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady
rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
6. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich
zgłoszonych usterek o których został powiadomiony przez Właściciela.
7. Fakt skutecznego usunięcia usterek każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez
Wykonawcę i Właściciela.
WYKONAWCA
……...................
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
60
Załącznik
………………………………..
(Nazwa i adres Oferenta)
………………………
(miejscowość i data)
………………………………..
(numer faksu/telefonu)
………………………………..
(NIP/REGON)
(WZÓR)
OFERTA
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
20-020 Lublin
ul. Lipowa 1a
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod numerem …………….z dnia ………….. o postępowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i uruchomienie zespołów spalinowo –
elektrycznych do kompleksów wojskowych znajdujących się w rejonie działania RZI w
Lublinie – woj. podkarpackie o parametrach techniczno – jakościowych zgodnych z
wymaganiami eksploatacyjno - technicznymi.
Lp.
Nazwa materiału
J.m.
Ilość
1
Zespół spalinowo- elektryczny 250 kVA w kontenerze
szt.
1
2
Zespół spalinowo- elektryczny 125 kVA w obudowie
szt.
1
3
Zespół spalinowo- elektryczny 50 kVA w obudowie
szt.
1
za CENĘ OGÓŁEM:
NETTO ………………..
(słownie …………………………...……………………………………)
BRUTTO ……………...
(słownie …………………………………………………………………)
Stawka podatku VAT – …%
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
61
1. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: do dnia…………9
2. Jesteśmy odpowiedzialni z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach
określonych w Kodeksie Cywilnym.
3. Udzielamy gwarancji na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym na okres
………………lat
UWAGA: należy podać okres gwarancji w pełnych latach z przedziału 2-5.
*UWAGA: punkt należywykreślić w przypadku nie polegania na zasobach innego podmiotu.
4. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia:
w całości siłami własnymi,
z
udziałem
podwykonawcy**
w
…………………………………..………..……………………………
zakresie:
(należy podać zakres/elementy przedmiotu umowy, którego wykonanie powierza mu się)
**
niepotrzebne skreślić
5. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w SIWZ
(10% ceny ofertowej brutto) przed terminem zawarcia umowy.
6. Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu
(RZI w Lublinie, kancelaria – pokój 103) faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez komisję ze strony
Zamawiającego protokołów odbioru bez wad i usterek – zobowiązujemy się do dostarczenia
faktury do dnia 13.12.2016r..
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym
ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej
zawarte.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od
daty składania ofert.
9. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy o treści zgodnej
ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
10. Niniejszym informujemy, iż do oferty***:
zostały załączone informacjestanowiące tajemnicę przedsiębiorstwaw rozumieniu przepisów
ustawyozwalczaniu nieuczciwej konkurencji i stosowne zastrzeżenie załączyliśmy wraz
innymi niezbędnymi dokumentami w postępowaniu.
nie zostały załączone informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
*** zaznaczyć właściwe
9
Należy określić termin zgodnie z SIWZ pkt XIX
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
62
11. Wykaz oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty:
...........................................................................
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… itd.
...........................................................
(podpisy i pieczęci upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy)
*niepotrzebne skreślić
ZP/PN/46/WGSI/2016, dostawa zespołów spalinowo - elektrycznych
63
Załącznik
.............................................
(nazwa i adres Wykonawcy)
(WZÓR)
ZASTRZEŻENIE
W imieniu reprezentowanego WYKONAWCYZastrzegamy, iż informacje, które
załączyliśmy do oferty/oddzielnie* na stronach od ......... do ......... stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
ponieważ**:
.............................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
* skreślić niewłaściwe
** Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Data ..........................
........................................................
(podpisy i pieczęci upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy)
ZP/PN/46/WGSI/2016 – Dostawa zespołów spalinowo‐elektrycznych. Strona 64 Załącznik nr
............................................
(nazwa i adres Wykonawcy)
WZÓR
OŚWIADCZENIE
W imieniu reprezentowanego Wykonawcy
Oświadczamy, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 –
tekst jednolity) dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
*w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
oświadczenie podpisuje Lider/Pełnomocnik.
Data ..........................
…………………………..…..
(podpisy i pieczęci upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy)
ZP/PN/46/WGSI/2016 – Dostawa zespołów spalinowo‐elektrycznych. Strona 65 Załącznik
........................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)
WZÓR
OŚWIADCZENIE
W imieniu reprezentowanego WYKONAWCY
Oświadczamy, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawyz dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 – tekst jednolity).
*w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
każdy Wykonawca składa oświadczenie oddzielnie.
Data ...............................
........................................................
(podpisy i pieczęci upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy)
ZP/PN/20/WGSI/2016 – Dostawa mebli biurowych, krzeseł i foteli. Strona 66 Załącznik
........................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)
WZÓR
INFORMACJA1
W imieniu reprezentowanego WYKONAWCY
Informuję/my, żenie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z 2007 r. z
późniejszymi zmianami)
Informuję/my, że należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z 2007 r. z
późniejszymi zmianami), w skład której wchodzą:
1…………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………………
5………………………………………………………………………………………
*w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
każdy Wykonawca składa informacje oddzielnie.
Data ...............................
............................................................
(podpisy i pieczęci upoważnionych
przedstawicieli Wykonawca)
1
Niewłaściwe skreślić
ZP/PN/20/WGSI/2016 – Dostawa mebli biurowych, krzeseł i foteli. Strona 67