Szukam Pracy - PUP Katowice

Komentarze

Transkrypt

Szukam Pracy - PUP Katowice
Plan szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. „Szukam Pracy”
na rok 2013
Nazwa i zakres szkolenia
Liczba
Przewidywany
miejsc dla
termin
uczestników
realizacji
szkolenia
Szkolenie pn. „Szukam Pracy”
Szkolenie
Zakres szkolenia:
prowadzone jest
- reakcje w trudnych sytuacjach,
w grupach
- kompetencje i predyspozycje składających się z
zawodowe,
co najmniej 8
- bariery na drodze do
osób i nie więcej
zatrudnienia,
niż 16 osób
- zarządzanie sobą podczas
poszukiwania pracy,
- analiza rynku pracy,
- formy zatrudnienia,
- wizytówka zawodowa –
dokumenty aplikacyjne,
- sztuka mówienia i prezentacji,
- zachowania asertywne w
poszukiwaniu pracy,
- oferty na rynku pracy,
- przygotowanie do rozmowy
z pracodawcą,
- rozmowa kwalifikacyjna,
- edukacja dla rynku pracy,
- plan poszukiwania pracy,
- podjęcie zatrudnienia,
- aktywne poszukiwanie pracy
przez uczestników szkolenia,
- dzielenie się własnymi
doświadczeniami, oraz wzajemna
pomoc i wsparcie podczas
poszukiwania pracy
I edycja
08.04.2013 –
26.04.2013
II edycja
03.06.2013 –
21.06.2013
III edycja
09.09.2013 –
27.09.2013
Czas trwania
szkolenia w
godzinach
Charakterystyka
osób, dla których
szkolenie jest
przeznaczone
Rodzaj
zaświadczenia
Szkolenie jest realizowane
przez okres trzech kolejno
następujących po sobie
tygodni i składa się
z dwóch części:
1) 40 godzin zegarowych
zajęć prowadzonych w
formie warsztatów, w
podziale na odrębne sesje
tematyczne, realizowane
przez 10 kolejnych dni,
z wyjątkiem sobót i dni
ustawowo wolnych od
pracy;
2) 40 godzin zegarowych
praktycznych ćwiczeń,
w ramach których
uczestnicy poszukują
pracy oraz uczestniczą we
wspólnych spotkaniach,
których celem jest
wymiana doświadczeń
oraz wzajemna pomoc
i wsparcie w trakcie
poszukiwania pracy.
Ćwiczenia praktyczne
realizowane w ciągu 5
kolejnych dni,
z wyjątkiem sobót i dni
ustawowo wolnych od
pracy
Osoby zarejestrowane w
Powiatowym Urzędzie
Pracy, które:
–nie posiadają
doświadczenia w
poszukiwaniu pracy,
–utraciły motywację do
poszukiwania pracy w
związku z długotrwałym
niepowodzeniem w jej
poszukiwaniu,
–chcą powrócić na rynek
pracy po długim okresie
braku aktywności
zawodowej
Zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia
wydane przez Powiatowy
Urząd Pracy, dla osób
których obecność na
zajęciach w każdej części
szkolenia, była nie niższa
niż 80 % liczby godzin
określonych programem
szkolenia
Szkolenie w klubie pracy pn. „Szukam Pracy” realizowane jest w oparciu o program
rekomendowany przez MPiPS
Zapisy prowadzone są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach
w pokojach nr 1, 3, 4 (I piętro)

Podobne dokumenty